За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
Сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН

УКАЗАНИЯ
ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ В ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ Лица, имащи право да подават сигнали: Сигнали за нарушения на българското законодателство и на правото на Европейския съюз по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) могат да подават в ДНСК, лица разполагащи с информация, получена и/или станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст. Области за подаване на сигнали: 1. нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението на ЗЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз в областта на: а) обществените поръчки; б) защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни; в) сигурността на мрежите и информационните системи; 2. нарушения, които засягат финансовите интереси на ЕС по смисъла на чл. 325 от договора за функциониране на ЕС; 3. нарушения на трудовото законодателство; 4. нарушения на законодателството, свързано с изпълнение на държавната служба. Условия и ред за подаване на сигнал Сигналът се подава до служителя, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнали, писмено или устно по следните начини: 1. писмено: - на хартиен носител - на адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ №47, в запечатан непрозрачен плик, върху който е изписан текст “сигнал по ЗЗЛПСПОИН“; - чрез електронна поща - на адрес: signali@dnsk.bg; 2. устно: - на телефонен номер 02 9159 137; - чрез лична среща - в уговорен между страните подходящ срок посредством посочените по-горе канали. За регистрирането на сигнал се използва формуляр по образец /в прикачен файл/, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали, достъпен на електронните страници на ДНСК и на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), който съдържа най-малко следната информация: 1. трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв; 2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни; 3. конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице; 4. дата на подаване на сигнала; 5. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя. Устният сигнал се подава чрез телефон 02 9159 137, като гласовото съобщение се записва след като сигнализиращото лице е уведомено за това. Устният сигнал се документира чрез пълно и точно възпроизвеждане на гласовото съобщение в писмен вид, попълнен във формуляр от служителя, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнали. На сигнализиращото лице се дава възможност да провери и при необходимост да коригира попълненият формуляр и при желание да го подпише. Когато сигналът се подава чрез лична среща, ако сигнализиращото лице е дало съгласието си, служителят, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнала документира срещата чрез попълване на формуляр. На сигнализиращото лице се дава възможност да провери, коригира, одобри и подпише попълнения формуляр от срещата. Към сигнала може да бъдат приложени всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация. Не се образува производство по: 1. анонимни сигнали; 2. сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години. Не се разглеждат сигнали, които: 1. не попадат в обхвата на този закон; 2. съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни; 3. съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти. Сигналите се обработват при спазване на задължението за поверителност, произтичащо от чл. 31 и чл. 32 от ЗЗЛПСПОИН. Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават (чл. 32, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН). Достъп до личните данни, съдържащи се в сигналите за нарушения, имат единствено служителите, отговарящи за регистрацията и разглеждането на съответния сигнал. Ако при подаване на писмен сигнал са допуснати нередовности на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице. Към сигнала могат да се добавят всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация. Всяко сигнализиращо лице в 7-дневен срок ще получи потвърждение, че сигнала е получен и ще му бъде предоставена информация за Уникален идентификационен номер (УИН). Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя на сигнализиращото лице от момента на подаването на сигнала, при наличие на условията по чл. 6 от закона. Централен орган за външно подаване на сигнали съгласно ЗЗЛПСПОИН е Комисията за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg.

ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛ


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност