За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Регистри

Коментари, похвали, оплаквания
Публичен регистър на влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи

Публичен регистър на влезлите в сила заповеди за премахване на съоръжения на мобилните оператори  

Публичен регистър на разрешенията за ползване издадени от ДНСК

Регистър на лицата, извършващи дейността консултант съгл. чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ/2003


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност