:

  
   PDF  PDF


Д О К Л А Д

 

Д О К Л А Д

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ЗА 2007г.

 

 

Дейността на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ обхваща:

1.Контрол по спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, както следва:

-         контрол по законосъобразността на издадените строителни книжа;

-         контрол по законосъобразността на извършваното строителство, наличие на строителни книжа и изпълнението съгласно правилата и нормите на строителните и монтажните работи;

-         контрол при влагането на строителни продукти, във връзка със оценката им за съответствие със съществените изисквания към строежите;

-         контрол по изпълнение на мероприятия за възстановяване на територии с особена териториалноустройствена защита;

-         издаване/отказ за издаване на разрешение за ползването на строежите от І, ІІ и ІІІ категория;

-         провеждане на административнонаказателно производство при установени нарушения;

-         привеждане в изпълнение /в т.ч. принудително/ на издадените заповеди за спиране на строителните и монтажните работи, за забрана ползването на строежи не приети по установения ред  и за премахване на незаконни строежи

-         обследва аварии в строителството

2. Провеждане на процедури по издаване лиценз на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и провеждане на процедури по отразяване на настъпили промени в някои от обстоятелствата, послужили като основание за издаване на лиценза, в т.ч. и изменение на списъци на правоспособните физически лица от екипа на консултанта, съгласно Заповед №РД-02-14-802/30.12.2003г. на Министъра на РРБ.

 

 

 ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ И УПРАЖНЕНИ ПРАВОМОЩИЯ ОТ

ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                              2007г.

 

Д  Е  Й  С  Т  В  И  Я

БРОЙ

1.

ПОСТЪПИЛИ ЗАПИТВАНИЯ, ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И МОЛБИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

75 052

2.

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ НА СТРОЕЖИ ЗА УСТАНОВЯВЯНЕ ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА РАЗРЕШЕНОТО И ИЗВЪРШВАНО/ИЗВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО И СЪОТВЕТСТВИЕТО МУ С ИЗДАДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА, в т.ч.

 

          ПРОВЕРКИ НА УВЕСЕЛИТЕЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ, КЛУБОВЕ, ДИСКОТЕКИ, ИГРАЛНИ ЗАЛИ, ИНТЕРНЕТ И КОМПЮТЪРНИ КЛУБОВЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ

          ПРОВЕРКИ НА СТРОЕЖИ ОТ ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И ДЪРВОПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

          ПРОВЕРКИ НА СТРОЕЖИ СЪВМЕСТНО С ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА

          ПРОВЕРКИ НА СТАДИОНИ И ДРУГИ СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА СТРАНА СЪВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

          ПРОВЕРКИ НА БАЗОВИ СТАНЦИИ НА МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ VIVATEL, GLOBUL И МОБИЛТЕЛ

          ПРОВЕРКИ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №  РД-02-14-647/ 03.11.2004Г. НА МИНИСТЪРА  НА РРБ НА СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ, ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

 

9919

 

 

 

57

 

311

369

 

73

116

1296

3.

ИЗДАДЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ В РЕЗУЛТАТ НА ОСЪЩЕСТВЕН КОНТРОЛ В ТОВА ЧИСЛО:

 

3 931

 

-ЗАПОВЕДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ НА ГЛАВНИТЕ АРХИТЕКТИ НА ОБЩИНИТЕ  (ОТКАЗИ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ, ЗАЕДНО СЪС СЪГЛАСУВАНИТЕ И ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОТКАЗИ ЗА ИЗДАВАНЕТО ИМ, АКТОВЕ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ И ОТКАЗИ ЗА ИЗДАВАНЕТО ИМ)

 

749

 

-ЗАПОВЕДИ ЗА СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ

 

436

 

-ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАБРАНА ОБИТАВАНЕТО, СЪОТВЕТНО ПОЛЗВАНЕТО НА СТРОЕЖИ, КОИТО НЕ СА ВЪВЕДЕНИ  В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПО СЪОТВЕТНИЯ РЕД

 

-ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАБРАНА ДОСТЪПА

 

1 391

 

 

248

 

-ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ

 

1 107

4.

ПРЕМАХНАТИ СТРОЕЖИ

 

323

5.

РАЗРЕШАВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА СТРОЕЖИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

4 200

6.

ДЕЙНОСТ ПО ПРИЛАГАНЕ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗУТ

-СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ

 

-ИЗДАДЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗА УСТАНОВЕНИ НАРУШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/, В Т.Ч.:

-ОБРАЗУВАНИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ И ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА НА ОБЩИНИ

 

 

1 798

 

1 842

 

114

 

 

7.

ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ НА КОНСУЛТАНТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И/ИЛИ УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

 

55

8.

ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОТРАЗЯВАНЕ НА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В НЯКОИ ОТ ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ПОСЛУЖИЛИ КАТО ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗА, В Т.Ч. И ИЗМЕНЕНИЕ НА СПИСЪЦИ НА ПРАВОСПОСОБНИТЕ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ЕКИПА НА КОНСУЛТАНТА

 

196

9.

РЕАЛИЗИРАНИ ВЗЕМАНИЯ ОТ ВЛЕЗЛИ В СИЛА НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗДАДЕНИ ОТ НАЧАЛНИКА НА ДНСК И ОПРАВОМОЩЕНИ ЗА ТОВА ЛИЦА

 

1 258 999

лв.

10.

ТАКСИ ПО ТАРИФА 14, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МРРБ И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №175 ОТ 1998г. НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

2 989 305

лв.

 

 

 

                    Отговори, разпореждания, указания и проверки по жалби и молби на физически и юридически лица, постъпили в ДНСК, както и на тези получени чрез Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и други ведомства:

Общият брой жалби и преписки постъпили в ДНСК са 75052 бр.: от тях 18083 бр. са получени в Централно управление на ДНСК, 56969 бр. в Регионалните дирекции.

              Проверки на строежи:

Проверени са общо 9919 бр. строежи и обекти за установяване законосъобразността на извършеното строителство, въвеждане в експлоатация и ползването им. Съставени са 2472 бр. констативни актове за установени нарушения по ЗУТ като са предприети необходимите последващи законови действия при спазване процедурите на ЗУТ.

- във връзка с постъпили жалби срещу действия на Община Банско, със Заповед №РД-13-7/15.01.2007г. на Зам.Началника на ДНСК, е извършена комплексна проверка на Община Банско по спазване и прилагане разпоредбите на ЗУТ и други нормативни актове по устройство на територията и по законосъобразността на издаваните от Главния архитект на общината, индивидуални актове.

- със Заповед №РД-13-58/28.02.2007г. на Зам.Началника на ДНСК е разпоредена проверка на всички строежи разположени на територията на участъка от Морската градина в гр.Варна до к.к.Ривиера Златни пясъци.

- в изпълнение на разпореждане, дадено с писмо изх.№И-7/07.03.2007г. на Върховна административна прокуратура, със Заповед №РД-13-82/15.03.2007г. и №РД-13-107/29.03.2007г. на Зам.Началника на ДНСК е извършена комплексна проверка на извършващото се строителство от І до ІV категория и реализираното такова през периода 2004-2006г. в гр.Банско, както и в местностите Грамадето, Кошерина, Св.Иван, Асаница, Шипоцко, Гуровица и други, находящи се в землището на гр.Банско, Община Банско.

- в изпълнение на разпореждане, дадено с писмо изх.№И-7/2007г.-П/07.03.2007г. на Върховна административна прокуратура и Заповед №РД-13-131/17.04.2007г. на Зам.Началника на ДНСК е извършена комплексна проверка на извършващото се  строителство от І и ІV категория и реализираното такова през периода 2004-2006г. в гр.Банско, както и в местностите Грамадето, Кошерина, Св.Иван, Асаница, Шипоцко, Гуровица и други, находящи се в землището на гр.Банско, Община Банско.

- в изпълнение на разпореждане, дадено с писмо изх.№820/2006г.-ІІ/30.03.2007г. на Върховна административна прокуратура и Заповед №РД-13-132/17.04.2007г. на Зам.Началника на ДНСК е извършена проверка по законосъобразността на извършеното строителство за строежи: Хотел Дюни, Представителна сграда с офиси, апартаменти и КОО и Представителна сграда с апартаменти за сезонно ползване в к.к.Слънчев бряг-изток, Община Несебър.

- в изпълнение на разпореждане, дадено с писмо изх.№90-05-1088/02.06.2007г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Заповед №РД-13-212/13.06.2007г. на Зам.Началника на ДНСК е извършена проверка на състоянието на морските плажове по Черноморското крайбрежие.

- в изпълнение на разпореждане, дадено с писмо изх.№1129/2007г. от Районна прокуратура /РУ/ - гр.Разлог и Заповед №РД-13-252/11.07.2007г. на Зам.Началника на ДНСК е извършена проверка на строежите описани в писмото на РУ гр.Разлог.

- в изпълнение на разпореждане, дадено с Заповед №РД-13-253/11.07.2007г. на Зам.Началника на ДНСК е извършена служебна проверка в Община Търговище по реда на чл.156, ал.1 от ЗУТ относно законосъобразността на издадените от Главния архитект на Община Търговище Разрешения за строеж.

- във връзка с разпореждане, дадено с писмо изх.№И-7/07.03.2007г. на Върховна административна прокуратура и Заповед №РД-13-287/02.08.2007г. на Зам.Началника на ДНСК е извършена комплексна проверка на бетоновите възли и варови стопанства на територията на Община Банско и Община Разлог.

- в изпълнение на Заповед №РД-13-463/11.12.2007г. на Зам.Началника на ДНСК е извършена комплексна проверка на дейността на Район Лозенец по спазване и прилагане разпоредбите на ЗУТ и другите нормативни актове по устройство на територията и по законосъобразността на издаваните от Главния архитект на общината, индивидуални административни актове.

- в изпълнение на Заповед №РД-13-495/27.12.2007г. на Зам.Началника на ДНСК е извършена съвместна проверка с представители на Община Несебър и Националния институт на паметниците на културата по законосъобразността на извършени строителни и монтажни работи на сгради паметници на културата, намиращи се на територията на Архитектурно-исторически резерват Старинен Несебър в Община Несебър.

Извършени са:

- 116 бр. проверки за изясняване на законосъобразността на извършеното и извършващото се строителство на базови станции на мобилните оператори VIVATEL GLOBUL и МОБИЛТЕЛ, в изпълнение на Заповед №РД-13-370/07.11.2005г. на Началника на ДНСК.

- 57 бр. проверки на увеселителни заведения, клубове, дискотеки, игрални зали, интернет и компютърни клубове и заведения за обществено хранене на териториите на  гр.Пловдив, гр.Ловеч, гр.Стара Загора, гр.Търговище и др.

- 311 бр. проверки на строежи от дървообработващата и дървопреработващата промишленост на територията на цялата страна, съгласно утвърдена междуведомствена план-програма с териториален обхват на регионалните управления на горите и държавните лесничейства и дадени указания с писмо №ІV-2042-03-911/09.07.2002г. на Началника на ДНСК. Проверки по законосъобразността на въведените в експлоатация строежи са извършени на териториите на области: Видин, Враца, Габрово, Пловдив, Софийска, Разград, Смолян, Хасково, Кърджали,  Монтана и др.

- 369 бр. проверки на строежи съгласно подписано споразумение за координация и сътрудничество между Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда и ДНСК на територията на области: Варна, Видин, Враца, Велико Търново, Габрово, Монтана, Перник, Плевен, Пловдив, Сливен, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Русе и др.

- 1296 бр. проверки относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор, на строежи от първа до четвърта категория в изпълнение на заповед № РД-02-14-647/03.11.2004г. на Министъра на РРБ. При проверките са установени нарушения от други участници в строителството възложители, проектанти и строители. Образувани са съответните административни и административно наказателни производства, приключили с издаване на наказателни постановления.

- 11974 бр. проверки относно действия или бездействия на длъжностни лица от общински администрации в общини: София, Варна, Бургас, Видин, Враца, Кюстендил, Силистра, Шумен, Смолян, Чепеларе, Рудозем, Златоград, Добрич, Крушари, Вълчедръм, Лом, Брусарци, Монтана, Лом, Вършец, Чипровци, Берковица, Разград, Кубрат, Исперих, Лозница, Сливен, Нова Загора, Котел, Твърдица, Търговище, Опака, Антово, Тунджа, Стралджа, Елхово, Ямбол, Петрич, Сандански и др.

- 29308 бр. служебни проверки по реда на чл.156, ал.1 ЗУТ, във връзка с получени 13587 бр. уведомления от районната/общинска администрация за издадени Разрешения за строеж, съгласно разпоредбите на чл.149, ал.5 ЗУТ.

                   За извършени нарушения по ЗУТ, актовете по неговото прилагане и други правила и нормативи по проектирането и строителството са образувани 114 административнонаказателни производства срещу 76 главни архитекти на общини, съответно други длъжностни лица от общинските администрации на: Благоевград, Банско, Разлог, Петрич, Гоце Делчев, Симитли, Царево, Дългопол, Белоградчик, Монтана, Провадия, Видин, Берковица, Лом, Добрич, Дупница, Лом, Перник, Левски, Хайредин,  Велико Търново, Полски Тръмбеш, Силистра, Неделино, Свищов, Георги Дамяново, Пловдив Район Централен, Правец, Костинброд, Елин Пелин, Чирпан, Павел баня, Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Търговище, Свиленград, Върбица, Каолиново.

                   При получени сигнали за възникнали аварии на строежи по време на строителството или строежи в гаранционни срокове от органите на ДНСК са предприети необходимите и законосъобразни действия, включващи проверка, назначаване на техническа експертна комисия, установяване причините и обстоятелствата за настъпването им и даване на съответни препоръки при обследваните аварии:

- при изпълнение на бетонови стени в сутерена на жилищна сграда на ул.Маламир №37, гр.Варна не е направен външен кофраж и се е получила навлизаща в съседния имот бетонова стена, при разрушаването на която са нанесени щети на колона от калканната стена. Направени са предписания за ликвидиране на последиците от аварията.

- в резултат от започнати изкопни работи за фундаменти на строеж Хотел, гр.Видин, Дунавска №8, подава стена и се появява пукнатина на съществуваща сграда, ползвана от Дирекция Социално подпомагане. Направени са предписания за ликвидиране на последиците от аварията.

- при изпълнение на масов изкоп на строеж Жилищна сграда, с аптека и офиси с подземни гаражи, гр.София, ул.Райчо Алексиев №4, изкопът се е свлякъл.

- при изпълнение на изкопни работи на строеж Комплексна сграда със смесено предназначение, гр.Хасково, УПИ ІІ-2943, 9002, кв.305, се е получило оголване на основите на необитаема паянтова сграда, което е довело до срутване на калканния зид.

- при изпълнение на строежа Улична канализация, гр.Благоевград, ул.Славянска, ІV м.р., поради неукрепване се срутват земни маси.

- при извършване на изкопни работи на строеж в к.к.Боровец, Община Самоков, се свличат земни маси.

- при извършване на изкопни работи на строеж Жилищна сграда с офиси и подземни гаражи, м.Подуяне-Център, гр.София, непосредствено до калкана на съществуваща жилищна сграда, се е наложило укрепване.

- при извършване на изкопни работи на строеж Завод за автомобилно оборудване, гр.Ямбол, кв.Индустриален, се е получило срутване на южната страна на изкопа.

- авария на строеж Жилищна сграда, гр.Варна, ул.Генерал Паренсов №25 и на строеж Жилищна сграда, гр.Варна, ул.Беласица №38.

-авария на строеж Сграда на основното застрояване с жилищно предназначение, гр.Дупница.

                   По образувани административни производства по ЗУТ са издадени 3931 бр. индивидуални административни актове както следва:

            - Заповеди по чл.216, ал.5 ЗУТ, чл.156, ал.1 ЗУТ на Началниците на РДНСК за произнасяне по законосъобразността на издадени административни актове от главните архитекти на общините /откази за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и откази за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива/ - 749 бр.

- По реда на чл.224, ал.1, вр. ал.3 ЗУТ са издадени 436 бр. заповеди за спиране изпълнението на строежи или части от тях, които се извършват без одобрени инвестиционни проекти и/или без разрешение за строеж, при съществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2 ЗУТ, със строителни продукти, несъответстващи на съществените изисквания към строежите или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи, без осигурен от възложителя строителен надзор в случаите, когато такъв е задължителен, без да е съставен протокол за строителна линия и ниво и без да е заверена заповедната книга.

- При установени строежи или части от тях, които се ползват преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган, които се ползват не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация са издадени 1391 бр. заповеди по чл.178, ал.5 ЗУТ за забрана ползването на строежите.

- По реда на чл.222, ал.1, т.3 ЗУТ са издадени 248 бр. заповеди за забрана достъпа и недопускане на хора и механизация до строежите, във връзка с издадени заповеди за спиране на незаконно извършвани строителни и монтажни работи.

- По реда на чл.225 ЗУТ са издадени 1107 бр. заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях.

                   По реда на Наредба № 13/23.07.2001г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК са изпълнени 323 бр. заповеди за премахване на незаконни строежи, част от които: Вилно селище, с.Климентово, Община Аксаково; Четириетажна сграда със смесено предназначение, гр.Перник; Двуетажна сграда, с.Медникарово, Община Гълъбово; Жилищна сграда4, гр.Стара Загора; Жилищна сграда, с.Правда, Община Дулово; Жилищна сграда, гр.Търговище; Масивна едноетажна сграда, гр.Варна; Масивна сграда, гр.Плевен; Ловна хижа, гр.Маджарово; Вилна сграда, к.к.Боровец, Община Самоков; Вилна постройка, в.з.Ярема, Община Самоков; Магазин, гр.Варна; Пристройка към съществуваща жилищна сграда, гр.Бяла; Пристройка и надстройка на съществуваща Творческа база, с.Брястово, Община Минерални бани; Пристройка-склад, гр.Варна; Надстройка над гараж, гр.Габрово; Лятна кухня с двускатен покрив, гр.Разград; Работилница за ремонт на медицинска и зъботехническа техника, гр.Ямбол; Магазин за хранителни стоки, гр.Елин Пелин; Магазин за промишлени стоки, гр.Свищов; Локална пречиствателна станция, гр.Добринище; Навес, к.к.Златни пясъци, гр.Варна;  Дърводелска работилница, гр.Монтана; Автосервиз, гр.Варна; Варов възел, гр.Червен бряг; Метален гараж, гр.Враца; Масивен гараж, с.Бяга, Община Брацигово; Масивно складово помещение, гр.Перник; Гараж, баня и тоалетна, гр.Стара Загора; Гараж със складово помещение, с.Големанци, Община Хасково; Гараж, гр.Карлово; Масивен гараж, в.з.Бояна, гр.София; Гараж, гр.Габрово; Стопанска постройка, с.Осеново, Община Аксаково; Стопанска постройка, с.Драгиново, Община Велинград; Стопанска постройка, гр.Монтана; Пристройка към жилищна сграда за склад, с.Рельово, Община Самоков; Масивна пристройка към жилищна сграда, гр.Дупница; Масивна ограда, к.к.Чайка, гр.Варна; Масивна ограда, гр.Елин Пелин, Базова станция, с.Български извор, Община Тетевен, Кафе-аперитив и автомивка, гр.Радомир и др.

                   Издадени са общо 4200 бр. разрешения за ползване на строежи, от които 2987 бр. са издадени от началниците на регионални дирекции, 1213 бр. са издадени от Началника на ДНСК.

Голям брой от въведените в експлоатация строежи са с широко обществено значение, строежи от туристическия отрасъл, хидротехнически обекти, инфраструктурни и др. обекти:

Газификация на гр.София; Газификация на гр.Разград; Газификация на гр.Варна; Газификация на гр.Бургас; Газификация на гр.Търговище; Газификация на гр.Пазарджик; Газификация на гр.Правец; Газификация на гр.Исперих; Газификация на гр.Ямбол; Газификация на гр.Стара Загора; Газификация на гр.Нова Загора; Газификация на гр.Нови пазар; Газификация на гр.Попово; Газификация на гр.Пещера; Газификация на гр.Мездра; Газификация на гр.Левски; Газификация на гр.Монтана; Газификация на гр.Самоков; Газификация на гр.Петрич; Газификация на гр.Добрич; Газификация на гр.Русе; Газификация на гр.Шумен; Газификация на гр.Камено и с.Свобода, Област Бургас; Реконструкция, развитие и разширение на летище София; Автомагистрала "Хемус", участък Шумен-Девня; Автомагистрала Тракия Карнобат-Бургас-запад; Автомагистрала Тракия Оризово-Стара Загора, етапна връзка със съществуващ път, Област Стара Загора; Граничен инспекционен пункт за ветеринарен контрол при ГКПП-Варна запад-проект по програма ФАР; Граничен инспекционен пункт за ветеринарен контрол при ГКПП-Бургас-проект по програма ФАР; Противосвлачищни съоръжения, гр.Варна; Укрепване на свлачище в месността Кабакум, к.к.Св.Св.Константин и Елена, Област Варна; Възстановяване на брегоукрепителна стена, гр.Силистра; Подпорна стена, к.з.Двореца, гр.Балчик; Пречиствателна станция за отпадни води, гр.Благоевград; Пречиствателна станция за отпадни води Несебър-Слънчев бряг-Равда; Регионално депо за твърди битови отпадъци за общини Созопол, Приморско и Царево, Област Бургас; Завод за производство на панели, гр.Плевен; Завод за хладилници "Либхер", с.Радиново, Област Пловдив; Завод за обработка на стъкло, гр.Търговище; Завод за спирт, гр.Горна Оряховица; Предприятие за производство на растително масло и биодизел, гр.Димово, Област Видин; Предприятие за ръчна сглобка на метални елементи, гр.Стара Загора; Цех за производство на хляб и тестени изделия, гр.Варна; Цех за PVC изделия, гр.Самоков; Цех за боя за коса, с.Ягодово, Област Пловдив; Цех за производство но пласмасови изделия, гр.Севлиево; Специализирана очна болница за активно лечение с аптека за готови лекарствени продукти, гр.Варна; Специализирана болница за рехабилитация, гр.Банкя; Многопрофилна болница за активно лечение, гр.Бургас; Многопрофилна болница за активно лечение, гр.Плевен; Многопрофилна болница за активно лечение, гр.Дупница; Жилищен комплекс "Ори билдинг", гр.Пловдив; Ваканционно селище Св.Иван Рилски, гр.Банско; Хотел Гардения, гр.Банско; Хотелски комплекс Гинес", гр.Банско; Хотелски комплекс Зорница сендс, с.Свети влас, Община Несебър; Хотелски комплекс Фламинго, к.к.Албена, Община Балчик, Област Добрич; Хотелски комплекс "Мажестик", к.к.Слънчев бряг; Хотелски комплекс Мена палас, к.к.Слънчев бряг, Община Несебър, Област Бургас; Вилно селище комплекс "Панорама", гр.Банско; Хипермаркет Кауфланд, гр.Шумен; Хипермаркет Кауфланд, гр.Монтана; Хипермаркет Кауфланд, гр.Перник;  Хипермаркет Кауфланд, гр.Пловдив;  Хипермаркет Кауфланд, гр.Плевен; Хипермаркет Кауфланд, гр.Русе; Хипермаркет Кауфланд, гр.Хасково; Търговски център Доверие Бриколаж, гр.Стара Загора; Търговски център Доверие Бриколаж, гр.Русе; БИЛЛА МАРКЕТ, гр.Ямбол; Техномаркет Европа, гр.Враца; Хипермаркет Практикер", гр.Русе; Мебелна къща Арон", гр.София; Телекомуникационна базова станция на GSM оператор GLOBUL 140 бр. находящи се на територията на области: Софийска, Пловдив, Варна, Смолян, Ямбол, Хасково, Търговище, Кърджали, Благоевград, Велико Търново, Видин, Русе, Шумен, Враца, и др.; Телекомуникационна базова станция на GSM оператор VIVATEL 258 бр. находящи се на територията на области: Софийска, Велико Търново, Шумен, Габрово, Плевен, Монтана, Силистра, Ямбол, Русе, Добрич, Видин, Пловдив, Хасково, Пазарджик, Бургас, Варна, Враца, Разград;  Телекомуникационна базова станция на GSM оператор МОБИЛТЕЛ 75 бр. находящи се на територията на области: Софийска, Стара Загора, Търговище, Велико Търново, Русе, Пазарджик, Ловеч, Кърджали, Пловдив, Враца, Ямбол, Бургас и др.

              Прилагане на административнонаказателните разпоредби на ЗУТ:

Съставени са общо 1798 бр. актове по Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ за установени нарушения на разпоредбите по ЗУТ и са издадени 1842 бр. наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции на физически и юридически лица на обща стойност 2 965 144 лв.

По образувани съдебни дела срещу административни актове на ДНСК е осъществена дейност по процесуално представителство в 4018 бр. случаи.

                   Във връзка с дейността на ДНСК по подпомагане на Министъра на РРБ при издаване на лицензи на консултанти са проведени:

- 55 бр. процедури по издаване на лиценз на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор-приключили с издаване на лицензи от Министъра на РРБ.

            - 196 бр. процедури по отразяване на настъпили промени в някои от обстоятелствата, послужили като основание за издаване на лиценза, в т.ч. и изменение на списъци на правоспособните физически лица от екипа на консултанта-приключили с издадени заповеди на Министъра на РРБ и издадени нови списъци на екипа консултанти по чл.13, ал.1, т.5 Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

 


, ., . 47