За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


28.3.2019 г.

Заради открити нарушения ДНСК спира частично строежа „Златен век“


    Направените от ораните на ДНСК проверки по документи и на място на 20 и 26.03.2019 г. относно законосъобразността на строеж: Административна сграда „Златен век“ установиха извършени строителни и монтажни работи в отклонение от одобрените инвестиционни проекти и издадените строителни книжа. Това съобщи началникът на Дирекцията за национален строителен контрол арх. Иван Несторов. Налице е строеж с нарушения от втора категория, като предстои провеждане на административно производство за спиране на част от строежа по реда на ЗУТ.
    Отклоненията от инвестиционния проект са свързани с липсата на отвори в междуетажната плоча, предвидени за монтиране на автомобилни платформи за обслужване на подземните гаражи. Предстои образуване на административно-наказателни производства срещу виновните участници в строителния процес и налагане на санкции.
    При проверките е констатирано, че не е изпълнена стоманобетоновата плоча, предвидена в инвестиционния проект.
    Сградата не е обезопасена със строителни мрежи по фасадите и по цялата й височина, с което се създават предпоставки за възникване на инциденти. От органите на ДНСК ще бъдат дадени предписания относно цялостното обезопасяване на сградата.
    В съседния имот собственост на същия възложител, използван за нуждите на строителството на строежа - обслужващ път за преминаване на строителна техника към зоната на изкопа, откосите на изкопа в югоизточната част на имота не са изпълнени с предвидения наклон, както е показано в строителната документация за укрепване на изкопа. В района на строителната площадка, над откоса е трайно разположена площадка за паркиране на леки автомобили, което създава опасност от пропадането им в строителния изкоп, свличане на земни маси и опасност за работниците на строителната площадка.
    Проверката е установила още, че в нарушение на чл.166, ал.3 от ЗУТ, управителят на строителната фирма е сключила договор за строителен надзор на обекта с фирма, в която пак той е собственик - съдружник.
    Освен това управителят на проектантската фирма е собственик - съдружник в надзорната фирма, извършила оценка на съответствието на внесената за одобряване проектна документация.
    Сградата е законна, тъй като има издадени необходимите строителни документи, стана ясно от думите на началника на ДНСК арх. Иван Несторов. Още през 2007г. има издадено разрешение за строеж, което в годините е подновявано неколкократно съгласно чл.154 от ЗУТ.
    В момента има образувано съдебно производство пред Административен съд - София град, което касае и законосъобразността на издадените строителни книжа и действието на разрешението за строеж. От 2018г. има образувана преписка и в Софийска градска прокуратура, която до този момент не се е произнесла относно законосъобразността и валидността на издаденото разрешение за строеж.
    Към момента ДНСК изчаква произнасянето на компетентните органи.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност