За ДНСК
   Нормативна база
Заповед за правомощия на началниците на РДНСК
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Нормативни актове

Дейността на Дирекция за национален строителен контрол по устройство на територията се урежда основно от закона за Устройство на територията, още няколко закона, редица подзаконови нормативни актове и множество строителни правила и нормативи. Включени са нормативни документи по устройствено планиране и регулиране, инвестиционно проектиране, строителен процес и въвеждане на строежите в експлоатация. Предвид огромният обем информация е невъзможно всички нормативни актове и строителни правила и нормативи да бъдат представени в настоящата страница. За целта е оформен списък на съществуващата нормативна база, в който е посочен източникът, където документите да бъдат открити.

 • Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение на Закона за устройство на територията. Предложеното изменение на Закона за устройство на територията (ЗУТ) е в изпълнение на мерките, предвидени в т. 2, буква „л“ на Решение № 496 на Министерския съвет от 29 Август 2017 г. за изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.
 • 07.11.2017

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 31 Юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
 • 10.08.2017

 • Информация във връзка с предложени промени в наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК
 • 15.07.2016

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, обн. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г.
 • 13.07.2016

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 23 юли 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на дирекцията за национален строителен контрол,Обн.ДВ,бр.69 от 2001 г.,изм.и доп.бр.20 от 2014 г.
 • 13.07.2016

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. и доп., бр. 37 от 4 май 2004г., в сила от 5 ноември 2004г., бр. 29 от 7 април 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г.
 • 13.07.2016

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 3 Юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.49 от 14 Юни 2005г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 декември 2012г.
 • 13.07.2016

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 16 април 2007г. за обследване на аварии в строителството, ДВ. Бр.36 от 4 май 2007г. ., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г.
 • 13.07.2016

 • Списък на действащата нормативна уредба
 • 22.11.2002


  ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
  Правна информация Декларация за достъпност