За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Контрол върху строителството

Контрол върху ползването на строежите

 

Не се разрешава да се ползват строежи или части от тях, преди да са въведени в експлоатация.

Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, при условия и по ред, определени в НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

За строежите от четвърта и пета категория, в 7-дневен срок от постъпване на искане органът, издал разрешение за строеж, след проверка на окомплектоваността на документите, регистрира въвеждане на строежа в експлоатация и издава удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Строежите от шеста категория не подлежат на въвеждане в експлоатация.

Не подлежат на забрана ползване, строежи които са търпими, както и заварени строежи, завършени до 31.03.2001г., които не са били приети по установения ред до 31.03.2001г. (Наредба №2/2003г., §6)

Не се разрешава да се ползват строежи или части от тях, не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация.

При констатиране на такова нарушение на Закона за устройство на територията, от техническата служба при съответната Община/Район или от служители на ДНСК се съставя констативен акт. В акта се вписват данни относно собствеността на терена и строежа, участници в изпълненото строителство, данни за строежа, представен документ за въвеждане в експлоатация, установени нарушения, нарушени разпоредби. Със съставения констативен акт се поставя началото на административно производство за забрана ползване на строежа.

В случаите, в които не е установено нарушение, се съставя констативен протокол.

По съставените констативни актове могат да бъдат подавани възражения пред органа, съставил акта. Желателно е възраженията да съдържат необходимите за изясняване на случая обяснения, материали, копия от документите, касаещи собствеността и др.

След получаването на констативния акт, постъпилите по него възражения, за строежите от първа до трета категория - началникът на ДНСК, РДНСК или РОНСК, а за строежите от четвърта и пета категория - кмета на общината предприема последващи действия, в съответствие с предоставените му правомощия - издава заповед за забрана ползване на строежа. Дава се възможност нарушителя сам да изпълни предписанията, дадени в заповедта - да опразни строежа от всички малотрайни, взривоопасни, пожароопасни материали, продукти, химически вещества и др. и да го обезопаси.

Ако предписанията не се изпълнят в определения срок, от органите на ДНСК, респективно на общината, се извършва принудително изпълнение на заповедта. Забранява се достъпа до строежа, поставят се сигнални ленти и се разпорежда неговото освобождаване, прекъсване на захранването на строежа с електрическа и топлинна енергия, с вода, газ, телефон и др.

Заповедите, подлежат на обжалване, чрез органа, издал заповедта пред административния съд по местонахождение на недвижимия имот в 14-дневен срок от съобщаването.

Срещу извършителя се съставя акт по реда на чл.36 от Закона за административните нарушения и наказания за установяване на извършеното нарушение. В акта се описва самото нарушение и обстоятелствата, свързани с извършването му. Въз основа на акта се издава наказателно постановление, с което се налага глоба на физическите лица или имуществена санкция на юридическите лица.

След отстраняване на причините, които са предизвикали забраната, и след заплащане на дължимите глоби и такси, въвеждането на строежа в експлоатация, се разрешава с издаване на разрешение за ползване от ДНСК или се регистрира с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от главния архитект на общината/района.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност