За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
Заповед за правомощия на началниците на РДНСК
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   За потребителя
Сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН
   Антикорупция
Регистър декларации по ЗПК
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПК
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН

УКАЗАНИЯ
ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ В ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ Лица, имащи право да подават сигнали: Сигнали за нарушения на българското законодателство и на правото на Европейския съюз по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) могат да подават в ДНСК, лица разполагащи с информация, получена и/или станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст. Области за подаване на сигнали: 1. нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението на ЗЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз в областта на: а) обществените поръчки; б) защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни; в) сигурността на мрежите и информационните системи; 2. нарушения, които засягат финансовите интереси на ЕС по смисъла на чл. 325 от договора за функциониране на ЕС; 3. нарушения на трудовото законодателство; 4. нарушения на законодателството, свързано с изпълнение на държавната служба. Условия и ред за подаване на сигнал Сигналът се подава до служителя, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнали, писмено или устно по следните начини: 1. писмено: - на хартиен носител - на адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ №47, в запечатан непрозрачен плик, върху който е изписан текст “сигнал по ЗЗЛПСПОИН“; - чрез електронна поща - на адрес: signali@dnsk.bg; 2. устно: - на телефонен номер 02 9159 137; - чрез лична среща - в уговорен между страните подходящ срок посредством посочените по-горе канали. За регистрирането на сигнал се използва формуляр по образец /в прикачен файл/, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали, достъпен на електронните страници на ДНСК и на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), който съдържа най-малко следната информация: 1. трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв; 2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни; 3. конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице; 4. дата на подаване на сигнала; 5. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя. Устният сигнал се подава чрез телефон 02 9159 137, като гласовото съобщение се записва след като сигнализиращото лице е уведомено за това. Устният сигнал се документира чрез пълно и точно възпроизвеждане на гласовото съобщение в писмен вид, попълнен във формуляр от служителя, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнали. На сигнализиращото лице се дава възможност да провери и при необходимост да коригира попълненият формуляр и при желание да го подпише. Когато сигналът се подава чрез лична среща, ако сигнализиращото лице е дало съгласието си, служителят, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнала документира срещата чрез попълване на формуляр. На сигнализиращото лице се дава възможност да провери, коригира, одобри и подпише попълнения формуляр от срещата. Към сигнала може да бъдат приложени всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация. Не се образува производство по: 1. анонимни сигнали; 2. сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години. Не се разглеждат сигнали, които: 1. не попадат в обхвата на този закон; 2. съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни; 3. съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти. Сигналите се обработват при спазване на задължението за поверителност, произтичащо от чл. 31 и чл. 32 от ЗЗЛПСПОИН. Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават (чл. 32, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН). Достъп до личните данни, съдържащи се в сигналите за нарушения, имат единствено служителите, отговарящи за регистрацията и разглеждането на съответния сигнал. Ако при подаване на писмен сигнал са допуснати нередовности на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице. Към сигнала могат да се добавят всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация. Всяко сигнализиращо лице в 7-дневен срок ще получи потвърждение, че сигнала е получен и ще му бъде предоставена информация за Уникален идентификационен номер (УИН). Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя на сигнализиращото лице от момента на подаването на сигнала, при наличие на условията по чл. 6 от закона. Централен орган за външно подаване на сигнали съгласно ЗЗЛПСПОИН е Комисията за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg.

ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛ


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност