За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Становища

Становища

Становища 2024г.


Застроена площ на етаж при топлоизолация и веранда, височина на подземни гаражи

Издаване на РС на допълващо застрояване – гараж

Изместване на ВиК и електро инсталации със засягане на бетонна плоча

Въвеждане в експлоатация на единия от два обекта от едно разрешение за строеж

Приложимост на разпоредбите на чл. 147, ал. 1, т. 1, чл. 147, ал. 2 и чл. 137, ал. 1, т. 6 от ЗУТ за гараж – постройка на допълващото застрояване

Съоръжения (батерии) за съхранение на електрическа енергия

Допускане на допълващо застрояване по чл. 41 от ЗУТ в различни видове устройствени територии, както и за възможността за изграждане на свързано застрояване

Приложими правни норми по ЗУТ за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ в земеделски земи и в защитена територия – Природен парк „Странджа“

Въпроси, свързани с прилагането на чл. 147а от ЗУТ

Въпроси по прилагането на чл. 62а от ЗУТ

Прилагане на чл. 71, ал. 4 от Наредба № 7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Издаване на общо разрешение за строеж за изграждане на стоманобетонова конструкция и за монтиране на съоръжението на трафопостСтановища 2023г.


Прилагане разпоредбата на чл. 192, ал. 3 от ЗУТ

Прилагане на Наредба № РД-02-20-1 от 2017г.

Прилагане на чл. 144, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗУТ

Одобряване на инвестиционен проект и издаване на РС за вилна сграда при предвидено захранване от собствен, автономен източник на електрическа енергия

Монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници

Прилагане на разпоредбата на чл. 147, ал. 1, т. 14 от ЗУТ

Въпроси по прилагане на чл. 147, ал. 1, т. 14 от ЗУТ

Прилагане на чл. 147, ал. 1, т. 14 от ЗУТ

Промяна на инвестиционните намерения за строителство на ФВИ след влизане в сила на РС

Изграждане на кабелно трасе за присъединяване на ФЕЦ към трафопост

Прилагане на разпоредбата на чл. 147, ал. 1, т. 14 и т. 14а от ЗУТ в съответствие с Наредба № 7 от 22.12.2003г.

Определяне на минимални разстояния от фотоволтаичните панели до имотните граници

Издаване на едно РС за 2 бр. кабелни трасета за присъединяване на ФЕЦ, находящи се в отделни УПИ

Граници на застрояване на ФЕЦ от I, II и III категория

Определяне на застроена площ и плътност на застрояване при изграждане на ФЕЦ

Необходимост от издаване на виза за проектиране на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници

Необходимост от изработване и одобряване на ПУП-ПРЗ при постъпило заявление за издаване на виза за ФЕЦ

Категория на кабелно отклонение от разпределително табло до ФЕЦ

Прилагане на разпоредбата на чл. 147, ал. 1, т. 14 от ЗУТ

Прилагане на ЗУТ при одобряване на проекти и издаване на РС за СВО и СКО и външно електрозахранване, както и при издаване на РС на обекти по чл. 147, ал. 1, т. 14 и т. 14а от ЗУТ

Прилагане на чл.147а от ЗУТ

Разяснения по прилагане на чл. 151 от ЗУТ

Изчисляване на самостоятелни обекти с различно предназначение в сграда със смесено предназначение, съгласно § 5, т. 29а от ДР на ЗУТ и процедура по уведомяване на РИОСВ преди издаване на РС

Регистриране на технически паспорти за нови строежи

Определяне на категорията и приложимите процедури по ЗУТ във връзка с извеждане от експлоатация или ликвидация на язовири

Прилагане разпоредбата на чл.72, ал.4 от Наредба №7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Прилагане на чл. 93, ал. 1 от Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Прилагане на нормативната уредба при присъединяване на обекти към съществуващи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

Прилагане разпоредбите на ЗУТ при промяна на инвестиционните намерения по време на строителството

Изграждане на обекти кабелна линия 33 kV и кабелна линия 110 kV с комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда на чл. 150 от ЗУТ

Прилагане разпоредбите на § 5, т. 52 от ДР на ЗУТ

Прилагане на хипотеза за допълващо застрояване по чл. 41 от ЗУТ за виндфанг

Изграждане на ветроенергиен парк с ветрогенератори за производство на електрическа енергия, вкл. съоръжения

Прилагане на чл. 42 от ЗУТ

Прилагане на хипотеза за допълващо застрояване по чл. 41 от ЗУТ за виндфанг

Необходимост от упражняване на технически контрол по част „Конструктивна“ на проектно решение на инженер-конструктор по чл. 147, ал. 2 от ЗУТ

Определяне на допустимата височина на моделирания терен в имот, обект на инвестиционен проект

Прилагане разпоредбите на чл. 142, ал. 9 и ал. 10 от ЗУТ


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност