За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Контрол върху строителството

Контрол върху строителните книжа

На административен контрол от ДНСК подлежат следните строителни книжа (виж §5, т. 36 от ДР ЗУТ) издадени от главния архитект на Общината /Района/:

  • разрешение за строеж, заедно със съгласувани и одобрени инвестиционни проекти;
  • акт за узаконяване.

На контрол от ДНСК подлежат и отказите на главния архитект на Общината /Района/ за:

  • съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти;
  • издаване на разрешение за строеж;
  • издаване на акт за узаконяване.

В обхвата на този контрол не е включен протоколът за определяне на строителна линия и ниво, представляващ част от строителните книжа.

Разрешенията за строеж, актовете за узаконяване, отказите за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект, отказите от издаване разрешение за строеж, и от издаване на акт за узаконяване на Министъра на регионалното развитие и Министъра на инвестиционното проектиране и на областния управител не подлежат на административен контрол от ДНСК. Те могат да се обжалват пред Върховния административен съд.

Инвестиционните проекти и разрешенията за строеж, които са част от комплексния проект за инвестиционна инициатива (виж чл. 150 ЗУТ) също не подлежат на административен контрол от ДНСК. Те могат да се обжалват пред административния съд по местонахождение на имота.

Компетентен да се произнесе по строителните книжа, одобрени или издадени от главния архитект, на общината/района/ е Началникът на Регионалната дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/, в териториалния обхват на която попада строежа. Производство срещу изброените актове се образува въз основа на постъпила писмена жалба. Жалбата се подава чрез съответната Община/Район до началника на РДНСК. Жалбата спира изпълнението на обжалвания акт.

Жалбата трябва да бъде подадена от заинтересовано лице (виж. чл. 149, ал. 2 ЗУТ), да съдържа трите имена и адрес на жалбоподателя, точно посочване на обжалвания акт и да е подадена в 14- дневен срок от узнаването за обжалвания акт.

Когато е необходимо, началникът на РДНСК може да изиска документи, които да доказват че жалбоподателят е заинтересовано лице или друга информация, необходима за разглеждане на жалбата. На жалбоподателя писмено се посочва какво е необходимо да представи и му се дава подходящ срок за това. Ако исканите документи не бъдат представени, или жалбоподателя няма качеството на заинтересовано лице по смисъла на чл. 149, ал. 2 ЗУТ, или жалбата е просрочена, законосъобразността на строителните книжа не се разглежда и административното производство се прекратява със заповед на Началника на РДНСК.

Началникът на РДНСК събира всички допустими по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) доказателства, необходими за правилното изясняване на случая. Може да бъде изискано от жалбоподателя или от другите заинтересовани страни представянето на доказателства, които не могат да се набавят от РДНСК или набавянето им би представлявало значителна трудност.

След като се изяснят всички факти и обстоятелства от значение за случая, Началникът на РДНСК се произнася с мотивирана заповед.

Произнасянето следва да бъде направено в 15-дневен срок от постъпването на жалбата.

С мотивираната заповед може да се отмени изцяло или отчасти обжалвания акт, или да се отхвърли жалбата като бъдат оставени в сила строителните книжа. Строителните книжа могат да бъдат отменяни само по законосъобразност.

В този срок не се включва времето, дадено на жалбоподателя за предоставяне на изисканите от началника на РДНСК документи и допълнителна информация.

Мотивираната заповед, както и заповедта за прекратяване на административното производство, се съобщава на всички заинтересовани. Тя подлежи на обжалване пред административния съд по местонахождение на имота. Жалбата се подава в 14-дневен срок от съобщаването на заповедта.

Издадените разрешения за строеж заедно с одобрените инвестиционни проекти, както и разрешенията за строеж в случаите, в които не се изисква одобряване на инвестиционни проекти, могат да се отменят само по законосъобразност и при служебна проверка от органите на Дирекцията за национален строителен контрол в 14-дневен срок от уведомяването им.

Влезлите в сила разрешения за строеж не подлежат на отмяна.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност