За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
Заповед за правомощия на началниците на РДНСК
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   Антикорупция
Регистър декларации по ЗПКОНПИ
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Правила за достъп до обществена информация на ДНСК

Under construction

За получаване на достъп до обществена информация се подава писмено заявление.

 

Писмените заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се попълват по формуляр – образец, предоставян на заявителя от служителя в Центъра за обслужване на клиенти /ЦОК/ или качен на интернет страница на Дирекцията.

 

Заявлението трябва да съдържа:

- трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

- описание на исканата информация;

- предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация.

(Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са преглед на информацията – оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен и копие на технически носител.)

- адреса за кореспонденция със заявителя.

Ако заявлението не съдържа всичките посочени по-горе данни, то се оставя без разглеждане.

Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат от служителя на когото е разпределено заявлението, който изготвя проект на решение за отказ или предоставяне на достъп във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дневен срок след датата на регистрирането им, съгласно чл.28, ал.1 Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

 

Основание за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация е налице, когато:

исканата информация е класифицирана или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон, както и в случаите по чл.13, ал.2 ЗДОИ; когато информацията, която се предоставя е във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица (чл.8, ал.1 ЗДОИ); когато се отнася за информация, която се съхранява в Държавния архивен фонд ( чл.8, ал.2 ЗДОИ); когато се отнася за лични данни (чл.2, ал.4 ЗДОИ); когато обществената информация е предоставена на заявителя в предходните 6 месеца, когато засяга търговска тайна или информация, чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци (чл.17, ал.2 ЗДОИ) или когато исканият достъп засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес.

Решенията на компетентния орган за предоставяне или отказ за предоставяне на

Достъп до обществена информация се обжалват пред съответния Административен съд по реда на АПК.

 

Дължими разходи и начини за заплащането им при предоставяне на достъп до обществена информация, съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г.
на Министър
С. Дянков, обн. ДВ бр.98 от 13.12.2011г., в сила от 01.01.2012г.

 

Заплащането на дължимите разходи се извършва

• по банков път по сметка на ДНСК в “УниКредит Булбанк” АД, офис „Батенберг“ IBAN BG 92UNCR96603119858912, BIC UNCRBGSF;
• с дебитна или кредитна карта на ПОС терминал в касата на ДНСК в гр. София, бул. „Христо Ботев“ №47.
• в брой в касата на ДНСК в гр. София, бул. „Христо Ботев“ №47.

 

 Заявление за достъп до обществена информация

 

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност