За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Обществена поръчка
Обществена поръчка с предмет "Почистване на административните сгради на ДНСК" - Централно управление и областни регионални поделения
 
 
 
 
Приложения
Техническа оферта
Декларация по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
Декларация по чл. 56, ал. 1, т.11 от Закона за обществените поръчки
Декларация по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки
Декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки
Декларация запознаване с условията на поръчката
Ценово предложение
Спецификация и количествено-стойностна сметка
Адреси на административните сгради на ДНСК

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност