За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Номер: ФО-415-03-834 от 23.06.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Дирекция за национален строителен контрол, гр. София, бул. "Христо Ботев" № 47, За: Олга Марчева, Република България 1606, София, Тел.: 02 9159166, E-mail: Olga.Marcheva@dnsk.mip.government.bg, Факс: 02 9521991

Място/места за контакт: Олга Марчева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dnsk.mip.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.dnsk.mip.government.bg/UI/Home.aspx?0ZKDwUgLUJrYlvColLm%2bN8XYPc7wDX0KPU8MWNQ1NZG35DGRiHgiePP6dXXt1lYF.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Строителен контрол


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предметът на обществената поръчка е "Закупуване на компютърна техника и оборудване" и включва доставка на 10 бр. компютърни конфигурации, 10 бр. скенери и 1 бр. устройство за съхранение на данни.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

ДА

ІV.2.1.1.) Продуктова група

Офис IT оборудване

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
Техническата спецификация:

1

ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възлагането на поръчката чрез открита процедура гарантира свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и е в съответствие с разпоредбата на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

23.06.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Николай Илиев Христов
Длъжност: Началник на ДНСК

 

Обявление 23.06.2014 г.

Приложения 23.06.2014 г.

 

01.07.2014г. Отговор на въпрос: Външна форма на кутията Sтall Form Factor РС. Захранване вътрешно, 220-240V, З00W при минимум 85% ефективност. Няма SFF с такова захранване.

16.07.2014г. Отговор на въпрос:
В конкретната процедура Вие сте определшш 300 W при минимум 85% ефективност.
Бихте ли разгледали и приели предложение за компютърна система, произведена от
утвърден световен производител, със същите или по-добри технически параметри, но
със захранване което консумира по-малко електроенергия, като производителя
гарантира за работоспособността на системата?


21.07.2014г. Отговор на въпрос:
В заданието параметър Външна форма на кутията, Минималното изискване е посочено Small Form Factor PC.
Бихте ли приели различна форма на кутията от Small Form Factor, примерно Micro Tower или Tower?
Aко можете посочете точни максимални размери и кубатура.

Информация за дата, часа и мястото на отваряне на ценовата оферта 29.07.2014г.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност