За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Издаване на удостоверение за впи

     Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение (чл. 166, ал. 2 от Закона за устройство на територията, чл.13, ал.3 и чл.16, ал.2 от Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и /или упражняване на строителен надзор)

        Издаване на удостоверение за извършване дейността оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване строителен надзор или удостоверяване на правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 ЗУТ.

     Лицето, кандидатстващо за издаване на удостоверение за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ или за удостоверяване на правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 ЗУТ, подава писмено заявление до началника на Дирекция за национален строителен контрол, по утвърдени образци.

     Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол разглежда постъпилите заявления, проверява наличието на установените нормативни изисквания и издава удостоверение или отказ за упражняване на дейностите по чл.166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

     Удостоверението за вписване в регистъра или отказът се издава в едномесечен срок от подаване на заявлението.

     Когато подадените документи по ал. 2 са непълни, заявителят се информира за необходимостта от предоставяне на допълнителна информация и за това, че срокът за произнасяне започва да тече отново от датата на предоставянето им.

     Удостоверението се издава за срок 5 години.

     Удостоверението на правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 ЗУТ се издава за срок, не по-дълъг от срока по документа, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

     Удостоверението за временно и еднократно право за упражняване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 ЗУТ се издава за срок до въвеждане в експлоатация на строежа, но не по-дълъг от срока по документа, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

     Удостоверението съдържа: наименование на органа, който го е издал; наименование, седалище, адрес на управление и представителство на лицето, на което се издава лицензът; предмет на удостоверението; дата на издаване и първоначалния срок на валидност; списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността.

     Удостоверенията за упражняване на дейностите по чл.166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ се вписват в регистър при Дирекцията за национален строителен контрол.

     Регистърът е публичен и съдържа издадените, продължените, прекратените и спрени за срок от една година удостоверения, в т.ч. списъка на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността.

      

     Действието на удостоверението се прекратява със заповед на началника на ДНСК преди изтичането на срока, за който е издадено, по искане на вписаното в регистъра лице при представяне на доказателства, че няма неприключили договори за дейностите по удостоверението, както и при прекратяване на юридическото лице или предприятието на едноличния търговец или при:

     1. влезли в сила две наказателни постановления, с които са наложени имуществени санкции на юридическото лице или на едноличния търговец по ЗУТ или нормативните актове по прилагането му;

     2. влезли в сила три наказателни постановления за срок една година на физическите лица, които упражняват дейностите от и за сметка на вписаното в регистъра юридическо лице или едноличен търговец;

     3. отпадане на някое от основанията, послужили за издаване на удостоверението.”

     Действието на удостоверението се спира за срок една година със заповед на началника на ДНСК при влязло в сила наказателно постановление, с което е наложена имуществена санкция на лице, извършило оценка за съответствие на инвестиционен проект в нарушение на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ и/или при упражняване на строителен надзор е допуснало изпълнение на незаконен строеж по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ.

      

     Отразяване на промени в съдържанието на лиценза/удостоверението.

     За промени в наименованието, в т.ч. при преобразуване на дружество, седалището и адреса на управление, промяна на членове на органа на управление на лицензираното лице, както и при промени в списъка на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, който е неразделна част от лиценза/удостоверението, органът, който ги е издал, се уведомява от лицензираното лице в 7-дневен срок.

     При смяна или вписване на нов управител, член на съвета на директорите (за акционерно дружество), прокурист, както и при включване на физически лица в списъка на правоспособните специалисти, чрез които се упражнява дейността, към заявлението се прилагат изискуемите индивидуални документи.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност