За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Регистри

Коментари, похвали, оплаквания
Публичен регистър на влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи

Публичен регистър на влезлите в сила заповеди за премахване на съоръжения на мобилните оператори  

Публичен регистър на разрешенията за ползване издадени от ДНСК

Регистър на лицата, извършващи дейността консултант съгл. чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ

Информация за валидността на издадените свидетелства, лицензи и удостоверения за упражняване на надзорни и контролни дейности в проектирането и строителството до влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност