За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Контролна дейност

Процедура за приемане, обработка и отговор на жалби и запитвания

Процедура за приемане, обработка и отговор на жалби и запитвания

Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ упражнява контрол по спазването на разпоредбите на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в това число влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряването на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите. Взема мерки за предотвратяване извършването на незаконно строителство и за премахване на последиците от него. ДНСК осъществява административнонаказателна дейност по ЗУТ.

Дейност, свързана с контрола върху строителните книжа

Дейност, свързана с контрола върху строителството

Дейност, свързана с контрола върху ползването на строежите


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност