За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


6.2.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

    Регионален отдел „Национален строителен контрол” Благоевград при Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ Югозападен район уведомява всички строителни фирми, членове на Камара на строителите в България, че във връзка с провеждане на процедура по избор на изпълнител за принудителното изпълнение на Заповед №ДК-02-Бл-46/02.07.2010г. на сектор Благоевград за премахване на строеж „Ограда”, находящ се в УПИ І-1308, кв.231 по плана на гр.Гоце Делчев в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение фирмите желаещи да участват в процедурата по избор на изпълнител могат да представят оферти в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Благоевград, ул.”Иван Михайлов”№49, п.к. 41, като същите следва да са придружени с декларации по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП.
    Повече информация относно вида и местоположението на незаконния строеж може да получите в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Благоевград всеки работен ден от 9.30 до 16.30 часа, телефон 073/83 15 27.
   


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност