За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
Информация до медиите
11.04.2019 г.

Предстоящи процедури за спиране на строежа „Златен век“

    По повод публикации в интернет пространството и запитване от страна на медии относно извършващо се строителство на „Административна сграда /34-етажа/ с подземен паркинг“, находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ I-98, 99, кв. 272А, м. „Лозенец- I част“, район „Лозенец“ - Столична община, уведомяваме следното:
    Процедурите по спиране на строеж са точно и ясно разписани в разпоредбите на чл. 224 от Закона за устройство на територията. Законодателят е предвидил в такива случаи обстоятелствата по спиране на строеж да се установяват с констативен акт, който се съставя в случая от органите на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) поради определената втора категория на въпросния строеж. Констативният акт се връчва на заинтересуваните лица, които могат да подадат възражения срещу него в 7-дневен срок.
    Заповедта за спиране на строежа се издава в срок до 3 дни от изтичането на гореупоменатия 7-дневен срок. Ефективното спиране на строежа започва след издаването на заповедта.
    В ДНСК е получено от управителя на „Артекс инженеринг“ АД писмо (възражение) във връзка със съставения констативен акт.
    На 15.04.2019 г. предстои връчване на заповедта за спиране на строежа, включително и ефективното спиране на строителните и монтажните работи.
    Гореописаната процедура е относима към спиране на всички видове строежи от първа, втора и трета категория, включително се прилага и към горепосочения строеж, като тази процедура е законоустановена и не подлежи на нарушаване, както от страна на ДНСК, така и от страна на всички останали страни и инстанции.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност