За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


2020

БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА
НА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ
Показатели § и §§ ЗДБРБ 2020г.
  А   1
       
І. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 01 4 378 500
       
 1. Данъчни приходи   0
 2. Неданъчни приходи   4 378 500
 2.1. Приходи и доходи от собственост 24-00  
 2.2. Държавни такси 25-00 3 913 200
 2.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 28-00 465 300
 2.4. Други неданъчни приходи 36-00  
 2.5. Събрани и внесени ДДС и други данъци върху продажбите (нето) 37-00  
       
ІІ. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 9 102 900
       
 1. Текущи разходи   8 902 900
1.1. Персонал   6 882 800
 1.2. Издръжка и други текущи разходи   2 020 100
1.2.1. Издръжка, в т.ч. 10-00 1 885 100
  разходи за електронно управление и за използваните информационни и комуникационни технологии   79 100
1.2.2. Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 135 000
1.2.3. Субсидии за организации с нестопанска цел 45-00  
1.2.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 46-00  
 2. Капиталови разходи, в т.ч.   200 000
  разходи за електронно управление и за използваните информационни и комуникационни технологии    
       
  НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ    
  Щатни бройки   401
       
ІІІ. ТРАНСФЕРИ 03 4 724 400
       
3.1. Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) 30-31 4 724 400
       - получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) 31-10 4 724 400
3.2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 62-00 0
   - предоставени трансфери (-) 62-02  
       
ІV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)        (І. - ІІ. + ІІІ.) 04 0
      0
V. ФИНАНСИРАНЕ  05 0

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност