За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
Заповед за правомощия на началниците на РДНСК
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   Е-услуги
   Антикорупция
Регистър декларации по ЗПКОНПИ
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Конкурси за работа

 • Списък
  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността старши инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол София , Главна дирекция СК

 • 12.02.2020

 • Списък
  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Вътрешно - регионален контрол“ , Главна дирекция СК

 • 12.02.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Вътрешно-регионален контрол“, Главна дирекция СК

 • 12.02.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността инспектор в отдел „Строително-продуктов контрол“, Главна дирекция СК

 • 11.02.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Софийска област при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 11.02.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Търговище при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 11.02.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността старши инспектор - 2 бр. в отдел „Устройствено - териториален контрол“, Главна дирекция СК


 • 11.02.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Добрич при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 07.02.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“- в отдел „Устройствено - териториален - контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 07.02.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността началник на отдел „Строително -продуктов контрол“, Главна дирекция СК


 • 24.01.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“- 2 бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол София, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 24.01.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Търговище при
  Главна дирекция Строителен контрол


 • 17.01.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Ямбол при
  Главна дирекция Строителен контрол


 • 17.01.2020

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността старши инспектор - 2 бр. в отдел „Въвеждане в експлоатация“, Дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“


 • 08.01.2020

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „Старши инспектор“ в отдел „Строително-продуктов контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 08.01.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „Старши инспектор“ в РДНСК Враца, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 08.01.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността старши инспектор - 2 бр. в отдел „Въвеждане в експлоатация“, дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ при ДНСК


 • 13.09.2019

 • Обява конкурс
  За длъжността инспектор в отдел „Строително-продуктов контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 12.09.2019

 • Обява конкурс
  За длъжността старши инспектор в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - София при Главна дирекция „Строителен контрол“.

 • 12.09.2019

 • Обява конкурс
  За длъжността старши инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Враца, гр. Враца при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 12.09.2019

 • Обява конкурс
  За длъжността главен експерт в отдел „Вътрешно-регионален контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.


 • 12.09.2019

 • Обява конкурс
  За длъжността инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Ямбол, гр. Ямбол при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 12.09.2019

 • Обява конкурс
  За длъжността инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Търговище, гр. Търговище при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 12.09.2019

 • Обява конкурс
  За длъжността инспектор - 2 бр. в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол София при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 12.09.2019

 • Обява конкурс
  За длъжността инспектор- 2 бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Добрич, гр. Добрич при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 12.09.2019

 • Обява конкурс
  За длъжността началник на отдел „ Строително-продуктов контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 12.09.2019

 • Обява конкурс
  За длъжността началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Софийска област при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 12.09.2019

 • Обява конкурс
  За длъжността началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Търговище, гр. Търговище при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 12.09.2019

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността старши инспектор - 2 бр. в отдел „Устройствено-териториален контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.


 • 09.09.2019

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността старши инспектор - 2 бр. в отдел „Строително-продуктов контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.


 • 09.09.2019

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор - 2 бр. в отдел „Устройствено-териториален контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.


 • 09.09.2019


  ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
  Правна информация Декларация за достъпност