За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
Заповед за правомощия на началниците на РДНСК
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2020
2023
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   За потребителя
Сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН
   Антикорупция
Регистър декларации по ЗПКОНПИ
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Централно управление

ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

 

 

РЪКОВОДСТВО

Началник

арх. Деляна Панайотова                                                                            02/ 9159 100

                                                                                                         

Заместник-началник

                                                                              

        

Заместник-началник

                                                                                                                     

        

Главен секретар

Стефка Колчакова-Денева                                                                         02/ 9159 101

                                                           

  

Пресцентър


Михаела Ангелова                                                                                     
02/ 9159 165

                                                                                                                  press@dnsk.bg

 

Център за административно обслужване                                            02/ 9159 137

 

Деловодство

Справки

 

Роза Йорданова                                                                                           02/ 9159 150

Мими Стефанова                                                                                        02/ 9159 130

Даниела Бенева                                                                                           02/ 9159 113

Ана-Мария Маркова                                                                                   02/ 9159 113

 

Дирекция "Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване"

Директор дирекция

Елена Янева                                                                                                02/ 9159 127

                        

Отдел "Административно и техническо обслужване"

Началник отдел                                                          

Деница Костова                                                                                          02/ 9159 100


Отдел "Информационно обслужване и връзки с обществеността"

Началник отдел

Диана Русанова                                                                                           02/ 9159 175

 

Отдел "Финансово-стопански дейности"

Началник отдел
Анна Яшева                                                                                                02/ 9159 146

 

 

Отдел "Човешки ресурси"

Началник отдел                                                          

Цветоплама Чипева                                                                                   02/ 9159 151

 

                                                          

Дирекция  "Правна"

Директор дирекция

Мария Апостолова                                                                                     02/ 9159 167                                                                    

 

Дирекция "Въвеждане в експлоатация и консултанти"

Директор дирекция

 инж. Нора Атанасова                                                                                02/ 9159 145

                                                         

Отдел "Въвеждане в експлоатация"

Началник отдел

инж. Елина Ризова                                                                                     02/ 9159 156

Отдел "Консултанти и регистри"

Началник отдел

инж. Красимира Петрова-Ваклинова                                                      02/ 9159 158


Главна Дирекция "Строителен контрол"

Главен директор

инж. Георги Даракчиев                                                                             02/ 9159 174

Отдел "Устройствено-териториален контрол"

Началник отдел

инж. Красимира Гюлева                                                                           02/ 9159 179

Отдел "Вътрешно-регионален контрол"

Началник отдел

инж. Бояна Роглева                                                                                   02/ 9159 142         

Отдел "Строително-продуктов контрол"

Началник отдел

инж. Сашка Георгиева                                                                              02/ 9159 162

 

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност