За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Вътрешни правила за възлагане и изпълнение на обществени поръчки в ДНСК

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ДНСК

СЪДЪРЖАНИЕ


1. Предмет
2. Област на приложение
3. Определения и съкращения
4. Описание

4.1. Общи положения
4.2. Прогнозиране и планиране на обществените поръчки
4.3. Организация на провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП
4.4. Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
4.5. Подаване на заявления за участие и оферти
4.6. Комисия за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане на оферти и заявления за участие.
4.7. Приключване на процедурата
4.8. Обжалване
4.9. Договор за възлагане на обществена поръчка
4.10. Изпълнение на договора
4.11. Приключване на договора

5. Контрол

5.1.Контрол върху дейността по възлагане на обществените поръчки
5.2. Контрол по изпълнението на сключените договори
5.3. Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица.
5.4. Директно възлагане на поръчки

6. Досие на обществената поръчка

6.1. Документиране и отчетност
6.2. Срок за съхраняване
6.3. Профил на купувача
6.4. Провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на лицата, ангажирани с обществените поръчки
6.5. Заключение

7. Документи, свързани с приложението на правилата
8. Отговорности и правомощия
9. Приложения

1. ПРЕДМЕТ

С тези правила се определят организацията и дейността на административните звена в ДНСК по подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, по които възложител е ДНСК.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Настоящите правила се прилагат при провеждането на обществени поръчки в системата на ДНСК

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ДНСК – Дирекция за национален строителен контрол
РДНСК – Регионална дирекция за национален строителен контрол
АИФСО – Дирекция „Административно, информационно и финансово – стопанско обслужване”
ПД – Отдел „Процедури и договори”
ЗОП – Закон за обществените поръчки
ППЗОП – Правилник за прилагане на ЗОП
АОП – Агенция по обществени поръчки
РОП - Регистър на обществените поръчки
ЕЕДОП -Единен европейски документ за обществени поръчки
ЦАИС ЕОП -Централизираната автоматизирана електронна система „Електронни обществени поръчки“
ЦЕП - Централизирана електронна платформа
ЦОП - Централен орган за покупки
ЦАО – Център за административно обслужване

4. ОПИСАНИЕ

4.1.1. С вътрешните правила се определят организацията и дейността на административните звена в ДНСК по планирането, подготовката, провеждането и контрола на процедурите за възлагане и изпълнение на обществени поръчки, по реда на ЗОП, както и съхраняването на документацията по всяко възлагане, произтичащи от ЗОП, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Постановление № 385/ 30.12.2015 година за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт на Министерски съвет и Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014-2020 г.
Регламентираните в настоящите вътрешни правила правомощия, функции и процедури се основават на принципите и разпоредбите на ЗОП и ППЗОП, като доразвиват нормативната регламентация, възприета в тези нормативни актове.

4.1.2. Вътрешните правила се прилагат от всички длъжностни лица, които имат задължения по изпълнение на дейностите по организирането и провеждането на обществени поръчки.
4.1.3. Възлагането на обществени поръчки се провежда в съответствие с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП, както и на останалите действащи нормативни актове, уреждащи отношенията във връзка с възлагането и изпълнението на обществени поръчки.
4.1.4. Видът на обществените поръчки се определя съгласно чл. 20 във връзка с чл. 18 и чл.19, ал.1 от ЗОП.
4.1.5. Стойността на планираните обществени поръчки, изпълнението, на които се финансира с бюджетни средства и със средства, предоставяни от европейските фондове и програми, се определя при спазване на изискванията на чл.21 от ЗОП, като се вземат предвид стойността на съответната доставка, услуга или строителство за цялото ведомство, за целия планиран период на действие на договора. Не се допуска разделяне на стойностите с цел да се избегне прилагането на ЗОП.
4.1.6. Предварителният и текущият контрол относно поемане на задължения или извършване на разход се осъществява в съответствие с разпоредбите на Вътрешните правила на системата за финансовото управление и контрол на ДНСК.
4.1.7. Административната организация по изпълнение на изискванията на настоящите правила при възлагането на обществени поръчки се осъществява от дирекция „Правна“, отдел „Процедури и договори“.

4.2. Прогнозиране и планиране на обществените поръчки

4.2.1. Процесът по прогнозиране и планиране на обществените поръчки се осъществява при взаимодействие между длъжностни лица от състава на ДНСК и 28 РДНСК.
4.2.2. Прогнозирането на обществените поръчки включва установяване на броя и вида на обществените поръчки, съобразно очакваните потребности и финансовия ресурс, с който се предвижда, че ще разполага ДНСК през съответната финансова година.
4.2.3. При прогнозиране на обществените поръчки с периодично изпълнение, задължително се вземат под внимание вече сключените договори и периодите, в които възложителят е обезпечен с необходимото строителство, доставки и услуги.
4.2.4. Процесът по прогнозиране на обществените поръчки обхваща:

4.2.4.1. събиране на информация за потребностите на ДНСК и 28 РДНСК от доставки на стоки, услуги и текущи ремонти за следващата календарна година, както и от нуждата от основен ремонт на ползваните сгради и обобщаване на информацията.

4.2.5. В срок до 5 дни след получаването от МРРБ на утвърдения бюджет на ДНСК за съответната година, директорът на дирекция АИФСО предоставя на Главния секретар утвърдените размери на капиталовите разходи.
4.2.6. До 30 януари на текущата година, директорите на дирекциите и началниците на РДНСК (заявителите по смисъла на настоящите правила), предоставят на Главния секретар на ДНСК обосновани заявки, с обобщена информация за необходимите за осъществяване на дейността им потребности от доставка на стоки, изпълнението на услуги или извършване на строителство, които да бъдат възлагани през следващата календарна година.
4.2.7. Заявяването на потребностите се извършва чрез попълване на заявка по образец, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към настоящите Правила. Заявките се изготвят на база отчетни данни от предходен период. Към заявката задължително се посочват мотиви за направените предложения.
4.2.8. ЗАЯВКАТА задължително съдържа:
- обект на обществената поръчка;
- предмет на обществената поръчка, а при процедури за строителство и вида на ремонта – текущ или основен;
- обща (ориентировъчна, прогнозна) стойност в лева без ДДС, включително на обособени позиции, необходима за определяне вида на процедурата и за изготвяне на предварително обявление, по смисъла на чл. 23 от ЗОП;
- обосноваване на необходимостта от провеждане на процедурата за възлагане на конкретната обществена поръчка;
- източник на финансиране;
- при наличие на условия за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление, пряко договаряне или събиране на оферти с покана до определение лица по ЗОП, доказателства, свързани с избора на процедурата, както и лицата, до които да се изпратят покани за участие;
- лице за контакт, определено от главния секретар на ДНСК, респ. от началника на РДНСК, което при необходимост предоставя допълнителна информация;
- прогнозиране на датите, към които трябва да са налице действащи договори за обществени поръчки.
4.2.9. От дирекция АИФСО се обобщават получените заявки по видове, изготвя се комплексна заявка за необходимостта от възлагане и изпълнение на обществени поръчки в ДНСК и се изготвя остойностена прогнозна информация за размера на необходимите средства за удовлетворяване на потребностите на заявителите
4.2.10. В срок до 25 януари директорът на дирекция АИФСО изготвя анализ на всички извършени разходи и действащите договори през предходната година, независимо от тяхната стойност. Този анализ служи като база за изготвянето на план за провеждане на обществени поръчки на ДНСК за съответната година.
4.2.11. От отдел ПД се изготвя план – график за провеждане на обществени поръчки, съдържащ:

 • Описание на предмета на поръчката, вкл. на обособените позиции, ако има такива;
 • Определената по правилата на ЗОП и въз основа на планираните средства прогнозна стойност на поръчката;
 • Определеният ред за възлагане на всяка обществена поръчка, вкл. вида на избраната процедура, когато е приложимо;
 • Ориентировъчни месец/дата на обявяване на обществената поръчка в регистъра на АОП;
 • времето за превеждане на възлагането, вкл. за получаване на оферти, работата на комисията и сключване на договора;
 • наличието на действащ договор със същия или сходен предмет;
 • срок/дата на изтичане на действащия договор;
 • срок, за който се възлага обществената поръчка.

4.2.12. В случай, че за конкретна обществена поръчка са налице основания за възлагането ѝ чрез процедура на договаряне без предварително обявление, пряко договаряне или събиране на оферти с покана до определение лица по ЗОП, в проекта на план – графика се отбелязва правното основание по ЗОП.
4.2.13. В графиците, като отговорни за подготовката на заданието за всяка обществена поръчка, се посочват имената и длъжностите на служителите на ДНСК, респ. РДНСК, с чийто функционални задължения е свързан предмета на конкретната обществена поръчка. Когато от състава на ДНСК, респ. РДНСК, няма поне един служител с професионална компетентност по предмета на обществената поръчка, в графика се отбелязва необходимостта от привличане на ВЪНШЕН ЕКСПЕРТ.
4.2.14. В графика по т. 4.2.13. се определя максималният праг на финансовите средства, до които ще могат да се възлагат обществени поръчки за съответната година. Разходването на финансовите средства при възлагане на обществените поръчки се извършва съобразно утвърдения бюджет на ДНСК.
4.2.15.При определяне на сроковете стриктно се спазва разпореденото в чл. 28 от ППЗОП.
4.2.16. Утвърждаването на графика за възлагане на обществените поръчки в ДНСК не задължава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да обяви и проведе всички процедури, включени в него. Същият не е задължителен и по отношение на възлагане на обществените поръчки по посочената стойност, тъй като същата е прогнозна.
4.2.17. При необходимост от възлагане на обществена поръчка извън графика, при която основанията за провеждане на процедурата не биха могли да бъдат предвидени или в случаите на промяна на потребностите на заявителите в рамките на бюджетната година или промяна на приоритетите, или на разполагаемия финансов ресурс, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да разреши откриването и провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП, която не е включена в план – графика по т. 4.2.11. от настоящите правила, при възможност за финансово обезпечаване.
4.2.18. В случаите на предходната точка началникът на отдел ПД след съгласуване с директора на дирекция АИФСО, директора на дирекция Правна представя на главния секретар на ДНСК мотивиран доклад относно необходимостта от провеждане на обществената поръчка. След съгласуване на мотивирания доклад от главния секретар същият се предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение.
4.2.19. Докладът по т. 4.2.18. съдържа информацията по т. 4.2.8. и съдържащата се в графика информация.
4.2.20. При необходимост от промяна в сроковете за предаване на техническото задание и обявяване на поръчката се спазва редът на 4.2.18.
4.2.21. Началникът на ДНСК одобрява или отхвърля предложението за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка извън утвърдения график /при промяна на графика/ с резолюция.

4.3. Организация на провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП

4.3.1. Подготовка за откриване на процедурите.

4.3.1.1.Стартирането на процедура за възлагане на обществена поръчка се извършва след определяне на конкретна прогнозна стойност към датата на решението за откриване на процедура или на публикуване на обява, след отчитане на всички идентични или сходни потребности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с оглед правилното определяне на реда за възлагане от служители на отдел ПД.
4.3.1.2.Стартирането на процедура за възлагане на обществена поръчка се извършва при спазване на следния ред:
- директорът на дирекция АИФСО определя конкретната прогнозна стойност по т.4.3.1.1.;
- назначена със заповед на началника на ДНСК комисия изготвя необходимите документи, свързани с възлагане на конкретната процедура, нейния предмет и реда за възлагане.
4.3.1.3. При подготовката се съобразява, дали съответната обществена поръчка съдържа части, които могат да се възложат на повече от един изпълнител и някои от тях са включени в списъка по чл. 12, ал. 1 от ЗОП. При наличието на такива части те се отделят задължително в една или няколко обособени позиции.

4.3.2. Изготвяне на задание на обществените поръчки.

4.3.2.1. Комисия, назначена със заповед на началника на ДНСК, или външен/ни експерт/и, притежаващи необходимите знания и практически опит, изготвя/т задание преди провеждането на обществената поръчка, съгласно процедура по ЗОП, събиране на оферти с обява или покана до определени лица.
4.3.2.2. Изготвянето на заданието включва:

   1. пълно описание на обекта и обема на поръчката, включително по обособени позиции, а в случаите когато не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции, посочване на причините за това;
   2. технически спецификации, съответстващи на ЗОП и специфични изисквания към потенциалните изпълнители и изпълнението на обществената поръчка, а когато обект на поръчката е строителство – към тях се прилагат и количествени сметки;
   3. копие от инвестиционния проект, ако поръчката е с обект строителство;
   4. критерии за оценка на офертите и показателите, включени в избрания критерий, мотиви за избора на посочените показатели, относителната им тежест при определяне на комплексната оценка, методика за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертите;
   5. предложение относно възможностите за представяне на варианти в офертите, както и минималните изисквания, на които трябва да отговорят вариантите и специалните изисквания за тяхното представяне, когато възложителят допуска варианти;
   6. допълнителни изисквания към кандидатите или участниците за лично състояние, икономическо и финансовото състояние, доказване на техническите възможности и/или квалификацията им, както и посочване на документите, с които те се доказват;
   7. условия за изпълнение на поръчката: срок, начин и място на изпълнение на поръчката, минимални гаранционни срокове и изисквания за гаранционно/извънгаранционно обслужване (в случа, че има такива), предлаган размер на гаранцията за изпълнение, условия и начин на плащане.

4.3.2.3. При съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за включване на външен експерт (външни експерти) в изготвянето на заданието, тогава началникът на отдел ПД изготвя проект на договор, в който се включват задачите, които трябва да изпълни външният експерт, а приемането на работата му се извършва от председателя на комисията, която е назначена със заповед на началника на ДНСК със задача да изготви цялата документация на съответната обществена поръчка.

4.3.3. Изготвяне на документация за провеждане на обществена поръчка:

4.3.3.1. Въз основа на изготвеното задание за обществена поръчка, назначена със заповед на началника на ДНСК комисия, изготвя проект на документация за провеждане на процедура за откриване и възлагане на обществена поръчка.
4.3.3.2. Проектът на документация за участие се съгласува от председателя и членовете на комисията по т. 4.3.3.1. и най – малко 5 работни дни, преди изпращането ѝ в МРРБ, се представя за изразяване на писмено становище от страна на директора на дирекция Правна.
4.3.3.3. След изразено положително писмено становище от директора на дирекция Правна, проектът на документацията се представя на главния секретар за съгласуване и се изпраща за контрол в МРРБ. След изтичане на срока за получаване на становище от МРРБ и в случай, че в деловодството на ДНСК не постъпи становище от МРРБ в срок, документацията се представя на началника на ДНСК за одобряване и утвърждаване.
4.3.3.4. Лице назначено с нарочна заповед на началника на ДНСК отговаря за:

   1. изпращане на необходимата информация до Регистъра на Агенцията по обществени поръчки и „Официалния вестник“ на ЕС, в случаите когато е необходимо;
   2. публикуване на всички изискуеми по закон в Профила на купувача на ДНСК документи;
   3. изготвянето и изпращането в АОП, в срок до 31 март на годината, следваща отчетната, на обобщена информация по образец, съгласно чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП, за всички разходвани от страна на ДНСК средства за: обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 4 и 6 от ЗОП на база изплатените суми за поръчки по сключени договори, в резултата на прилагане на реда за събиране на оферти с обява или покана; сключени писмени договори за строителство, възложени директно; сключени писмени договори и/или фактури за доставки и услуги, възложени директно.

4.4. Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

4.4.1. Процедура за възлагане на обществена поръчка се открива с решение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което се публикува, ведно с цялата документацията по съответната обществена поръчка в ЦАИС ЕОП.
4.4.2. Когато в законоустановения срок постъпят писмени предложения от заинтересованите лица за промени в решението и/или обявлението за обществената поръчка, те незабавно се докладват на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от председателя на комисията по т. 4.4.1. за преценка относно наличието на основание за изменения.
4.4.3. При положително становище относно необходимостта от изменение на условията на поръчката, председателят на комисията с помощта на членовете на комисията изготвят проект на обявление за изменение или допълнителна информация и решение, с което то се одобрява, които се подписват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се изпращат за публикуване в платформата и в профила на купувача на ДНСК.
4.4.4. Служител със съответната професионална квалификация, съвместно с юрист от отдел ПД, член на комисията по т.4.4.1. подготвят проект на писмен отговор от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случаите когато в законоустановените срокове постъпят писмено искания за разяснение на решението, обявлението, документацията за обществената поръчка. Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача в законоустановените срокове от служител на отдел ПД.

4.5. Подаване на заявления за участие и оферти

4.5.1. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят по реда и начина, определени в чл. 47 от ППЗОП.
4.5.2. Срокът за подававане на оферти се посочва в обявлението за поръчката, респективно в Обявата за обществена поръчка по чл. 187 от ЗОП или в Поканата при процедура на договаряне.

4.6. Комисия за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане на оферти и заявления за участие.

4.6.1. След изтичане на срока за получаване на заявления за участие или оферти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ назначава със заповед комисия, изготвена от служител на отдел ПД и се съгласува от началника на отдел ПД, директора на дирекция „Правна“, директора на дирекция АИФСО и Главния секретар на ДНСК. Със заповедта се определят:

   1. поименният състав на членовете и лицето, определено за председател;
   2. сроковете за извършването на работата;
   3. резервен член.

4.7. Приключване на процедурата

4.7.1. Комисията е длъжна да извърши своята дейност в срока, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в заповедта по чл. 103, ал. 1 от ЗОП. В случай, че първоначално определеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок е недостатъчен, председателят докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ причините за това. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прецени, че причините са обективни, издава заповед за удължаване на срока за работа на комисията. Заповедта се изготвя от служител на отдел ПД и се съгласува задължително от началника на отдел ПД, директора на дирекция Правна и главния секретар на ДНСК.
4.7.2. За резултатите от дейността си комисията, в зависимост от вида на провежданата процедура, изготвя протоколи и доклад. Председателят на комисията представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подлежащите на утвърждаване от него документи, заедно с всички други документи, изготвени в хода на работата на комисията, включително представените мостри, ако има такива.
4.7.3. След утвърждаване на крайния акт на комисията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ издава решение.
4.7.4. Проектът на решение се изготвя от председателя на комисията и се съгласува от началника на отдел ПД, от лицето определено със заповед да извършва предварителен контрол по процедурите по ЗОП, от директора на дирекция Правна и от Главния секретар.
4.7.5. Решението се изготвя в съответствие със съдържащите се в чл. 22, ал. 5 от ЗОП реквизити.
4.7.6. Служител на отдел ПД, след разпореждане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, уведомява кандидатите и участниците за издаденото решение, в тридневен срок от тяхното издаване, чрез съобщение на техните потребителски профили в платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП, към което е прикачено съответното решение.
4.7.7. В посочените случаи и срокове в ЗОП служител на отдел ПД изпраща съответните документи за вписване в регистъра към АОП и/или ОВЕС чрез ЦАИС ЕОП.

4.8. Обжалване

4.8.1. Жалбите, подадени срещу решения, действия или бездействия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се регистрират в ЦАО на ЦУ на ДНСК. След регистрацията им се предават на Главния секретар, който незабавно ги докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.8.2. По повод на подадена жалба, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска становище от длъжностните лица от ДНСК, респ. РДНСК, подготвили заданието на поръчката, както и от председателя на комисията за провеждане на процедура.
4.8.3. Председателят на комисията окомплектова необходимата документация във връзка с подадената жалба за изпращане до компетентния орган.
4.8.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подава мотивирано становище по основателността на подадената жалба, изготвено от отдел ПД към дирекция Правна, като служител от отдел ПД осъществява процесуално представителство в производства, образувани по преписка на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и/или Върховния административен съд (ВАС).

4.9. Договор за възлагане на обществена поръчка

4.9.1.След влизане в сила на решението за избор на изпълнител, на определения участник (в качеството му на изпълнител), се отправя предложение за уговаряне на дата и начин за сключване на договора.
4.9.2. Служител от отдел ПД договор за обществена поръчка, който съответства на приложения към документацията за участие проект на договор и включва и всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. Промени в проекта на договора се допускат по изключение, когато са изпълнени условията на ЗОП и са наложени от обстоятелствата, настъпили по време или след провеждане на процедурата.
4.9.3. В случай, че определеният за изпълнител участник не спази изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП или са налице основанията по чл. 112, ал. 2 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да сключи договор с класирания на второ място участник или да прекрати процедурата.
4.9.4. В зависимост от решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по т. 4.10.3., служител от отдел ПД подготвя проект на решение, което се съгласува от началника на отдел ПД, директора на дирекция Правна, от финансовия контрольор, който извършва предварителен контрол по съответната процедура по ЗОП и от Главния секретар на ДНСК.
4.9.5. началникът на отдел ПД, а при негово отсъствие директорът на дирекция Правна, съгласува и подписва договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и определения за изпълнител участник.
4.9.6. В договора за възлагане на обществена поръчка се посочват две имена, длъжността, служебен телефон, е-mail на лицето, което ще е отговорник (осъществява контрол) по договора.
4.9.7. Съгласуваният договор се предава, ведно с цялата документация на обществената поръчка, на финансовия контрольор за издаване на контролен лист, след което се предоставя за подпис на директора на дирекция АИФСО и на Възложителя.
4.9.8. Подписният оригинал на договора за обществена поръчка се съхранява при директора на дирекция АИФСО, който предоставя ксерокопие от изведения и подписан договор на начарника на отдел ПД. Последният прилага копие от договора към документацията на обществената поръчка, за вписването му в регистъра на договорите, воден от служител в отдел ПД, и едно ксерокопие на лицето, назначено със заповед на началника на ДНСК – за вписването му в регистъра на РМС – плащанията.
4.9.9. След сключване на договора за обществена поръчка, служител определен от началникът на отдел ПД извършва следните действия:

   1. подготвя обявление за възложена поръчка, което се съгласува от финансовия контлрольор. Съгласуваното обявление се изпраща от служител, определен от началника на отдел ПД за вписване в Регистъра на обществените поръчки (РОП) в законоустановения срок, както и до „Официален вестник „ на ЕС, ако има основания за това;
   2. публикува в профила на купувача сканирано копие от договора за обществена поръчка и приложенията към него, при спазване изискванията на чл. 37 от ЗОП.

4.10. Изпълнение на договор

4.10.1. Изпълнението на всички сключени договори се контролира по реда и начините, посочени в точка 5.2.
4.10.2. Плащане по договор за възлагане на обществена поръчка се осъществява след проверка на документите, удостоверяващ изпълнението му.
4.10.3. Когато в хода на изпълнение на договор за обществена поръчка (сключен след прилагане на ред, предвиден в ЗОП) настъпят обстоятелства, които допускат изменението му, служителят се изготвя проект на допълнително споразумение, което се съгласува от лицето, съгласувало договора.
4.10.4. В предвидените в чл. 27 от ЗОП срокове, служител от отдел ПД, определен със заповед на Началника на ДНСК изпраща за публикуване обявление за изменение на договор за обществена поръчка и го публикува в профила на купувача, ведно с подписаното допълнително споразумение в деня на публикуване на обявлението в регистъра на ОП в АОП.
4.10.5. В случаите, когато е предвидено осъществяване на предварителен контрол от АОП върху изменения на договор за обществена поръчка, допълнително споразумение не се сключва преди получаване на становище по законосъобразност.

4.11. Приключване на договор

4.11.1. В 7-дневен срок от настъпване на предвидените в договора основания за освобождаване на гаранцията за изпълнение (когато такава е предвидена), отговорникът по договора представя пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено становище по изпълнението на договора, както и датата, от която започва да тече, уговореният гаранционен срок, при условие, че такъв е предвиден при сключването на договора. В случай, че договорът е изпълнен без забележки, качествено и в срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ с положителна резолюция изпраща становището до началника на отдел ПД, който изготвя доклад до Главния секретар на ДНСК с предложение за освобождаването на гаранцията. С резолюция на Главния секретар докладът се предава на директора на дирекция АИФСО за изпълнение, съгласно указаното с резолюцията. Копие от доклада се съхранява в досието на обществената поръчка.
4.11.2. Въз основа на изготвения доклад по предходната точка, служител от отдел ПД изпраща до АОП за вписване в РОП информация за приключване на договора в законоустановения срок и я публикува в профила на купувача на ДНСК, намиращ се на платформата.

5. КОНТРОЛ

5.1.Контрол върху дейността по възлагане на обществените поръчки

5.1.1. Ръководство и контрол върху цикъла на управление на обществените поръчки се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
5.1.2. Предварителен контрол за законосъобразност при подготовка, обявяване, провеждане на процедурите по ЗОП и възлагане на обществените поръчки се осъществява от финансовия контрольор на ДНСК.
5.1.3. Финансовият контрольор на ДНСК осъществява предварителен контрол при прогнозирането, планирането и възлагането на обществени поръчки, с оглед на финансовата им обезпеченост.

5.2. Контрол по изпълнението на сключените договори

5.2.1. Лицето/ата, на които е възложено упражняването на контрол по изпълнението на договори за обществени поръчки, могат да бъдат упълномощавани и за приемане на работата по тях от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да участват в комисия за приемане, ако се предвижда такъв.
5.2.2. При установени несъответствия в изпълнението, отговорните лица не приемат изпълнението и съставят констативен протокол или приемат изпълнението, като в приемо – предавателния протокол описват констатираните несъответствия и незабавно уведомяват ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез началника на отдел ПД, при негово отсъствие чрез директора на дирекция Правна и Главния секретар на ДНСК, за предприемане на съответните действия, съобразно клаузите на договора и разпоредбите на закона.

5.3. Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица.

5.3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прилага реда за събиране на оферти с обява или покана до определени лица при възлагане на обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
5.3.2. Лице, назначено със заповед на началника на ДНСК, при условията на т.4.3.2.1 от настоящите правила и при спазване на т. 4.3.1. и т.4.3.2.2. от Правилата.
5.3.3. За стартиране на поръчки по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП, началникът на ДНСК издава заповед за назначаване на комисия за изготвяне на документация. Проектът на документацията се предава на финансовия контрольор за изготвяне на контролен лист. След изготвяне на контролен лист от финансовия контрольор, проектът на документацията се представя на главния секретар за съгласуване и се изпраща за контрол в МРРБ. В случай, че в деловодството на ДНСК не постъпи становище от МРРБ, документацията се представя на началника на ДНСК за утвърждаване.
5.3.4. След одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, председателят на комисията подготвя обявата по чл. 187 от ЗОП и съвместно със служител от отдел ПД я публикуват по образец в РОП.
5.3.5. Когато в срок до три дни преди изтичане на крайния срок за подаване на оферти постъпи писмено искане за разяснение по условията на обществената поръчка, същото незабавно се докладва на председателя на комисията, който заедно със служител със съответната компетенция подготвя проект на разяснение и го предоставя за подпис на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
5.3.6. След изтичане на срока за получаване на оферти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ назначава комисия за разглеждането и класирането им.
За членовете на комисията по предходното изречение се прилагат изискванията по чл. 51, ал. 8 - 10 и 13 от ППЗОП. Когато член на комисията не може да изпълнява задълженията си по обективни причини или за него е възникнал конфликт на интереси, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя със заповед, изготвена от служители на отдел ПД към дирекция „Правна“, нов член. В случаите, когато е налице конфликт на интереси, действията на отстранения член не се вземат предвид и се извършват повторно от новия член. Оферти, получени чрез платформата, се отварят по реда на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. По отношение дейността на комисията се прилагат правлата на чл. 97 от ППЗОП.
5.3.7. След утвърждаване на протокола на комисията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият се изпраща на участниците чрез съобщение на техните потребителски профили в платформата.
5.3.8. Служител от отдел ПД публикува в профила на купувача протокола от дейността на комисията и договора за възлагане на обществена поръчка.
5.3.9. В тридневен сорк от сключването на договора, служител от отдел ПД подготвя проект на информация за публикуване в РОП.

5.4.Директно възлагане на поръчки

5.4.1. Когато стойността на обществената поръчка не изисква изборът на ИЗПЪЛНИТЕЛ да се извърши по ред, предвиден в ЗОП, възлагането се извършва по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП, с погнозна стойност (без ДДС), по-малка от:

   1. 50 000 лв. - при строителство;
   2. 70 000 лв. - при услуги по приложение № 2;
   3. 30 000 лв. - при доставки и услуги извън тези по т. 2,за всеки конкретен обект за текущата календарна година.

5.4.2. Извършването на разходи за доставка на стоки, услуги или извършването на строителство на стойности до прага, посочен в предходанта точка, се предшества от докладна записка от заявителя, придружена със становище от директора на дирекция АИФСО до Главния секретар на ДНСК. При одобрение от него се осигуравя изпълнение на поръчката.
5.4.3.Когато се извършват разходи за доставки и услуги на стойности, допускацщи директно възлагане, отчитането се извършва на база разходооправдателни документи, а за суми над 5 000 (пет хиляди) лева без ДДС с писмен договор, като няма пречка да се сключи писмен договор и за суми под размера на 5 000 (пет хиляди) лева без ДДС.
5.4.4. Когато се възлага строителство по смисъла на чл. 3 от ЗОП, независимо от стойността му, с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се сключва писмен договор.

6. ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

6.1. Документиране и отчетност

6.1.1.С цел осигурявнае на документална проследимост (одитна пътека) по отношение на всички диействия и решения, както и на обществени поръчки, се създава и поддържа досие за всяка обществена поръчка.
6.1.2.Досието съдържа документите по чл. 98, ал. 1 от ППЗОП.
6.1.3. Информацията в досието на обществената поръчка се организира по начин, който дава възможност за хронологична проследимот на всички действия на отговорните длъжностни лица, във връзка с подготовката, провеждането, приключването и отчитането на изпълнението на обществената поръчка.
6.1.4. Служител от отдел ПД, дирекция Правна:

   1. изготвя за всяка обществена поръчка досие, с опис на неговото съдържание и организация на документите в него;
   2. води регистър на договорите на електронен носител;

РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ

договор №/дата изпълнител стойност в лв. без ДДС срок (дата) Удостоверение от НАП
начало край
1 2 3 4 5 6 7
   3. води регистър на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки в ДНСК, през съответната година, съдържащ следните данни:

РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ДНСК

№ по ред Наименование на поръчката Вид на поръчката Решение за възлагане №/дата Правно основание за откриване Писма №/дата до АОП Кандидати/участници бр. Заповед №/дата за комисия за избор на изпълнител Решение на възложителя за избор на изпълнител №/дата Гаранция за изпълнение - дата на внасяне и стойност (в лв.) Договор №/дата; Изпълнител; Стойност без ДДС (в лв.) Информация за сключен договор до АОП -писмо №/дата Решение №/дата за прекратяване на процедура Информация за изпълнен договор до АОП – писмо №/дата Стойност на изпълнения договор без ДДС
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6.2. Срок за съхраняване

6.2.1. Електронните документи в досието на обществената поръчка се съхраняват в платформата по чл. 39a, ал. 1 за срок 5 години от годината, в която е приключило изпълнението на договора или е прекратено възлагането. След изтичането на този срок те се архивират за срок 5 години в съответствие със Закона за електронното управление.
6.2.2. В случай, че възложителят съхранява документи на хартиен носител като част от досиетата по чл. 121, ал. 1 от ЗОП и/или информация по чл. 121, ал. 3 от същия закон, срокът е 5 години от датата на приключване изпълнението на договора или от датата на прекратяване на възлагането.
6.2.3. Сроковете по предходната точка могат да бъдат удължени, в случай че това произтича от правила за работа на финансиращи, одитиращи и сертифициращи органи във връзка с предоставянето на средства по проекти и програми от Европейския съюз.

6.3. Профил на купувача

6.3.1. Профилът на купувача се поддържа на платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП от служители на отдел ПД, определени със заповед на Началника на ДНСК.
6.3.2. В профила на купувача се публикуват документите по чл. 36а от ЗОП, в сроковате определени в ППЗОП.
6.3.3. При публикуване на документите по предходната точка се заличава информацията по отношение на коята участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във възка с наличието на търговска тайна, както и информацията, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаването.
6.3.4. При публикуване на документите по т. 6.3.2. се заличава информацията в съответствие с принципите на защита на личните данни, заложени в Общия Регламент за защита на личнита данни (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за защита на личните данни.

6.4. Провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на лицата, ангажирани с обществените поръчки.

6.4.1. Служителите от дирекция „Правна“, които подготвят и провеждат обществени поръчки участват в провеждането на поддържащо обучение във връзка с нормативната уредба по възлагането на обществени поръчки и практиката на КЗК и ВАС.
6.4.2. Обучението по т.4.11.1. се извършва на ротационен принцип, по предложение на директора на дирекция „Правна“.
6.4.3. Обучените служители провеждат вътрешно обучение на своите колеги, ангажирани с провеждане на обществени поръчки.
6.4.4. Новоназначените служители юристи в отдел ПД задължително преминават на въвеждащо вътрешно обучение от началника на отдел ПД.

6.5. Заключение

5.5.1. Настоящите правила се приемат на основание чл. 244, ал. 2 от ЗОП и чл. 140 от ППЗОП и отменят Вътрашни правила за възлагане и изпълнение на обществени поръчки в ДНСК, прието със Заповед № ………………………… на началника на ДНСК.
6.5.2. Правилата влизат в сила от датата на тяхното приемане със Заповед на началника на ДНСК.
6.5.3. Като неделима част от настоящите Вътрешни правила са Приложение № 1, 2 и 3.
6.5.4. За неуредените с настоящите вътрешни правила въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.
6.5.5. Изменение и допълнение на правлата се извършва по реда на тяхното приемане.

7. ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРАВИЛАТА

При приложението на настоящите правила следва да се имат предвид Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на ЗОП, методическите указания на АОП и др.

8. ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВОМОЩИЯ

8.1. Контрол по изпълнение на настоящите правила в ДНСК упражнява Възложителят.

8.2. Отговорностите и правомощията на длъжностните лица, имащи отношение към планирането, възлагането и контрола на обществените поръчки в ДНСК са съгласно издадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заповеди, настоящите правила, Устройствения правилник на ДНСК и действащите процедури и правила за работа в ДНСК.


9. ПРИЛОЖЕНИЯ

№ по ред Обект (доставка, услуга, строителство) Предмет (описание на необходимите стоки, услуги или СМР) Стойност без ДДС Мотиви (обосновка на необходимостта) Източник на финансиране Прогнозиране на дати, към които трябва да са налице действащи договори Извършени разходи в предходната отчетна година
1 2 3 4 5 6 7 8


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност