За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Издаване на Разрешения за ползва

Издаване на Разрешения за ползване на завършени строежи по чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

 

 

Строежите от първа, втора и трета категория по чл. 137, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) на територията на Република България, независимо от източника на финансиране, както и строежите по § 24, ал. 1 от заключителните разпоредби на ЗУТ се въвеждат в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, при условия и по ред, определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

            Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) или упълномощено от него лице издава разрешение за ползване на строежите въз основа на: окончателен доклад, съставен от лицето, упражняващо строителен надзор, за строежите от първа, втора и трета категория по чл. 137, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ЗУТ и протокол обр. 16 за установяване годността за ползване на строежа, съставен от Държавна приемателна комисия (ДПК) съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството с предложение за издаване на разрешение за ползване.

            Наредба № 2/2003 г. не се прилага за заварени строежи, завършени до 31 март 2001 г., които не са били приети по установения ред до 31 март 2001 г.

           

Назначаване на Държавна приемателна комисия (ДПК)

За назначаване на ДПК възложителят или упълномощено от него лице представя следните документи:

1. писмено искане от възложителя или упълномощено от него лице с посочен адрес и телефон за връзка;

2. окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, към който се прилагат:

2.1. разрешение за строеж (акт за узаконяване);

2.2. протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;

2.3. констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

2.4. документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175,              ал. 5 от ЗУТ и по чл. 52, ал. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;

2.5. заверена заповедна книга;

3. документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот, или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;

4. договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.

 

Процедура по провеждане на ДПК

Началникът на ДНСК или упълномощено от него лице назначава или отказва назначаване на ДПК в срок 7 работни дни от постъпване на искането.

            Назначаването на ДПК, става посредством заповед на Началника на ДНСК или упълномощено от него лице, в която са определени председателят и поименния състав на членовете й, тяхната месторабота, длъжност, датата, часът и мястото на нейното свикване, както и срокът за приключването й, който не може да бъде по-дълъг от 10 работни дни.

В състава на комисията се включват, възложителят или упълномощено от него лице, лицето, упражняващо строителен надзор и на специализираните контролни органи. Съставът на ДПК се определя съобразно конкретния строеж от органа, който издава заповедта за назначаването й.

            На първото заседание на ДПК, председателят запознава членовете на ДПК с техните права и задължения. Той организира работата на ДПК. При възникнал спор между членовете на комисията той се разрешава от председателя, който взема окончателното решение. Председателят на ДПК организира подписването на протокола обр. 16 за установяване на годността за ползване на строежа от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Председателят може да привлича със своя заповед като експерти и други специалисти извън състава на ДПК с оглед на правилното протичане на нейната работа. По предложение на председателя на ДПК органът, назначил комисията, може със заповед да изменя или допълва състава й.

            Членовете на ДПК са длъжни: да присъстват на заседанията и да подпишат съставения протокол обр. 16; да изпълняват възложените им от председателя на комисията задачи; да не допускат приемане на строежа при неспазване на изискванията на нормативните актове.

            Членовете на комисията имат право да изискват допълнителни доказателства за изпълнени изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1, 2 и 3 от ЗУТ, както и на свободен достъп до всички части на строежа.

            Председателят на ДПК може да изисква да се направят допълнителни измервания, анализи и вземане на проби.

            Възложителят е длъжен да създаде нормални условия за работа, да поеме всички разходи, вкл. командировъчни, транспортни и др., свързани с провеждането на работата на комисията.

            Лицето, упражняващо строителен надзор, запознава ДПК с изпълнения строеж съгласно съставения окончателен доклад и приложената документация към него.

            По мотивиран доклад от председателя на ДПК назначаващият орган може да разреши удължаване срока на работа на комисията до 10 календарни дни.

            Държавната приемателна комисия въз основа на огледа на строежа, представените документи, разискванията на нейните заседания и становища на членовете й съставя протокол обр. 16 с предложение за издаване на разрешение за ползване на строежа или с предложение за отказ за издаване на разрешение за ползване.

            Съставеният протокол обр. 16 се прочита на последното заседание на комисията и се подписва от всички членове и нейния председател. За дата на съставения протокол се смята датата на последното заседание.

 

Председателят на ДПК представя подписания протокол обр. 16 на органа, издал заповедта за назначаване на комисията, в срок до 5 работни дни след датата на последното й заседание.

            Протокол обр. 16 е основание за издаване на разрешение за ползване на строежа или отказ за издаване на същото.

 

Разрешение за ползване

Началникът на ДНСК или упълномощено от него лице в срок до 5 работни дни от представянето на протокол обр. 16 на ДПК:

1. Издава разрешение за ползване;

2. Отказва издаване на разрешение за ползване на строежа с мотивиран писмен отказ.

            Дължимата такса за издаване на Разрешение за ползване се определя в съответствие с Приложение №2, към чл.4, ал.1 Инструкция към Тарифа №14 за таксите които се събират в системата на МРРБ.

            Разрешението за ползване, в което се вписват минималните гаранционни срокове, е документ, с който се установява функционалната пригодност на строежа за ползване съобразно издадените строителни книжа.

            Издаденото разрешение за ползване се връчва лично на възложителя или упълномощено от него лице.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност