За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Д   О   К   Л   А   Д

 

за дейността на Дирекция за национален строителен контрол

 

за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

 

 

 

В изпълнение на стратегическите цели по провеждане на държавната политика в областта на националния строителен контрол, предоставяме на Вашето внимание отчетен доклад на ДНСК за периода от 01.01.2023 до 31.12.2023 год., както следва:

 

1. Извършени проверки на строежи, на строителни книжа и строителни продукти за спазването на основните изисквания към строежите, включително спазване на плановете за безопасност и здраве (ПБЗ)

През периода от служителите на ДНСК са извършени общо 44 131 проверки на строежи и на строителни книжа за установяване законосъобразността на издадените строителни книжа, извършеното строителство и ползване.

Най-голям брой проверки са извършени от служителите на следните РДНСК: София, Пловдив, Бургас, Варна, Софийска област, Стара Загора, и Благоевград.

Проверките, касаещи законосъобразността на строежи, са основно на жилищни и обществени сгради и техническа инфраструктура.

 

1.1. Дейност на ДНСК по упражняване на контрол при издаването на строителни книжа

През периода са извършени 34 632 служебни проверки по реда на чл.156, ал.2 от ЗУТ относно законосъобразността на издадени административни актове от главните архитекти на общините/районите, в резултат на които са издадени 98 заповеди за отмяна на разрешения за строеж и на одобрени инвестиционни проекти.

За извършени нарушения на ЗУТ, актовете по неговото прилагане и други правила и нормативи в проектирането и строителството, при упражнения от ДНСК контрол на издадените строителни книжа, са съставени 133 акта по ЗАНН срещу главни архитекти и длъжностни лица на общинските/районните администрации, 12 акта на лица от списъчния състав на консултантите и 34 акта по ЗАНН на юридически лица във функциите им на консултант по смисъла на чл.166, ал.1 ЗУТ за извършена оценка за съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, в нарушение на изискванията на чл.142, ал.5, т.3 и 4 ЗУТ.

Издадени са 75 наказателни постановления за налагане на глоби на обща стойност 70 850 лв. и 21 наказателни постановления за налагане на имуществена санкция на обща стойност 169 000 лв. на юридически лица във функциите им на консултант.

1.2. Дейност по извършване на проверки на строежи за спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му във връзка със законосъобразността на извършеното строителство, въвеждането в експлоатация и ползването на строежите

През периода от ДНСК са извършени 9 499 проверки на строежи и обекти за установяване законосъобразността на извършваното/извършеното строителство, въвеждането в експлоатация и ползването на строежите, в това число 4 421 проверки на строежи от първа до трета категория, относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор. За установени нарушения са съставени 19 акта по ЗАНН на юридически лица упражняващи строителен надзор и 29 акта на физически лица. Издадени са 27 наказателни постановления за налагане на глоби на обща стойност 5 020 лв. и 10 наказателни постановления за налагане на имуществена санкция на обща стойност 13 000 лв. на юридически лица упражняващи строителен надзор.

В резултат от извършения административен контрол са съставени 239 констативни акта за установени нарушения на ЗУТ, като са предприети необходимите последващи законови действия при спазване процедурите на ЗУТ и издадени съответните административни актове – 13 заповеди по чл.178 ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях, 39 заповеди по чл.224 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи или части от тях, 22 заповеди по чл.225 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях.

За периода са обследвани 10 аварии на територията на областите: Благоевград, Бургас, Видин, Софийска, София и Хасково.

 

2. Дейност по премахване на незаконни строежи

В изпълнение на стратегическата цел на ДНСК за недопускане и отстраняване на незаконно строителство на територията на страната ефективно са изпълнени 27 влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи на територията на областите Варна, Габрово, Кюстендил, Ловеч, Плевен, Пловдив, Силистра, Софийска, София, Стара Загора, Шумен и Ямбол.

 

3. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол

През периода във връзка с образувани административни производства по ЗУТ от ДНСК са издадени 336 индивидуални административни акта, както следва:

98 заповеди по чл.156, ал.3 ЗУТ за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК;

39 заповеди по чл.224, ал.1 и ал.5 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи или части от тях;

13 заповеди по чл.178, ал.5 ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях, които се ползват преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган по чл.177 ЗУТ, не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане  в експлоатация;

22 заповеди по чл.225, ал.1 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях;

123 други заповеди, в т.ч. заповеди за продължаването на строежи, разрешаване на ползването, разрешаване на достъпа и прекратяване на административно производство;

41 отказа за издаване на разрешения за ползване и назначаване на държавни приемателни комисии.

 

4. Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория

В резултат от изпълнение на дейността на ДНСК по въвеждане в експлоатация на строежите от І, ІІ и ІІІ категория през отчетния период са въведени в експлоатация общо 4 674 строежа, за които са проведени ДПК и са издадени разрешения за ползване, по-значими от които са:

-                     Хвостохранилище Бенковски 2 на Елаците МЕД АД- с. Бенковски, община Мирково, Софийска област;

-                     Депо за опасни отпадъци към инсталация за изгаряне на отпадъци - гр. Пещера, община Пещера; област Пазарджик;

-                     МВЕЦ Бяла река - с. Пирин, община Сандански, област Благоевград;

-                     Язовир Правец - в землището на гр. Правец, община Правец, Софийска област;

-                     Изграждане на съоръжения за отвеждане на високите води на р. Хаяз при ГКПП Капитан Андреево - с. Капитан Андреево, община Свиленград, област Хасково;

-                     Рехабилитация на ВЕЦ Момина клисура, I етап - община Белово, област Пазарджик;

-                     Рехабилитация на ПАВЕЦ Белмекен, II етап - община Белово, област Пазарджик;

-                     Повишаване на конструктивната сигурност на южната (основна) стена на хвостохранилище Челопеч – с. Челопеч и с. Чавдар, Софийска област;

-                     Възстановяване експлоатационното състояние на компрометирания преливник от пасарелката към бързотока на язовир Болярци - община Кърджали;

-                     Външно и вътрешно водоснабдяване за пожарогасене към складове в отдел Логистика на запасите; Подмяна на високоволтови разединители в ОРУ 220 кV, Подобект  – Поле 9; Поле 13 и Поле 15 - площадка на АЕЦ Козлодуй, с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца;

-                     Подобект: Мини ВЕЦ Гостун – сградоцентрала, водохващане и напорен тръбопровод L=3505 м и  водохващане – руслото на р.Матан дере на кота 970,00м находящ се в землището на с.Гостун, община Банско, област Благоевград;

-                     Удълбочаване на съществуваща инженерна инфраструктура – дюкер канализация и дюкер водопровод в канал 2, Пристанище Варна - гр.Белослав, община Белослав, област Варна;

-                     Етап от разширение на газопреносната инфраструктура на Булгартрансгаз ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница - с. Ветрино, община Ветрино, област Варна;

-                     Подобект от подземно газово хранилище Чирен - в землището на с. Чирeн, община Враца, област Враца;

-                     Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп: Етап 1: Преносен газопровод; Електрохимична защита от корозия /ЕХЗ/; Газопроводно отклонение от преносния газопровод към гр. Панагюрище; Кранови възли (КВ); Оптична кабелна линия, Етап 2: АГРС Златица, Етап 3: Пускова станция Виноградец и КВ 1, Етап 4: АГРС Панагюрище – на територията на област Пазарджик и Софийска област;

-                     Междусистемна газова връзка България-Сърбия на българска територия - на територията на област София и Софийска област;

-                     Фотоволтаична PV централа с проектна мощност 40 МWp - гр. Карнобат, община Карнобат, област Бургаска;

-                     Фотоволтаична централа за осигуряване на собственото потребление на БИОВЕТ АД с мощност до 50 MWP -  гр. Разград;

-                     Фотоволтаична централа Верила с присъединена мощност до 100 MWас – община Дупница, област Кюстендил;

-                     Фотоволтаична централа с мощност до 40 MWp, Фотоволтаична централа с мощност до 75 MWp, Главна разпределителна подстанция на Индустриален парк Балкан 110/20 кV и системи за съхранение на енергия, Кабелен електропровод 110 кV и оптични кабели между главна разпределителна подстанция на Индустриален парк Балкан - на територията на област Ловеч;

-           Фотоволтаична централа 2399 кW находяща се в гр.Берковица, община Берковица, област Монтана;

-           Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана  мощност 20 974,28 кWр с 2 броя КТП 1х9000 кVA, Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 10 314,540 kWp с 1 брой  КТП 1х9000 kVA и Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана  мощност  50 922,00 kWp с 5 броя  КТП  1х9000 кVA находящи се  в с. Медникарово; Фотоволтаична електрическа централа с номинална инсталирана мощност 55 952,10 кWр находяща се в с. Обручище; Фотоволтаична електрическа централа ФЕЦ G2 – Мусачево – фотоволтаично поле 1 с мощност 54,75762 МWр С 5 броя КТП (ТИС) 1х9000 кVа 0,8/0,8/33кV, фотоволтаично поле 2 с мощност 1,92375 МWр и фотоволтаично поле 3 с мощност 6,55614 МWр С 1 брой КТП (ТИС) 1х9000 кVа 0,8/0,8/33кV находяща се  в  с. Мусачево, община Гълъбово, област Стара Загора;

-           Фотоволтаична централа с номинална инсталирана мощност 28651.46 kWp в землището на село Калояново, община Калояново, област Пловдив;

-           Реконструкция на ВЛ 110kV Димитър Ганев – на територията на общини: Суворово, Вълчи дол и Аксаково в област Варна и общини: Добрич и Генерал Тошево в област Добрич;

-           Реконструкция на ВЛ 110 kV Момчил L=9 467м – на територията на селата: Оброчище, Рогачево и Кранево и на гр. Балчик, община Балчик, област Добрич;

-           Електронна съобщителна мрежа на ЕТ КТ – Астра – на територията на община Смолян и община Чепеларе, област Смолян;

-                     Реконструкция на въздушна линия 110 кV Алмус по метода стъпка в стъпка в участъка от п/ст Брусарци до п/ст Лом – на територията на община Брусарци и община Лом, област Монтана;

-                     Реконструкция на ВЛ 110 kV Бор от п/ст Карнобат до п/ст Завет в землищата на гр. Карнобат, с. Глумче, с. Кликач – община Карнобат; с. Черноград, с. Раклиново – община Айтос; с. Череша, с. Скалак – община Руен; с. Завет – община Сунгурларе, област Бургас;

-                     Електрификация на 83 -та железопътна линия Симеоновград-Нова Загора на територията на община Симеоновград област Хасково, общини  Гълъбово и Раднево, област Стара Загора и община Нова Загора, област Сливен;

-                     Подстанция Обзор 110/20 кV и въздушна линия 110 kV за присъединяване на подстанция Обзор към Електроенергийната система - община Несебър, област Бургас;

-                     Реконструкция на ВЛ 110 kV Орляк от п/ст Добруджа до п/ст Вълчи дол - територията на община Суворово, община Вълчи дол, област Варна;

-                     Реконструкция на ВЛ 110 кV Житница от П/СТ Девня 1 до 10 стълб на ВЛ 110 кV Сигнал - гр.Девня, с.Падина, община Девня, област Варна;

-                     Републикански път ІІ-23 Русе - Кубрат - Исперих - Дулово в участъка от км 0+030 до км 46+771;

-                     Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 Калотина – СОП от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 15+500, подучастък: Директно трасе от км 4+420 до км 6+100 и подобект -  Връзка за достъп при км 4+450 и Модернизация на път I-8 Калотина – СОП, участък от км  4+420 и до км 6+100, съответно за: реконструкция на телекомуникационни кабели и тръбна мрежа ИТС - тръбна мрежа за оптични кабели;

-                     Реконструкция на бул. Тодор Каблешков от бул. България до ул. Луи Айер – район Триадица – Столична община, гр. София;

-                     Изграждане на две обособени входящи трасета за преминаване на хладилни камиони на ГКПП Капитан Андреево - площадка на ГКПП Капитан Андреево, с. Капитан Андреево, община Свиленград, област Хасково;

-                     Разширение и реконструкция на перона на летище Бургас – зона Северозапад и разширяване на обслужваща зона и изграждане на закрито хале за складове и ремонтни дейности на самолетообслужващата техника на летище Бургас – гр. Бургас;

-                     Механизирано подновяване на железния път в междугарието Самуил - Висока поляна от км 89+213 до км 95+220 с дължина 5950 м - на територията на община Самуил, област Разград и община Хитрино, област Шумен;

-           Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км 244+066 (стар км 244+619) и на км 247+580 (стар км 248+202) в междугарието Черноград – Айтос;

-           Основен ремонт на ул.Първа българска армия в участъка от ул. Мара Бунева до бул. Илиянци (по съществуващо положение) и прилежаща инфраструктура – гр. София, район Сердика – Столична община;

-           Увеличаване пропускателната способност чрез подобряване параметрите на железния път и увеличаване проектните скорости на жп линията София – Карлово – Зимница -  ЛОТ 1 София – Карлово, подобект: Рехабилитация на съоръженията и устройствата на осигурителната техника и телекомуникационната мрежа в железопътния участък София – Карлово;

-           Изграждане на 20 бр. автоматични прелезни устройства - автоматични бариери на железопътни прелези в: междугарието Радомир - Долни Раковец, Радомир - РП Александър Димитров, РП Александър Димитров – Земен, област Перник;  междугарието Свищов – Ореш, област Велико Търново; междугарието Благоевград – Симитли и междугарието Симитли – Черниче, област Благоевград; гара Дралфа, област Търговище; междугарнето Храбърско – Разменна и в междугарнето Волуяк – Банкя, Софийска област и област София; гара Царева ливада и в района на РП Соколово, област Габрово; междугарието Ловеч – Троян, област Ловеч; междугарието Люляково-Дъскотна, област Бургас; в гара Варна на Товарен парк, в гара Вълчи дол и в междугарието Дългопол – Величково, област Варна;

-           Републикански път ІІ-23 Русе - Кубрат - Исперих – Дулово;

-                     Механизирано подновяване на железния път в междугарието Хитрино - Плиска от км 110+781 до км 129+161 с дължина 18380 м – на територията на област Шумен;

-                     Механизирано подновяване на железния път в междугарието Образцов чифлик - Ястребово, от км 11+064 до км 21+550 с дължина 10486 м по 9-та главна жп линия Русе разпределителна – Каспичан - с. Червена вода, с. Бъзън и с. Ястребово, община Русе, област Русе;

-                     Механизирано подновяване на железния път в междугарието Русе разпределителна - Образцов чифлик, от км 0+823 до км 10+205 с дължина 9349 м по 9-та главна жп линия Русе – Каспичан - гр. Русе и с. Николово, община Русе, област Русе;

-                     Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора: Приемно здание, Първи перон, Перонни покрития на 2-ри и 3-ти перон - гр. Стара Загора, област Стара Загора;

-                     Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора - гр. Нова Загора, област Сливен;

-                     Рехабилитация на железопътен коловоз от стрелка № 103 (Пристанище Бургас) до стрелка № 20 (гара Владимир Павлов) - гр. Бургас, област Бургас;

-                     Проектиране и изграждане на 9 пътни надлези и един пешеходен надлез в железопътни участъци Хан Аспарух – Кермен и Черноград – Българово на мястото на съществуващи прелези по проект Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2 по пет обособени позиции, обособена позиция 5: проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км 252+882 (стар км 253+520) и на км 260+340 (стар км 260+921) в участъка Черноград- Българово, Етап 1: Пътен надлез на км 252+882 (стар км 253+520) в междугарието Черноград – Българово, в землището на с. Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас, Етап 2: Пътен надлез на км 260+340 (стар км 260+921) в междугарието Черноград – Българово, в землището на гр. Айтос, община Айтос, област Бургас и Етап 3: Реконструкция на електропровод 20 кV Съдиево при надлез на км 260+340 (стар км 260+921);

-                     Път I-1 (E79) Мездра-Ботевград ЛОТ 1 от км 174+800 до км 194+164.89=194+122, участъци от км 184+880 до км 185+820 (пътен възел Новачене) и от км 185+820 до км 191+960, Етап 1.1 Участъци от км 184+880 до км 185+820 (пътен възел Новачене) и от км 185+820 до км 191+960, без надлез по общински път SFO 3065 при км 189+267 по директно трасе на път I-1 (надлез Трудовец) и Път I-1 (E79) Мездра-Ботевград ЛОТ 1 от км 174+800 до 194+122, участък от км 191+960 до км 192+140 с етапна връзка при км 192+140 и реконструкция на разпределителен газопровод ф160 при км 0+102.63;

-                     Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път І-9 Сарафово - Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен - Бургас с локални платна и реконструкция на ел. провод 20 кV Житарово – област Бургас;

-                     Модернизация на път I-8 Калотина-п.в. Храбърско от км 15+500 до км 32+449.08 = 32+447.20 и етапни връзки, подобект: Пътен възел при км 21+004 – Софийска област;

-                     Реконструкция на трамваен релсов път по бул. Цар Борис III от пл. Руски паметник до трамвайно ухо Княжево - райони: Красно село, Витоша и Овча купел – Столична община, област София;

-                     Източно локално платно на бул. България и прилежаща инфраструктура, първи етап - район Триадица – СО, гр. София, област София;

-                     Граничен контролно-пропускателен пункт Рудозем - Ксанти и подходен път към Граничен контролно-пропускателен пункт Рудозем – Ксанти от км 134+000 до км 135+066,40 на път II-86 - с.Чепинци, община Рудозем, област Смолян;

-                     Нова производствена сграда с административна част на Мултивак България Продакшън ЕООД - с. Гурмазово, община Божурище, Софийска област;

-                     Инсталация за извеждане на соли на КЦМ АД - землището на гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив;

-                     Инсталация каталитичен крекинг на Лукойл Нефтохим Бургас АД - община Камено, област Бургас;

-                     Комплекс енергиен на Лукойл Нефтохим Бургас АД - община Камено, област Бургас;

-                     Реконструкция и модернизация на инсталация за производство на плочи от дървесни частици на Кроношпан България ЕООД - гр. Велико Търново, община Велико Търново;

-                     Инсталация Каталитичен крекинг на Лукойл Нефтохим Бургас АД – община Камено, област Бургас;

-                     Предприятие за преработка на бобови култури и силозно стопанство с три броя силози, елеваторна кула, приемна шахта, оперативна зала и автокантар – гр. Шумен;

-                     Инсталация за преработка на желязосъдържаща суровина - район Кремиковци – Столична община, гр. София;

-                     Дестилерия за производство на етерични масла /розоворна/ - община Пещера, област Пазарджик;

-                     Модернизация на шлюз за радиационен контрол и дезактивация на транспортни средства на площадка на АЕЦ Козлодуй - община Козлодуй, област Враца;

-                     Цех за производство на дограма и фотоволтаични централи с акумулаторни батерии с мощност 1490.40 kWp и 1039.68 kWp на Ролпласт груп АД - община Костинброд, област Софийска;

-                     Цех за полиетиленови изделия - с. Болярци, община Садово, област Пловдив;

-                     Разширение на фабрика за асемблиране на ел.продукти на Шнайдер електрик България ЕООД - ниско напрежение - с.Бенковски, община Марица, област Пловдив;

-                     Разширение на съществуващ резервоарен парк за течен амоняк ЗП/РЗП: 1 340 кв. м. на Агрополихим АД - гр. Девня, област Варна;

-                     Инсталация за производство на олово и оловни сплави, Първи етап – изграждане на късобарабанна пещ - 3 и всички прилежащи към нея обслужващи съоръжения и ръкавен филтър - гр. Долна баня, Софийска област;

-                     Завод за производство на етанол Алмагест ЕООД – с. Веринско, община Ихтиман, Софийска област;

-                     Парк за ежедневен и седмичен отдих и подземна пешеходна връзка - гр. София, район Младост – Столична община;

-                     Спешно отделение към УМБАЛ Царица Йоана, ИСУЛ ЕАД - гр. София, район Оборище – Столична община;

-                     Преустройство и изграждане на лекционна зала на две нива за 100 човека на Медицински университет, София - гр. София, , район Триадица – Столична община;

-                     Планетариум - Пристанище Бургас, гр. Бургас, община Бургас;

-                     Основен ремонт и реконструкция на стадион Спартак - гр. Варна, община Варна;

-                     Основен ремонт и реконструкция на стадион Локомотив – гр. Пловдив;

-                     Реконструкция на спортна зала - гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново;

-                     Ремонт и обезопасяване на пещера Шаренка - стар тракийски рудник – в землището на с. Шаренска, община Мадан, област Смолян;

-                     Концертна зала Добрич – гр. Добрич;

-                     Реконструкция, основен ремонт и реновиране на трибуните на стадион Христо Ботев – гр. Пловдив;

-                     Многофункционална спортна зала  Арена  Бургас, етап 1 – гр. Бургас;

-                     Реконструкция на електрически, отоплителни, вентилационни и климатични инсталации и строително-монтажни работи по фасади и покрив на сградата на Народното събрание - гр. София, район Оборище – Столична община;

-                     Реконструкция, оборудване и обзавеждане на градски стадион Юнак - гр. Ардино, община Ардино, област Кърджали;

-                     Общинска автогара Черноочене - с. Черноочене, област Кърджали;

-                     Основно обновяване на общински драматичен театър Апостол Карамитев – гр. Димитровград;

-                     Комплексен онкологичен център – гр. Шумен;

-                     Нов копрус на университетска многопрофилна болница за активнио лечение Дева Мария - гр. Бургас;

-                     Сигнално-охранителна система по периметъра на ЛНХБ от КПП3 до КПП1 – развитие на системите за инженерно-техническа защита в ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД - с. Камено, община Камено, област Бургас;

-                     Нов център за управление на авариите (НЦУА) на АЕЦ Козлодуй ЕАД - гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца;

-                     Интегрирана система за управление на битови отпадъци на Столична община - депо за неопасни отпадъци, завод за механично биологично третиране на битови отпадъци - с. Яна, Столична община, област София;

-                     Център за лъчетерапия и пет скенер на Булфарма ООД - гр. Пловдив, област Пловдив;

-                     Спортна зала - община Несебър, област Бургас;

-                     Футболно игрище и спортно-рекреационен парк - гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас;

-                     Супермаркет за хранителни стоки с помещение за хляб и хлебни изделия на Лидл България ЕООД – гр. Несебър, област Бургас;

-                     Магазин за хранителни и промишлени стоки на Лидл България ЕООД – гр. Карлово, област Пловдив;

-                     Търговски център на Технополис България ЕАД – гр. Пазарджик;

-                     Магазин за хранителни и промишлени стоки на Практикер Ритейл ЕООД в гр. Стара Загора;

-                     Строителен хипермаркет и складове на Бошнаков ЕООД в гр. Казанлък, област Стара Загора;

-                     Разширение на логистичен център Сървиз логистик ООД в гр. Костинброд, Софийска област;

-                     Търговски комплекс и ФЕЦ за собствени нужди – гр. Карлово, област Пловдив;

-                     Многофункционални сгради – търговски център на Технополис България ЕАД - гр. Пазарджик;

-                     Хипермаркет Кауфланд - район Триадица - СО, област София;

-                     Хипермаркет Кауфланд - район Люлин-СО, гр. София, област София;

-                     Търговски комплекс Ритейл парк Карлово и ФЕЦ с мощност 1030,05 kWp върху покрив - община Карлово, област Пловдив;

-                     Магазин за хранителни и битови стоки с помещение зa хляб и хлебни изделия тип LIDL - гр. Шумен, област Шумен;

-                     Търговски комплекс на Практикер ритейл ЕООД - гр. Перник, област Перник;

-                     Магазин за хранителни и промишлени стоки на Лидл България ЕООД - гр. Пловдив, област Пловдив;

-                     Търговски комплекс Ритейл парк Добрич - гр. Добрич, област Добрич

-                     Многофункционални сгради, офис и жилищни сгради.

Налице са 34 отказа за назначаване на Държавна приемателна комисия и 7 отказа за издаване на разрешение за ползване.

От такси по Тарифа 14 за издаване на разрешения за ползване през отчетния период са събрани и приведени в държавния бюджет 4 446 811 лв.

 

5. Съставени АУАН

За установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му са съставени общо 517 акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

 

6. Проведени административнонаказателни производства

По провеждане на дейността по административнонаказателни производства срещу виновни физически и юридически лица за нарушения на разпоредбите на ЗУТ са издадени 244 наказателни постановления на обща стойност 617 660 лв., сключени са 20 споразумения на обща стойност 23 450 лв., както и 201 резолюции за прекратяване на образувани административнонаказателни производства и 59 предупреждения по чл.28 от ЗАНН.

 

7. Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение

През отчетния период от ДНСК по постъпили 606 заявления са проведени 606 процедури, свързани с дейността на ДНСК по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение, при което са реализирани приходи от такси в размер на 89 305 лв.

 

8. Дейност по обработване на постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица

През отчетния период в ДНСК са постъпили и обработени 54 351 запитвания, жалби, сигнали, молби на физически и юридически лица, уведомителни писма и искания за назначаване на Държавни приемателни комисии, в т.ч. получени чрез Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и други ведомства.

Новообразуваните преписки за периода са 50 215.

 

9. Реализирани приходи

През 2023 г. от ДНСК са реализирани приходи по Тарифа 14 от такси за въвеждане в експлоатация на строежи; от наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления; от събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи и от такси за предоставяне на достъп до обществена информация, на обща стойност 5 056 907 лв., в това число 512 296 лв. от събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи и наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления и споразумения.

 

За периода oт 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. е отчетено следното изпълнение на стойностите, залегнали в ежегодните цели на администрацията за 2023 г.:

 

Показатели за полза/ефект

Целева стойност 2023

Отчет 2023

Изпълнение  /в %/

1. Брой извършени проверки на строителни книжа, на строежи и на строителни продукти

41 500

44 131

106,34

2. Брой премахнати незаконни строежи

47

27

57,45

3. Брой издадени административни актове

300

336

112,00

4. Брой издадени разрешения за ползване

3 800

4 674

123,00

5. Брой издадени АУАН

450

517

114,89

6. Брой издадени наказателни постановления, предупреждения, споразумения и резолюции

450

524

116,44

7. Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение.

700

606

86,57

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ДНСК ЗА 2024г.

 

 

Показатели

Целева стойност 2024г. /бр./

1. Брой извършени проверки на строителни книжа, на строежи и на строителни продукти

42 000

2. Брой премахнати незаконни строежи

40

3. Брой издадени административни актове

350

4. Брой издадени разрешения за ползване

4750, в т.ч. 4000за РДНСК и 750 за ЦУ)

5. Брой издадени АУАН

300

6. Брой издадени наказателни постановления, предупреждения и споразумения

300

7. Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение.

610

 

 

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност