За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


20.1.2020 г.

Становище на ДНСК във връзка с изказване на арх. Борислав Игнатов в медиите

    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
    Във връзка с медийни изявления на арх. Борислав Игнатов, че „ДНСК прави хартиен контрол, но при земетръс ще паднат сгради“, ДНСК изразява следното становище:
    Подобни изявления показват непознаване на нормативната уредба и задълженията, които имат всички участници в строителния процес и отговорността им за конструктивната носимоспособност на строежите.
    ДНСК упражнява специализиран контрол както по отношение на строителната документация, така и по отношение на извършеното строителство на място, „на терен“, а не само на „хартия“. Проверките извършвани от органите на ДНСК са комплексен процес както на „хартия“, така и „на терен“. Органите на ДНСК извършват проверки по документи и на място и констатират законността на строежите, законосъобразността на изпълнението и ползването на строежите, законосъобразността на строителните книжа, както и обследват аварии в строителството като единствено упълномощен орган. Освен това органите на ДНСК имат правомощия да спират незаконосъобразни строежи от първа, втора и трета категория, да премахват незаконни строежи от първа, втора и трета категория, съответно да забраняват ползването на строежи от първа до трета категория включително, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не по предназначението си, да издават разрешения за ползване на строежи от първа до трета категория включително и удостоверения на консултантите за извършване на дейността им, както и да налагат имуществени санкции и глоби на виновните лица.
    ДНСК осъществява своята дейност не само по документи, но и чрез проверки на място, изпълнявайки задълженията си по ЗУТ.
    Компетентността и правомощията на ДНСК са ясно разписани в ЗУТ. В тях обаче не се включва проектиране и изпълняване на строежи.
    В този смисъл Ви предоставяме следната информация:
    След 1987 г. са въведени по-строги правила за оразмеряване на строителните конструкции на сгради за осигуряването им на сеизмични въздействия, като степента е повишена на IX - та степен по скалата на „Медведев-Шпонхойер-Карник“. Към настоящия момент действащата нормативна уредба, която урежда изискванията за оразмеряване на строителните конструкции на сгради за осигуряването им на сеизмични въздействия е Наредба № РД-02-20-2/27.01.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.
    Инвестиционни проекти по Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се изработват от проектанти - физически лица, които притежават съответната техническа и проектантска правоспособност съобразно придобитата им специалност и образователно-квалификационна степен.
    На първо място пряка отговорност за осигуряване на конструктивната носимоспособност на строежите носят проектантите по част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти, които са лица притежаващи проектантска правоспособност по реда на Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ и които членуват в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП). КИИП следи за изпълнението на професионалните задължения на своите членове.
    Лицата, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна”, извършват оценка за съответствие на инвестиционните проекти по част „Конструктивна“ във фаза технически и работен проект и подписват всички документи - графични и текстови, по част "Конструктивна" на инвестиционния проекти, като също носят отговорност за осигуряване носимоспособността на конструкциите при сеизмични въздействия.
    Следва да се има предвид, че всички документи - графични и текстови, по всички части на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и се съгласуват с подпис от проектантите на останалите части и от възложителя. Не се съгласуват с подпис изчисленията, извършени от проектанта по съответната част, което потвърждава пряката отговорност на проектанта - конструктор за изчисляването на конструкциите на сеизмични въздействия.
    Консултантите са следващата категория лица, които носят отговорност за осигуряване конструктивната носимоспособност на строежите. Консултантите оценяват съответствието на всички части на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите, като всички документи - графични и текстови, на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от съответния квалифициран специалист и от управителя на фирмата консултант.
    Техническите и работните инвестиционни проекти, в това число и по част „Конструктивна“ се съгласуват и одобряват от главния архитект на общината, който издава разрешение за строеж.
    Строителят носи отговорност за изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с основните изисквания към строежите, в това число механично съпротивление и устойчивост и безопасност при експлоатация.
    По време на строителството е задължителен и осъществявания от проектанта авторски надзор по всички части на проекта, в това число и по част „Конструктивна“.
    Лицето, упражняващо строителен надзор по време на строителство носи отговорност за законосъобразно започване на строежа, пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството изпълнението на строежа в съответствие с основните изисквания към строежите, в това число механично съпротивление и устойчивост и безопасност при експлоатация.
    След завършване на грубия строеж задължително се съставя акт обр.14 за приемане на конструкцията от проектанта-конструктор, строителя, технически правоспособното физическо лице по част "Конструктивна" към лицето, упражняващо строителен надзор, съдържащ констатации за съответствието на строежа с проекта.
    След завършване на строежа възложителят, проектантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт за установяване годността за приемане на строежа обр. № 15, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация и основните изисквания към строежите, в това число механично съпротивление и устойчивост и безопасност при експлоатация.
    След приключване на строително - монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад, с който се удостоверява изпълнението на строежа съобразно одобрените проекти и условията на издаденото разрешение за строеж.
    След въвеждането в експлоатация на строежите собствениците имат основно задължение да ги поддържат в техническо състояние, отговарящо на основните изисквания по ЗУТ, да не извършват и да не допускат извършването на промени в тях, които водят или могат да доведат до влошаване на проектните нива на съответствие с изискванията за целия строеж или за отделни негови характеристики.
    В ЗУТ е предвидено, че кметът на общината издава заповед за премахване на строежи, които поради естествено износване или други обстоятелства са станали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване, създават условия за възникване на пожар или са вредни в санитарно-хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят.
    Състоянието на обектите и необходимите ремонтни и възстановителни дейности се установяват с протокол от комисия, назначена от кмета на общината.
    В обобщение на изложеното следва, че пряка отговорност за осигуряване на конструктивната носимоспособност на строежите носят участниците в строителството - проектантите, физическото лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“, консултантът, оценяващ съответствието на инвестиционните проекти, строителят, техническият ръководител, лицето, упражняващо авторски надзор и лицето, упражняващо строителен надзор на строежа.
    Основна отговорност за конструктивната устойчивост на строежите при земетръс носят консултантите, извършили оценката на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и лицата, упражняващи строителен надзор по време на строителството.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност