За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


10.7.2013 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изготвяне на конструктивно обследване на сградата на ДНСК в гр. София, ул.”Алабин” № 35, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на проект за усилване на носещата конструкция на сградата на ДНСК в гр.София, бул.”Христо Ботев” № 47 и преустройство на сутерена за архивохранилище” с три обособени позиции

Решение

Обявление

Документация

Образци

Техническа спецификация и методика по обособена позиция 1

Техническа спецификация и методика по обособена позиция 2

Техническа спецификация и методика по обособена позиция 3  

09.08.2013

Разяснения по чл. 29, ал. 1 от ЗОП

13.08.2013

Разяснения по чл. 29, ал. 1 от ЗОП

8.10.2013

Информация за дата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност