За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


РЕШЕНИЕ

 

 

 

РЕШЕНИЕ

Номер: ФО-415-03-835 от 23.06.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Дирекция за национален строителен контрол, гр. София, бул. "Христо Ботев" № 47, За: Олга Марчева, Република България 1606, София, Тел.: 02 9159166, E-mail: Olga.Marcheva@dnsk.mip.government.bg, Факс: 02 9521991

Място/места за контакт: Олга Марчева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dnsk.mip.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.dnsk.mip.government.bg/UI/Home.aspx?0ZKDwUgLUJrYlvColLm%2bN8XYPc7wDX0KPU8MWNQ1NZG35DGRiHgieP7dOGyt2cZu.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Строителен контрол


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предметът на настоящата обществена поръчка е "Разработване на софтуер за внедряване на електронни услуги" : - Издаване на удостоверение на юридически лица и еднолични търговци за извършени нарушения по Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и - Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възлагането на поръчката чрез открита процедура гарантира свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и е в съответствие с разпоредбата на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

23.06.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Николай Илиев Христов
Длъжност: Началник на ДНСК

Обявление 23.06.2014 г.

Приложения 23.06.2014 г.

Определена е дата за отваряне на офертите 15 септември 2014 от 10:00 часа. 11.09.2014 

Протокол - 25.09.2014

Решение - 25.09.2014

Договор - 30.10.2014 г.


ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-35 от 30.10.2014 г. - 16.01.2015 г.
ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-35 от 30.10.2014 г. - 17.08.2015 г.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност