За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


17.11.2020 г.

По повод публикация във вестник „24 часа“ от 17.11.2020г. със заглавие: „Съдът: разрешението за строеж на „Златен век“ е валидно до 2028г.“


    По повод публикация във вестник „24 часа“ от 17.11.2020г. със заглавие: „Съдът: разрешението за строеж на „Златен век“ е валидно до 2028г.“, изразяваме следното становище:
    Изнесената в публикацията информация по случая е непълна и разглежда едностранно въпросите по делото, което прави част от нея неправилна, особено по отношение на действията на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) в качеството й на държавен орган относно контрола по строителството.
    В интерес на правилното и точно отразяване на фактите и обстоятелствата следва да се отбележи, че при извършените през месец март 2019г. проверки на въпросния строеж от органите на ДНСК е установено извършването на съществени отклонения от одобрените строителни книжа, най-вече от одобрените конструктивни проекти, което представлява съществена намеса в конструкцията на строежа. Тази констатация автоматично квалифицира въпросния строеж като строеж с нарушения и задължава държавния контрол, в лицето на ДНСК, да предприеме мерки за спирането му съгласно действащите нормативни разпоредби по устройство на територията. Фактът, че след съставянето на констативния акт възложителят е предприел извършването на строителни и монтажни работи (СМР) без необходимите инвестиционни проекти и издадена заповед за допълване на разрешението за строеж доказва, че към момента на съставяне на констативния акт са налице допуснати съществени отклонения от строителните книжа, т.е. налице е нарушение на нормативната уредба.
    Процедурата по спиране на строеж с нарушения започва със съставянето на констативен акт, който е основание и неразделна част от издадена по-късно заповед за спиране на строежа. Предвидената в ЗУТ процедура по спиране на строежа, открита със съставянето на констативния акт, не предвижда извършването на каквито и да е СМР с цел заличаване на допуснатите нарушения. Възложителят в случая е извършил точно това нарушение на процедурата по спиране на строежа, установена императивно в Закона за устройство на територията (ЗУТ), като без строителни книжа, т.е. незаконно е извършил СМР с цел заличаване на констатираните съществени отклонения от инвестиционните проекти и издаденото разрешение за строеж.
    Не е допустимо тези незаконни действия и извършените незаконосъобразно СМР след съставяне на констативния акт да бъдат взети под внимание при издаване на заповедта за спиране и не задължават органите на ДНСК да извършат проверки, тъй като такива процедури не са предвидени в ЗУТ.
    Категорично считаме, че извършените незаконни действия от възложителя след съставянето на констативния акт, не следва да бъдат взети под внимание при издаването на заповедта за спиране.
    ДНСК счита, че Решение № 6123/06.11.2020 на АССГ по адм.д. № 6376/2020г. е неправилно, постановено в нарушение на материалния закон - ЗУТ, съществено нарушение на съдопроизводствените правила, поради което същото ще бъде обжалвано пред Върховен административен съд в законоустановения срок.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност