За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
Информация до медиите
30.12.2020 г.

3392 строежа са въведени в експлоатация през 2020 г.
Сред приоритетите на ДНСК са засилване на контрола върху строителния надзор и качеството на влаганите продукти в строежите


   
    3392 строежа от І, ІІ и ІІІ категория са въведени в експлоатация през 2020 г., показва обобщена справка за работата на ДНСК. От дейността на дирекцията са събрани и преведени в държавния бюджет над 4 млн. лева, от които над 3,5 млн. лв. са от такси за издаване на разрешения за ползване.
    Голям брой от въведените в експлоатация строежи са с широко обществено значение, в т.ч. и финансирани с европейски средства по различни оперативни програми - „Регионално развитие“, „Транспорт“, „Околна среда“ и др., строежи от туристическия отрасъл, хидротехнически, инфраструктурни и други обекти.
    Сред най-значимите обекти са Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 „Благоевград - Крупник; обходът на гр. Габрово и етапна връзка към него; първият етап от основния ремонт на второкласния път Дупница - Самоков; обходът на Ахелой на пътя Слънчев бряг - Бургас; разширението на метрото в София и пускането в движение на III-та метролиния; рехабилитацията на железопътната линия Пловдив - Бургас в участъка Скутаре - Оризово; разширението на газопреносната инфраструктура на „Булгаргаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница, газификация на Монтана, Враца и Благоевград и други.
    В експлоатация са въведени и няколко важни за подобряване на ВиК инфраструктурата обекта: пречиствателна станция за отпадъчни води в землището на гр. Айтос, ремонт на микроязовир „Букова поляна“ в община Мадан, ремонт на язовир „Ташлъдере“ в община Стражица, ремонт и възстановяване на изправното и експлоатационно състояние на язовир „Келанджика“ в община Свиленград. Приключили са също основният ремонт на язовир „Ценович 2“ в община Силистра, възстановяване техническата годност на язовир „Рогозен-1“ в община Хайредин, реконструкцията на съществуваща земно-насипна язовирна стена и възстановяване на чашата на язовира край с. Осеново, община Аксаково, неотложните ремонтно-възстановителни работи на язовир „Тотлебенов вал“ в община Плевен, както и интегрираният проект за подобряване водния цикъл на гр. Добрич.
    Сред въведените в експлоатация сгради има и две лечебни заведения - специализираната очна болница за активно лечение във Враца и основно ремонтираната централна сграда към СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД“ в София.
    Освен това са въведени в експлоатация хипермаркети и търговски центрове, производствени предприятия и бази в Пазарджик, Добрич, София, Варна, Разград, Ямбол, Враца, Куклен и други. Издадено е разрешение за ползване на многофункционална спортна зала в гр. Сандански. В Бургас, в района на пристанището е започнала да функционира сграда за конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море с прилежащи офис площи.
    От началото на годината до края на ноември от служителите на ДНСК са извършени общо 31 276 проверки на строежи, строителни книжа и строителни продукти. Най-голям брой са извършени от служителите на РДНСК - Пловдив, Бургас, София, Софийска област, Варна и Благоевград. Проверките, свързани със законосъобразността на строежи, са основно на жилищни и обществени сгради и техническа инфраструктура.
    2158 проверки са направени за изпълнението на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор. Проведени са 549 процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение, при което са реализирани приходи от такси в размер над 100 хил. лева. Прекратено е действието на удостоверенията на 2 юридически лица, извършващи дейност консултант.
    В резултат от проведените административнонаказателни производства срещу виновни физически и юридически лица за нарушения на разпоредбите на ЗУТ са издадени 577 наказателни постановления на обща стойност над 850 хил. лева.
    ДНСК извършва контрол и на дейността на общинските и районните администрации. През периода са проверени 196 общински и 16 районни администрации. Най-честите нарушения са несвоевременно предприемане на действия от служители на общинската администрация по постъпили жалби и сигнали, неспазване на законоустановения срок за издаване на разрешения за строеж, допуснати нарушения при издаване на разрешения за строеж и заповеди за допълването им от длъжностни лица от общинската администрация.
    Дирекцията е завишила контрола за спазване на основните изисквания за влаганите в строежите продукти, както и върху местата за добива и производството им. Извършени са общо 1500 проверки на строежи, бетонови възли, кариери, асфалтови бази и други места за производство на строителни продукти. Установените нарушения там са основно в липса на валидни документи за осъществен метрологичен контрол на средствата за измерване, а в някои случаи на изтекъл срок на валидност на сертификати за съответствие на произвеждани строителните продукти. При извършените последващи контролни проверки е установено, че предписанията на органите на ДНСК са изпълнени.
    През изминалата година в ДНСК са постъпили и обработени общо 40 252 запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица и искания за назначаване на Държавни приемателни комисии. 915 от тях са постъпили по електронен път. Обявените в сайта на ДНСК електронни адреси на регионалните дирекции дават възможност на физическите или юридически лица да насочват писмата си директно към съответната дирекция по местонахождение.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност