За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


 

Д   О   К   Л   А   Д

за дейността на Дирекция за национален строителен контрол

за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

 

 

В изпълнение на стратегическите цели по провеждане на държавната политика в областта на националния строителен контрол, предоставяме на Вашето внимание отчетен доклад на ДНСК за периода от 01.01.2022 до 31.12.2022 год., както следва:

 

1. Дейност по обработване на постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица

През отчетния период в ДНСК са постъпили 51 957 запитвания, жалби, сигнали, молби на физически и юридически лица, уведомителни писма и искания за назначаване на Държавни приемателни комисии, в т.ч. получени чрез Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и други ведомства.

За периода в ДНСК са обработени всички 22 136 постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби/искания на физически и юридически лица.

Новообразуваните преписки за периода са 46 148.

 

2. Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория

В резултат от изпълнение на дейността на ДНСК по въвеждане в експлоатация на строежите от І, ІІ и ІІІ категория през отчетния период са назначени 3 795 Държавни приемателни комисии, въведени в експлоатация са общо 3 740 строежа, за които са проведени ДПК и са издадени разрешения за ползване, по-значими от които са:

-                     Основен ремонт на път III-118 Гулянци-Долна Митрополия, на територията на област Плевен;

-                     Софийски околовръстен път от км 35+260 до км 41+340 (от пътен възел Цариградско шосе до пътен възел Младост), област София-град;

-                     Основен ремонт на път ІІ-81 Костинброд - Берковица - Монтана, участък от км 86+289 до км 94+000, област Монтана;

-                     Pеконструкция на бул.Северен в участъка от моста на Адата до бул.Карловско шосе в гр.Пловдив, област Пловдив;

-                     Трасе на бърза автобусна линия (БАЛ) в гр.Бургас, област Бургас;

-                     Реконструкция на трамваен релсов път и контактно кабелна мрежа по ул.Алабин в гр.София, област София-град;

-                     АМ Струма ЛОТ 3.1 Благоевград - Крупник, Подобект: изграждане на мост над р. Струма - община Симитли, област Благоевград;

-                     Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-208 Провадия - Дъскотна – Айтос на територията на община Руен, област Бургас;

-                     Пешеходен мост за връзка между ж.к.Люлин и Западен парк - район Люлин и в район Илинден – Столична община, гр.София;

-                     Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктурата в междугарието Копривщица - Стряма от км 100+525 до км 106+337 - община Антон, Софийска област и община Карлово, област Пловдив;

-                     Удвояване и електрификация на железния път в участъка сп. Прилеп - РП Ведрово от км 29+595 до км 34+885 по ІІІ-та жп линия с дължина 5290 м - основен ремонт - община Сунгурларе, област Бургас;

-                     Възстановяване на проектните параметри в гара Сеново - община Ветово, област Русе;

-                     АМ Струма ЛОТ 3.1 Благоевград - Крупник, участък от км 370+400 до км 372+000; АМ Струма ЛОТ 3.1 Благоевград - Крупник, участък от км 372+000 до км 373+100; АМ Струма ЛОТ 3.1 Благоевград - Крупник, Интелигентни транспортни системи от км 370+400 до км 373+100 и Реконструкция на електропровод 400 kV Пирин при км 372+014 - община Симитли, област Благоевград;

-                     Удвояване и електификация на железопътната линия Карнобат – Синдел. Подобект 1, Подобект 2 и шумозаглушителни стени - участък 9 от км 121 + 600,00 ДО км 122 + 249,719  - община Аврен, област Варна;

-                     Основен ремонт на път II-81 Костинброд - Берковица - Монтана, участък от км 94+000 до км 101+199,48 - община Монтана, област Монтана;

-                     Автомагистрала Хемус – участък от км 310+940 до км 327+260, подучастък от км 317+360 до км 318+820; Автомагистрала Хемус – участъци от км 310+940 до км 317+360 , от км 318+820 до км 322+763 и от км 322+803 до км 327+260 и подобекти: Изместване и реконструкция на водопроводи при км 311+437 и км 311+531 на АМ Хемус; Улично осветление на пътен възел Буховци, площадка за отдих при км 322+000 и пътни връзки при пътен възел Белокопитово; Автомагистрала Хемус – участък от км 310+940 до км 327+260, подобекти: Директно трасе в участъка от км 322+763 до км 322+803; Реконструкция на въздушни електропроводи 20 kV - ВЛ Бряг при км 311+510, ВЛ Лозево при км 325+613 и ВЛ Лозево - Хитрино при км 326+900;

-                     Пътна връзка от републикански път II-35 о.п. Ловеч –Троян;

-                     Реконструкция на трамваен релсов път по бул. Македония и ул. Алабин – гр. София;

-                     Реконструкция на трамваен релсов път по бул. Цар Борис III от пл. Руски паметник до трамвайно ухо Княжево – гр.София;

-                     Разширение на перона на летище Варна – гр. Варна;

-                     Основен ремонт на ул. Първа българска армия - район Сердика-СО, гр. София;

-                     Пътен възел Буховци – юг (при пресичане на път І-4 с път ІІІ-5102) - землищата на с. Макариополско и с. Буховци, община Търговище;

-                     Реконструкция на път II-86 Средногорци – Рудозем - община Мадан и община Рудозем, област Смолян;

-                     Привеждане на Пирсове № 1, № 2 и № 3 на Пристанищен терминал Росенец към нормативните изисквания и добрите европейски практики - лесопарк Росенец, местност Пристанище Бургас, гр. Бургас;

-                     Летателна площадка Лесново – удължаване на пистата за излитане и кацане - с. Лесново, ОБЩИНА Елин Пелин, Софийска област;

-                     Подмяна на преносен /магистрален/ газопровод в участъка очистно съоръжение Беглеж - кранов възел Дерманци - кранов възел Батулци - кранов възел Калугерово, област Ловеч;

-                     ГРС София 3, Подобект Нова измервателна линия за Метамодул Трейд ЕООД - район Връбница – Столична община, гр. София;

-                     Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ос Вълчи дол – ЛКВ Преселка - община Вълчи дол, област Варна;

-                     Подобекти от Газификация на гр. Ботевград - гр. Ботевград, Община Ботевград, Софийска област;

-                     Газоснабдяване на община Казанлък – гр. Казанлък;

-                     Газификация на гр.Смолян;

-                     Междусистемна газова връзка Гърция-България: Първи етап: Междусистемна газова връзка Гърция - България (МГВГБ), с всички подобекти и части съгласно одобрения проект, с изключение на : Автоматична газорегулираща станция (АГРС) Димитровград с Кранов възел (КВ)-5; Резервна магистрална оптична кабелна линия, без шахтите на оптичните кабели; Противоерозионни мероприятия по трасето на газопровода и Обслужващ ведомствен път към технологична площадка за Газоизмервателна станция Стара Загора, в частта от о.т. 0,00 до о.т. 50,00 - на територията на: общини Стара Загора, Раднево, Опан - област Стара Загора; общини Димитровград, Хасково - област Хасково; общини Джебел, Момчилград, Кърджали, Кирково - област Кърджали;

-                     Нова ВЛ 400 kV от п/ст Марица изток до п/ст Неа Сайта (Република Гърция) – на територията на областите Хасково и Кърджали;

-                     Оптична кабелна линия 093 - 08 от Стационарната комуникационна система на Българската армия, на територията на областите Бургас и Ямбол;

-                     Магистрални и локални оптични кабели към Транзитния газопровод за Гърция и газопроводни отклонения към него в участъка от газоизмервателна станция Дупница до границата с Република Гърция, на територията на областите Благоевград и Кюстендил;

-                     Оптично кабелно захранване на телекомуникационен център на НЕТЕРА ЕООД в с. Столник, Софийска област;

-                     Реконструкция и модернизация на радарно съоръжение на летище Варна – летище Варна, гр. Варна, област Варна;

-                     Реконструкция на ВЛ 110  kV Калиман – на територията на област София и Софийска област;

-                     Оптична кабелна линия към преносен  (магистрален) газопровод в участъка ос Вълчи дол – ЛКВ Преселка - териториите на землищата на с.Брестак, с.Метличина, с.Караманите, с.Калоян, с.Изворник, с.Михалич, с.Есеница, община Вълчи дол, област Варна,  и землища на с.Тръница и с.Преселка, община Нови Пазар, област Шумен;

-                     Телепорт Плана на Българска Телекомуникационна Компания - с. Плана,  район Панчарево - Столична община;

-                     Модернизация и разширение на радиорелейната мрежа на ДП РВД, Подобект: Радиорелеен възел /РРВ/ Камено - с.Черни връх, община Камено, област Бургас;

-                     Модернизация и разширение на радиорелейната мрежа на ДП РВД, Подобект: Радиорелеен възел Ортото - гр.Свети Влас, м.Касада Саръгьолджук, община Несебър, област Бургас;

-                     Модернизация и разширение на радиорелейната мрежа на ДП РВД, Подобект: Радио Релеен Възел (РРВ) Крумово Градище - гр.Карнобат, община Карнобат, област Бургас;

-                     Модернизиране и разширение на радиорелейната мрежа на ДП РВД с подобекти: Радиорелеен възел София – район Слатина-СО, гр. София; Радиорелеен възел Вакарел - с. Вакарел, община Ихтиман, Софийска област; Радиорелеен възел Черни връх - с. Бистрица, район Панчарево-СО, гр. София; Радиорелеен възел Бургас – гр. Бургас; Радиорелеен възел Варна – гр. Варна; Радиорелеен възел Аксаковска Панорама - гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна; Радиорелеен възел Байлово - с. Байлово, община Горна Малина, Софийска област;

-                     Нова ВЛ 400 kV от п/ст  Пловдив до п/ст  Марица изток – на територията на община Родопи, община Садово, община Асеновград, община Първомай, област Пловдив; община Димитровград, община Симеоновград, област Хасково и община Опан, община Гълъбово, област Стара Загора;

-                     Нова въздушна линия 110 кV  п/ст Варна север – п/ст Каварна и Реконструкция на ветрилото пред п/ст Варна Запад за присъединяване на нова ВЛ 110 кV Кичево – на територията на община Варна и община Аксаково, област Варна и община Балчик и община Каварна, област Добрич;

-                     Рехабилитация на яз. Студена, област Перник;

-                     Ремонтно-възстановителни дейности на язовир Ахелой, област Бургас;

-                     Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на община Ямбол, област Ямбол;

-                     Повишаване на конструктивната сигурност на южната (основна) стена  на хвостохранилище Челопеч, II етап :- Южен скатов канал - землището на с. Челопеч, община Челопеч, Софийска област;

-                     Ремонтно-възстановителни работи на язовир Калаващица, община Стрелча, област Пазарджик;

-                     Язовирна стена и съоръжения - язовир Порой: Ремонтно - възстановителни работи по водния откос на язовирна стена, монтаж на шибърен кран на отклонение на основния изпускател, осветление по короната и оросителна система на сухия откос - с.Тънково, с.Оризаре, община Несебър, област Бургас;

-                     Рехабилитация на ПАВЕЦ Белмекен, ВЕЦ Сестримо и ВЕЦ Момина клисура (рехабилитация на ВЕЦ Сестримо), Първи и Втори етап - с.Сестримо, община Белово, област Пазарджик;

-                     МВЕЦ ОГОСТА 9: ЕТАП II - на река Огоста, землища на гр.Бойчиновци и с.Портитовци, община Бойчиновци, област Монтана;

-                     Регионално депо за обезвреждане на твърди битови отпадъци Етап 1:  Изграждане на Клетка 3, фаза 1  - с.Богьовци, местност Гоняреви падини, община Костинброд, Софийска област;

-                     МВЕЦ Бяла река - сградоцентрала и битова сграда и Електропровод 20 кV - община Сандански, област Благоевград;

-                     Аварийно-възстановителни и ремонтни дейности на язовир Долно Камарци – с. Долно Камарци, община Горна Малина, Софийска област;

-                     Интегрирана система за управление на битови отпадъци на столична община - депо за неопасни отпадъци; завод за механично биологично третиране на битови отпадъци - I-ви етап - с. Яна, район Кремиковци – СО, гр. София;

-                     Фотоволтаичен парк, област Кюстендил;

-                     Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия за покриване на собствено потребление на Аурубис България АД, Софийска област;

-                     Фотоволтаична централа и Външно ел. захранване с кабелна линия 20 кV и БКТП 20 / 0.6 kV – 800 kVA - гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград;

-                     Рехабилитация и модернизация на съществуваща фотоволтаична централа с наименование  ФЕЦ – Караджалово - с. Караджалово, община Първомай, област Пловдив;

-                     Фотоволтаична електрическа централа 28,5 MW; Присъединяване на ФЕЦ 28,5 MW (33 МWp) към преносната мрежа на ЕСО АД - гр.Разлог, община Разлог, област Благоевград;

-                     Фотоволтаична централа 66 MW - землището на с.Дълго поле, местност Герена, община Калояново, област Пловдив;

-                     Фотоволтаична електрическа централа с обща инсталирана мощност до 62 кW - с. Бенковски, община Марица, област Пловдив;

-                     Фотоволтаична електрическа централа 28,5 MW - гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград;

-                     Реконструкция на зона за обществен отдих парк Димана Данева – гр.Харманли, област Хасково;

-                     Консервация, реставрация и социализация на централна минерална баня Банкя, област София-град;

-                     Реконструкция и разширение на УМБАЛ Света Екатерина - Хирургичен блок, област София-град;

-                     Конструктивно укрепване и усилване на източната фасада на Главен болничен корпус на УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ, област София-град;

-                     Изграждане на инсталация за производство на етилов алкохол, инсталиране на газови турбини за производство на електричество и пара и увеличаване на производството на основни продукти в Амилум България ЕАД;

-                     Разширение на съществуващо стопанство за течни нефтопродукти на Инса ЕООД, област Пловдив;

-                     Резервоар за съхранение на техническа сярна киселина с концентрация 96% на територията на ТЕЦ Марица-изток 2, област Стара Загора;

-                     Супермаркет Лидл - район Искър - СО, гр. София, област София-град;

-                     Супермаркет Лидл - район Витоша – СО, гр. София, област София;

-                     Производствена сграда за тестване на електронни компоненти със складова база и офиси на Мелексис България ЕООД - район Младост - CO, гр. София;

-                     Инсталация за производство, опаковане и съхранение на сода бикарбонат на Солвей соди АД - гр.Девня, община Девня, област Варна;

-                     Основно обновяване на спортен комплекс Осогово - гр. Кюстендил, област Кюстендил;

-                     Изграждане на нова спортна зала в обхвата на спортен комплекс Осогово - гр. Кюстендил, област Кюстендил;

-                     Едроплощен хипермаркет – магазин на самообслужване Кауфланд - район Младост-Столична община, гр. София;

-                     Арменска апостолическа православна църква – св. Богородица - район Красно село- Столична община, гр.София;

-                     Медико-балнеоложки комплекс Свети Иван Рилски - гр.Кюстендил, област Кюстендил;

-                     АСМП МЦ, СБАЛ по очни болести и оптика - район Триадица – Столична община, гр. София;

-                     Нов болничен корпус на база I на МОБАЛ д-р Стефан Черкезов АД - гр. Велико Търново, община Велико Търново, област Велико Търново;

-                     Изграждане на инсталация за производство на етилов алкохол, инсталиране на газови турбини за производство на електричество и пара и увеличаване на производството на основни продукти в Амилум България ЕАД - гр.Разград община Разград, област Разград;

-                     Оптимизация на вентилационната система на анодно отделение и Система за продухване с азот на анодно отделение на металургично производство на Аурубис България АД - технологична площадка №7 – Металургично производство, гр.Златица, община Златица, Софийска област;

-                     Модернизация на турбоагрегат ТГ3 в ТЕЦ София – Изток с нова противоналегателна турбина - гр.София, район Искър – Столична община;

-                     Рехабилитация и модернизация на рибарско пристанище Северна буна - Несебър - гр.Несебър, община Несебър, област Бургас;

-                     Общински театър Кюстендил - основен ремонт - гр.Кюстендил, община Кюстендил;

-                     Хипермаркет Кауфланд София - Горубляне и декоративно-навигационна кула с височина Н=22 м -  м.Горубляне, гр.София, район Младост - Cтолична община;

-                     Многопрофилна болница за активно лечение Сърце и мозък, крило Мама и аз - гр. Плевен;

-                     Ритуален дом - с. Зърнево, община Тервел, област Добрич;

-                     Разширение на логистичен център Божурище на Юск България - с. Гурмазово, Община Божурище, Софийска област;

-                     Логистична база на Транспрес сервиз ЕООД - . Гурмазово, Община Божурище, Софийска област;

-                     Балнео и СПА Хотел Кингс Валей - Казанлъшки минерални бани, община Казанлък, област Стара Загора;

-                     Производствено хале Conti press на Кроношпан България - гр. Велико Търново;

-                     Производствена сграда за ремонт на турбокомпресори - с. Гурмазово, Община Божурище, Софийска област;

-                     Завод за производство на пластмасови опаковки - с.Голяновци, община Костинброд, Софийска област;

-                     Разширение на съществуващо стопанство за течни нефтопродукти на Инса ЕООД - гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив;

-                     Супермаркети ЛИДЛ - гр. Ботевград, община Ботевград, Софийска област; гр. Шумен и гр. Хасково;

-                     Магазини за обществено обслужване – Ритейл парк -  гр. Хасково;

-                     Търговски център – Ритейл парк – гр. Сливен;

-                     Търговски комплекс – гр. Перник;

-                     Търговски център на Технополис България – гр. Пазарджик;

-                     Многофункционални сгради, офис и жилищни сгради.

Налице са 20 отказа за назначаване на Държавна приемателна комисия и 3 отказа за издаване на разрешение за ползване.

От такси по Тарифа 14 за издаване на разрешения за ползване през отчетния период са събрани и приведени в държавния бюджет 3 750 873 лв.

 

3. Извършени проверки на строежи, на строителни книжа и строителни продукти за спазването на основните изисквания към строежите, включително спазване на плановете за безопасност и здраве (ПБЗ)

През периода от служителите на ДНСК са извършени общо 41 447 проверки на строежи и на строителни книжа за установяване законосъобразността на издадените строителни книжа, извършеното строителство и ползване.

Най-голям брой проверки са извършени от служителите на следните РДНСК: София, Пловдив, Бургас, Варна, Софийска област, Благоевград и Стара Загора.

Проверките, касаещи законосъобразността на строежи, са основно на жилищни и обществени сгради и техническа инфраструктура.

3.1. Дейност на ДНСК по упражняване на контрол при издаването на строителни книжа

През периода са извършени 34 108 служебни проверки по реда на чл.156, ал.2 от ЗУТ относно законосъобразността на издадени административни актове от главните архитекти на общините/районите, в резултат на които са издадени 110 заповеди за отмяна на разрешения за строеж и на одобрени инвестиционни проекти.

За извършени нарушения на ЗУТ, актовете по неговото прилагане и други правила и нормативи в проектирането и строителството, при упражнения от ДНСК контрол на издадените строителни книжа, са съставени 101 акта по ЗАНН срещу главни архитекти и длъжностни лица на общинските/районните администрации, 9 акта на лица от списъчния състав на консултантите и 27 акта по ЗАНН на юридически лица във функциите им на консултант по смисъла на чл.166, ал.1 ЗУТ за извършена оценка за съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, в нарушение на изискванията на чл.142, ал.5, т.3 и 4 ЗУТ.

Издадени са 47 наказателни постановления за налагане на глоби на обща стойност 43 900 лв. и 21 наказателни постановления за налагане на имуществена санкция на обща стойност 134 000 лв. на юридически лица във функциите им на консултант.

3.2. Дейност по извършване на проверки на строежи за спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му във връзка със законосъобразността на извършеното строителство, въвеждането в експлоатация и ползването на строежите

През периода от ДНСК са извършени 7 339 проверки на строежи и обекти за установяване законосъобразността на извършваното/извършеното строителство, въвеждането в експлоатация и ползването на строежите, в това число 3 967 проверки на строежи от първа до трета категория, относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор. За установени нарушения са съставени 46 акта по ЗАНН на юридически лица упражняващи строителен надзор и 37 акта на физически лица. Издадени са 24 наказателни постановления за налагане на глоби на обща стойност 3 900 лв. и 34 наказателни постановления за налагане на имуществена санкция на обща стойност 96 000 лв. на юридически лица упражняващи строителен надзор.

В резултат от извършения административен контрол са съставени 88 констативни акта за установени нарушения на ЗУТ, като са предприети необходимите последващи законови действия при спазване процедурите на ЗУТ и издадени съответните административни актове – 13 заповеди по чл.178 ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях, 29 заповеди по чл.224 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи или части от тях, 23 заповеди по чл.225 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях.

За периода са обследвани 8 авария на територията на области Благоевград, Варна, Враца, Плевен, София и Хасково.

 

4. Дейност по премахване на незаконни строежи

В изпълнение на стратегическата цел на ДНСК за недопускане и отстраняване на незаконно строителство на територията на страната ефективно са изпълнени 47 влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи на територията на областите Благоевград, Бургас, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Силистра, Софийска, София и Ямбол.

 

 

5. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол

През периода във връзка с образувани административни производства по ЗУТ от ДНСК са издадени 290 индивидуални административни акта, както следва:

110 заповеди по чл.156, ал.3 ЗУТ за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК;

29 заповеди по чл.224, ал.1 и ал.5 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи или части от тях;

13 заповеди по чл.178, ал.5 ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях, които се ползват преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган по чл.177 ЗУТ, не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане  в експлоатация;

23 заповеди по чл.225, ал.1 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях;

92 други заповеди, в т.ч. заповеди за продължаването на строежи, разрешаване на ползването, разрешаване на достъпа и прекратяване на административно производство;

23 отказа за издаване на разрешения за ползване и назначаване на държавни приемателни комисии.

 

6. Съставени АУАН

За установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му са съставени общо 352 акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

 

7. Проведени административнонаказателни производства

По провеждане на дейността по административнонаказателни производства срещу виновни физически и юридически лица за нарушения на разпоредбите на ЗУТ са издадени 259 наказателни постановления на обща стойност 664 700 лв., сключени са 15 споразумения на обща стойност 15 120 лв., както и 36 резолюции за прекратяване на образувани административнонаказателни производства и 113 предупреждения по чл.28 от ЗАНН.

 

8. Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение

През отчетния период от ДНСК по постъпили 699 заявления са проведени 699 процедури, свързани с дейността на ДНСК по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение, при което са реализирани приходи от такси в размер на 104 300 лв.

 

9. Реализирани приходи

През 2022 г. от ДНСК са реализирани приходи по Тарифа 14 от такси за въвеждане в експлоатация на строежи; от наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления; от събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи и от такси за предоставяне на достъп до обществена информация, на обща стойност 4 540 765 лв., в това число 677 241 лв. от събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи и наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления и споразумения.


За периода oт 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. е отчетено следното изпълнение на стойностите, залегнали в ежегодните цели на администрацията за 2022 г.:

 

Показатели за полза/ефект

Целева стойност 2022г.

 

Целева стойност /бр./

Изпълнение /бр./

Изпълнение в %

1. Обработване на постъпилите запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица в законоустановения срок

100%

22 136

22 136

100,00

2. Обработване на постъпилите заявления за въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория

100%

4 591

3 815

83,10

3. Извършване на служебни проверки по реда на чл.156 от ЗУТ по постъпили уведомления по реда на чл.149, ал.5 от ЗУТ

от 90% до 100%

33 997

34 108

100,33

4. Извършване на проверки на строежи от I до III категория, по постъпили уведомления за заверени заповедни книги и проверки на строежи от всички категории

от 70% до 90%

9 378

7 339

78,26

5. Предприемане на действия по изпълнение на издадени и влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи, както следва:

 

 

 

 

5.1. За РДНСК, които имат неизпълнени стари влезли в сила заповеди за премахване:

 

99

99

100,00

5.2. За всички РДНСК, които имат новоиздадени влезли в сила заповеди за премахване

100%

47

47

100,00

6. Провеждане на процедури по издаване на  удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение

100%

699

699

100,00

 

Годишни цели на ДНСК за 2023г.

 

Показатели за полза/ефект

Целева стойност 2023

1. Брой извършени проверки на строителни книжа, на строежи и на строителни продукти

41 500

2. Брой премахнати незаконни строежи

47

3. Брой издадени административни актове

300

4. Брой издадени разрешения за ползване

3 800

5. Брой издадени АУАН

450

6. Брой издадени наказателни постановления, предупреждения, споразумения и резолюции

450

7. Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение.

700

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност