За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Класиране на участниците в процедура, проведена по реда на глава VIII“а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана с предмет „Поддръжка и извънгаранционна обслужване на копирните машини на ДНСК”.

18.07.2014 г.

Място

Участник

І.

„Партньорите“ ЕООД

ІІ.

„Копилинк“ ЕООД

 


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Дирекция за национален строителен контрол, бул. "Христо Ботев" № 47, За: Катя Цацова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9159148, E-mail: Katya.Tzatzova@dnsk.mip.government.bg, Факс: 02 9861929

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dnsk.mip.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.dnsk.mip.government.bg/UI/Home.aspx?0ZKDwUgLUJrYlvColLm%2bN8XYPc7wDX0KPU8MWNQ1NZG35DGRiHgieBKqrnA1x%2f2o.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ПОДДРЪЖКА И ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОПИРНИТЕ МАШИНИ НА ДНСК“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50313000

Описание:

Услуги по поддържане и ремонт на репрографски (за размножаване и копиране на документи) машини


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

поддръжка и извънгаранционно поддържане на 44 бр. копирни машини, съгласно приложение №1

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Да поддържа в техническа изправност копирните машини, описани в Приложение 1. 2. Да притежава оборотни копирни машини за подмяна на дефектиралите такива с цел осигуряване на непрекъсната и безаварийна работа на Възложителя. 3. Да извършва редовно тримесечни профилактични технически прегледи на машините в обем съгласно техническите условия на фирмата производител. 4. Времето за реакция следва да бъде до 2 часа за София и градовете, в които има сервизни бази, и 8 часа за останалите градове в страната за ремонт на дефектирала копирна машина, след получаване на уведомление за възникнала повреда. 5. Да води и поддържа картотека за следене на техническото състояние на поддържаната техниката, в която да се отразяват всички дейности, извършени по тях. 6. Да замени дефектирала копирна машина с годна, оборотна такова от същия клас в срок не по-късно от 24 часа след започване работа по отстраняване на повредата, ако се установи, че ремонтът ще отнеме повече от 24 часа. 7. Да извършва необходимите работи по техническото поддържане на място с изключение на по-сложни ремонти, за които това е невъзможно. В последния случай да се осигури собствен транспорт за превоз на дефектните, оборотните или вече отремонтирани машини до или от сервизната работилница на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 8. Да извършва всички ремонти задължително съпроводени с профилактика и проверка на техническо - експлоатационните характеристики на копирните машини. 9. Да извършва всички ремонти бързо, качествено и в срок, спазвайки изискванията и предписанията на фирмата производител и използвайки само нови и оригинални резервни части. 10. След отстраняване на повредите, да върне на Възложителя дефектиралите и подменени резервни части. Стойността на резервните части се заплаща от ДНСК. 11. Да консултира Възложителя за възможностите за разширяване и доокомплектоване на копирните машини. 12. Стойността на всички транспортни, пътни и командировъчни разходи, за изпълнение на дейностите са за сметка на изпълнителя. Изискванията към предмета и изпълнителя са подробно описани в документацията към публичната покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/07/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Цялата документазия е публикувана на интернет страницата на ДНСК. 2. Всеки кандидат прилага попълнени от него образци на документи. 3. Всеки кандидат изготвя оферта в съответствие с указанията и условията, посочени в документацията за участие. 4. Съдържанието на офертата следва да се представи в запечатан непрозрачен плик. Офертите се подават в ЦОК на ДНСК, гр. София, бул. "Христо Ботев" №47.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/07/2014

 

Изисквания и указания 24.06.2014г.

Приложения 24.06.2014г.

 

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-29 от 29.07.2014 г. - 18.11.2014 г.


ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-29 от 29.07.2014 г. - 19.12.2014 г.


ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-29 от 29.07.2014 г. - 16.01.2015 г.


ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-29 от 29.07.2014 г. - 16.04.2015 г.


ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-29 от 29.07.2014 г. - 15.05.2015 г.


ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-29 от 29.07.2014 г. - 17.06.2015 г.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност