За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Функции и правомощия

Функции и правомощия на ДНСК  ДН

         ДНСК упражнява контрол върху законосъобразността на разрешеното и извършваното строителство, въвеждането в експлоатация на строежите от първа, втора и трета категория и законосъобразното ползване на въведените в експлоатация строежи.
ДНСК е администрацията, която регистрира, съставя и поддържа публични регистри на лицата, упражняващи дейността консултант.

 

 

Приемане, обработка и отговор на постъпили жалби, сигнали и запитвания

Контролна дейност

Въвеждане на строежите в експлоатация

Регистриране на лицата упражняващи дейността „Консултант”


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност