За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
Информация до медиите
17.03.2023 г.

Разрешаването на казуса с преместваемите обекти в „Златни пясъци“ е
в компетентността на главния архитект на община Варна

    Относно: Твърденията на кмета на община Варна Иван Протних за извършени през 2020 и 2021 г. проверки от контролните органи на общината на територията на курортен комплекс „Златни пясъци“ и констатирани над 300 незаконни обекта (бараки, павилиони и сергии, поставяни без съгласуване с главния архитект на общината и би следвало да бъдат съборени.)
   
    На 19.02.2021г. Върховна административна прокуратура /ВАП/ разпореди проверка с цел установяване наличието на преместваеми обекти, поставени в нарушение на закона и подлежащи на премахване на територията на националните курорти, определени с решение на Министерски съвет за селищни образувания с национално значение и за територията на морските плажове. От РДНСК Варна са извършени над 300 проверки на територията на курортен комплекс „Златни пясъци“, гр. Варна. Установено е наличие на 50 преместваеми обекта, поставени съгласно одобрена схема и издадено разрешение за поставяне от главния архитект на община Варна. Издадени са 28 заповеди за премахване на преместваеми обекти, които са без одобрена схема и издадено разрешение за поставяне.
    Към момента на проверката бе установено също, че 233бр. преместваеми обекти с изтекли разрешения за поставяне. Същите имат схеми, одобрени на 02.06.2020г. и 26.06.2021г., от Министъра на туризма - по местоположение, площ и предназначение. Същите са с изтекли разрешения за поставяне, които се издават от главния архитект на общината. В тази връзка от „Златни пясъци“ АД е изискано да представи данни за предприети действия по отстраняване на допуснатите нарушения.
    На 19.08.2021г. е постъпил отговор от „Златни пясъци“ АД, видно от който, още през 2020г. от дружеството са подадени заявления до Община Варна на 17.06.2020г. и на 03.07.2020г. и повторно през юни 2021г., но от страна на общинската администрация не е последвало издаване на разрешения за поставяне. Въпреки, че са налице одобрени схеми от комепетнтния орган по Закона за устройство на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ - министъра на туризма. Със свое писмо от 24.06.2021г. зам.-кмета на община Варна е отговорил, че заявената административна услуга за издаване на разрешение за поставяне не може да бъде извършена, тъй като схемите не са одобрени от главния архитект на общината. Поставеното условие за одобряване на схемите от главния архитект на общината е в противоречие с разпоредбите на ЗУЧК, тъй като схемите вече са одобрени от компетентния орган по закон - министъра на туризма, съгласно разпоредбата на чл.13, ал.3 от ЗУЧК.
    При последващи проверки от РДНСК Варна е установено, че в Административен съд - Варна са образувани две съдебни дела с предмет жалби от „Златни пясъци“ АД, „Паркстрой-Златни Пясъци“ ООД и „Голдън турс“ ЕООД, срещу поредни откази на главния архитект на Община Варна да издаде разрешение за поставяне на преместваеми обекти по чл.13, ал.3 от ЗУЧК. Предвид това, административните действия по премахване на преместваеми обекти от страна на РДНСК Варна са спрени до произнасянето на компетентния съд.
    С решение от 21.07.2022г. Административен съд - Варна, потвърдено с решение на Върховния административен съд от 09.03.2023г. е отменен отказа на главния архитект на община Варна да издаде разрешение за поставяне на преместваеми обекти, разположени в к.к. „Златни пясъци“, община Варна, като преписката е върната на главния архитект на община Варна, за произнасяне по подаденото от „Златни пясъци“ АД, „Паркстрой - Златни Пясъци“ ООД и „Голдън турс“ ЕООД искане. Решението на ВАС е окончателно и влиза в сила от деня на постановяването му - 09.03.2023г.
    По втора жалба е постановено решение от 01.08.2022г. на Административен съд - Варна, потвърдено с решение от 14.03.2023г. на Върховния административен съд /ВАС/ също е отменен отказ на главния архитект на община Варна да издаде разрешение за поставяне на преместваеми обекти, разположени в к.к. „Златни пясъци“, община. И това решението на ВАС е окончателно и влиза в сила от деня на постановяването му - 14.03.2023г.
    Според разпоредбата на чл.13, ал.8 от ЗУЧК, главният архитект на община Варна следва да разреши или да откаже издаването на разрешенията за поставяне на преместваеми обекти в 30-дневен срок от връщането на преписката за произнасяне. РДНСК Варна ще предприеме последващи законосъобразни действия след изтичане на този срок, в зависимост от произнасянето на главния архитект на община Варна.
   
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност