За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


26.10.2017 г.

Обява №2017-4

Обществена поръчка

 

Обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната
техника, мрежовото оборудване и копирните машини на ДНСК" с две обособени позиции,
както следва: Обособена позиция 1 с предмет „Поддръжка и из вънгаранционно обслужване на
компютьрната техника и мрежовото оборудване на ДНСК" и Обособена позиция 2 с предмет
„Поддръжка и извънгаранционно обслужване на копирните машини на ДНСК".

 

Обвявление - 26.10.2017 г.

Приложения - 26.10.2017 г.

Съобщение за удължаване на срока за събиране на оферти - 6.11.2017

Протокол - 21.11.2017

Съобщение за прекратяване - 21.11.2017


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност