За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Визия

Визия

Всяка държава е длъжна да се грижи за живота, здравето и безопасността на гражданите си. Нещо повече - да ги гарантира. Това е основна нейна функция.

В отрасъл строителство, начинът да се постигне това е чрез ясни и строги системи за контрол по време на целия инвестиционен процес - от постъпване на заявлението за одобряване на инвестиционни проекти до получаване на разрешение за ползване.

Действащата нормативна база в областта на устройството на територията регламентира задачите и функциите на ДНСК, като основен държавен орган на изпълнителната власт, който следи за законосъобразността на строителството от неговия начален момент – проектирането на един строеж, преминава през самото строителство и приключва с дейността по разрешаване ползването на вече завършения и годен за експлоатация, обект.

ДНСК упражнява контрол върху законосъобразността на разрешеното и извършваното строителство, въвеждането в експлоатация на строежите и законосъобразността на въведените в експлоатация строежи, контрол при прилагане на нормативните актове по проектиране и строителство, съответствието на строежите с предвижданията на подробния устройствен план, строителните правила и нормативи и съществените изисквания към строежите.

Дирекцията за национален строителен контрол упражнява контрол по проектирането и строителството, в това число влагането на качествени строителни материали и изделия, с оглед осигуряването на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност