За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


2013

І.Отчет на приходите по бюджета на Дирекция за национален строителен контрол за 2013 г.
Наименование на прихода Закон  Уточнен  Отчет  Отчет  Отчет  Отчет 
(в лева) 2013 план към 31 март към 30 юни към 30 септември към 31 декември
             
1. Данъчни приходи 0 0 0 0 0
               
2. Неданъчни приходи 7 907 500 7 907 500 1 095 954 2 161 609 3 474 868 0
2.1. Приходи и доходи от собственост     770 1 539 2309  
2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 2 187 900 2 187 900 148 034 228 117 390111  
2.3. Други неданъчни приходи     567 1 186 1626  
2.4. Държавни такси 5 719 600 5 719 600 946 583 1 930 767 3080822  
2.5. Съдебни такси            
2.6. Внесен ДДС и други данъци върху продажбите            
2.7. Приходи от концесии            
2.8. Постъпления от продажби на нефинансови активи            
2.9. Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната            
3. Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина            
  Общо 7 907 500 7 907 500 1 095 954 2 161 609 3 474 868  
ІІ.Отчет на разходите по бюджета на Дирекция за национален строителен контрол за 2013 г.
Наименование на политиките и програмите Закон 2013 Уточнен план Отчет  Отчет  Отчет  Отчет 
(в лева)     към 31 март към 30 юни към 30 септември към 31 декември
             
Политика 2
Подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично- частичното партньорство, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол и прилагане на европейските стандарти
6 458 159 6 458 159 1 773 080 3 383 369 5 157 832  
Програма 4 «Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството» 6 458 159 6 458 159 1 773 080 3 383 369 5157832  
Общо разходи: 6 458 159 6 458 159 1 773 080 3 383 369 5 157 832  
ІІ.Отчет на показателите за изпълнение на Дирекция за национален строителен контрол за 2013 г.
Наименование на политиките и програмите Мерна единица Закон 2013 Отчет  Отчет  Отчет  Отчет 
Програма №4 “Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството” към 31 март към 30 юни към 30 септември към 31 декември
         
Показатели за изпълнение            
 1. Извършени проверки на строежи и издадени строителни книжа брой 20000 6401 16128 26906  
2 Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол брой 1000 214 416 623  
3. Премахнати строежи брой 1000 132 420 674  
4. Разрешаване ползването на строежите брой 4000 995 1878 2920  
5. Съставени  актове за административни нарушения  брой 500 84 353 575  
6. Издадени наказателни постановления брой 500 76 131 216  
7. Проведени процедури по вписване на регистъра на консултанти брой 200 99 211 439  
8. Постъпили  запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица брой 80000 20240 38879 57729  
ІІІ.Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 г.
по Програма 4 “Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството”
Разходи по програмата Закон  Уточнен план Отчет  Отчет  Отчет  Отчет 
(в лева) 2013   към 31 март към 30 юни към 30 септември към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи 6 458 159 6 458 159 1 773 080 3 383 369 5 157 832 0
от тях за:            
Персонал 5 369 662 5 375 038 1 344 815 2 594 687 3997527  
Издръжка 967 375 1 083 121 428 265 788 682 1160305  
Лихви            
Капиталови разходи 121 122          
Членски внос            
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0 0 0 0 0 0
от тях за:            
Издръжка            
Лихви            
Капиталови разходи            
Общо разходи (I+II) 6 458 159 6 458 159 1 773 080 3 383 369 5 157 832 0
             
Численост на щатния персонал 419 419 395 398 392  

І.Отчет на приходите по бюджета на Дирекция за национален строителен контрол за 2013 г.
Наименование на прихода Закон  Уточнен  Отчет  Отчет  Отчет  Отчет 
(в хил.лева) 2013 план към 31 март към 30 юни към 30 септември към 31 декември
             
1. Данъчни приходи 0 0 0 0 0  
               
2. Неданъчни приходи 4 432 632 4 432 632 0 0 0 1 419 850
2.1. Приходи и доходи от собственост           774
2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 1 793 854 1 793 854       75890
2.3. Други неданъчни приходи           490
2.4. Държавни такси 2 638 778 2 638 778       1342696
2.5. Съдебни такси            
2.6. Внесен ДДС и други данъци върху продажбите            
2.7. Приходи от концесии            
2.8. Постъпления от продажби на нефинансови активи            
2.9. Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната            
3. Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина            
  Общо 4 432 632 4 432 632 0 0 0 1 419 850

ІІ.Отчет на разходите по бюджета на Дирекция за национален строителен контрол за 2013 г.
Наименование на политиките и програмите Закон 2013 Уточнен план Отчет  Отчет  Отчет  Отчет 
(в лева)   към 31 март към 30 юни към 30 септември към 31 декември
           
 Политика  Подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично- частичното партньорство, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол и прилагане на европейските стандарти 1 300 327 1 945 764 0 0 0 1 945 764
Програма 2 «Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството» 1 300 327 1 945 764       1945764
Общо разходи: 1 300 327 1 945 764 0 0 0 1 945 764


ІІ.Отчет на показателите за изпълнение на Дирекция за национален строителен контрол за 2013 г.
Наименование на политиките и програмите Мерна единица Закон 2013 Отчет  Отчет  Отчет  Отчет 
Програма №2 “Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството” към 31 март към 30 юни към 30 септември към 31 декември
         
Показатели за изпълнение            
 1. Извършени проверки на строежи и издадени строителни книжа брой 5000       8 666
2 Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол брой 250       192
3. Премахнати строежи брой 250       98
4. Разрешаване ползването на строежите брой 1000       1 135
5. Съставени  актове за административни нарушения  брой 125       58
6. Издадени наказателни постановления брой 125       55
7. Проведени процедури по вписване на регистъра на консултанти брой 50       133
8. Постъпили  запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица брой 20000       16059

 

ІІІ.Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 г.
по Програма 2 “Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството”
Разходи по програмата Закон  Уточнен план Отчет  Отчет  Отчет  Отчет 
(в лева) 2013   към 31 март към 30 юни към 30 септември към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи 1 300 327 1 945 764 0 0 0 1 945 764
от тях за:            
Персонал 1 300 327 1 346 943       1346943
Издръжка   598 821       598821
Лихви            
Капиталови разходи            
Членски внос            
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0 0 0 0 0 0
от тях за:            
Издръжка            
Лихви            
Капиталови разходи            
Общо разходи (I+II) 1 300 327 1 945 764 0 0 0 1 945 764
             
Численост на щатния персонал 419 419       392

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност