За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Дейност на ДНСК

ДНСК упражнява контрол върху законосъобразността на разрешеното и извършваното строителство, въвеждането в експлоатация на строежите и законосъобразността на въведените в експлоатация строежи.

Строителен контрол
Подпомага Министъра на РРБ по издаване на лицензи на лицата, упражняващи дейността консултант
Началникът на ДНСК изготвя мотивирано предложение до министъра на регионалното развитие и благоустройството за отнемане на лицензи за упражняване на дейността консултант когато:
  • органите на ДНСК отменят като незаконосъобразни повече от 3 разпореждания, препоръки или заповеди, издадени от лицензирания консултант, относно съответствието на инвестиционните проекти и/или при упражняването на строителен надзор за всеки отделен обект;
  • са установени повече от три случая на бездействие при изпълнение на задълженията относно оценяването на съответствието на инвестиционните проекти и/или при упражняването на строителен надзор за всеки отделен обект;
  • с влязло в сила наказателно постановление е наложена имуществена санкция на юридическото лице или на едноличния търговец за системни нарушения по ЗУТ и нормативните актове по прилагането му;
  • с влязло в сила наказателно постановление е наложена глоба повече от 3 пъти в продължение на една година на физическите лица, които упражняват дейностите от и за сметка на лицензираното юридическо лице или на едноличния търговец;

ДНСК е администрацията, която подпомага Министерството на регионалното развитие и благоустройството при съставянето и поддържането на публични регистри за издадените и отнетите лицензии на лицата, упражняващи дейността консултант.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност