За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
Заповед за правомощия на началниците на РДНСК
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   За потребителя
Сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН
   Антикорупция
Регистър декларации по ЗПК
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПК
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Строителен контрол

Въвеждане в експлоатация

Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, при условия и по ред, определени в НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) или упълномощено от него лице издава разрешение за ползване на строежите въз основа на: окончателен доклад, съставен от лицето, упражняващо строителен надзор, за строежите от първа, втора и трета категория и протокол обр. 16 за установяване годността за ползване на строежа, съставен от Държавна приемателна комисия (ДПК) с предложение за издаване на разрешение за ползване.

Започнатите производства до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ (ДВ, бр. 65 от 2003 г.) по издаване на разрешение за ползване или назначаване на държавни приемателни комисии за строежите от първа до пета категория са довършват по реда на НАРЕДБА № 6 от 22.05.2001 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България (отм. ДВ бр.72/2003г.).

За започнато производство се счита денят на подаване в ДНСК на писмено искане от възложителя или упълномощено от него лице за назначаване на ДПК или издаване на разрешение за ползване. /За справка - в архив, тема "Строителен контрол"/

Наредба №2/2003г. не се прилага за заварени строежи, завършени до 9.IV.1993 г., които не са били приети по установения ред до 9.IV.1993 г.

Назначаване на Държавна приемателна комисия (ДПК)

За назначаване на ДПК възложителят или упълномощено от него лице представя следните документи:
1. писмено искане от възложителя или упълномощено от него лице с посочен адрес и телефон за връзка;
2. окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, към който се прилагат:


2.1. разрешение за строеж (акт за узаконяване);
2.2. протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;
2.3. констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, образец 15;
2.4. документ от Агенцията по кадастъра;
2.5. заверена заповедна книга;

3. документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот, или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
4. договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.

Процедура по провеждане на ДПК

Началникът на ДНСК или упълномощено от него лице назначава или отказва назначаване на ДПК в срок 7 работни дни от постъпване на искането.

Назначаването на ДПК, става посредством заповед на Началника на ДНСК или упълномощено от него лице, в която са определени председателят и поименния състав на членовете й, тяхната месторабота, длъжност, датата, часът и мястото на нейното свикване, както и срокът за приключването й, който не може да бъде по-дълъг от 10 работни дни.

В състава на комисията се включват, възложителят или упълномощено от него лице, лицето, упражняващо строителен надзор, представители на ДНСК, както и на специализираните контролни органи.

На първото заседание на ДПК, председателят запознава членовете на ДПК с техните права и задължения. Той организира работата на ДПК. При възникнал спор между членовете на комисията той се разрешава от председателя, който взема окончателното решение. Председателят на ДПК организира подписването на протокола обр. 16 за установяване на годността за ползване на строежа от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Председателят може да привлича със своя заповед като експерти и други специалисти извън състава на ДПК с оглед на правилното протичане на нейната работа. По предложение на председателя на ДПК органът, назначил комисията, може със заповед да изменя или допълва състава й.

Членовете на ДПК са длъжни: да присъстват на заседанията и да подпишат съставения протокол обр. 16; да изпълняват възложените им от председателя на комисията задачи; да не допускат приемане на строежа при неспазване на изискванията на нормативните актове.

Членовете на комисията имат право да изискват допълнителни доказателства за изпълнени изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ на свободен достъп до всички части на строежа.

Председателят на ДПК може да изисква да се направят допълнителни измервания, анализи и вземане на проби.

Възложителят е длъжен да създаде нормални условия за работа, да поеме всички разходи, вкл. командировъчни, транспортни и др., свързани с провеждането на работата на комисията.

Лицето, упражняващо строителен надзор, запознава ДПК с изпълнения строеж съгласно съставения окончателен доклад и приложената документация към него.

По мотивиран доклад от председателя на ДПК назначаващият орган може да разреши удължаване срока на работа на комисията до 10 календарни дни.

Държавната приемателна комисия въз основа на огледа на строежа, представените документи, разискванията на нейните заседания и становища на членовете й съставя протокол обр. 16 с предложение за издаване на разрешение за ползване на строежа или с предложение за отказ за издаване на разрешение за ползване.

Съставеният протокол обр. 16 се прочита на последното заседание на комисията и се подписва от всички членове и нейния председател. За дата на съставения протокол се смята датата на последното заседание.

Председателят на ДПК представя подписания протокол обр. 16 на органа, издал заповедта за назначаване на комисията, в срок до 5 работни дни след датата на последното й заседание.

Протокол обр. 16 е основание за издаване на разрешение за ползване на строежа или отказ за издаване на същото.

Разрешение за ползване

Началникът на ДНСК или упълномощено от него лице в срок до 5 работни дни от представянето на протокол обр. 16 на ДПК:
1. Издава разрешение за ползване;
2. отказва издаване на разрешение за ползване на строежа с мотивиран писмен отказ.

Дължимата такса за издаване на Разрешение за ползване се определя в съответствие с Приложение №2, към чл.4, ал.1 Инструкция към Тарифа №14 за таксите които се събират в системата на МРРБ.

Разрешението за ползване, в което се вписват минималните гаранционни срокове, е документ, с който се установява функционалната пригодност на строежа за ползване съобразно издадените строителни книжа.

Издаденото разрешение за ползване се връчва лично на възложителя или упълномощено от него лице

Екземпляр от разрешението за ползване се съхранява безсрочно в архива на ДНСК заедно с документите по издаването му.

Заверка на заповедна книга

Дирекцията за национален строителен контрол заверява Заповедна книга само в случаите, в които разрешението за строеж е издадено от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Във всички останали случаи, заповедната книга се заверява от органа, издал разрешението за строеж.

За строежи за които, разрешението за строеж е издадено от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството, лицето, упражняващо строителен надзор, в тридневен срок от съставянето на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, следва да представи заповедната книга на строежа за заверка в ДНСК.

Заповедна книга на строежа се съставя, попълва, прошнурова и се номерират страниците, в съответствие с Приложение № 4 към чл. 7, ал. 3, т. 4 (Образец 4) Н А Р Е Д Б А № 3 от 31 юли 2003 г. ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. Подписва се от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител за строежите от пета категория и се представя за заверка и регистрация. Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител за строежите от пета категория уведомява специализираните контролни органи за заверената заповедна книга в 7-дневен срок от заверката.

Заповедната книга на строежа съдържа:


а) данни за местоположението и наименованието на строежа съгласно издаденото разрешениеза строеж;
б) данни за възложителя, за строителния надзор, за строителя, за техническия ръководител, за проектантите по всички части на проекта и за физическото лице, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна", с трите имена, ЕГН, домашни и служебни адреси и телефони, номер на диплом (регистрационен номер), дата на издаване, учебно заведение, специалност на физическите лица, данни за юридическите лица и за лицата, които ги представляват за конкретния строеж, в т. ч. съдебна регистрация, данъчен номер и БУЛСТАТ;
в) всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на строежа, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи, както и несъществените изменения от одобрените проекти, предписани със заповед на проектанта.

При представянето на заповедната книга за заверка в ДНСК, към нея следва да бъдат приложени следните документи:


· документ за собственост;
· разрешение за строеж;
· договор със строителен надзор;
· протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво на строежа.

Заповедната книга се заверява и регистрира от ДНСК в 3-дневен срок.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност