За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
Заповед за правомощия на началниците на РДНСК
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   За потребителя
Сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН
   Антикорупция
Регистър декларации по ЗПК
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПК
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


2014

І

 

І.Отчет на приходите по бюджета на Дирекция за национален строителен контрол за 2014 г.
Наименование на прихода Закон  Уточнен  Отчет  Отчет  Отчет  Отчет 
(в хил.лева) 2014 план към 31 март към 30 юни към 30 септември към 31 декември
             
1. Данъчни приходи 0 0 0 0 0  
               
2. Неданъчни приходи 7 887 154 7 840 000 1 239 085 2 315 048 3 436 623 4 894 244
2.1. Приходи и доходи от собственост     768 1 540 2 309 3082
2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 1 793 854 1 746 700 173 854 304 613 448 632 603828
2.3. Други неданъчни приходи     375 -53 985 -114 204 -131565
2.4. Държавни такси 6 093 300 6 093 300 1 064 088 2 062 880 3 099 886 4418991
2.5. Съдебни такси            
2.6. Внесен ДДС и други данъци върху продажбите           -92
2.7. Приходи от концесии            
2.8. Постъпления от продажби на нефинансови активи            
2.9. Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната            
3. Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина            
  Общо 7 887 154 7 840 000 1 239 085 2 315 048 3 436 623 4 894 244
ІІ.Отчет на разходите по бюджета на Дирекция за национален строителен контрол за 2014 г.
Наименование на политиките и програмите Закон 2014 Уточнен план Отчет  Отчет  Отчет  Отчет 
(в лева)   към 31 март към 30 юни към 30 септември към 31 декември
           
 Политика  Подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично- частичното партньорство, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол и прилагане на европейските стандарти 7 458 200 8 969 734 1 884 210 3 502 647 5 261 728 8 547 611
Програма 2 «Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството» 7 458 200 8 969 734 1 884 210 3 502 647 5261728 8547611
Общо разходи: 7 458 200 8 969 734 1 884 210 3 502 647 5 261 728 8 547 611

ІІ.Отчет на показателите за изпълнение на Дирекция за национален строителен контрол за 2014 г.
Наименование на политиките и програмите Мерна единица Закон 2014 Отчет  Отчет  Отчет  Отчет 
Програма №2 “Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството” към 31 март към 30 юни към 30 септември към 31 декември
         
Показатели за изпълнение            
 1. Извършени проверки на строежи и издадени строителни книжа брой 20000 9411 17666 25326 34 105
2 Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол брой 400 150 284 496 745
3. Премахнати строежи брой 350 84 167 247 389
4. Разрешаване ползването на строежите брой 3300 790 1694 2381 3 427
5. Проведени административнонаказателни производства брой 200 54 92 126 318
6. Проведени процедури по вписване на регистъра на консултанти брой 500 173 369 508 651
7. Постъпили  запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица брой 60000 14165 28111 42508 59263

ІІІ.Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2014 г.
по Програма 2 “Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството”
Разходи по програмата Закон  Уточнен план Отчет  Отчет  Отчет  Отчет 
(в лева) 2013   към 31 март към 30 юни към 30 септември към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи 7 458 200 7 458 200 1 884 210 3 502 647 5 261 728 8 547 611
от тях за:            
Персонал 5 369 600 5 369 600 1 433 904 2 723 055 4090235 5348961
Издръжка 1 869 900 1 869 900 448 309 777 595 1122076 3142027
Лихви            
Капиталови разходи 218 700 218 700 1 997 1 997 49417 56623
Членски внос            
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0 0 0 0 0 0
от тях за:            
Издръжка            
Лихви            
Капиталови разходи            
Общо разходи (I+II) 7 458 200 7 458 200 1 884 210 3 502 647 5 261 728 8 547 611
             
Численост на щатния персонал 419 419 399 403 398 398

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност