За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


ДОКЛАД

ДОКЛАД

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

ЗА 2002г.

 

 

 

Дейността на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, регламентирана в Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обхваща:

1.Контрол по спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, както следва:

§  контрол по законосъобразността на извършваното строителство, наличие на строителни книжа, изпълнение на строежа съобразно тях, съответствието на строежите и влаганите в тях строителни продукти, материали и изделия за установяване съответствието на строежите със съществените изисквания /изисквания за безопасност/, като този контрол включва проверки в общини и на място, проверки във връзка с контрола на територии с особена териториалноустройствена защита, в т.ч. контрол по изпълнение на мероприятията за възстановяване на територии с особена териториалноустройствена защита, проверки на строежи;

§  контрол по законосъобразността на одобрените инвестиционни проекти, издадените разрешения за строеж и актове за узаконяване;

§  разрешаване ползването на строежите при доказателства за съответствието им с предвижданията на подробните устройствени планове, правилата и нормативите за проектиране и строителство, съответствие на строежите с издадените строителни книжа и при безспорни доказателства за спазени изисквания за безопасност/ съществените изисквания към строежите;

§  прилагане на административнонаказателните разпоредби на ЗУТ при установени нарушения /съставяне на актове за административни нарушения, издаване на наказателни постановления за глоби и имуществени санкции/;

§  привеждане в изпълнение /в т.ч. принудително/ на издадените заповеди за спиране на строежи, за забрана ползването на строежи и за премахване на строежи.

2.Дейност по издаване и отнемане на лицензи на физически и юридически лица за упражняване на строителен надзор и дейност по регистрация на лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти.

3.Дейност по документиране и обследване на аварии в строителството.

 

 

 

                                    ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ И УПРАЖНЕНИ ПРАВОМОЩИЯ

 

                 НА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ /ДНСК/

             

                                                                                                                                                                                       2001г.             2002г.

 

 

 

Д  Е  Й  С  Т  В  И  Я

 

   БРОЙ

 

    БРОЙ

1.

ПОСТЪПИЛИ  ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И МОЛБИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

36 011

42 743

2.

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ НА СТРОЕЖИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА РАЗРЕШЕНОТО И ИЗВЪРШВАНОТО/ИЗВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО И СЪОТВЕТСТВИЕТО МУ С ИЗДАДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА

8 088

7 103

3.

 

4.

 

5.

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ НА УВЕСЕЛИТЕЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ, КЛУБОВЕ, ДИСКОТЕКИ, ИГРАЛНИ ЗАЛИ, ИНТЕРНЕТ И КОМПЮТЪРНИ КЛУБОВЕ

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ НА СТРОЕЖИ ОТ ДЪРВОПРЕРАБОТВАЩАТА И ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ НА СТРОЕЖИ И НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ПОСТРОЙКИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ПО ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ

735

 

-

 

-

3 137

 

1 725

 

349

6.

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ НА ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ СВЪРЗАНИ С ТЕХНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ

553

1 014

7.

ИЗДАДЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ В РЕЗУЛТАТ НА ОСЪЩЕСТВЕН КОНТРОЛ В ТОВА ЧИСЛО:

2 719

5 719

 

-РЕШЕНИЯ/ЗАПОВЕДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ НА ГЛАВНИТЕ АРХИТЕКТИ НА ОБЩИНИТЕ (ОДОБРЕНИ/СЪГЛАСУВАНИ ПРОЕКТИ И ОТКАЗИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ, РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ И ОТКАЗИ ЗА ИЗДАВАНЕТО ИМ, АКТОВЕ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ И ОТКАЗИ ЗА ИЗДАВАНЕТО ИМ)

197

1 124

 

-ЗАПОВЕДИ ЗА СПИРАНЕ СТРОИТЕЛСТВОТО НА НЕЗАКОННО ИЗВЪРШВАНИ  СТРОЕЖИ

1 173

1 301

 

-ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАБРАНА ОБИТАВАНЕТО, СЪОТВЕТНО ПОЛЗВАНЕТО НА СТРОЕЖИ НЕ ПРИЕТИ ПО СЪОТВЕТНИЯ РЕД

1 183

3 252

 

-ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕУЗАКОНЯЕМИ СТРОЕЖИ

166

42

8.

ПРЕМАХНАТИ СТРОЕЖИ

126

76

9.

ДЪРЖАВНО ПРИЕМАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА СТРОЕЖИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

12 141

10 782

10.

ДЕЙНОСТ ПО ПРИЛАГАНЕ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗУТ

-СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ

-ИЗДАДЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗА УСТАНОВЕНИ НАРУШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

 

3 989

6 431

544 791 лв.

 

4 091

7 460 бр.

1 554 145 лв.

11.

ИЗДАДЕНИ ЛИЦЕНЗИ/УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

1 610

822

12.

ИЗДАДЕНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА УПРАЖНЯВАЩИ ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПО ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

569

227

 

-Текуща работа във връзка с проверки по жалби и молби на физически и юридически лица, постъпили в ДНСК, както и на тези получени чрез Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и други ведомства:

Общият брой жалби и преписки постъпили и решавани в ДНСК са 42743 бр.:от тях 16284 бр. са постъпили за решавани директно в Централно управление на ДНСК, 22144 бр. жалби, сигнали и молби са получени в Регионалните дирекции и 4315 бр. в Териториалните инспекции на ДНСК.

-Проверки на строежи за установяване законосъобразността на разрешеното и извършвано/извършено строителство и съответствието му с издадените строителни книжа и действащите разпоредби по проектирането и строителството, в т. ч. проверки за установяване законосъобразността на ползването на строежите, във връзка с издаване на разпореждания за отстраняване на допуснатите нарушения и санкциониране на нарушителите, съобразно административнонаказателните разпоредби на ЗУТ:

Проверени са общо 7103 броя строежи и строителни площадки за установяване законосъобразността на разрешеното и извършвано/извършено строителство и съответствието му с издадените строителни книжа като са съставени 3497 бр. констативни актове за установено незаконно строителство и са предприети необходимите законови последващи действия при спазване процедурите на ЗУТ и са издадени 4293 бр. административни актове.

-Извършени са общо 3137 броя проверки на територията на цялата страна на увеселителни заведения, клубове, дискотеки, игрални зали, интернет и компютърни клубове и заведения за обществено хранене по разпореждане на Министъра на вътрешните работи дадени с писмо №І-12069/22.12.2001г., указания на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Заповеди №640/22.12.2001г. и №14/04.01.2002г. на Началника на ДНСК, както и проверки инициирани от Върховна административна прокуратура съгласно писмо №9/10.04.2002г. на Зам. Главен прокурор на Република България. Във връзка с установените нарушения са издадени 662 бр. административни актове /заповеди за забрана ползването и заповеди за спиране на строителните и монтажни работи/. Издадени са 602 бр. наказателни постановления за наложени глоби и имуществени санкции на физически и юридически лица. За нефункциониращите строежи или за строежи с издадени разрешения за ползване са съставени 623 бр. констативни протоколи. След отстраняване причините предизвикали забраната, изплатени наложени глоби и имуществени санкции, са проведени и приключени производствата за въвеждане в експлоатация на тези строежи и са издадени 461 бр. разрешения за ползване.

-С цел ефективното противодействие на закононарушения, допуснати при цялостната дейност на лица, осъществяващи ползвания на горите, дивечовите и рибни ресурси, преработката на дървесина, износ и търговия с дървени материали, дивечови, рибни и странични горски продукти е утвърдена план-програма и съгласувана между ведомствата, за взаимодействие, на Министерство на земеделието и горите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на финансите, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на правосъдието и Прокуратурата на Република България, за извършване на проверки по опазването, ползването, преработката и търговията с горски, дивечови и рибни ресурси, както и цялостната дейност на лицата, работещи в тази област.

Основни задачи на програмата са предотвратяване и разкриване нарушения на Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите и на други нормативни актове, свързани с ползването, преработката и търговията с дървесина, дивеч, риба и странични горски продукти.

Съгласно програмата, мероприятията следва да се осъществят посредством извършване на проверки от органите на Национално управление на горите, Национална служба “Полиция”, Национална служба “Жандармерия”, Национална служба “Гранична полиция”, Национална служба “Борба с организираната престъпност”, Агенция за държавни вземания, Главна данъчна дирекция, Национален осигурителен институт, Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”, Дирекция национален строителен контрол, Агенция “Митници” и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

В изпълнение на горното, съгласно утвърдената  междуведомствена план-програма и утвърдения оперативен план с териториален обхват на регионалните управления на горите и държавните лесничейства и дадени указания с писмо №ІV-2042-03-911/09.07.2002г. на Началника на ДНСК, органите за национален строителен контрол със съответните компетентни органи извършиха общо 1725 броя проверки по законосъобразността на въведените в експлоатация строежи от дървообработващата и дървопреработващата промишленост на територията на цялата страна, в т.ч. на територията на общини: Благоевград, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Шумен, Хасково, Ст.Загора, В.Търново, Габрово, Монтана, Сливен, Кюстендил, Перник и др. Установени са : 592 бр. незаконни строежи, за които са образувани административнонаказателни производства и са издадени  462 бр. индивидуални административни актове /заповеди за забрана ползването/;  съставени са 722 бр. констативни протоколи за нефункциониращите към момента на проверката и за тези за които не са констатирани нарушения. Установени са 150 бр. не представляващи строежи по смисъла на ЗУТ и 7 бр. строежи в етап на строителство. За установените 463 бр. нефункциониращи строежи продължават да се извършват периодични проверки. След отстраняване причините предизвикали забраната и изплатени наложени глоби и имуществени санкции, са проведени и приключени производствата за въвеждане в експлоатация на тези строежи и са издадени 143 бр. разрешения за ползване.

-Извършени са общо 349 броя проверки на изпълненото и изпълняващото се строителство на територията на плажните ивици по Черноморското крайбрежие, на курортните комплекси и вилни селища по него на основание Заповед №213/28.03.2002г. на Началника на ДНСК, а именно: морски плаж гр.Балчик-централен и Двореца, гр.Каварна-морски плаж, селата Кранево и Шабла-всички плажове в прилежащите им землища, к.к.”Албена” и ваканционно селище “Русалка” и плажните им ивици, всички плажове в землището на гр.Варна, с.Шкорпиловци, гр.Долни Чифлик, гр.Бяла, с.Аврен, к.к.”Златни пясъци”, к.к.”Св.св.Константин и Елена”, к.к.”Чайка”, к.к.”Св.Константин”/”Слънчев ден”/, к.к.”Ривиера” и прилежащите им плажни ивици, всички плажове, попадащи в землищата на гр.Бургас, гр.Несебър, гр.Созопол, гр.Поморие, гр.Царево, гр.Ахтопол, гр.Китен, гр.Приморско, на селата Св.Влас, Равда, Черноморец, Лозенец, Обзор, к.к.”Слънчев бряг” и ваканционните селища “Елените” и “Дюни” и прилежащите им плажни ивици както и на околовръстния полигон на селищното образувание към гр.Приморско. Установени са 92 бр. незаконни строежи и 131 бр. незаконни преместваеми постройки и съоръжения, за които са съставени констативни актове. Срещу нарушителите са образувани административнонаказателни производства. За незаконните строежи в процес на изграждане са издадени заповеди за спиране на всички строителни и монтажни работи, а за окончателно завършените, неприети  по съответния законов ред–заповеди за забрана ползване.

Приоритетна задача на Дирекцията за национален строителен контрол, е ликвидиране последиците от извършеното незаконно строителство на територията на курортния комплекс “Слънчев бряг” и прилежащата му плажна ивица. В съответствие с решенията, взети на работна среща, инициирана от ДНСК и МРРБ с представители на Министерство на икономиката, Национална служба “Полиция”, Областна администрация Бургас, Община Несебър, АД “Слънчев бряг”, утвърдени от вицепремиера и министър на РРБ, от ДНСК се изиска от всички собственици на хотели, изградени на територията на к.к. “Слънчев бряг“-изток и въведени в експлоатация без приемане по регламентирания от Закона ред и без разрешение за ползване, представяне на конструктивни експертизи, като  същите се представиха в определения от ДНСК срок. С това се целеше от една страна да не се компрометира летния туристически сезон и сключените договори с чуждестранни туроператорски фирми при издаване и ефективно изпълнение на заповеди за забрана ползване, изискващи се по закон при този вид нарушения и от друга страна да се гарантира сигурността, безопасността и живота на обитателите на хотелите. ДНСК предприе действия и по осигуряване на становища на главния архитект на Община Несебър за възможностите за узаконяване на незаконните строежи на територията на комплекса.

-Във връзка с постъпили жалби за извършено и извършващо се незаконно строителство и заповед №962/03.12.2002г. на Началника на ДНСК са извършени проверки по законосъобразността на обектите /строежите/ за обществено хранене и за обслужване, за търговски нужди, съоръжения и др., реализирани върху морските плажове на “Слънчев бряг-север”, “Слънчев бряг-централен” и “Слънчев бряг-юг”, както и на новоизграждащите се строежи в к.к. “Слънчев бряг”-изток.

Проверката на обектите /строежите/, находящи се на морските плажове обхваща  обстойна проверка по законосъобразността на всички видове търговски обекти, заведения за обществено хранене и обектите обслужващи плажа, в т.ч. установяване по безспорен начин кои от тях са строежи по смисъла на параграф 5, т. 38 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ и кои са преместваеми обекти по смисъла на чл. 56 ЗУТ, както и съответствието им с одобрените от главния архитект на община Несебър по реда на чл. 56 ЗУТ схеми, съгласувани с МРРБ, по отношение местоположението и предназначението им, начина на свързване с терена, точна и безспорна квалификация на вида-строеж или преместваем обект, собственост, време на изпълнение, издадени разрешения за поставяне или строеж, одобрени проекти, разполагане върху защитени територии, основание за заемане на терена, наличие до момента на заповеди за спиране, за забрана ползване, за премахване и др., влезли в сила или обжалвани по съдебен ред, разрешения за ползване, други факти и обстоятелства, относими към обекта.

Проверката на започнатите нови строежи на територията на к.к. “Слънчев бряг”- изток, включва проверка по наличието на издадени от община Несебър строителни книжа, съобразяването им с предвижданията на подробния устройствен план, по отношение застрояването и размерите на урегулирания поземлен имот.

Извършена е проверка на 91 бр. хотела, като са съставени изискващите се актове и протоколи по реда на Закона за устройство на територията.

За 46 броя хотели е образувано административно производство и е започнала процедура за забрана ползването им.

Установено е изграждането на 5 броя нови хотела, съставени са констативни актове, образувано е административно производство за спиране на всички видове строителни и монтажни работи, като са издадени и индивидуални административни актове за спиране на строителството.

ДНСК подържа непрекъснати контакти с главния архитект на община Несебър, с цел ускоряване отстраняването последиците от незаконното строителство.

Извършена е проверка на 84 бр. обекти и съоръжения за обществено обслужване, находящи се на плажната ивица на комплекса, като за установените нарушения се предприемат регламентираните от Закона за устройство на територията действия.

-За установените нарушения във връзка с извършеното незаконно строителство на к.к. “Слънчев бряг”, срещу извършителите са образувани административнонаказателни производства, като са издадени 71 бр. наказателни постановления на обща стойност 230650лв

-Извършени са проверки по постъпили жалби от собственици на възстановени земеделски земи, попадащи в обхвата на къмпинги “Арапя”,“Каваците”, “Веселие” и “Смокиня”, Община Созопол, срещу незаконно извършено строителство на тяхна територия, разпоредени с писмо №ІІІ-1100-04-032/12.07.2002г. на Началника на ДНСК.  Проверени са общо 153 бр. строежи, за което са съставени констативни актове и протоколи. За установените нарушения са издадени  4 бр. заповеди за спиране на строително и монтажните работи, 3 бр. заповеди  за забрана ползването на неприетите по съответния ред строежи и една заповед за прекъсване захранването с електрическа енергия.

-Извършени са проверки по извършеното и извършващото се незаконно строителство в държавен горски фонд в м.”Ченгене скале” и лесопарк “Росенец”, землището на гр.Бургас, по Заповед №РД-02-14-982/04.11.2002г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Проверени са и 412 бр. сгради и постройки, за които са съставени изискващите се констативни актове по Закона за устройство на територията. За установените 150 бр. незаконни строежа са образувани съответните административни производства, като са издадени 35 броя заповеди за спиране на всички видове строителни и монтажни работи, 74 бр. заповеди за забрана ползване и за 41 бр. строежи се издирва информация и данни за техните извършители - собственици, с оглед уведомяването им за последващото административно производство.

За установените 262 бр. преместваеми обекти, констативните актове са предоставени на Община Бургас за предприемане на последващи действия, съобразно Наредбата на Общинския съвет за реда за поставяне, респ. премахване на преместваеми обекти.

-Извършени са проверки от Дирекция “Оперативна дейност” при Централно управление на ДНСК на обекти, находящи се в природен парк “Витоша”, гр.София, имащи за цел да установят законосъобразността и сигурността на съществуващите и новоизграждащите се на територията на парка строежи и съоръжения – хотели, почивни станции, санаториуми, ресторанти и други заведения за обществено хранене, въжени линии /лифтове/ и др. Основната задача на извършените проверки е установяване наличието на строителни книжа, както и законосъобразното им въвеждане в експлоатация. Във връзка с установеното и съставените констативни актове, са образувани административни производства и са издадени  заповеди за забрана ползването на: Хотел “Простор”, Лифт “Романски”, Хотел-ресторант “Морени”, Хижа “Алеко”, Хижа “Планинарска песен”, Хижа на НИМ “Геология и геофизика”, Хижа “Рай”, Хижа “Металург”. С цел предприемането на последващи действия са изискани данни от Министерство на икономиката, Български туристически съюз, Столична община, Областен управител и ГУ на “Архиви” при Министерски съвет, за съхранявани актове за собственост, строителни книжа и разрешения за ползване /протоколи обр.16/ за горецитираните строежи.

-Извършена е съвместна проверка с община Троян на строителството извършено в местността “Беклемето”, Община Троян–за резултатите от проверката е съставен подробен констативен протокол.

С акт за държавна собственост №771/10.04.1968г. “За устройство на високопланинско градче “Беклемето” и “Лесопарк” са актувани като държава собственост 96000 кв.м. земя, като 62000 кв.м. са поляни и 34000 кв.м. са букови гори в местността “Беклемето”.

На тази територия през 60-те и 70-те години са изградени асфалтова алейна мрежа, водопроводна и канализационна мрежа, електрозахранване, телефонна мрежа, пречиствателно съоръжение, 28 бр. почивни бази, хижи и бунгала на предприятия и 17 бр. вили на частни лица. 

За всички обекти са представени актове за държавна собственост, а частните вили са необитаеми.

След 1998г., с необходимите строителни книжа, са изградени и въведени в експлоатация 5 бр. строежи: “Ски-писта и ски-влек”, “Хотел Финландия”, “Кафе-аперитив”, “Национален професионален-социален център” и “Хотел”.

Започната е процедура по деактуване и прехвърляне на Община Троян на описаните в Акт за държавна собственост №771/10.04.1968 г. 96000 кв.м земя в местността “Беклемето” / намалени с имотите частна собственост/. За цялостно и законосъобразно решаване на проблема е необходимо, след приключване на горната процедура да се изготвят кадастрален и подробен устройствен план на местността.

-Извършени са проверки във връзка с постъпващи сигнали, молби и жалби от граждани срещу извършвани преустройства и промяна предназначението на помещения в жилищни сгради с режим на етажна собственост на територията на Столична община–от извършената проверка за периода 01-01.2001г. до 30.08.2002г. са установени  323 случая на незаконно извършвани или ползвани без разрешение за ползване преустройства в жилищни сгради, за които са издадени съответните индивидуални административни актове. За 94 бр. незаконни строежи, извършвани без изискващите се строителни книжа или в отклонения от тях, са издадени заповеди за спиране на строителните и монтажни работи; За 227 бр. строежи, извършени въз основа на издадени строителни книжа, но ползващи се без да са приети по установения ред и без издадено разрешение за ползване, са издадени 227 бр. заповеди за забрана ползването; отменени са строителните книжа /одобрени проекти и издадено разрешение за строеж, респективно акт за узаконяване/ на 12 бр. строежи; издадени са решения от началника на Столична регионална дирекция за национален строителен контрол за оставане в сила на 14 бр. актове за узаконяване, 23 бр. разрешения за строеж, 5 бр. одобрени проекти и са издадени 2 бр. откази за издаване на строителни книжа. За констатираните нарушения са издадени 944 бр. наказателни постановления.

-Извършени са 1014 броя проверки, свързани с действия или бездействия на общински администрации, съгласно вменените със ЗУТ и Устройствения правилник на ДНСК задължения за упражняване контрол върху цялостната дейност по устройство на територията и осъществяване на методическо ръководство на общинските технически служби, както следва: общини-Козлодуй, Враца, Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Трявна, Габрово, Севлиево, Троян, Ловеч, Панагюрище, Радомир, Разград, Самуил, Исперих, Неделино, Стара Загора, Казанлък, Шумен, Венец, Кричим, Садово и др.

-Упражнен е контрол по законосъобразността на административните актове и действия по устройство на територията на основание чл. 220, ал. 3 във вр. с чл. 216 ЗУТ, като са издадени 1124 бр. решения и заповеди на Началниците на регионалните дирекции и Началника на ДНСК.

-Дейност по документиране и обследване в случай на настъпили аварии на строежи, назначаване своевременно комисии за установяване причините и обстоятелствата за настъпването им и даване на съответни препоръки и предписания за отстраняване последиците от тях в съответствие с чл.222, ал.2, т.3 ЗУТ

Обследвани са аварии на: строеж “Многофункционална сграда – магазин, офиси, ресторант и жилища на 2/3/4/5/6/7/8 етажа, подземни гаражи” в УПИ ІІ-6, кв.331 по плана на гр.София, м.ГГЦ-Г-6-І част,ул.Гладстон №32, гр.София предизвикал разрушаване на сграда в съседния УПИ Іа; вследствие на извършен изкоп за незаконен строеж “Хотел “Константин Палас” е допусната авария на “Двуетажна вила”, кв.18 по ЗРП на к.к.Боровец, Община Самоков; авария/свлачищни процеси нанесли щети на двора на базата за отдих на МВР “Къпина” – Боровец и улица о.т.683 – о.т.654, Община Самоков. За установените нарушения срещу нарушителите е образувано административнонаказателно производство, направени са предписания за ликвидиране последиците от авариите.

-Упражнява се постоянен контрол по изпълнение на мероприятията за възстановяване на територии с особена териториалноустройствена защита, съгласно чл.222, ал.2, т.6 ЗУТ:–строежи-“Стабилизиране на свлачище на територията на АД “Автотранспорт” – Земляне”, /подпорна стена върху изливни пилоти/, находящ се в частна общинска собственост, в УПИ ІІ, кв.245, м.Бул.9-ти септември, Район Красно село; Столична община; “Укрепване свлачище на път ІV-3584 в участъка с.Балабанско – с.Терзийско” при км 8+800 до км 8+880”, находящ се в публична общинска собственост, Община Троян; “Предпазно укрепително съоръжение” /подпорна стена върху изливни пилоти/, в УПИ ХІІ-4, кв.132, 7-ми м.р. по плана на гр.Варна; “Път IV 48814 Сливен-м. Българка-Раково, свлачище на км. 16+100 до 16+300”, находящ се в публична общинска собственост-община Сливен.

В изпълнение на Заповед №РД-02-14-425/29.05.2002г. на Министъра на РРБ е извършена проверка от работна група на ДНСК на строеж “Укрепване на бреговете на река Арда в района на гр.Кърджали”. Установени са пропуски при съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, за което е образувано административнонаказателно производство срещу нарушителите. Становището на работната група е спешно продължаване на строителните работи предвид опасността от аварии и значителни щети.

-Вследствие констатирани нарушения и образувани административни производства са издадени 5718 броя индивидуални административни актове както следва:

-Заповеди издадени по реда на чл.178 ЗУТ, за забрана обитаването, съответно ползването на строежи неприети по съответния законов ред - 3252 бр., в т.ч. за  строежи: “ЖСК “Младост”” в УПИ ХІІ-883, 885, кв.560 по плана на гр.Плевен; “Жилищна сграда” в УПИ Х-2811, 6424, кв.114 по плана на ІІ-ри микрорайон на гр.Благоевград, ул.Даме Груев №22а; “Ресторант “ЧИНАРИТЕ”” в УПИ ІV, кв.8 по плана на гр.Мелник; “Хотел-ресторант “Морени””, “Хотел-ресторант “Простор””, “Лифт “Романски-Малък Резен” в гр.София, Природен парк “Витоша”; “Хотелски комплекс “Марина””, к.к.Златни пясъци – Варна в УПИ ІІ, кв.45 по плана на к.к.Златни пясъци – Варна; “Автоцентър Шкода” в УПИ ІІ, кв.10, ул.Хан Кубрат №36, ж.к.Надежда, гр.София; “Търговски комплекс с бензиностанция, газстанция, трафопост и ограда - ОМV” в УПИ V, кв.74 по плана на гр.Разград, ул.Грънчарска №2; “Търговски комплекс с бензиностанция – ОМV и трафопост” в УПИ V-896, кв.7 по плана на гр.София, Район Триадица – СО, бул.България, ж.к.Мотописта; “Търговски комплекс с бензиностанция, газстанция и КТП - ОМV” в УПИ ІV-37, кв.3 по плана на м.бул.Цар Борис ІІІ, гр.София; “Търговски комплекс с бензиностанция – І етап - ОМV” в УПИ І, кв.82б по плана на гр.София, Район Витоша – СО; “Търговски комплекс с бензиностанция – ОМV” в УПИ ІV-1093, кв.4а по плана на гр.София, Район Младост – СО, бул.Цариградско шосе; “Търговски комплекс с бензиностанция – ОМV и трафопост” в УПИ ІІ-1006, кв.6г, НПЗ “Къро – Изток” по плана на гр.София; “Цех за мебели” в неурегулиран поземлен имот 14 по парцеларния план на стопански двор с.Тополчане, Община Сливен; “Шивашки цех” в Индустриалната зона на гр.Сандански, “Шивашки цех” в УПИ І-528, кв.40 по плана на с.Брезница, Община Гоце Делчев; “Шивашки цех” в УПИ І, кв.16 по плана на с.Елешница, Община Разлог; “Шивашки цех” в УПИ І, кв.1 по плана на с.Коларово, Община Петрич; “Шивашки цех” в УПИ VІІІ, кв.570 по плана на гр.Велико Търново и др.

-Заповеди издадени по реда на чл.224 ЗУТ, за спиране на всички видове строителни и монтажни работи – 1301 бр., в т.ч. за строежи: “Хотел-ресторант” в УПИ ІV, кв.14, к.к.Слънчев бряг; “Реконструкция на хотел “Созопол”” в УПИ ІІ, кв.66, к.к.Слънчев бряг; “Хотелски комплекс “Глобус”” в УПИ І, кв.22, к.к.Слънчев бряг; “Хотел “Фламинго”” в УПИ ІV,V,VІ, кв.4, к.к.Слънчев бряг; “Пристройка към хотел “Цвете”” в УПИ І, кв.16, к.к.Слънчев бряг; “Бизнес сграда” в УПИ ІІ, кв.36б по плана на гр.София, м.бул.Александър Малинов, ж.к.Младост ІV; “Пристройка към колбасарски цех” в УПИ ІІ, кв.7 /стар кв.3/ по плана на гр.София, кв.Военна рампа, ул.Проф.Иван Георгов №1А, гр.София; “Преустройство на партерни етажи” на кооперацията на ул.Лавеле №10, гр.София; “Пристрояване и надстрояване на съществуваща жилищна сграда” в УПИ ХVІІ-5,6, кв.161, Зона Б-4, Район Възраждане, ул.Одрин №114, гр.София; “Двуетажна масивна пристройка към жилищна сграда” в УПИ VІІ, кв.22, гр.Бургас; “Бетонов възел” в имот пл.№265, гр.Бургас и др.

-Заповеди издадени по реда на чл.225 ЗУТ, за премахване на строежи или части от тях – 42 бр., в т.ч. за строежи: “Триетажна масивна сграда, представляваща кафе-бар, ресторант, офиси и жилище” в ЦГЧ, пътен възел между О.К.107-108-110-115-113-114-111-108-107, ул.Джеймс Баучер, гр.Благоевград; “Триетажна жилищна сграда със сутерен” в УПИ ХІІ-13, кв.232 по плана на ХІІ микрорайон, гр.Варна, ул.Поп Христо Върбанов №12; “Пристройка към съществуваща едноетажна масивна сграда”  в УПИ ІV-4141, кв.44 по плана на гр.Плевен; “Масивна постройка – стая за отдих” до плажната ивица, м.Карантината, кв.Аспарухово, гр.Варна; “Пристройка към втори етаж” в поземлен имот пл.№3219, попадащ в УПИ VІІІ, кв.133 по плана на гр.Габрово; “Масивен гараж” – 5 бр. в УПИ ІІ-80а, кв.3, ж.к.Изток по плана на гр.Сандански и др.

-Съгласно Заповед №286/23.04.2001г. на Началника на ДНСК, се упражнява периодичен контрол по фактическото изпълнение на определените срокове в издадените заповеди от Началника на ДНСК за: спиране на всички видове строителни и монтажни работи на незаконно извършени строежи; забрана ползването и достъпа на неприети по установения ред строежи; премахване на неузаконяеми строежи; отмяна на незаконосъобразно издадени строителни книжа; заповеди за удължаване на определения срок за забрана ползването и заповеди за принудително премахване.

-Премахнати са общо 76 броя строежи в изпълнение на заповеди на Началника на ДНСК.

 

Принудително премахнати са 28 бр. строежи; - строеж “Кафене “Роза””, находящ се до архитектурния паметник на културата “Куршумлу джамия”, кв.93 по плана на гр.Силистра; строеж “Триетажна масивна сграда – кафе-бар, ресторант, офиси и жилище”, гр.Благоевград – ЦГЧ, попадаща в пътен възел ОК 108-110-115-113-114-111-108-107, ул.Джеймс Баучер; строеж “Пристройка към ап.№1 на първи етаж в жилищен блок “Осетия” – тераса и полуподземно складово помещение” в УПИ І, кв.18 по плана на гр.Ардино; строеж “Преустройство на магазин №V в букмейкърски пункт”, намиращ се в партера на сградата на ул.Ст.Караджа №24, УПИ ХІІ-9, кв.461, м.Центъра по плана на гр.София; строеж “Гаражи”, групирани в гаражни групи І, ІІ, ІІІ, ІV и V, ж.к.Младост 4, гр.София – 14 бр и др.

Доброволно премахнати 48 бр. строежи;- “Търговски павилион, предназначен за продажба на сувенири” в УПИ ІІ-1355,1794, кв.82 по плана на с.Орешак, Община Троян; “Масивна едноетажна пристройка” в УПИ VІ-6, кв.686 по плана на 2-ри м.р., гр.Варна; “Стопанска постройка” в УПИ VІІ-374, кв.65, ул.Огоста №4, с.Мадара, Община Шумен; “Масивна ограда и лятна кухня” в УПИ ХІІ-736, кв.55, кв.Дивдяково по плана на гр.Шумен;  ”Тавански етаж на жилищна сграда” в УПИ ІІ-80, кв.90 по плана на кв.Устово, гр.Смолян; “Сглобяема метална конструкция – хале” в УПИ V, кв.10 по плана на гр.Свищов; строеж “Гаражи”, групирани в гаражни групи І, ІІ, ІІІ, ІV и V, ж.к.Младост 4, гр.София – 24 бр. и др.

-Издадени са общо 10782 броя разрешения за ползване на строежи в т.ч., издадени въз основа на:

-решения на държавни приемателни комисии - 670 бр.;

-по доклад на лица, упражнили надзор в строителството и решение на приемателни комисии – 8200 бр.;

-по доклад на лица, упражнили надзор в строителството и контролна проверка от органите на ДНСК за установяване годността на строежа и съответствието му с издадените строителни книжа и доказателствата за спазени съществени изисквания към строежите - 596 бр.;

-с констативен протокол образец 16 - 1316 бр.

Много от издадени разрешения за ползване са за строежи с голямо обществено значение, строежи изградени със средства от предприсъединителни фондове на ЕС, и строежи от техническата инфраструктура, като:

 

 

 

“Увеселителен парк “СОФИЯ ЛЕНД”, м.Борисова градина – погребите І-ва част, бул.Никола Вапцаров, гр.София с инвеститори “София Ленд” АД и “Макдоналдс / България” ЕООД, строителен надзор осъществен от “ММВ – Инженеринг” ЕООД

 

 

 “Национален стадион “Васил Левски” /основен  ремонт и реконструкция/, м.Борисова градина, бул.Евлоги Георгиев №38, Район Средец – СО, гр.София с инвеститор Държавна агенция за младежта и спорта към Министерски съвет и строителен надзор осъществен от “Линк – Контрол” ООД, строителството е изпълнено от “Главболгарстрой” АД

 

 
“Централен офис-сграда на БНП Париба България”, бул.Цар Освободител №2, гр.София с инвеститор “БНП Париба / България” АД и строителен надзор осъществен от “ВИГ – Контрол” ООД
 

 

Хотелски комплекс “ТАННЕ” в имот пл.№3108, кв.230 по плана на гр.Банско, ул.Георги Настев №7 с инвеститор “БД ТУРС” ООД

 

 

“Сграда на ВИП–А–Летище София” /преустройство и реконструкция/ в УПИ VІІІ, кв.2 по плана на гр.София, м.Летищен комплекс с инвеститор Министерство на транспорта и съобщенията и строителен надзор осъществен от “Динел - СН” ЕООД

 

 

 

“Газификация на гр.Пещера”; “Газификация на гр.Ямбол”; “Газификация на гр.Първомай”; “Газификация на гр.Мездра”; “Газификация на гр.Божурище”; “Газификация на гр.Пазарджик”; “Газификация на гр.Разград”; “Газификация на гр.Ст.Загора”; “Газификация на гр.Асеновград”; “Газификация на гр.Исперих”; “Газификация на гр.Попово”; “Газификация на гр.Монтана”; “КС Кардам - 2 рехабилитация и разширение с един газов турбокомпресорен агрегат” към обект “Транзитен газопровод за Република Гърция, Република Македония, Република Югославия и Република Турция”; “Нова деривация за ВЕЦ “Пастра”, с.Пастра, Община Рила, област Софийска; “Пристанище Варна-Запад” - ІІІ етап, подобект “Резервоар за складиране на сярна киселина /танк/ Т13 и технологична обвръзка към него”; “Цех за “Пивопроизводство” на “Шуменско пиво” АД, гр.Шумен; “Програма за модернизация на 5 и 6 блок на “АЕЦ – Козлодуй””; “Инсталация за смилане и подаване на въглища към пещи 3 и 4”-“Вулкан”АД - гр.Димитровград”- производствената площадка на Завод “Вулкан”; “Търговски комплекс “ТЕХНОМАРКЕТ – ЕВРОПА” в УПИ ІІІ 29001, 29002, 29004, 29005, кв.1 по плана на Паркова зона, Район Владислав Варненчик, гр.Варна; “Търговски комплекс “Технополис””, гр.Варна; “Сграда на ВИП – А – Летище София”; “Здравно заведение “ХИГИЯ”” в УПИ ІІ, кв.359 по плана на гр.Пазарджик; “Реконструкция и модернизация на хотелски комплекс “Люляк”” в УПИ VІІІ, кв.25 по плана на КК “Златни пясъци”;  “Административна сграда на три етажа, изложбен и спортен комплекси”, бул.Свети Климент Охридски №148, гр.София; “Хирургически блок към онкологичен център” в УПИ ХХХІІІ-1562, гр.Враца и др.

-Прилагане на административнонаказателните разпоредби на ЗУТ:

За констатирани нарушения по разпоредбите на ЗУТ са съставени общо 4091 бр. актове по Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН и са издадени 7460 бр. наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции на физически и юридически лица на обща стойност 1 554 145 лв.

-Дейност във връзка с лицензиране и регистриране на лицата, даващи им право да упражняват дейността строителен надзор, както и регистриране на лица да упражняват технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти по реда на ЗУТ:

- издадени лицензи/удостоверения за упражняване на строителен надзор - 822 бр.

- издадени удостоверения за вписване в публичния регистър на лицата упражняващи технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти - 227 бр.

-Дейност във връзка с проекта “Подобряване на административното обслужване на принципа на “едно гише”:

Във връзка с избирането на ДНСК за пилотна организация по проекта, финансиран от Министерство на международното развитие на Великобритания с основен партньор Министерски съвет, съвместно с KPMG, бяха извършени реформи целящи усъвършенстването на административното обслужване. През месец март 2002г. бе завършена Фаза 1 на проекта “Съгласуване на визия”. Съгласуван бе работен план за изпълнение и бяха избрани услугите, върху които ще се фокусира проекта. В началото на месец юли 2002г. приключи Фаза 2 на проекта “Фокусиране”, в който бяха съгласувани основните изводи от анализа на съществуващото положение в ДНСК. Завършена бе и Фаза 3 от проекта “Разработване на бъдещ модел и приоритетните области за усъвършенстване дейността”, като бе съгласуван график за изпълнението им. Започна работата по Фаза 4, която е фокусирана върху изпълнението на някои подобрения, които не изискват големи разходи, както и планиране изпълнението на по-мащабни промени. Със Заповед на Началника на ДНСК №696/01.10.2002г. бе сформиран екип от служители на ДНСК за управление на промяната. Създадена бе уеб страница на ДНСК. С нея бе създаден още един канал за достъп до услугите предоставяни от ДНСК и полезна информация за участниците в инвестиционния процес, в т.ч. и на физически и юридически лица в позицията на жалбоподаватели и нарушители. Бе създаден “Център за обслужване на клиенти”. Изработена бе анкета, която да осигури обратна информация за удовлетвореността на отделните потребители от нашата дейност. За функционирането на фронт-офис, бе взето решение за създаване на Дирекция “Обслужване на клиенти”, което ще позволи на ДНСК да представи пред клиентите си един нов облик, в т.ч. изолиране предпоставките за нерегламентирани контакти и осъществяване превенция срещу корупция, като същевременно ще съдейства и за подобряване на условията на работа.

-Представители на ДНСК взеха участие в съвместен проект БУЛ/02/М02–“Цялостен преглед на системата на административното правосъдие в България”, организирана от Министерство на правосъдието на Република България и Програма на ООН за развитие, осъществяван със сътрудничеството на Върховен административен съд и финансовото съдействие на ПРООН и Британското посолство

-Със заповед на Министъра на РРБ, представители на ДНСК взеха участие в работните групи по изготвянето на проекта за изменение на ЗУТ. Успоредно с това, на оперативната група към МРРБ се предостави и проект за изменение и допълнение на ЗУТ, изработен от ДНСК. Проекта бе изготвен след анализ и преки наблюдения на прилагането на ЗУТ, отражението му върху дейността на общинските и областните администрации и специализираните контролни органи, с оглед по–ефективното решаване на проблемите на обществото. Значителна част от предложенията на ДНСК, относно административното производство по обжалване на строителните книжа, административния контрол касаещ незаконното строителство и невъведените в експлоатация строежи, както и предложенията за изменение на административно-наказателните разпоредби, са включени в проекта за изменение на ЗУТ. ДНСК предостави в медиите своите предложения за широко обществено обсъждане, чрез публикации в специализираните издания, в някои ежедневници, както и на общинските и областните администрации, специализираните контролни органи на организираните от МРРБ срещи, в центровете за регионално развитие-София, Варна, Бургас, Пловдив, Видин и Русе.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност