За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Обществени поръчки

  • Договаряне без обявление с предмет „Доставка на електроенергия - ниско напрежение за предоставените за ползване имоти на ДНСК в градовете, в които ДНСК има потребление на електроенергия, по регулирани цени от краен снабдител за срок от четири години" с 3 обособени позиции
  • 26.02.2016

  • Договаряне без обявление с предмет „Доставка на природен газ и топлинна енергия за административните сгради на ДНСК в градовете, в които ДНСК има потребление на природен газ и топлинна енергия по регулирани цени от краен снабдител за срок от четири години" с 6 обособени позиции
  • 26.02.2016

  • „Предоставяне на електронни съобщителни услуги" с две обособени позиции, както следва: обособена позиция 1 с предмет „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги" и обособена позиция 2 с предмет „Предоставяне на мобилни телефонни услуги"
  • 30.10.2014


    ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
    Правна информация Декларация за достъпност