За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


ДОКЛАД

 

 

 

 

ДОКЛАД

Относно: дейността на Дирекция за национален строителен контрол за  2012г.

 

 

Настоящият доклад съдържа данни за предприетите действия, упражнени правомощия и резултатите от дейността на ДНСК за периода 01.01.2012г. до 31.12.2012г.

 

1. Дейността на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ обхваща:

Ø    Контрол по спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, както следва:

-          контрол по законосъобразността на издадените строителни книжа;

-          контрол по законосъобразността на извършваното строителство, наличие на строителни книжа и изпълнението съгласно правилата и нормите на строителните и монтажните работи;

-          контрол при влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите;

-          контрол по изпълнение на мероприятия за възстановяване на територии с особена териториалноустройствена защита;

-          контрол за законосъобразността на ползването на строежите на територията на Република България;

-          привеждане в изпълнение /в т.ч. принудително/ на издадените заповеди за спиране на строителните и монтажните работи, за забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по законоустановения ред  и за премахване на незаконни строежи;

-          обследване и документиране на  аварии в строителството;

-          контрол на действията на общинските администрации и на участниците в инвестиционния процес;

-          издаване/отказ за издаване на разрешения за ползването на строежите от І, ІІ и ІІІ категория;

-          провеждане на административнонаказателни производства и налагане на  предвидените в Закона за устройство на територията санкции при установени нарушения;

 

Ø    ДНСК подпомага министъра на РРБ при провеждане на процедури по издаване, съответно отказ за издаване и отнемане на лицензи на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор; при провеждане на процедури по отразяване на настъпили промени в някои от обстоятелствата, послужили като основание за издаване на лицензи, в т.ч. и изменение на списъци на правоспособните физически лица от екипи на консултанти; подпомага министъра на РРБ и при съставянето и поддържането на публичен регистър за издадените и отнетите лицензи на лицата, упражняващи дейността консултант.

С влизане в сила на Закона за изменение и допълнение /ЗИД/ на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обн.ДВ, бр.82 от 26.10.2012г, в сила от 26.11.2012г. режимът за упражняване на дейностите по оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и/или строителен надзор е заменен с регистрационен режим.. Промяната се наложи във връзка с изпълнението на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на ЕО от 12 декември 2006г. за услугите, предоставяне на територията на Общия пазар, в която са залегнали принципите за намаляване на разрешителните, лицензионните и регистрационни режими и за облекчаване на административните процедури.

Съгласно влезлите в сила изменения на ЗИД ЗУТ, считано от 26.11.2012г. Началникът на ДНСК провежда процедурите по издаване, съответно отказ за издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор,  по отразяване на настъпили промени в някои обстоятелства, послужили като основание за издаване на удостоверения, в т.ч. и промени в списъка на правоспособните физически лица чрез които дейностите са осъществяват, т.е. промени в съдържанието на издадени удостоверения, по спиране и прекратяване действието на издадени удостоверения и на издадени до влизане в сила на измененията лицензи от министъра на регионалното развитие и благоустройството и по поддържане на публичен регистър на издадените удостоверения на лицата, упражняващи дейността консултант.

 

Предприети действия и упражнени правомощия от Дирекция за национален строителен контрол за периода 01.01.2012г. – 31.12.2012г.

 

 

Д  Е  Й  С  Т  В  И  Я

БРОЙ

·               

Постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, искания за назначаване на ДПК и кореспонденция, свързана с тях

 106 662

·         

Извършени проверки на строежи за установяване законосъобразността на разрешеното и извършвано/извършено строителство и съответствието му с издадените строителни книжа, в т.ч.:

9 765

 

- проверки на увеселителни заведения, клубове, дискотеки, игрални зали, интернет и компютърни клубове и заведения за обществено хранене

49

 

- проверки на строежи от дървообработващата и дървопреработващата промишленост

12

 

- проверки на строежи съвместно с Изпълнителната Агенция “Главна инспекция по труда”

103

 

- проверки на базови станции на мобилни оператори

193

 

- проверки на бетонови възли и  асфалтови бази

184

 

- проверки съгласно Заповед №РД-02-14-647/03.11.2004г. на Министъра на РРБ на строежи от първа до четвърта категория, относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор

963

·               

Издадени административни актове в резултат на осъществен контрол в т.ч.:

3 127

 

- заповеди по обжалване на административни актове на главни архитекти на общините (откази за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти и откази за издаването им, актове за узаконяване и откази за издаването им), в т.ч. заповеди за отмяна на посочените актове,

516

 

 

 

 

104

 

в т.ч. заповеди за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК

25

 

- заповеди за спиране изпълнението на строежи или части от тях

122

 

- заповеди за забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по законоустановения ред

451

 

- заповеди за забрана/разрешаване достъпа до строежи

274

 

- заповеди за премахване на незаконни строежи

1 764

·               

Премахнати незаконни строежи

1 158

·               

Разрешения за ползване на строежи от І, ІІ и ІІІ категория -

4 746

·               

Дейност по прилагане административнонаказателните разпоредби на ЗУТ:

- съставени актове за установени административни нарушения -

- издадени наказателни постановления за установени нарушения -

 

 

721

785

·                 

Дейност по подпомагане министъра на РРБ при издаване на лицензи на консултанти, в т.ч.:

- проведени процедури по издаване на лиценз на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/ли упражняване на строителен надзор

 

250

43

 

- проведени процедури по продължаване срока на лиценз на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/ли упражняване на строителен надзор

32

 

- проведени процедури по отразяване на настъпили промени в някои от обстоятелствата, послужили като основание за издаване на лиценза, в т.ч. и изменение на списъци на правоспособните физически лица от екипи на консултанти

- процедури по прекратяване преди изтичане на срока лицензи  за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

174

 

 

 

1

·               

Реализирани приходи за Държавния бюджет от:

 - вземания по влезли в сила наказателни постановления, издадени от Началника на ДНСК и оправомощени за това лица

7 734 465 лв.

1 304 329 лв.

 

- Такси по Тарифа 14, които се събират в системата на МРРБ и от Областните управители, одобрена с постановление №175/1998г. на Министерски съвет

6 394 136 лв.

 

2. Постъпили в ДНСК запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, в т.ч. получени чрез Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и други ведомства и искания за назначаване на ДПК:

Общият брой запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, искания за ДПК, постъпили и обработени в ДНСК е 106 662 бр., от тях 28 162 бр. са получени в Централно управление на ДНСК и 78 500 бр. в регионалните дирекции на ДНСК.

 

3. Дейност по извършване на проверки на строежи за спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му

            През 2012г. от ДНСК са извършени 9765 бр. проверки на строежи и обекти за установяване законосъобразността на извършеното строителство, въвеждане в експлоатация и ползването им. Съставени са 2040 бр. констативни актове за установени нарушения на ЗУТ като са предприети необходимите последващи законови действия при спазване процедурите на ЗУТ.

·      Във връзка с прилагане на разпоредбите на Закона за устройство на територията и Закона за електронните съобщения, относно изградени въздушни електронни съобщителни мрежи в населени места, в резултат на извършените проверки, през периода са издадени 142 заповеди за премахване на незаконни строежи. През 2012г. са влезли в сила 278 заповеди за премахване на въздушни електронни съобщителни мрежи и са изпълнени 173 заповеди за премахване на въздушни електронни съобщителни мрежи.

·                    В изпълнение на разпоредената през 2011г. проверка на базовите станции на територията на гр.София, която е приключила през 2012г. по отношение на законосъобразно ползване, общо за двете години са проверени на място и по документи 1741 приемо - предавателни (базови) станции, осъществяващи електронни съобщения, чрез мобилна наземна мрежа (GSM и UMTS). Съставени са 593 констативни акта за забрана ползване на невъведените в експлоатация базови станции, като до момента са издадени общо над 490 (през 2012г. – 170) заповеди за забрана ползване. Съставени са над 580 акта за установени административни нарушения, по които от ДНСК са издадени общо 507 броя наказателни постановления за налагане на предвидените със ЗУТ имуществени санкции и глоби на нарушителите, от които 129 броя през 2012г. През 2012г. са изпълнени 250 броя заповеди за забрана ползване на базови станции като частите от телекомуникационните съоръжения и оборудване, на които е забранено ползването, са демонтирани и/или е прекъснато електрозахранването им.

·                    Със заповед № №РД-13-209/06.06.2012г. на Началника на ДНСК, във връзка с изпълнение разпоредбите на ЗУТ, както и планирани съвместни проверки с представители на МРРБ по изпълнение на разпоредбите на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и Правилника за прилагане на закона за концесиите, задълженията по концесионните договори и договори за наем за сезон 2012г. на морските плажове, са разпоредени проверки в областите Бургас, Варна и Добрич. В началото на летен сезон 2012г. от органите на ДНСК са извършени проверки на 65 морски плажа, разположени на юг от нос Емине и на 33 плажни ивици на север от нос Емине. За установеното незаконно строителство на юг от нос Емине са съставени 9 констативни акта по реда на чл.225 ЗУТ за премахване, а за установени при проверки по жалби други 3 незаконни строежа са издадени 3 Заповеди за премахване. В резултат на извършени проверки по жалби за незаконно строителство на морските плажове, разположени на север от нос Емине са издадени 5 бр. заповеди за премахване на незаконни строежи.

В изпълнение на заповеди № РД-02-14-647/ 03.11.2004г. на Министъра на РРБ и № РД-13-295/15.11.2004г. на Началника на ДНСК, през 2012г. от ДНСК са извършени общо 963 броя проверки относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор, на строежи от първа до четвърта категория включително на територията на цялата страна, в това число на 113 броя жилищни сгради, 220 броя обществени сгради, 160 броя производствени сгради, 324 броя строежи от техническата инфраструктура, 64 броя телекомуникационни съоръжения и 82 хидротехнически съоръжения и възобновяеми енергийни източници. Проверени са 291 консултантски фирми. За установени нарушения през периода са съставени 15 акта за установяване на административни нарушения по ЗАНН и са издадени общо 6 броя наказателни постановления на юридически лица и еднолични търговци – консултанти. За установените при проверките нарушения на физически лица са издадени наказателни постановления, с които са приключени административнонаказателните производства и са наложени съответните глоби - 22 наказателни постановления на управители на лицата упражняващи строителен надзор и 1 наказателно постановление на лице, упражнило надзор по част „Конструктивна“. Образувани са 8 административнонаказателни производства с актове по ЗАНН и срещу други участници в строителството – технически ръководител, възложител и др.

·      През 2012г. от ДНСК са извършени:

- 49 проверки на увеселителни заведения, клубове, дискотеки, игрални зали, интернет и компютърни клубове и заведения за обществено хранене на територията на общини: Бургас, Варна, Русе, Смолян, Стара Загора, Ловеч и др.

- 12 проверки на строежи от дървообработващата и дървопреработващата промишленост на територията на цялата страна, съгласно утвърдена междуведомствена план-програма с териториален обхват на регионалните управления на горите и държавните лесничейства и дадени указания с писмо №ІV-2042-03-911/09.07.2002г. на Началника на ДНСК. Проверки са извършени на териториите на области: Смолян, Сливен, Русе, Силистра и др.

- 103 проверки на строежи съгласно подписано споразумение за координация и сътрудничество между Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” и ДНСК на територията на области: Стара Загора, Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Русе, Шумен и др.

- Извършени са проверки на 154 функциониращи бетонови възли и 30 асфалтови бази, с цел ефективен контрол на местата за производство и влагане в строежите на качествени бетонни и асфалтови смеси, оценени по реда на Наредба за съществените изисквания съм строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за спазването на съществените изисквания към строежите по смисъла на чл.169, ал.1 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове в Република България. За установени нарушения са образувани 2 административнонаказателни производства за налагане на имуществени санкции в размер на 10 000лв.

- При получени сигнали за възникнали аварии при изпълнението на 2 строежа – „Детска градина” в с.Долни Богров, Район „Кремиковци”-СО и „Ремонт на читалище-библиотека” в с.Юнаците, обл.Пазарджик, от органите на ДНСК са предприети необходимите и законосъобразни действия, включващи проверка, назначаване на техническа експертна комисия, установяване причините и обстоятелствата за настъпването им и даване на съответни препоръки при обследваните аварии. За установените в хода на обследване и документиране на авариите нарушения, срещу виновните физически лица – строител, технически ръководител, квалифициран специалист по част „Конструктивна” от екипа на лицето, упражняващо строителен надзор и производител на бетонова смес са образувани административно-наказателни производства, като две от тях са приключени с издаване на наказателни постановления.

- С оглед подпомагане работата на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет и останалите отговорни институции в процеса по отстраняване на последствията от земетресението на 22.05.2012г. за извършените на обектите неотложни аварийно-възстановителни работи след бедствието на територията на Община Перник и Община Радомир, в началото на м.юни 2012г. от органите на ДНСК, в границите на компетентността на ДНСК по ЗУТ, са извършени огледи и преглед по законосъобразност на предвидените и извършени неотложни аварийно-възстановителни работи, в това число конструктивни експертизи и становища, необходима проектна документация и строителни книжа, количествено-стойностни сметки и съставени актове и протоколи и други документи, отразяващи изпълнени строителни и монтажни работи /СМР/  на общи 57 обекта – общинска собственост на територията на двете общини. Резултатите от извършените от работните групи проверки са отразени в съставени констативни протоколи с описание на състоянието на всички проверени строежи и извършени СМР по тях. При проверката не са установени нарушения на нормативната уредба по устройство на територията.

Със заповед №РД-Гл-14-1961/02.08.2012г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, издадена на основания решения по т.2.5 и т.2.6 от протокол №7/27.07.2012г. на Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, на ДНСК е разпоредено извършване на допълнително проучване на исканията за възстановителна помощ на граждани по заповеди на кмета на община Перник за цялостно или частично разрушаване на сгради, находящи се на територията на община Перник след земетресението на 22.05.2012г. От длъжностни лица при ДНСК е извършена проверка в периода от 02.08.2012г. до 08.08.2012г. в рамките на компетентността на ДНСК по ЗУТ, на обектите предмет на заповедите на кмета на община Перник, по отношение на законосъобразността им, състоянието на обектите, определено от експертите от външен оглед, предприетите действия от община Перник и изготвените конструктивни становища. Проверени са общо 163 обекта. Установено е, че са премахнати 12 обекта, необходимо е премахване на 76 обекта, за допълнително конструктивно обследване са определени 68 обекта. за текущ ремонт 10 обекта. Относно законосъобразността на обектите е установено: в условия на търпимост по смисъла на §16 от ДР ЗУТ  са 102 бр; заварени строежи по смисъла на §21 ЗР ЗУТ  са 45 обекта  и за 16 обекта не са представени доказателства, както за търпимост така и за заварен строеж.

 

4. Контрол на действията на общинските/районните  администрации

През 2012г. от ДНСК са извършени общо 2068 проверки в общински и районни администрации. Извършени са 343 планови комплексни проверки на дейността на общински/ районни администрации по отношение законосъобразност на издадените строителни книжа, удостоверения за въвеждане в експлоатация, постъпили сигнали и жалби, дейността по чл.223, ал.3, чл.224, ал.2 и ал.6 ЗУТ, спазване на определените със ЗУТ срокове и др. Някои от общините са проверявани повече от един път. За установените при проверките нарушения на ЗУТ са образувани общо 83 административно-наказателни производства срещу длъжностни лица от общинските администрации и участници в строителството, по които са издадени 54 бр. Наказателни постановления на обща стойност 44 900лв.

 

5. Дейност на ДНСК по упражняване на контрол при издаването на строителни книжа

През 2012г. са извършени 6172 служебни проверки по реда на чл.156, ал.1 ЗУТ, във връзка с получени 14681 уведомления от районната/общинска администрация за издадени 29687 бр. разрешения за строеж и вписани забележки за промени в инвестиционните намерения след издаване на разрешенията за строеж, съгласно чл.149, ал.5 ЗУТ. За извършени нарушения по ЗУТ, актовете по неговото прилагане и други правила и нормативи в проектирането и строителството, при упражнения контрол при издаването на строителни книжа са образувани 127 административнонаказателни производства срещу главни архитекти и длъжностни лица на общинските/районните администрации и са издадени 108 наказателни постановления в размер на общо 110 250 лв.

 

6. Дейност по издаване на индивидуални административни актове

През 2012г. във връзка с образувани административни производства по ЗУТ от ДНСК са издадени 3127 индивидуални административни акта както следва:

             - 491 заповеди по чл.216, ал.5 ЗУТ от началниците на РДНСК за произнасяне по законосъобразността на издадени административни актове от главните архитекти на общините /откази за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и откази за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива/, от които 104 бр. за отмяна на посочените актове.

             - 25 заповеди по чл.156, ал.1 ЗУТ за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК.

- 122 заповеди по чл.224 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи или части от тях;

            - 451 заповеди по чл.178, ал.5 ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях, които се ползват преди да са въведени в експлоатация, не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация.

- 274 заповеди за забрана/разрешаване достъпа до строежи.

- 1764 заповеди по чл.225 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях.

По образувани съдебни дела срещу административни актове на ДНСК е осъществена дейност по процесуално представителство в 4565 съдебни производства.

 

7. Дейност по премахване на незаконни строежи

През 2012г. са премахнати общо 1158 бр. незаконни строежа, както доброволно от извършителите след отправени покани за доброволно изпълнение или непосредствено преди извършване на принудителното премахване, така и принудително по реда на Наредба №13/23.07.2001г.

Премахнати са 8 броя вилни сгради, хотелска сграда и панорамен бар във вилно селище Златна перла 1 и 2 в землището на с.Варвара, Община Царево, ресторант „Старата къща“ и ресторант и търговски комплекс в к.к. Пампорово,

Във връзка с отстраняване на негативните последици от констатираното незаконно строителство в м.„Ченгене скеле”, землище на гр.Бургас, през 2012г. са премахнати 9 незаконни строежи на територията на местността, някои от които вилни сгради на един етаж, едноетажни масивни сгради, масивни двуетажни вилни сгради и др.

Продължават действията на ДНСК по принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи в района на язовирите в страната. От издадените общо 558 бр. заповеди за премахване, до момента са влезли в сила 403 бр. и са премахнати общо 239 незаконни строежа, от тях през 2012г. - 55 бр. в прилежащата част на яз. Ивайловград, намиращи се в землищата на с. Дъбовец, с. Камилски дол, с.Горноселци; 25 бр. в прилежащата част на яз.Кърджали в землищата на с.Брош, с.Главатарци, с.Слепино, с.Звъника, с.Тополчане; 16 бр. незаконни строежа в прилежащата част на яз. Искър, намиращи се в местностите „Ренов дол“ и „Щъркелово гнездо“, като част от премахнатите незаконни строежи, представляваха едноетажни постройки, вилни сгради, пристройки, бунгала, гаражи, складови помещения, както и водна пързалка.

Премахнати са също: бетонови прагове на р.Перперешка в коритото на р.Перперешка" при помпени станции в с.Горна крепост, с.Мургово, с.Чифлик и с.Перперек, две двуетажни масивни сгради в гр.Севлиево, незаконен мост в гр.Копривщица, панорамна тераса към ресторант Каваците в гр.Балчик –Дамба, двуетажни и едноетажни монолитни сгради в общини Варна, Бургас, Ловеч, Смолян Пазарджик, Русе, София и др., 4 бр. масивни гаражи в гр.София и др.

През 2012г. са изпълнени и 181 заповеди за премахване на въздушни електронни съобщителни мрежи на територията на цялата страна.

 

8. Дейност по въвеждане в експлоатация на строежи от І, ІІ и ІІІ категория на територията на Република България

През 2012г. са въведени в експлоатация общо 4746 строежа, за които са проведени държавни приемателни комисии и са издадени разрешения за ползване - 2625 от тях са издадени от началниците на регионални дирекции и 2121 - са издадени от началника, съответно заместник - началника на ДНСК.

Голям брой от въведените в експлоатация строежи са с широко обществено значение с финансиране с европейски средства по различни оперативни програми, в т.ч. „Регионално развитие”, Транспорт”, „Околна среда”, „Развитие на селските райони” и др., строежи от туристическия отрасъл, хидротехнически обекти, инфраструктурни и други обекти, някои от които:

Инфраструктурни комуникационно-транспортни обекти и съоръжения към тях:

-„ПРОЕКТ "БЪЛГАРИЯ-ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА V" ЛОТ 19 Път ІІ-21 "Русе-Силистра";

- Проект BG 2004/016-782.01.02-Финансов Меморандум  BG 2004/016-782 ФАР - ТГС между България и Гърция - Изграждане на Път ІІ-80 /Е-85/ от Ново село до АМ "Марица";

- Основен ремонт на бул."Климент Охридски"-София /от бул."Андрей Ляпчев" до Софийски Околовръстен път/,

- Основен ремонт на мост № 2 на бул."Кл.Охридски", Основен ремонт на мост № 3 на бул."Кл.Охридски", Изграждане на мост № 1 на бул."Кл.Охридски";

- АВТОМАГИСТРАЛА ТРАКИЯ /А-4/, Оризово-Бургас, Участък: ЛОТ 2 Стара Загора-Нова Загора;

- АВТОМАГИСТРАЛА ТРАКИЯ  ЛОТ 3, Участък: Нова Загора-Ямбол;

- Път ІІ-51 Обходен път на гр.Попово-юг с подобекти: Пътна част, Надлез над ЖП София-Варна, Реконструкция водопроводи, Реконструкция напоителни тръбопроводи и Реконструкция електропровод ВЛ 110 кV Росина;

- Проект: БЪЛГАРИЯ-Транзитни пътища V - ЛОТ 25, Пътен възел Бургас-Средец-Созопол;

- ЛОТ 16: Рехабилитация на Път ІІ-35 Плевен-Ловеч, Финансиран по ОПРР; Проект за Рехабилитация на пътна инфраструктура ЛОТ 2 Северозападна и Централна северна България - Участък: Път ІІ-35 Плевен-Троян-Кърнаре /Заемно Споразумение № 4865-ВUL от МБВР/2007/;

- Проект за Рехабилитация на пътна инфраструктура ЛОТ 2 Северозападна и Централна северна България - Участък 2: Път ІІ-11 Гиген-Милковица /Заемно Споразумение № 4865-ВUL от МБВР/2007;

- Оперативна Програма Регионално развитие - Проект: Рехабилитация на Път ІІІ-904/І-9/ ЛОТ 23-Старо Оряхово-Долни Чифлик-Гроздьово-Бозвелийско-ІІІ-208 /Провадия-Дългопол/;

- Проект за Рехабилитация на пътната инфраструктура-ЛОТ 2 Северозападна и Централна Северна България-Участък  2: Път ІІ-15 Враца-Оряхово,

- Проект: България-Транзитни пътища V-ЛОТ 25 Реконструкция на тролейбусна мрежа в обхвата на Пътен възел Бургас-Средец-Созопол;

- Рехабилитация на пътна инфраструктура за ЛОТ ПЪТ І-6 СОФИЯ-ПИРДОП, Участък с дължина L-55,396 км;

- Проект: BG 161 PO 001/2,1-01/2007/001-024 ЛОТ 25 Рехабилитация на Път ІІ-37 БАТАК-ДОСПАТ;

- Рехабилитация на Път ІІІ-5201 Новград-Джулюница-Пиперково;

- Рехабилитация на Път ІІІ-2102 /ІІ-21/ Сливо поле-Борисово-Черешово;

- Рехабилитация на Път ІІІ-202 /І-2/ Щръклево-Нисово /Попово/;

- Проект: България - Транзитни пътища V ЛОТ 21, Участък 2: Път ІІІ-901 Шабла-Тюленово-Каварна;

- Проект: България - Транзитни пътища V, ЛОТ 21, Участък 1: Път І-9 Границата с Р Румъния-Дуранкулак-Шабла-Каварна – Рехабилитация;

- Път ІІІ-866 /стар ІІІ-868/ Девин-Михалково с дължина 19955м и Тунел при с.Лясково;

- ЛОТ 31 Рехабилитация и реконструкция на Път ІІ-18 Софийски Околовръстен път /СОП/-Южна дъга от км 41+100 до км 44+720 и пътна връзка № 2 на пътен възел Младост, в участъка от СОП до началото на съществуващия надлез Област София, с обхват: Участък 1: Рехабилитация на Път ІІ-18 Софийски Околовръстен път-Южна дъга-ляво платно от км 41+137,87 до км 42+580 и пътна връзка № 2 на пътен възел Младост, в участъка от СОП до началото на съществуващия надлез, с обща дължина 1 442км с подобекти: Директно трасе-ляво платно, Пътна връзка № 2 на п.в.Младост, Изграждане на Локал 5 от връзка 2 на п.в.Младост до ул.Рачо Петков и Проектиране и изграждане на улично осветление, Участък 2: Реконструкция на Път ІІ-18 Софийски Околовръстен път-Южна дъга от км 42+580 до км 44+720, с обща дължина 2 140км с подобекти;

- Оперативна Програма Регионално Развитие /ОПРР/ 2007-2013, Проект: ЛОТ 30 Рехабилитация на Път ІІІ 102 /Димово-Ружинци/ - Бела - Белоградчик - Монтана –Рехабилитация;

- Рехабилитация на Път ІІ-27 І-2 - /О.П.Шумен-Девня/ - Нови Пазар - Владимирово - О.П.Добрич - Балчик - Пристанище Балчик;

- Основен ремонт /рехабилитация/ на обект: Път І-5 Кърджали - Разклон Джебел;

- Оперативна Програма Регионално Развитие /ОПРР/ 2007-2013, Обект: Рехабилитация на Път ІІ-35  Троян Кърнаре, Проект: ЛОТ 17  Рехабилитация на Път ІІ-35 Троян - Кърнаре, Участък 1: ЛОТ 17  Рехабилитация на Път ІІ-35 Троян - Кърнаре и Участък 2: ЛОТ 17  Рехабилитация на Път ІІІ-3701 Граница с ОПУ София-Черни Вит;

- Продължение на бул.Андрей Сахаров от бул.Ал.Малинов до Метростанция Младост-3 /МС 18/ с реконструкция на съпътстващата инженерна инфраструктура;

- КРЪСТОВИЩЕ НА ДВЕ НИВА НА БУЛ.ПЕЙО ЯВОРОВ - БУЛ.ДРАГАН ЦАНКОВ  /Пътен възел тип Кръгово кръстовище на две нива/ и бул.Драган Цанков от ул.Митрополит Кирил Видински до кръстовището с бул.Евлоги и Христо Георгиеви и Съпътстваща инфраструктура;

- Рехабилитация на пътна инфраструктура  ЛОТ 9  Рехабилитация на ПЪТ І-9 БУРГАС - МАРИНКА -ЗВЕЗДЕЦ -МАЛКО ТЪРНОВО;

- Проект: BG 161 PO 001/2.1-01/2007/001-028  ЛОТ 28 РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ ІІІ-591 КРУМОВГРАД - яз.СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ;

- Път ІІ-86 /Югоизточен обход на гр.Пловдив/ Етап І - Направление ПЛОВДИВ – ХАСКОВО с Мостово съоръжение по Път І-8 над Ж.П.Линия ПЛОВДИВ – БУРГАС и Пътен възел СКОБЕЛЕВА МАЙКА,

-  Основен ремонт на ПЪТЕН ВЪЗЕЛ НАДЕЖДА, гр. София,

- Рехабилитация на Път ІІІ-198 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-с.ПИРИН и Път ІІІ-198 ПЕТРИЧ-ГКПП Македония - ЛОТ 8 и др.

- Железопътна линия № 4 "Русе - Горна Оряховица - Дъбово", Междугарие "Радунци - Дъбово";

- Увеличаване на пропускателната способност чрез подобряване параметрите на железния път и увеличаване на проектните скорости на ЖП линията "София-Карлово-Зимница" - ЛОТ 1 "София-Карлово"; Етап 2.3: "Гара Макоцево"; Етап 2.5: "Гара Долно Камарци"; Етап 2.6: "Междугарие Долно Камарци - Мирково" /до спирка Буново/; Етап 2.4: Междугарие "Макоцево - Долно Камарци";

- Тягова подстанция "Алдомировци";

- Железопътна линия и електрификация по коридори ІV и ІХ ПЛОВДИВ-СВИЛЕНГРАД - /Реконструкция и електрификация на ЖП линията по коридори ІV и ІХ Пловдив-Свиленград/, Фаза 1: Гара Крумово до гара Първомай и Фаза 2: Гара Първомай до гара Свиленград, Сгради на гари и спирки;

- Разширение на МЕТРО - СОФИЯ, Продължение на Първи метродиаметър: Участък от Метростанция /МС/ 13 до Метростанция /МС/ 19 и Подземен паркинг, МС 13 /МС "Младост-3"/ и МС 19 /МС "Цариградско шосе"/

- Разширение на МЕТРО - СОФИЯ - Втори Метродиаметър: Участък от пътен възел Надежда-Централна гара - пл.Света Неделя - бул.Черни връх - 7 броя метростанции и съоръжения: МС Обеля, МС Княгиня Мария Луиза, МС Централна гара, МС Лъвов мост, МС Сердика-2, МС НДК, МС Европейски съюз, МС Джеймс Баучер;

- Разширение на МЕТРО - СОФИЯ - Втори Метродиаметър: Подземен паркинг на четири нива към метростанция /МС/ ІІ-11 Джеймс Баучер;

- ЛЕТИЩЕ ВАРНА - Писта за излитане и кацане - Рехабилитация на писта за излитане и кацане на Летище Варна;

- Обособяване на зони ШЕНГЕН и ИЗВЪН ШЕНГЕН в съществуващ Пътнически Терминал ЗАМИНАВАЩИ на Летище Бургас;

- НОВА ЛЕТИЩНА КОНТРОЛНА КУЛА с прилежаща инфраструктура към нея на територията на Летище София; Хангар № 2, реконструкция на площадкови ВиК -мрежи и площадков газопровод и офисно-складова сграда - Корпус А, на територията на Летище София и др.

Съоръжения в областта на газоснабдяването, водоснабдяването, електроснабдяването и други дейности:

Съоръжения в областта на газоснабдяването и топлоснабдяването:

- Газоснабдяване на община Чирпан - Етап І с подобекти: Преносен газопровод и Автоматична Газорегулаторна Станция /АГРС/ гр.Чирпан и Главен разпределителен газопровод извън урбанизираната територия 

- Газификация на гр.Враца с подобекти: Одорираща и измервателна станция, Газопроводно отклонение от Автоматична Газорегулаторна Станция /АГРС/ до газорегулаторен пункт 1, Газоразпределителна мрежа с електрохимична защита, с Разпределителни газапроводи и газопроводни отклонения в следните зони: зона "Васил Кънчов", зона1, зона 2, зона 3, зона 4, зона 5 и зона "2-ри юни".

- Газоразпределителни мрежи в гр.Пловдив, гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Червен бряг, гр.Благоевград, гр.Раднево, гр.Плевен, гр.Провадия, гр.Божурище и др.

- "Топлофикация София" ЕАД - /Реконструкция на улични топлопроводи и топлопроводни отклонения/

- ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД - Присъединителни топлопроводи-гр.Пловдив-за Общински Детски комплекс /ОДК/ и за ОД МВР-Пловдив

По оперативни програми „Регионално развитие” и „Околна среда” са изградени нови и са рехабилитирани съществуващи водопроводни и канализационни системи от интегрирани водни проекти на населени места в цялата страна, включително пречиствателни станции за отпадни води, както и регионални депа за неопасни отпадъци:

- „Рехабилитация на съществуващи съоръжения на Софийска пречиствателна станция за отпадъчни води "Кубратово",

- „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и реконструкция на площадкови битови и дъждовни канализационни мрежи с.Куклен, общ.Куклен, обл.Пловдив;

- Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Сандански, Струмяни и Кресна - Етап ІІ;

- Външна водоснабдителна система на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман;

- Реконструкция, модернизация и разширение на Регионално депо за неопасни отпадъци на Община Гоце Делчев - Етап І: Клетка 2 за неопасни отпадъци, прилежащата й инфраструктура и съоръжения;

- Регионално депо за неопасни битови отпадъци, гр. Шумен  -Етап ІІ: Клетка 3;

- Изграждане на Интегрирана Система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община - Депо за неопасни отпадъци "Садината";

- ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ на с.Душанци, общ.Пирдоп ЛОТ 2 и ЛОТ 3, Подобекти: Пречиствателна Станция за Отпадни Води /ПСОВ/, Канализационна мрежа - Етап І, Външно ел.захранване Канализационна мрежа - Етап ІІ, Канализация на с.Душанци - Главен колектор І, отливен канал, преливник и ревизионни шахти;

- Програма за Развитие на Селските райони 2007-2013: Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод  на с. Кранево;

- Нова връзка Ф 500 мм от съществуващ водопровод Ф900 /СТ/ за основно водоснабдяване на Резервоар Бояна, гр. София;

- Регионално депо за неопасни отпадъци в с.Трудовец;

- Програма за Развитие на Селските райони 2007-2013: Реконструкция на водопроводна мрежа на с.Кръстина, общ.Камено, Канализация за битови отпадъчни води на с.Кръстина, Пречиствателна Станция за Отпадъчни Води /Модулна биологична ПСОВ/;

- Изграждане на канализационна мрежа, външен довеждащ водопровод, ел.захранване и ПСОВ с.Тодоричене, общ.Луковит - /По Програма за Развитие на селските райони/;

- Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на Пречиствателна Станция за Отпадъчни Води /ПСОВ/ на с.Белчин, община Самоков,

- Главен канализационен клон І - Етап І-А: Канализационен колектор по ул.Ат.Дуков, в участъка от ул.Сребърна до ул.Ф.Кутев

- Оперативна Програма Околна среда 2007-2013 - Проект: № 58111-55-246 За изграждане на 4 Главни канализационни колектори на територията на Район Овча купел-Столична община - І-ВИ /ПЪРВИ/ ГЛАВЕН КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР в кв.ГОРНА БАНЯ-гр.СОФИЯ И СЪПЪТСТВАЩА ИНФРАСТРУКТУРА и ІV-ТИ /ЧЕТВЪРТИ/ ГЛАВЕН КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР в кв.ГОРНА БАНЯ-гр.СОФИЯ И ГЛАВЕН ВОДОПРОВОДЕН КЛОН Ф350мм чугун

- Площадка за временно съхранение и обработка на медицински отпадъци в гр.Шумен;

- Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 - Проект: Укрепване на свлачище - Етап ІІ: Силово укрепване в гр.София, район Люлин-СО, обл.София, УПИ ХІІІ-за озеленяване, спортни нужди и мероприятия за геоложка защита, м.Кутлина, кв.Филиповци

Съоръжения в областта на електроснабдяването:

- Въздушен електропровод /ВЕ/ 400 кV Розовец и ВЕ 220 кV Медникарово пред п/ст Марица Изток 400/220/110 кV;

- Въздушен електропровод 400 кV Карлово-Пловдив и Въздушен електропровод /ВЕ/ 110 кV от ТЕЦ Пловдив-Север до п/ст Чернозем- Участък от ст.№ 45 същ./ст.№ 35 нов/ до п/ст Чернозем;

- Въздушен електропровод /ВЕ/ 110 кV от п/ст "Чернозем" до п/ст "Хисар" - част от строеж ВЕ 400 кV "Карлово-Пловдив";

- Подстанция (п/ст) Добруджа 400/220/110 кV - Разширение и реконструкция на уредба 400 кV;

- ВЕЦ Девин - ново ОРУ 220 кV, трансформатор 220/110 кV0 200 МVА, Реконструкция на ОРУ 110 кV;

- Въздушен електропровод /ВЕ/ 110 кV от ВЕЦ Девин до ВЕЦ Цанков камък и ВЕ 220 кV - отклонение от ВЕ 220 кV Равнец до ВЕЦ Девин;

- Въздушен електропровод /ВЕ/ 220 кVкъм ОРУ 220 кV на п/ст Варна;

- П/ст Бойчиновци 220/110/20 кV - Реконструкция на Открита разпределителна уредба /ОРУ/ 110 кV,

- П/ст „Хелиос”,        

- Рехабилитация на Въздушен електропровод /ВЕ/ 110 кV Лозен от ВЕЦ Пасарел до п/ст Казичене и др.

Други хидротехнически и хидро енергийни съоръжения:

- Укрепване бреговете на р.Арда в района на гр.Кърджали с подобекти в общ.Кърджали, обл.Кърджали;

- Изграждане и ремонт на подпорни стени и почистване на речно корито на река Стара река за предотвратяване на наводнения на територията на гр.Батак в гр.Батак, обл.Пазарджик;

- Изграждане, реконструкция и ремонт на инфраструктура за предотвратяване на наводнения в гр.Гурково - Предпазни подпорни стени на река Лазова в гр.Гурково, обл.Стара Загора;

- Корекция на река Олу дере и изграждане на лява защитна дига и заустване на река Селска и река Вельово дере в с.Тракиец, общ.Хасково, от осн.изпускател на яз.Тракиец до ел.линията за ВН в м.Салча;

- Оперативна програма Регионално Развитие 2007-2013г.- Мерки за предотвратяване на наводнения в Община Правец, включващи частична корекция на река Скърнавска и река Витомерица в гр.Правец, обл.Софийска;

- Реализация на мерки за предотвратяване на наводнения от р.Поповска в рамките на регулацията на гр.Попово обл.Търговище;

- Изграждане на крайбрежна стена - Корекция на левия бряг на река Върбица по бул.България и почистване на речното корито - Проект: По Оперативна Програма Регионално Развитие /ОПРР/ 2007-2013 в гр.Златоград, обл.Смолян;

- Укрепване на диги и берми на корекция на р.Тунджа в регулацията на гр.Ямбол - Проект по Оперативна Програма Регионално развитие 2007-2013 в гр.Ямбол, обл.Ямбол;

- Продължение на защитна бетонна стена по лява дига в с.Ново село - Западен бряг на р.Стара река - Проект по Оперативна Програма Регионално Развитие /ОПРР/ 2007-2013 в с.Ново село, общ.Стамболийски, обл.Пловдив;

- Възстановяване на охранителен канал с дължина 2 415м за защита на с.Триводици от наводнения, предизвикани от повърхностни води - Проект по Оперативна Програма Регионално Развитие /ОПРР/ 2007-2013 в с.Триводици, общ.Стамболийски, обл.Пловдив;

- Почистване и корекция на р.Мареш       гр.Панагюрище, обл.Пазарджик

- Корекция на р.Черна - Подпорна стена на левия бряг-кв.Средок с дължина 1111,20м в гр.Смолян, обл.Смолян;

- Язовир Мърчаево - /Ремонтни работи/ в с.Мърчаево, район Витоша-СО, обл.София;

- Водоем за риборазвъждане - язовир Кремен в с.Кремен, общ.Кирково, обл.Кърджали;

- МВЕЦ "Бистрица А" с подобекти: Сграда, Напорен тръбопровод, Водохващане, Мост на р.Благоевградска Бистрица в с.Бистрица, общ.Благоевград;

- МВЕЦ "Церово" - Етап ІІ - /Преливник и енергогасител, сградоцентрала с входно съоръжение, изтичало, пристан за рафтинг и експлоатационен път/ в с.Церово и с.Желен, общ.Своге, обл.Софийска;

- МВЕЦ, състояща се от сграда, водохващане и напорен водопровод в общ.Септември, обл.Пазарджик, м.Варварски минерални бани;

- Ветроенергиен парк /ВЕП/ "Суворово" в общ.Суворово, обл.Варна

- Централа за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на база газификация на биомаса в гр.Етрополе, обл.Софийска,

По Интегрирани проект за Устойчиво подобряване на градска среда и зоните за отдих през настоящата година са въведени в експлоатация:

- Интегриран проект за Устойчиво подобряване на градска среда и зоните за отдих в Община Ямбол - Подобект 1: Градски парк, Подобект 2: Реконструкция на улици, връзка между градските паркове, Подобект 3: Лесопарк Боровец

- Благоустрояване на Градски парк гр.Гоце Делчев, област Благоевград.

- Рехабилитация на зони за обществен отдих - Централен Градски парк в гр.Пещера, област Пазарджик

- Парк за отдих, спорт и развлечения Казармите - Етап І: Площад на битките и победите, с Площадки за пикник, Атракционни площадки и др. В гр.Севлиево, обл.Габрово

- Градски парк в гр.Златоград;

- Рехабилитация на Общински парк кв.Зла река на гр.Априлци, област Ловеч;

- Рехабилитация на улични мрежи и зони за обществен отдих в община Аврен, обл.Варна, по Оперативна Програма Регионално Развитие

- Интегрирано подобряване и възстановяване на взаимосвързани елементи и съоръжения на физическата инфраструктура на градската среда на гр.Попово за постигане на устойчиво развитие, екологично равновесие и социално включване

- Детски площадки и Велосипедна алея в кв.Голям Железник и в кв.Малък Железник, Улично осветление, Фотоволтаично осветление и Улична мрежа - /Подобряване на физическата и жизнена среда на кв.Железник, гр.Стара Загора/

Приети и въведени в експлоатация през 2012г. са и изпълнените също по оперативни програми „Регионално развитие” реставрации и консервации на недвижими паметници на културата, в т.ч. и тяхното експониране:

- Благоустрояване и функционално организиране на Площад Цар Иван Асен І и подход към Историческа крепост Царевец и улици в гр.Велико Търново, обл.Велико Търново;

- Възстановяване и социализация на РИМСКА КРЕПОСТ СЕКСАГИНТА ПРИСТА - гр.Русе - Проект по Оперативна Програма Регионално развитие 2007-2013 в гр.Русе;

- Укрепване на Храм Св.ВМЧК Димитър Солунски-с.Копиловци, общ.Кюстендил;

- Консервация и експониране на археологическото ниво на Базилика Света София - Етап І: Ремонт и благоустрояване на Архитектурен музей Света София - Проект по Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 в гр.София, район Оборище-СО, ул.Париж № 2;

- Оперативна Програма Регионално Развитие 2007/2013: Проект ВG 161РО001/3.1-01-2008/001-006 АНТИЧЕН КУЛТУРНО-КОМУНИКАЦИОНЕН КОМПЛЕКС СЕРДИКА-София - Етап І: Зона на Площад НЕЗАВИСИМОСТ /ЛАРГО/ в гр.София, район Оборище-СО;

- Консервация, реставрация и експониране на Владишки мост в гр.Велико Търново, кв.Асенова махала;

- Експониране на Храм Св.Св.Апостоли Петър и Павел и Благоустрояване и реконструкция на пространството пред Комплекс Св.Св.Апостоли Петър и Павел в гр.Велико Търново, ул.Климент Охридски;

-Консервация, реставрация и експониране на Църквата Св.Иван Рилски в гр.Велико Търново, ул.Кл.Охридски № 50.

Сгради и съоръжения за обществено обслужване:

В областта на образованието и науката:

- Учебен комплекс-Блок А-Детска градина, детски басейн, лекарски к-т, котелно за природен газ, Училищен сектор - блок Б-начално у-ще, Блок В-Прогимназия с кухненски блок, Блок Г-Прогимназия с лекарски и зъболекарски к-ти, Блок Д-Гимназия и котелно за природен газ, обслужващо Блокове Б, В и Г, Блок Е-Спортен сектор и складово помещение и паркинг-гаражи в ж.к.Младост-2, гр.София, бул.Александър Малинов;

- Нова Учебна сграда със Спортна част /корпуси F и G/ на Англо-Американско училище в гр.София, район Панчарево-СО, м.Детски град;

- Ново крило към сградата на СОУ Христо Ботев в гр.Ивайловград, обл.Хасково;

- Обединено Детско Заведение в ж.к.Дървеница в гр.София, район Студентски-СО;

- Многофункционална Спортна Зала с топла връзка към Училищна сграда в гр.Варна, 25 м.р.;

- Детска градина, представляваща промяна предназначението на Жилищна сграда № 2 в гр.Варна, обл.Варна, ПИ 79, Идн.10135.1504.69 и Идн.10135.1504.69.3, 4м.р.;

- Преустройство и модернизация на Библиотеката /Сграда Ректорат, Филиал 1 и Филиал 2/ при Медицински Университет Проф.Д-р Параскев Стоянов в гр.Варна, ул.Цар Освободител № 84;

- ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - София - Библиотека и Информационен център в гр.София, м."Студентски град"

- Оперативна Програма Регионално развитие - 2007/2013 Ремонт и модернизация на книгохранилище - Централна Библиотека Софийски Университет Св.Климент Охридски, Ремонт и модернизация на Библиотека Славянски филологии и част от покриви на сграда Ректорат на Софийски Университет Св.Климент Охридски в гр.София, бул.Цар Освободител № 15;

- Учебно-Възпитателен Център - Училищна сграда за обучение на деца от 11 до 17 години - Средно Общообразователно Училище V-ХІІ клас в к.к.Камчия, общ.Аврен, обл.Варна;

- Ремонт на покрив на Учебен блок № 1, Топлинно изолиране и подмяна на дограма на външните ограждащи елементи на учебен блок № 1 на Технически университет в гр.София, район Студентски-СО, обл.София, УПИ І, кв.60, м.Студентски град, Технически университет-Блок № 1

- Въведени в експлоатация са и реализирани проекти по програми за повишаване на енергийната ефективност на множество учебни сгради и детски заведения в цялата страна.

Лечебни заведения:

- УМБАЛ "Александровска" гр. София - Клиника по очни болести;

- МБАЛ, ДКЦ и Аптека-Софиямед в  гр.София, район "Изгрев"-СО;

- Многопрофилна болница за активно лечение Св.Иван Рилски-2003 и Медицински център Св.Иван Рилски-2003 гр.Дупница;

- Специализирана болница за пластична, естетична и реконструктивна хирургия в гр.Сливен,

- Многопрофилна болница за активно лечение с 162 болнични легла и медицински център в гр.Бургас,

- Детска психиатрия Св.Никола, гр. София – разширение;

- Многопрофилна Болница за Активно Лечение в гр. Плевен - преустройство на Профилакториум и надстройка на Блок А и Блок В;

- УМБАЛ Д-р Георги Странски в гр. Плевен - Клиника по анестезия и интензивно лечение;

- МБАЛНП Свети Наум, гр. София - Клиника за продължително лечение и рехабилитация;

- МБАЛ Здраве, ДКЦ и самостоятелна аптека в гр.София

- Център за Репродуктивна медицина - /Преустройство на Учебен център на ІХ етаж на Болница Токуда/ в район Лозенец, гр.София и др.

 

В областта на културата:

- Възстановяване на сградата на Кръстатата Казарма /Етнографска експозиция/ в гр.Видин, к-с Калето, ул.Княз Борис І № 34 и ул.Хаджи Димитър;

- Национален Музей на "Българското Изобразително Изкуство" - /Основен ремонт и преустройство/ - Проект по ОП "Регионално развитие 2007-2013" в гр.София, район "Средец"-СО, пл."Александър І" № 1;

- Кинотеатър "Поморие" - Етап І

- Модернизация на основна сцена на Драматичен театър Стоян Бъчваров-Варна и др.

В областта на спорта:

- Министерство на Физическото Възпитание и Спорта - Център "Спорт и здраве", Национална Антидопингова лаборатория с Антидопингов Център, Център за Контрол и управление на спортната тренировка в жк.Дианабад, район "Изгрев"-СО, гр.София

- Стрелбище за биатлон и Укрепване на речното корито на река Бъндерица - Етап І, към обект: Туристическа и ски-зона с Център гр.Банско в Национален парк Пирин;

- ГОЛФ КЛУБ към ГОЛФ ИГРИЩЕ, Бъги-паркинг към Голф Клуб при с.Равно поле, Софийска област

- Спортен Комплекс "ПРАВЕЦ - Лекоатлетическа писта гр.Правец

- Спортен комплекс - /Реконструкция/ по Проект: Създаване на условия за спорт, отдих и осмисляне на свободното време на жителите и гостите на община Ябланица, обл.Ловеч

- Спортен комплекс к.к.Камчия, област Варна

- Спортно-Възстановителен и Културен комплекс в гр.Суворово, област варна

- Спортен комплекс - /Реконструкция/ по Проект: Създаване на условия за спорт, отдих и осмисляне на свободното време на жителите и гостите на община Ябланица, гр.Ябланица, област Ловеч

- Спортно Рекреативен център към хотел Странджа в к.к.Слънчев бряг-Изток, община Несебър

Административни сгради и сгради в областта на търговията и услугите:

            - Централен офис на Алфа Банк с подземен паркинг на бул.Цариградско шосе в гр.София

- Смесен Многофункционален Развлекателен Център - МОЛ БЪЛГАРИЯ с подземен паркинг, енергиен център, отоплителен център, мениджмънт офис в гр.София;

- СИТИ ЦЕНТЪР Сливен - сграда за търговско, обществено и административно обслужване на четири етажа, супермаркет в сутерена, магазин за промишлени стоки за нуждите на ДМ-България ЕООД в партера със склад в сутерена, със съответните обслужващи, складови и технически помещения,

- Търговски и Развлекателен комплекс - Етап І /32868,02кв.м/ в гр.Стара Загора

- Бизнес комплекс "МЕГА ПАРК-СОФИЯ" - Етап І: Офис-сграда, магазини, подземни гаражи и трафопост, Част: Преработка по време на строителство на търговски обект-Магазин № 7 на кота 0+000 в кафетерия, по корпоративен дизайн на верига "Онда"

- Бизнес Комплекс "МЕГАПАРК - София" - Етап І: Офис-сграда, магазини, подземни гаражи и трафопост, Подобект: Бистро-кантина, ресторант, кетъринг

- Парк Арпезос Север и Бизнес парк - Етапи І и ІІ и паркинг в гр.Кърджали

- Магазин за техника от веригата "ТЕХНОПОЛИС" с кафе, банков офис, открит паркинг, пътна връзка и площадкови мрежи и съоръжения и Изместване на довеждащ водопровод Ф377 /ст/ за Южна зона на гр.Хасково от границите на застрояване в ПИ77195.337.55 - водопровод Ф400 ПЕВП в гр.Хасково

- "КАУФЛАНД България ЕООД енд Ко" КД - Двуетажен покрит паркинг в гр.София

- Едроплощен Хипермаркет магазин за самообслужване КАУФЛАНД-Габрово,

- Магазин за хранителни и битови стоки тип ЛИДЛ с открит паркинг - Етап І в район Слатина-Столична община

- Супермаркет за Хранителни стоки със зона за хранене и паркинг /Супермаркет Европа/ в м.Студентски град в гр.София

- Магазин за техника от веригата Технополис с кафе, банков офис и открит паркинг в гр.Габрово

- Хипермаркет "БАУХАУС" с открит паркинг в гр.София, район "Сердика"-СО, м."Задгарова артерия" и др.

Производствени сгради, складови и логистични центрове и бази:

- Реконструкция за смяна предназначението на Механична работилница за акумулатори с пристройка и обединяването им в нов обект Хангар №2 за ремонт на самолети, с Офисно-складова сграда - Корпус А към ЛЕТИЩЕН КОМПЛЕКС СОФИЯ

- Сграда Издателско-Полиграфически Комплекс - Етап ІІ от Строеж: ИЗДАТЕЛСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМПЛЕКС, с Автомивка и ремонтна работилница /допълващо застрояване/ към Сграда на Издателско-Полиграфически Комплекс в район Слатина, гр.София

- Административно-Производствена сграда – Печатница в с.Хрищени, община Стара Загора

- Цех за производство на растителни масла в гр.Лясковец, обл.Велико Търново;

- Асфалтова база "Ръждавец" на "Пътстрой-92" АД в с.Липница, общ.Ботевград, обл.Софийска;

- Асфалтова база - Етап І: Офиси, складове, бетонов център и бетонни изделия в гр.Костинброд, обл.Софийска,;

- Производствено-Складова сграда в гр.Костинброд, обл.Софийска, Промишлена зона;

- ЕТЕМ България АД - Преустройство на ІV-то хале от склад в Производствено помещение за производство на алуминиеви профили в гр.София, район "Сердика"-СО, м.НПЗ "Илиянци-Изток";

- Екстракционен цех - /Преустройство на съществуващ склад към Фабрика за слънчогледово масло, хексаново и водно стопанство/ в с.Доктор Йосифово, общ.Монтана;

- "Слънчо" АД - Свищов, Цех за производство на детски стерилизирани храни - /Реконструкция, преустройство и обновяване на част от съществуващо производствено хале на "Слънчо" АД/ в гр.Свищов, обл.Велико Търново;

- Предприятие за производство на негасена вар с Инсталация за хидратна вар в землището на с.Опицвет, общ.Костинброд, обл.Софийска;

- СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД-Перник,1.Нов склад за резервни части в гр.Перник, кв.Изток;

- Завод за преработка на батерии на Ел Бат АД с подобекти: Разширение и реконструкция на съществуващо хале, Пристройка към производствено хале, Производствено хале 2, Компресорно помещение и Технологични помещения-лаборатория, ел.табло, помпено и второ компресорно в гр.Долна баня, обл.Софийска, м.Саръмеше;

- Разширение на Фабрика за рециклиране на пластмаси и производство на полимерни изделия в гр.Велико Търново,

- Завод за негасена хидратна вар /ЗНХВ/ Пуклина - Втора варова пещ в с.Големо Малово, общ.Драгоман, обл.Софийска,

- Предприятие за преработка на птиче месо в гр.София, район Сердика-СО, м.НПЗ Военна рампа-изток

- Производствено-Складова база за хранителни продукти в с.Слънчево, общ.Аксаково, обл.Варна;

- Разширение и преустройство на Фабрика за асемблиране на ел.продукти-ниско напрежение в с.Бенковски, общ.Марица-Пловдив,

- Фабрика за производство на сладкарски изделия - /Реконструкция, разширение и промяна предназначението на съществуваща производствена сграда/ - Етап І в гр.Велико Търново, м.Дълга лъка

- Предприятие за производство на нерафинирани растителни масла със силозно складово стопанство в с.Блъсково, общ.Провадия, обл.Варна;

- Инсталация за обезводняване на гипс от СОИ на Блокове от 1 до 6 в с.Ковачево, общ.Раднево, обл.Стара Загора, ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД;

- Мелница с оборудване за 450т/24ч., силоз за брашно 2 600т, силоз за трици 502т, пакетажно отделение, палетизатор, предварителен склад за брашно и трици, склад за пакетирани трици, склад за гранулирани трици, склад за брашно 5бр.х792кв.м, склад за амбалаж, експедиция на трици /насипно/, експедиция на брашно /насипно/, силозна батерия 1бр.х 6 силози - 8360куб.м - Етап І в с.Венец,  в общ.Карнобат, обл.Бургас;

- Работилница за преработка на пластмасови изделия в с.Бошуля, общ.Септември, обл.Пазарджик;

- Разширение на Завод за ски № 2: Покрита рампа и нов склад /Ново метално хале/ в гр.Чепеларе, обл.Смолян;

- Дестилерия за етерично-маслодайни култури, склад за съхранение и търговия на едро със сувенири, фирмен офис в гр.Казанлък, обл.Стара Загора;

- ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД - Поморие, Цех за термообработка, стабилизация на вино и машинно-пресово отделени в гр.Поморие, обл.Бургас;

- СВИЛОЦЕЛ ЕАД - Свищов, Реконструкция и модернизация на Отдел Каустизация и регенерация на варта в гр.Свищов, обл.Велико Търново, м.Блатото;

-          Логистичен Парк "Божурище"

-          Логистичен Парк Русе - Етап І: Складови сгради Г, Д, Е, Ж и З

-          Индустриален парк Шумен - Техническа инфраструктура - Етап ІІ

 

9. Административнонаказателна дейност

За установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му през 2012г. са съставени общо 721 акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Издадени са 785 наказателни постановления за налагане на 516 глоби на физически лица и 269 имуществени санкции и юридически лица на обща стойност 1 528 400 лв.

 

10. Дейност на ДНСК по подпомагане на Министъра на РРБ при издаване на лицензи на консултанти

През 2012г. ДНСК е подпомогнала Министъра на РРБ при провеждането на 250 процедури, както следва:

- 43 процедури по издаване на лицензи на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор-приключили с издаване на 34 лиценза от Министъра на РРБ;

- 32 процедури по продължаване срока на лицензи на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор-приключили с издаване на лицензи от Министъра на РРБ;

- 174 процедури по отразяване на настъпили промени в някои от обстоятелствата, послужили като основание за издаване на лицензи, в т.ч. и изменение на списъци на правоспособните физически лица от екипи на консултанти-приключили с издадени заповеди на Министъра на РРБ и издадени нови списъци на екипи консултанти по чл.13, ал.1, т.5 от Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор;

- 1 процедури по прекратяване преди изтичане на срока лицензи за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

 

11. Реализирани приходи

Реализираните приходи от ДНСК за Държавния бюджет от наложени глоби и имуществени санкции, държавни такси за издаване на разрешения за ползване, лицензи на консултанти и предоставяне на достъп до обществена информация са в размер на 7 734 465 лв., от които

-          1 340 329 лв. – реализирани вземания по влезли в сила наказателни постановления;

-          6 296 102 лв. - държавни такси за издаване на разрешения за ползване;

-          90 350 лв. – държавни такси по провеждани процедури за и във връзка с издадени лицензи на консултанти;

-          7 684 лв. – от предоставяне на достъп до обществена информация;

 

12. Изпълнение на годишните цели на ДНСК за 2012г.

Показатели за полза/ефект

Мерна единица

Целева стойност

Отчет

Изпълнение в %

1. Извършени проверки на строежи за установяване законосъобразността им

брой

8000

9765

122

2 Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол

брой

3000

3127

104,2

3. Премахнати строежи

брой

1000

1158

115,8

4. Разрешаване ползването на строежите

брой

4000

4746

118,7

5. Съставени  актове за административни нарушения

брой

1000

721

72,1

6. Издадени наказателни постановления

брой

1000

785

78,5

7. Проведени процедури по издаване на лиценз на консултанти

брой

300

250

83,3

8. Постъпили  запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица

брой

70000

106662

152,4

 

ДНСК отчита изпълнение на стойностите, залегнали в Ежегодните цели на администрацията за 2012г. в изпълнение на контролните й функции по ЗУТ. През 2012г. продължи извършването на плановите комплексни проверки в общините, продължи засиления контрол по изпълнение на заповеди, издадени от ДНСК. Продължават действията на ДНСК по принудително изпълнение на заповедите за премахване на незаконни строежи, констатирани в резултат на извършените проверки на 53 значими язовира на територията на Република България, като голяма част от започнатите административни производства са приключени.

 

Създадените през 2010г. и през 2011г. публични регистри на влезлите в сила заповеди за премахване и на Разрешенията за ползване, издадени от ДНСК, се актуализират ежемесечно на 10-то число на интернет страницата на ДНСК.

 

Цели на ДНСК за 2013 г.

Цел на ДНСК за 2013 г.

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Целева стойност

1. Да предостави качествено обслужване, достъп до услуги и възможност за защита на правата и интересите на всеки член на обществото

1. Обработени  запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица

брой

80000

2. Проведени процедури по издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите

брой

200

3. Разрешаване ползването на строежите

брой

4000

2. Да упражни контрол върху извършването  на строежите на територията на Република България и  контрол по влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.

 1. Извършени проверки на строежи за установяване законосъобразността им

брой

8000

2 Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол

брой

1500

3.Съставени  актове за административни нарушения

брой

700

4.Издадени наказателни постановления

брой

700

3. Премахване на незаконните строежи по влезли в сила заповеди за премахване

1. Премахнати строежи

брой

1000

 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ДНСК ЗА 2013г.

Показатели за полза/ефект

Мерна единица

Актуализирана целева стойност за 2013

1. Извършени проверки на строежи и на издадени строителни книжа

брой

20000

2 Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол

брой

1000

3. Премахнати строежи

брой

1000

4. Разрешаване ползването на строежите

брой

4000

5. Съставени  актове за административни нарушения

брой

500

6. Издадени наказателни постановления

брой

500

7. Проведени процедури по издаване на лиценз на консултанти

брой

200

8. Постъпили  запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица

брой

80000


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност