За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


РАБОТНА ПРОЦЕДУРА

РАБОТНА ПРОЦЕДУРА

РП 7.4-1-01

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ДНСК

Издание: 06

В сила от: 03.02.2016 г.

 

                                                                                                              Утвърдил:

                                                                                                              Началник ДНСК: ……………

                                                                                                                                     /инж. М.Гечева/

 

 

 

1. ПРЕДМЕТ

С тези правила се определят организацията и дейността на административните звена в ДНСК по подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, по които възложител е ДНСК.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Настоящите правила се прилагат при провеждането на обществени поръчки в системата на ДНСК

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ДНСК

Дирекция за национален строителен контрол

РДНСК

Регионална дирекция за национален строителен контрол

РО НСК

Регионален отдел „Национален строителен контрол” към РДНСК

ФАПТО

Дирекция „Финансово, административно-правно и техническо обслужване”

ФТОУС

Отдел „Финансово-техническо обслужване и управление на собствеността”

АПОКО

Отдел „Административно-правно обслужване, координация и отчет”

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ППЗОП

Правилник за прилагане на ЗОП

АОП

Агенция по обществени поръчки

ЦОК

Център за обслужване на клиенти

 

4. ОПИСАНИЕ

4.1. Общи положения

4.1.1. С вътрешните правила се определят организацията и дейността на административните звена в ДНСК по планирането, подготовката, провеждането и контрола на процедурите за възлагане и изпълнение на обществени поръчки, по реда на ЗОП както и съхраняването на документацията по всяко възлагане.

4.1.2. Вътрешните правила се прилагат от всички длъжностни лица, които имат задължения по изпълнение на дейностите по организирането и провеждането на обществени поръчки.

4.1.3. Възлагането на обществени поръчки се провежда в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

4.1.4. Видът на процедурата за отделните обществени поръчки се определя съгласно праговете, посочени в чл. 14 и видовете процедури, изброени в чл. 16 от ЗОП.

4.1.5. Стойността на планираните обществени поръчки се определя като се вземат предвид стойността на съответната доставка, услуга или строителство за цялото ведомство, за цялата година.

4.1.6. Не се допуска разделяне на стойностите по дирекции или по друг начин, с цел да се избегне прилагането на ЗОП.

4.1.7. Предварителният и текущият контрол относно поемане на задължения или извършване на разход се осъществява в съответствие с разпоредбите на Вътрешните правила на системата за финансовото управление и контрол на ДНСК.

4.1.8. Административната организация по изпълнение на изискванията на настоящите правила при възлагането на обществени поръчки се осъществява от дирекция ФАПТО.

4.2. Планиране на обществените поръчки

4.2.1. В срок до 5 дни след получаването от МРРБ на утвърдения бюджет на ДНСК за съответната година, началникът на отдел ФТОУС предоставя на Главния секретар утвърдените размери на капиталовите разходи.

4.2.2. До 30 януари на текущата година, директорите на дирекциите, началниците на РДНСК и началниците на РО НСК към РДНСК (заявителите по смисъла на настоящите правила), предоставят на директора на дирекция ФАПТО обосновани заявки с обобщена информация за необходимите за осъществяване на дейността им, обществени поръчки, които да съдържат:

·    наименование на поръчката;

·    обща(ориентировъчна) стойност, включително на обособени позиции, необходима за определяне вида на процедурата и за изготвяне на предварително обявление, по смисъла на чл. 23 от ЗОП.

4.2.3. От дирекция ФАПТО се обобщават получените заявки по видове, изготвя се комплексна заявка за необходимостта от възлагане и изпълнение на обществени поръчки в ДНСК, извършва се преценка и се изготвя остойностена прогнозна информация за размера на необходимите средства за удовлетворяване на потребностите на заявителите.

4.2.3. В срок до 25 януари директорът на дирекция ФАПТО изготвя анализ на всички извършени разходи и действащите договори през предходната година, независимо от тяхната стойност. Този анализ служи като база за изготвянето на план за провеждане на обществени поръчки на ДНСК за съответната година.

4.2.4.От отдел АПОКО се изготвя план за провеждане на обществени поръчки, съдържащ предстоящите за стартиране и/или реализиране обекти на поръчки и дейности в съответния обем по видове, с конкретно посочен размер на средствата, предвидени за изпълнението на всеки предмет, вид дейност и срокове за провеждане. В планът се включват всички доставки, услуги и строителство, за които са налице основания за провеждане на процедура или възлагане по реда на ЗОП, както и обществени поръчки по чл.14, ал.5 от ЗОП. Планът се предоставя за осъществяване на контрол от главния секретар относно включването на всички видове поръчки и предвидените срокове, след което се предоставя за утвърждаване от началника на ДНСК. Утвърденият план се предоставя на главния секретар за контрол по изпълнението му.

4.2.5.До 1 март на текущата година, началникът на отдел АПОКО, организира изпращането по реда на ППЗОП до АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки предварителни обявления за процедури за възлагане на обществени поръчки, които отговарят на изискванията на чл.23, ал.1 от ЗОП и които ДНСК възнамерява да открие през текущата година.

4.3. Започване на процедури за възлагане на обществени поръчки

Възлагането на обществени поръчки се извършва в изпълнение на инвестиционната програма, годишния бюджет и утвърдения от началника на ДНСК план.

4.3.1. Заявителите представят в дирекция ФАПТО доклад за започване на процедура, към който по възможност прилагат:

4.3.1.1. за процедури за строителство:

- пълно описание на обекта на поръчката с цитиране на видовете дейности като се посочват целите, обема, обхвата и изискванията към изпълнението на обекта на поръчката, включително обособените позиции;

- техническо задание, определящо:

- технически изисквания;

- минимални изисквания към участниците/кандидатите – разрешение за извършване на дейността, лицензи, сертификати, удостоверения, застраховки и квалификация и др. (ако има такива);

- минимални изисквания към техническото оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката (ако има такива);

- изисквания към влаганите материали и изпълненото при строителство;

- описание на мерките за опазване на околната среда и безопасни условия на труд (ако има такива);

- срок за изпълнение на СМР.

- технически/работен проект;

- комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите или разрешение за строеж;

- количествена/и сметка;

- специфични критерии за оценка (ако има такива);

- специфични клаузи на проекто-договора (ако има такива);

- необходимостта при строежи над четвърта категория от възлагане на строителен надзор и дали изборът на надзор ще е в една обща процедура със строителството или ще е предмет на последващо възлагане;

4.3.1.2. за процедури за доставка:

- техническа спецификация, определяща:

- количество на стоките, предмет на поръчката;

- технически характеристики, в зависимост от предмета и поръчката;

- условия на доставка;

- специфични критерии за оценка (ако има такива);

- специфични клаузи на проекто-договора (ако има такива);

4.3.1.3. за процедури за услуги:

- техническо задание, определящо:

- общо описание на предмета на поръчката;

- основна и специфични цели на предмета на поръчката;

- основни дейности, свързани с изпълнението на поръчката:

- очаквани резултати и изисквания към тях;

- време и място за изпълнение на поръчката;

- организация и метод на изпълнение;

- минимални изисквания към техническите възможности, професионалната квалификация на участника;

- съгласувателни процедури по приемане.

- специфични критерии за оценка (ако има такива);

- специфични клаузи на проекто-договора (ако има такива).

4.4.Подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на чл.14. ал.4 ЗОП

4.4.1. За възлагане на поръчките по чл. 14, ал. 4 възложителят събира оферти с публикуване на покана. Поканата (образец, утвърден от АОП) и допълнителните към нея документи се изготвят от назначена от началника на ДНСК комисия. След изготвянето на проекта на цялата документация за обществената поръчка, председателя на комисията я предоставя за контрол за законосъобразност, пълнота и спазени срокове на началника на отдел АПОКО. След изразено положително становище от него проекта на документация се представя за съгласуване на финансовия контрольор. След изразено положително становище от финансовия контрольор, проекта на документация от него се представя за утвърждаване от началника на ДНСК.

4.4.2. Утвърдената покана съдържа най-малко следната информация:

1. наименование и адрес на възложителя;

2. обект на поръчката, прогнозна стойност и източник на финансиране;

3. кратко описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо - и количество или обем;

4. критерия за възлагане, а когато изборът се извършва по критерий "икономически най-изгодна оферта" - и методика за оценка на офертата в съответствие с чл. 28а;

5. срок и място за получаване на офертите;

6. дата, час и място на отваряне на офертите

4.4.3. Поканата се публикува на Портала за обществени поръчки по ред, определен с правилника за прилагане на ЗОП, и се посочва срок за публичен достъп до нея, който не може да е по-кратък от 7 работни дни. Едновременно с това поканата и приложенията към нея се публикува и в профила на купувача - на интернет страницата на ДНСК. В деня на публикуването се изпраща и съобщение за поканата до средствата за масово осведомяване съгласно чл.101б, ал. 3.

4.4.4. Представените оферти трябва да бъдат в запечатан непрозрачен плик и да съдържат най-малко:

1. данни за лицето, което прави предложението;

2. техническо предложение;

3. ценово предложение;

4. срок на валидност на офертата.

4.4.5.Постъпилите оферти се приемат и регистрират в ЦОК на ЦУ на ДНСК.

4.4.6. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от комисия, назначена от Началника на ДНСК. В комисията се включва най-малко едно лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. След получаване на офертите членовете на комисията представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2-4от ЗОП.

4.4.7. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал. 3 от ЗОП. След отваряне на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценови предложения.

4.4.8. Постъпилите оферти се разглеждат от определените в заповедта длъжностни лица, които съставят протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците и го представят на началника на ДНСК за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал.3

4.4.9.Оферти, които не отговарят на условията за допустимост от поканата, не се разглеждат и не подлежат на оценяване.

4.4.10. Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта, ако същата е в съответствие с техническите спецификации.

4.4.11. Когато не е подадена нито една оферта възложителят може да възложи изпълнението на поръчката след провеждане на преговори с избран от него изпълнител. В тези случаи възложителят е обвързан от прогнозната стойност, посочена в поканата по чл. 101б, ал. 1, и от техническите спецификации и проекта на договор, приложени към поканата.

4.4.12. Юрисконсулт от отдел АПОКО или началникът на отдел АПОКО съгласуват договора с избрания изпълнител, включващ всички предложения от офертата на класирания на първо място участник и заедно с протокола на комисията и постъпилите оферти се предоставят за одобряване на финансовия контрольор.

4.4.13. След издаване на контролен лист от финансовия контрольор за поемане на задължение, договорът се предоставя за подпис от началника на ДНСК (или упълномощено от него лице) и директорът на дирекция ФАПТО.

4.4.14. Възложителят сключва писмен договор с определения за изпълнител, който трябва да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

4.4.15. Възложителят може последователно да предложи сключване на договор с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора:

1. откаже да сключи договор;

2. не представи някой от изисканите в чл. 101е, ал.2 от ЗОП документите;

3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 от ЗОП.

4.4.16. Договорът и допълнителните споразумения към него се публикуват в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3.

4.4.17. Всички документи, свързани с възлагане на поръчките по глава Осма „а“ от ЗОП се съхраняват за срок от три години след приключване изпълнението на договора.

4.5. Подготовка и провеждане на процедури по чл. 16 от ЗОП

4.5.1. При провеждане на процедури по чл. 16 от ЗОП, с нарочна заповед на Началника на ДНСК се определя комисия, в която участва най-малко един експерт, който има професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, която да подготви документацията за откриване на процедурата. След изготвянето на проекта на цялата документация за обществената поръчка, председателя на комисията я предоставя за контрол за законосъобразност, пълнота и спазени срокове на началника на отдел АПОКО. След изразено положително становище проекта на документация се представя за съгласуване на финансовия контрольор. След изразено положително становище проекта на документация от него се представя за утвърждават от началника на ДНСК.

4.5.2. Юрисконсултът от комисията по т.4.5.1. изпраща по електронен път или на хартиен носител до Агенцията по обществени поръчки решението и обявлението за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка, които се публикуват и в профила на купувача

4.5.3. След публикуване на решението и обявлението за откриване на процедурата в Регистъра на обществените поръчки служител от пресцентъра на ДНСК изпраща съобщение до средствата за масово осведомяване за обществената поръчка. Съобщението се изготвя, в съответствие с изискванията на чл. 27,ал. 2 от ЗОП, от горецитирания юрисконсулт.

4.5.4. Документацията за участие може да се закупува или получава до изтичане на срока за подаване на офертите или заявленията.

4.5.5. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 10 дни, а за поръчки по чл. 14, ал. 2 от ЗОП - до 7 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите или заявленията. В случай на постъпили запитвания за разяснения по документацията комисията по т.4.5.1. подготвя отговор в 4-дневен срок от постъпване на искането без да отбелязва в него лицето, направило запитването и го публикува в профила на купувача, ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на тях в деня на публикуването им в профила на купувача,.

4.5.6. В случай, че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие остават по-малко от 6 дни, а в случаите по чл. 14, ал. 2 от ЗОП - по-малко от три дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти или заявления за участие с толкова дни, колкото е забавата.

4.5.7. Кандидатът или участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. Възложителят може да не изисква гаранция за участие или за изпълнение, когато провежда процедура на договаряне без обявление, или стойността на поръчката е по чл. 14, ал. 3 от ЗОП. В случаите по чл. 16г възложителят не изисква гаранции за участие и за изпълнение от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания.

4.5.8. Офертите се приемат в ЦОК на ЦУ на ДНСК, описват се в Регистъра на лицата, подали оферти за участие и се предават в деловодството за регистриране в деловодния регистър. Офертите могат да се подават и по пощата, чрез препоръчано писмо, с обратна разписка или чрез куриер. За дата и час на получаване, се счита датата и часа на получаване в ДНСК, удостоверено с подпис на служителя от ЦОК и се регистрират по описания ред.

4.5.9. При провеждане на процедури по чл. 16 от ЗОП началникът на ДНСК назначава комисия за разглеждане и оценяване на офертите и определя нейния председател след изтичане на срока за приемане на офертите/заявленията за участие. В състава на комисията се включва задължително един юрист, а най-малко половината от останалите членове са лица, притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко петима, а в случаите по чл. 14, ал. 3 - най-малко трима. Членовете на комисията подписват декларация за съответствие на обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 от ЗОП и за спазване на изискванията по чл. 35, ал. 2 от ЗОП след получаване на списъка с кандидатите или участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи или бъде установена промяна в декларираните обстоятелства.

4.5.10. Заповедите за назначаване на комисия се съгласуват задължително от началника на отдел АПОКО, началника на отдел ФТОУС, директора на дирекция ФАПТО и главния секретар и се подписват от началника на ДНСК.

4.5.11. Служителят от ЦОК предава подадените оферти на председателя на комисията по опис срещу подпис.

4.5.12. Комисията разглежда оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия в документацията на съответната процедура.

4.5.13. Действията на комисията по отварянето на офертите и ценовите предложения в откритата процедура са публични и на тях могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

4.5.14. Възложителят има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаване на съответните решения. Той проверява само съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка. В случай, че при контрола се установят нарушения в работата на комисията, които могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, възложителят дава писмени указания за отстраняването им.

4.5.15. Комисията при открита процедура съставя протоколи за разглеждането, оценяването и класирането на офертите съгласно изискванията на ЗОП. Протокола/и се подписва/т от всички членове на комисията и се предава на началника на ДНСК, заедно с цялата документация. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от началника.

4.5.16. Юрисконсулт от отдел АПОКО въз основа на утвърдените от началника на ДНСК протоколи по чл. 4.5.15 изготвя проект на решение за класиране и определяне на изпълнител, с който да бъде сключен договор или за прекратяване на процедурата, който се предоставя за подпис от началника на ДНСК.

4.4.17. Подписаното от началника на ДНСК решение по т. 4.5.16 се публикува в профила на купувача заедно с протокола/ите на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП и в същия ден се изпраща на участниците. Уведомителните писма до участниците се изготвят от юриста, отговорен за процедурата, съгласуват се от председателя на комисията и се подписват от началника.

4.5.18. Копие от решението, след влизането му в сила, се предоставя на началника на отдел ФТОУС за възстановяване на гаранциите за участие, при спазване на условията по чл.62 от ЗОП.

4.5.19.Договорът се съгласува от юрисконсулт от отдел АПОКО или началника на отдел АПОКО и заедно с всички документите, свързани с процедурата и офертите на участниците/кандидатите се предоставя за одобряване на задължението от финансовия контрольор.

4.5.20. След издаване на контролен лист от финансовия контрольор, договорът се предоставя за подпис на началника на ДНСК (или упълномощено от него лице) и на директора на дирекция ФАПТО и се извежда в деловодството.

4.5.21. В тридесет дневен срок след сключването на договора за възлагане на обществена поръчка или прекратяване на процедурата, от отдел АПОКО се подготвя и изпраща в Агенцията по обществени поръчки информация за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

4.5.22. В отдел АПОКО се води Регистър на обществените поръчки в ДНСК.

РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ДНСК

№ по ред Наименование на  поръчката Вид на поръчката Решение за възлагане №/дата Правно основание за откриване Писма №/дата до АОП Кандидати/участници бр. Заповед №/дата за комисия за избор на изпълнител Решение на възложителя за избор на изпълнител №/дата Гаранция за изпълнение - дата на внасяне и стойност (в лв.) Договор №/дата; Изпълнител;
Стойност без ДДС(в лв.) Информация за сключен договор до АОП -писмо №/дата Решение №/дата за прекратяване на процедура Информация за изпълнен договор до АОП – писмо №/дата Стойност на изпълнения договор без ДДС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4.6. Договори за изпълнение на обществени поръчки

4.6.1. Договорите за изпълнение на обществени поръчки се изготвят в два екземпляра в сроковете, определени в ЗОП, след изтичане на срока за обжалване на решението на възложителя по чл. 120, ал. 2 от ЗОП.

4.6.2. Подписания и изведен договор се вписва в регистъра на договорите, воден от отдел АПОКО, който трябва да съдържа следната информация:

РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ

договор №/дата предмет на договора изпълнител стойност в лв. без ДДС срок (дата)

начало

край

1

2

3

4

5

6

7

4.6.3. Копие от сключения договор остава в досието на съответната процедура. Оригиналният екземпляр със съгласувателните подписи и контролният лист остават на съхранение при началника на отдел ФТОУС.

4.6.4. Отдел ФТОУС изпраща копие от сключения договор заедно с придружително писмо до заявителя.

4.7. Изпълнение на сключените договори

4.7.1.   Главният секретар със заповед определя служител за контрол по изпълнение на договора. Определеният служител се запознава с предмета на договора и по време на изпълнението му отговаря за спазването на качеството и количеството на изпълнение, както и на други параметри, съобразно предмета на поръчката и клаузите в договора.  Определения служител отговаря за спазването на сроковете и общата стойност на изпълнение на договора. В десетдневен срок от приключване на договора, служителят, осъществяващ контрол по договора представя на Главния секретар писмено становище за изпълнението на договора.

4.7.2. При изпълнение на договора, заявителят представя в отдел ФТОУС информация по изпълнението му, включваща подписан от заявителя, определения служител и изпълнителя протокол за изпълнение, фактура на изпълнителя в оригинал, копия от актове и сертификати за вложени материали (ако има такива). Информацията се изпраща в тридневен срок от подписване на протокола.

4.7.3.   Гаранциите за изпълнение се възстановяват в законоустановените срокове.

4.7.4. При констатирано неизпълнение от страна по договора, заявителят или служителят, осъществяващ контрол по договора, представя в отдел АПОКО становище относно обстоятелствата, довели до неизпълнението.

4.7.5. Началникът на отдел АПОКО предоставя на директора на дирекция ФАПТО, на главния секретар и на началника на ДНСК при поискване справки, относно хода по планиране, подготовка и провеждане на процедурите, както и изпълнението на договорите.

4.7.6. В едномесечен срок след изпълнение/ прекратяване на договор за обществена поръчка, началникът на отдел АПОКО организира изпращането до изпълнителния директор на АОП в указаните срокове, информация за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

4.7.7. Договор за обществена поръчка, не може да бъде изменян или допълван.

4.7.8. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение в случаите по чл.43, ал.2 от ЗОП.

4.8.Обжалване

4.8.1. Подадените жалби за промяна или отмяна на решение или направено искане за налагане на временна мярка по реда на ЗОП се разпределят в отдел АПОКО.

4.8.2. Юрисконсулт от отдел АПОКО в законоустановените срокове комплектова всички изискани документи и ги предоставя пред съответните инстанции.

4.9. Съхранение на документацията за проведените обществени поръчки

4.9.1. За всяка обществена поръчка се съставя досие, което съдържа:

1. заповед за назначаване на комисия за изготвяне на документацията на ОП

2. документация за провеждане на съответния вид процедура за възлагане на обществена поръчка, съгласно изискванията на ЗОП;

3. прессъобщение по чл. 27, ал. 2 от ЗОП за обявяване на обществената поръка и доказателство, до кои медии е изпратено.

4. регистър на подадените оферти за участие в съответния вид процедура;

5. заповед за назначаване на комисия за разглеждането, оценяването и класирането на офертите на участниците;

6. декларации на членовете на комисията;

7. оферти на участниците;

8. протоколи на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите;

9. решение на възложителя за определяне на изпълнител;

10. уведомителни писма до участниците в процедурата;

11. договор за възлагане на обществената поръчка;

12. задължителни документи, представени от изпълнителя преди сключването на договора;

13. информация за сключения договор, изпратена до Агенцията по обществените поръчки;

14. копие от протокола за изпълнение;

15. копие от фактурата.

16. информация за изпълнен договор, изпратена до Агенцията по обществените поръчки;

4.9.2. Досието се съхранява в отдел АПОКО за срок от четири години след приключване изпълнението на договора, след което се предава в архива на ДНСК. При предаването в архива на ДНСК се подписва приемо – предавателен протокол между началника на отдел АПОКО и длъжностното лице, което отговаря за архива на ДНСК.

4.9.3.Поддържането на профила на купувача се извършва съгласно утвърдените Правила за поддържането на раздел „Профил на купувача“ на интернет страницата на ДНСК – Приложение № 1 към настоящата процедура

5. ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРАВИЛАТА

При приложението на настоящите правила следва да се имат предвид Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на ЗОП, методическите указания на АОП, указателно писмо от АОП и др.

6. ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВОМОЩИЯ

Контрол по изпълнение на настоящите правила и изпълнението на обществените поръчки в ДНСК упражнява главния секретар.

Контрол по изпълнението на договорите се упражнява от заявителите.

Отговорностите и правомощията на длъжностните лица, имащи отношение към планирането, възлагането и контрола на обществените поръчки в ДНСК са съгласно настоящите правила, Устройствения правилник на ДНСК и действащите процедури и правила за работа в ДНСК.

7.ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1 - Правила за поддържането на раздел „Профил на купувача“ на интернет страницата на ДНСК

 

ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА РАЗДЕЛ „ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА“ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ДНСК

І. ОБЩИ ПРАВИЛА

Чл.1. Настоящите правила уреждат създаването и поддържането на профил на купувача, който представлява обособена част от електронната страница на ДНСК, за който е осигурена публичност.

Чл.2. С правила се определя редът, по който се извършва изпращането на документи в Регистъра на обществените поръчки и публикуването им в профила на купувача, в случаите определени със ЗОП.

ІІ. СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

Чл.3. Профилът на купувача представлява самостоятелна единица от електронната страница на ДНСК.

Чл.4. Профилът на купувача се поддържа от служител, отговорен за интернет страницата на ДНСК.

Чл. 5. Определеният служител за поддържане профила на купувача ежемесечно до пето число актуализира публикуваните данни.

ІІІ. ДОКУМЕНТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПУБЛИКУВАНЕ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

Чл.6. Без да се нарушават приложими ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията, в профила на купувача под формата на електронни документи се публикуват:

1. Предварителни обявления;

2. Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки;

3. Документациите за участие в процедурите;

4. Решенията за промяна в случаите по чл.27а, ал.1 от ЗОП и променената документация за участие;

5. Разясненията по документациите за участие и информация за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти;

6. Поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление;

7. Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях;

8. Решенията по чл.38 от ЗОП за завършване на процедурите;

9. Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка;

10. Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях;

11. Договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях;

12. Рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях;

13. Допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки;

14. Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания;

15. Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите;

16. Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор;

17. Публичните покани по чл.101б от ЗОП заедно с приложенията към тях;

18. Вътрешните правила по чл.8б от ЗОП;

19. Становищата на изпълнителния директор на АОП по запитвания от страна на ДНСК в качеството му на възложител;

20. Одобрените от изпълнителния директор на АОП експертни становища от осъществения предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато ДНСК в качеството му на възложител не приеме някоя от препоръките – и мотивите за това;

21. Всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски и електронен адрес и други документи и информация, касаещи публичността и прозрачността на провежданите в ДНСК процедури;

Чл.7    /1/ В документите по чл.6 от настоящите правила, които се публикуват в профила на купувача, се заличава информация, за която участниците са приложили декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП, както и информация, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва правното основание за заличаването.

            /2/ Заличаването на информация се извършва от юриста, член от комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите по всяка конкретна процедура. Същият в двудневен срок предава документите подлежащи на публикуване в профила на купувача на определения за това служител;

Чл.8. Ако друго не е определено в ЗОП, документите по чл.6 от настоящите правила, които се публикуват в РОП или на Портала за обществени поръчки, и документациите за участие се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в агенцията.

Чл.9. Договорите, допълнителните споразумения и документите свързани с изпълнението на договорите, се публикуват в 30-дневен срок от:

1. Сключването на договорите и на допълнителните споразумения;

2. Извършването на плащането; за договори за периодично повтарящи се доставки на стоки, информацията за извършените плащания се публикува в обобщен вид до 20-то число на месеца, следващ месеца на извършените плащания;

3. Освобождаването на гаранция;

4. Получаването от ДНСК в качеството му на възложител на договора за подизпълнение и на допълнителното споразумение към него;

5. Създаването на съответния друг документ.

Чл.10. Документите и информацията по чл. 6 от настоящите правила, които се отнасят до конкретна обществена поръчка, се обособяват в самостоятелен раздел в профила на купувача, представляващ електронна преписка със самостоятелен идентификационен номер и дата на създаването. Самостоятелният раздел се поддържа в профила на купувача до изтичането на една година от:

1. Приключването или прекратяването на процедурата – когато не е сключен договор;

2. Изпълнението на всички задължения по договора, съответно на всички задължения по договорите при рамково споразумение;

Чл.11. Извън случаите по чл.10 документите и информацията по чл.6 се поддържат в профила на купувача, както следва:

1. По т.1 – една година от публикуването в профила на купувача;

2. По т.18 – една година след изменението или отмяната им;

3. По т.19 и 21 – постоянно, със съответната актуализация;

Чл.12. /1/ Към уникалния номер на всяка обществена поръчка в РОП се показва хипервръзка към самостоятелния раздел в профила на купувача, в който се съдържат документите и информацията за конкретната поръчка;

            /2/ ДНСК в качеството си на възложител изпраща на АОП информация за адреса на хипервръзката едновременно с решението за откриване на процедурата;

ІV. РЕД ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В РЕГИСТЪРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИКУВАНЕТО ИМ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

Чл.13 След утвърждаване на съответната документация за участие в процедурата по ЗОП от началника на ДНСК, юрисконсултът, член на комисията, назначена за изготвянето й, организира предоставянето й на упълномощения потребител в РОП за ДНСК - служителят, упълномощен да попълва, подписва с електронен подпис и изпраща в АОП информацията по електронен път за публикуване в РОП на АОП.

Чл.14. В деня на публикуване на документацията в РОП на АОП юрисконсултът, член на комисията, назначена за изготвяне на документацията, с приемно-предавателен протокол я предава на служителя по чл.4 от настоящите правила, който я публикува в профила на купувача най-късно на следващия работен ден, по реда и начина определени в чл.10 от настоящите правила.

Чл.15. Юрисконсултът, член на комисията, назначена за изготвяне на документацията извършва проверка на публикуваната информация в РОП на АОП и в профила на купувача в първия работен ден след публикуването им, и прави копия от интернет страниците, които прилага към досието на съответната обществена поръчка.

Чл.16. При установени несъответствия информира началника на ДНСК и служителят по чл.4, които взимат решение за начина на отстраняване на допуснатите неточности.

Чл. 17 (1) Всички останали документи за публикуване в РОП на АОП или на Портала за обществени поръчки също се подписват с електронен подпис и се изпращат по електронен път до Агенцията от упълномощения потребител в РОП за ДНСК.

(2) Всяка информация свързана с плащанията по договорите, сключени след провеждане на обществена поръчка и с гаранциите за участие в обществена поръчка и за изпълнение на договор, които е необходимо да се публикуват в Профила на купувача (информацията по чл. 6 т.9, т. 14 и т. 16) се предоставя на служителя по чл. 4 за публикуване от началника на отдел ФТОУС.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Контролът по изпълнението на настоящите правила се възлага на Главния секретар на ДНСК.

§2. Настоящите правила се приемат на основание чл.22г от ЗОП.

§3. Настоящите правила подлежат на актуализация и допълване при промяна на нормативната уредба, касаеща обществените поръчки.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност