За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


29.11.2013 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ДСНК“ С ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А“ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ

“ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ДНСК” С ПЕТ ОБОСОБЕНИ  ПОЗИЦИИ, СЪГЛАСНО „ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ № 9023076/29.11.2013 Г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

          Комисията, назначена да организира разглеждането и класирането на подадените от вас предложения, приключи своята работа и класира на първо място по обособените позиции участниците предложили най-ниска цена, както следва:

1.      Обособена позиция № 1 с предмет „Застраховане на сградите, собственост на ДНСК“ – „ЗАД „Армеец““ АД;

2.      Обособена позиция № 2 с предмет „Застраховане на автомобилите, собственост на ДНСК със застраховка „Автокаско“ – „ЗАД “Булстрад Виена иншурънс груп““ АД;

3.      Обособена позиция № 3 с предмет „Застраховане на автомобилите, собственост на ДНСК със застраховка „Гражданска отговорност“ – „ЗАД „Виктория““ АД;

4.      Обособена позиция № 4 с предмет „Застраховане на 419 служителя на ДНСК със групова застраховка „Злополука“ – „ЗАД „Виктория““ АД;

5.      Обособена позиция № 5 с предмет „Застраховане на 419 служителя на ДНСК със групова застраховка „Живот“ – ЖСК „Съгласие“ ЕАД.

 

Благодарим ви за участието и ви пожелаваме успех.

05.12.2013
Разяснения

Публична покана
Изисквания и указания
Списък сгради и автомобили на ДНСК - Приложение №1 и №2
Приложения


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност