За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Д О К Л А Д

Д О К Л А Д

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ /ДНСК/

ЗА 2008г.

 

 

 

Дейността на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ обхваща:

1.Контрол по спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, както следва:

-         контрол по законосъобразността на издадените строителни книжа;

-         контрол по законосъобразността на извършваното строителство, наличие на строителни книжа и изпълнението съгласно правилата и нормите на строителните и монтажните работи;

-         контрол при влагането на строителни продукти, във връзка със оценката им за съответствие със съществените изисквания към строежите;

-         контрол по изпълнение на мероприятия за възстановяване на територии с особена териториалноустройствена защита;

-         издаване/отказ за издаване на разрешение за ползването на строежите от І, ІІ и ІІІ категория;

-         провеждане на административнонаказателно производство при установени нарушения;

-         привеждане в изпълнение /в т.ч. принудително/ на издадените заповеди за спиране на строителните и монтажните работи, за забрана ползването на строежи не приети по установения ред  и за премахване на незаконни строежи

-         обследва аварии в строителството

2. Провеждане на процедури по издаване лиценз на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и провеждане на процедури по отразяване на настъпили промени в някои от обстоятелствата, послужили като основание за издаване на лиценза, в т.ч. и изменение на списъци на правоспособните физически лица от екипа на консултанта, съгласно Заповед №РД-02-14-802/30.12.2003г. на Министъра на РРБ.

 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ И УПРАЖНЕНИ ПРАВОМОЩИЯ ОТ

ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

 

ДЕЙСТВИЯ

БРОЙ

1.

Постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица

74 681

2.

Извършени проверки на строежи за установявяне законосъобразността на разрешеното и извършвано/извършено строителство и съответствието му с издадените строителни книжа, в т.ч

11 669

 

·          Проверки на увеселителни заведения, клубове, дискотеки, игрални зали, интернет и компютърни клубове и заведения за обществено хранене

444

 

·          Проверки на строежи от дървообработващата и дървопреработващата промишленост

218

 

·          Проверки на строежи съвместно с изпълнителна агенция “главна инспекция по труда”

175

 

·          Проверки на стадиони и други спортни съоръжения на територията на цялата страна съвместно с министерство на вътрешните работи

57

 

·          Проверки на базови станции на мобилни оператори “VIVATEL”, “GLOBUL” и “Мобилтел”

277

 

·          Проверки съгласно заповед №  рд-02-14-647/ 03.11.2004г. на министъра  на РРБ на строежи от първа до четвърта категория, относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор

1 114

3.

Издадени административни актове в резултат на осъществен контрол в това число:

3 047

 

·          Заповеди по административни актове на главните архитекти на общините  (откази за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, заедно със съгласуваните и одобрените инвестиционни проекти и откази за издаването им, актове за узаконяване и откази за издаването им)

746

 

·          Заповеди за спиране изпълнението на строежи или части от тях

303

 

·          Заповеди за забрана обитаването, съответно ползването на строежи, които не са въведени  в експлоатация по съответния ред

563

 

·          Заповеди за забрана достъпа

174

 

·          Заповеди за премахване на незаконни строежи

1 261

4.

Премахнати строежи

460

5.

Разрешаване ползването на строежите в Република България

4 792

6.

Дейност по прилагане административнонаказателните разпоредби на зут

 

 

·          Съставени актове за административни нарушения

1 194

 

·          Издадени наказателни постановления за установени нарушения по закона за устройство на територията /зут/, в т.ч.:

1 228

 

·          Образувани административнонаказателни производства срещу главни архитекти и длъжностни лица на общини

62

7.

Проведени процедури по издаване на лиценз на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

67

8.

Проведени процедури по отразяване на настъпили промени в някои от обстоятелствата, послужили като основание за издаване на лиценза, в т.ч. и изменение на списъци на правоспособните физически лица от екипа на консултанта

264

9.

Реализирани вземания от влезли в сила наказателни постановления, издадени от началника на днск и оправомощени за това лица

3 180 908лв.

10.

Такси по тарифа 14, които се събират в системата на мррб и от областните управители, одобрена с постановление №175 от 1998г. на министерски съвет

4 339 897лв.

 

                  Отговори, разпореждания, указания и проверки по жалби и молби на физически и юридически лица, постъпили в ДНСК, както и на тези получени чрез Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и други ведомства:

Общият брой жалби и преписки постъпили в ДНСК са 74681 бр.: от тях 19864 бр. са получени в Централно управление на ДНСК, 54817 бр. в Регионалните дирекции.

·              Проверки на строежи:

Проверени са общо 11669 бр. строежи и обекти за установяване законосъобразността на извършеното строителство, въвеждане в експлоатация и ползването им. Съставени са 2523 бр. констативни актове за установени нарушения по ЗУТ като са предприети необходимите последващи законови действия при спазване процедурите на ЗУТ.

Извършените проверки от регионални структури, са както следва: РДНСК-Благоевград – 312 бр. проверки, РДНСК-Бургас - 874 бр., РДНСК-Варна – 262 бр., РДНСК-Видин – 197 бр., РДНСК-Враца – 429 бр., РДНСК-Велико Търново – 352 бр., РДНСК-Габрово –401 бр., РДНСК-Добрич – 75 бр., РДНСК-Кърджали – 60 бр., РДНСК-Кюстендил – 255 бр., РДНСК-Ловеч – 273 бр., РДНСК-Монтана – 86 бр., РДНСК-Пазарджик – 77 бр., РДНСК-Перник – 257 бр., РДНСК-Плевен – 83 бр., РДНСК-Пловдив – 139 бр., РДНСК-Разград – 168 бр., РДНСК-Русе – 324 бр., РДНСК-Силистра – 166 бр., РДНСК-Сливен – 42 бр., РДНСК-Смолян – 134 бр., Софийска РДНСК – 449 бр., РДНСК-Стара Загора –194 бр., Столична РДНСК - 4800 бр., РДНСК-Търговище – 168 бр., РДНСК- Хасково – 557 бр., РДНСК-Шумен – 75 бр., РДНСК-Ямбол  - 302 бр.

- във връзка с разпоредбите на §5, ал.2 от Преходните и Заключителните разпоредби /ПЗР/ на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, със Заповед №РД-13-62/19.02.2008г. на Зам.Началника на ДНСК е извършена проверка на изпълнението на §5, ал.2 от ПЗР на ЗУЧК за премахване на незаконните обекти на територията на морските плажове.

- във връзка с преписка №СТ-598/2008г. със Заповед №РД-13-117/14.03.2008г. на Началника на ДНСК е извършена проверка на строеж “Производствена площадка на предприятие за производство на пластмасови изделия”, м.Правешки ханове, гр.Правец и на издадените строителни книжа и др. документи от Община Правец.

- във връзка с постъпили в ДНСК сигнали от Община Долна Баня със Заповед №РД-13-158/03.04.2008г. на Зам.Началника на ДНСК е извършена проверка на строежи в месността “Яйлъка”, гр.Долна Баня  с възложител “Голф клуб-Ибър” АД.

- във връзка със Заповед №РД-13-191/15.04.2008г. на Зам.Началника на ДНСК е извършена проверка на всички строежи разположени в зона “А” на Черноморското крайбрежие на територията на Общините Шабла, Каварна и Балчик.

- в изпълнение на разпореждане на Върховна административна прокуратура  и във връзка със Заповед №РД-13-224/15.04.2008г. на Зам.Началника на ДНСК е извършена комплексна проверка на реализираното и извършващото се строителство на територията на Южното Черноморие – Общини Созопол, Приморско и Царево за периода 2005-2008г.

- във връзка със Заповед №РД-13-402/18.08.2008г. на Началника на ДНСК е извършена проверка на дейността на Община Пазарджик и на Главния архитект на Община Пазарджик свързана със спазване на Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му.

- във връзка със Заповед №РД-13-472/26.09.2008г. на Зам.Началника на ДНСК е извършена комплексна проверка на реализираното и извършващото се строителство на територията на Общини Созопол и Царево.

Извършени са:

- 277 бр. проверки за изясняване на законосъобразността на извършеното и извършващото се строителство на базови станции на мобилните оператори “VIVATEL” “GLOBUL” и “МОБИЛТЕЛ”, в изпълнение на Заповед №РД-13-370/07.11.2005г. на Началника на ДНСК.

- 444 бр. проверки на увеселителни заведения, клубове, дискотеки, игрални зали, интернет и компютърни клубове и заведения за обществено хранене на териториите на  гр.Бургас, гр.Варна, гр.Кърджали, гр.Пазарджик, гр.Пловдив, гр.Смолян, гр.Стара Загора, гр.Хасково и др.

- 218 бр. проверки на строежи от дървообработващата и дървопреработващата промишленост на територията на цялата страна, съгласно утвърдена междуведомствена план-програма с териториален обхват на регионалните управления на горите и държавните лесничейства и дадени указания с писмо №ІV-2042-03-911/09.07.2002г. на Началника на ДНСК. Проверки по законосъобразността на въведените в експлоатация строежи са извършени на териториите на области: Видин, Враца, Габрово, Монтана, Плевен, Пазарджик, , Хасково и др.

- 175 бр. проверки на строежи съгласно подписано споразумение за координация и сътрудничество между Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” и ДНСК на територията на области: Видин, Враца, Велико Търново, Ловеч, Монтана, Перник, Плевен, Разград, Русе, Стара Загора, Търговище и др.

- 1114 бр. проверки относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор, на строежи от първа до четвърта категория в изпълнение на заповед № РД-02-14-647/03.11.2004г. на Министъра на РРБ, в това число на 421 бр. жилищни сгради, 285 бр. обществени сгради, 110 бр. производствени сгради, 284 бр. строежи от техническата инфраструктура и 14 бр. хидротехнически съоръжения. Проверени са 580 бр. юридически лица и еднолични търговци. За установените нарушения са издадени 41 бр. наказателни постановления на юридически лица и еднолични търговци-консултанти и 37 бр. наказателни постановления на физическите лица, упражняващо дейност от и за сметка на юридическо лице - консултант.

- 11973 бр. проверки относно действия или бездействия на длъжностни лица от общински администрации в общини: Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Свищов, Шабла, Балчик, Червен бряг, Белене, Кнежа, Разград, Кубрат, Исперих, Лозница, Смолян, Златоград, Неделино, Търговище, Царево, Приморско, Созопол, и др.

- 5136 бр. служебни проверки по реда на чл.156, ал.1 ЗУТ, във връзка с получени 35802 бр. уведомления от районната/общинска администрация за издадени Разрешения за строеж, съгласно разпоредбите на чл.149, ал.5 ЗУТ.

·                   За извършени нарушения по ЗУТ, актовете по неговото прилагане и други правила и нормативи по проектирането и строителството са образувани  62 административнонаказателни производства срещу главни архитекти на общини, съответно други длъжностни лица от общинските администрации на: Банско, Свищов, Петрич, Бургас, Каварна, Провадия, Белоградчик, Лом, Видин, Чупрене, Велико Търново, Севлиево, Луковит, Смолян, Перник, Елин Пелин, Гурково, Казанлък, Софийска - Район Оборище и Район Слатина, Ямбол и др..

·                   При получени сигнали за възникнали аварии на строежи по време на строителството или строежи в гаранционни срокове от органите на ДНСК са предприети необходимите и законосъобразни действия, включващи проверка, назначаване на техническа експертна комисия, установяване причините и обстоятелствата за настъпването им и даване на съответни препоръки при обследваните аварии.

·                   По образувани административни производства по ЗУТ са издадени 3047 бр. индивидуални административни актове както следва:

            - Заповеди по чл.216, ал.5 ЗУТ, чл.156, ал.1 ЗУТ на Началниците на РДНСК за произнасяне по законосъобразността на издадени административни актове от главните архитекти на общините /откази за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и откази за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива/ - 746 бр.

- По реда на чл.224, ал.1, вр. ал.3 ЗУТ са издадени 303 бр. заповеди за спиране изпълнението на строежи или части от тях, които се извършват без одобрени инвестиционни проекти и/или без разрешение за строеж, при съществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2 ЗУТ, със строителни продукти, несъответстващи на съществените изисквания към строежите или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи, без осигурен от възложителя строителен надзор в случаите, когато такъв е задължителен, без да е съставен протокол за строителна линия и ниво и без да е заверена заповедната книга.

- При установени строежи или части от тях, които се ползват преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган, които се ползват не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация са издадени 563 бр. заповеди по чл.178, ал.5 ЗУТ за забрана ползването на строежите.

- По реда на чл.222, ал.1, т.3 ЗУТ са издадени 174 бр. заповеди за забрана достъпа и недопускане на хора и механизация до строежите, във връзка с издадени заповеди за спиране на незаконно извършвани строителни и монтажни работи.

- По реда на чл.225 ЗУТ са издадени 1261 бр. заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях.

·                   Премахнати са общо 460 бр. незаконни строежи, в т.ч. 396 бр. премахнати доброволно от извършителя и 64 бр. премахнати принудително по реда на Наредба № 13/23.07.2001г., част от които: “Масивна жилищна сграда”, с.Банкя, Община Трън; “Масивна сграда”, гр.Видин; “Монолитна едноетажна сграда”, с.Ореш, Община Свищов; “Едноетажна постройка”, гр.Провадия; “Жилищна сграда”, с.Слащен, Община Сатовча; “Едноетажна постройка-работилница”, гр.Варна; “Постройка”, с.Щръклево, Област Русе; “Пристройка с хладилни камери”, гр.Тетевен; “Офис сграда”, гр.Аксаково; “Открит паркинг”, гр.Дупница; “Заведение за хранене”, гр.Варна; “Оградна дървена врата”, гр.Котел; “Кафе аперитив, работилница и площадка за увеселителни игри”, гр.Стара Загора; “Дърводелска работилница”, гр.Враца;  “Гостилница”, гр.Смолян; “Стоманобетонна ограда”, с.Пролеша, Община Божурище; “Гараж”, гр.Самоков; “Подпорни стени”, гр.Тетевен; “Промяна предназначението на Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ”, гр.Русе; “Пристройка към жилищна сграда”, с.Лъжница, Община Гоце Делчев; “Преустройство на магазин”, гр.Етрополе; “Съоръжение за инертни материали”, гр.Рудозем; “Шивашки цех”, с.Геново, Община Разград; “Ремонтно хале”, кв.Виница, гр.Варна; “Стопанска сграда”, гр.Монтана; “Паянтова жилищна сграда”, гр.Оряхово; “Обект за обществено хранене”, с.Крапец, Община Шабла; “Павилион с навес”, с.Торос, Община Луковит; “Прозирна ограда”, с.Крайници, Община Дупница; “Масивна ограда”, гр.Мездра; “Масивна постройка от допълващо застрояване”, гр.Кюстендил; “Гараж”, гр.Монтана; “Гараж”, гр.Перник; “Гараж”, гр.Видин; “Покрито външно стълбище”, гр.Пазарджик; “Базова станция”, гр.Плевен; “Интернет клуб”, гр.София; “Бензиностанция с три колонки за бензин, дизел и газ”, с.Горан, Община Ловеч; “Санитарен възел”, гр.Хасково и др.

·                   Издадени са общо 4792 бр. разрешения за ползване на строежи, от които 3376 бр. са издадени от началниците на регионални дирекции, 1426 бр. са издадени от Началника на ДНСК.

            Въведените в експлоатация строежи с разрешение за ползване на територията на гр.София са 680 бр., а на територията на областите както следва: Софийска област – 38 бр., Благоевград – 131 бр., Бургас – 370 бр., Варна - 424 бр., Видин – 45 бр., Враца – 42 бр., Велико Търново - 70 бр., Габрово – 73 бр., Добрич – 83 бр., Кърджали – 32 бр., Кюстендил – 26 бр., Ловеч - 70 бр., Монтана – 23 бр., Пазарджик – 84 бр., Перник – 21 бр., Плевен - 101 бр., Пловдив – 355 бр., Разград – 33 бр., Русе –70 бр., Силистра – 33 бр., Сливен – 91 бр., Смолян – 54 бр., Стара Загора – 171 бр., Търговище – 45 бр., Хасково - 56 бр., Шумен –101 бр. и Ямбол - 54 бр.

Голям брой от въведените в експлоатация строежи са с широко обществено значение, строежи от туристическия отрасъл, хидротехнически обекти, инфраструктурни и др. обекти:

 “Газификация на гр.Кюстендил”; “Газификация на гр.Бургас”; “Газификация на гр.Варна”; “Газификация на гр.Елин Пелин”; “Газификация на гр.Ловеч”; “Газификация на гр.Монтана”; “Газификация на гр.Русе”; “Газификация на гр.Камено”; “Газификация на гр.Стара Загора”; “Газификация на гр.Самоков”; “Газификация на гр.София”; “Газификация на гр.Бургас”; “Газификация на гр.Търговище”; “Газификация на гр.Велико Търново”; “Газификация на гр.Първомай”; “Газификация на гр.Правец”; “Газификация на гр.Пещера”; “Газоразпределителна мрежа на гр.Пловдив”; “Гражданско летище за обществено ползване-Бургас, ново хале към терминал "Заминаване"; “Гражданско летище за обществено ползване-Бургас, реконструкция на зона за получаване на багаж към терминал "Пристигане"; “Гаров комплекс Русе пътническа”; “Автомагистрала "Марица"; “Рехабилитация на мостово съоръжение в пристанище Бургас, първи етап”; “Пречиствателна станция за отпадъчни води, гр.Мадан”; “Пречиствателна станция за отпадъчни води”, гр.Златоград; “Пречиствателна станция за отпадъчни води”, гр.Разлог; “Инсталация за производство на азот”, гр.София; “Депо за твърди битови, промишлени и опасни отпадъци от дейността на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД”; “Почистване коритото на река Мареш”; “Укрепване и оформяне на коритото на р.Малка Арда в чертите на с.Баните, Област Смолян”; “Укрепване брега на р.Дунав, зона V, Район Бръшлян, с.Цар Самуил, Община Тутракан, Област Силистра; “Укрепване на свлачище кв.Изток, гр.Оряхово първи етап-авариен, гр.Оряхово, Област Враца”; “Отводнителни и укрепителни съоръжения в район на Горна Оряховица и междугарието Дряново-Царева ливада по ІV-та ж.п.линия Русе-Горна Оряховица-Подкова”; “Укрепване  брега на р.Дунав зона І - о-в Кутово”; “Защита гр.Видин - участъка "Баба Вида", укрепване на брега и защитната дига и декоративна облицовка на защитната стена”; “Ремонт на път ІІІ-514 Горна Оряховица - Арбанаси - Велико Търново”; “Летателна площадка-хангар №1 за 6 броя леки самолета, с.Лесново, Община Елин Пелин, Област Софийска”; “Вятърна централа за производство на електрическа енергия с един генератор, с.Бяла, Община Сливен”; “Мебелна фабрика”, гр.Търговище; “Завод за автомобилно оборудване”, гр.Ямбол; “Завод за хладилници "Либхер", с.Бенковски, Област Пловдив; “Завод за спирт”, гр.Горна Оряховица; “Завод за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав”, гр.Русе; “Завод за автомобилно оборудване”, гр.Ямбол; “Предприятие за производство на биодизел”, с.Калчево, Община Тунджа, Област Ямбол; “Козметична фабрика на "Розаимпекс" ООД, гр.Пловдив; “Цех за сладкарски изделия на "Ден и нощ" ООД”, гр.Горна Оряховица; “Работилница за ремонт на оръжие”, с.Шейново, Община Казанлък, Област Стара Загора; “Мандра до 60 т/дн”, с.Белица, м.До селото, Община Тутракан, Област Силистра; “Многопрофилна болница за активно лечение”, гр.Сливен; “Многопрофилна болница за активно лечение "Св.Св.Козма и Дамян", гр.Пловдив; “Хипермаркет “Кауфланд”, гр.Пазарджик; “Хипермаркет “Кауфланд”, Район Овча купел, гр.София; “Търговски комплекс БИЛЛА МАРКЕТ СЛИВЕН-2”; “Магазин за търговия на едро "Метро - Варна"; “Магазин за хранителни стоки "Фантастико", гр.София; “Магазин за промишлени стоки "Техномаркет Европа", гр.София; “Магазин за промишлени стоки "Техномаркет Европа", гр.Монтана; “Строителен хипермаркет "Баумакс", гр.Пловдив; “Строителен хипермаркет”, гр.Стара Загора; “MALL Варна”; “Многопрофилна болница за активно лечение”, гр.Пловдив; “Училищен комплекс "Дружба", гр.София; “Многофункционална спортно-атрактивна зала”, гр.Самоков; “Басейн "Олимпийски- Юлиян Русев" и административно-битова сграда”, гр.Варна; “Хотелски комплекс “Академика Сий Палас”, гр.Несебър; “Комплекс "Вихрен палас ски и спа резорт”, гр.Банско; “Хотелски комплекс "Перла", к.к.Слънчев бряг, Област Бургас;Апартаментен хотел "Дръстър"; “Апартаментен хотел "Сентрал", к.к.Златни пясъци, гр.Варна; “Хотелски комплекс "Фламинго", к.к.Албена, Област Балчик; “Курортно жилищен комплекс”, гр.Добринище; “Апартаментен хотел за отдих и туризъм "Шипоцко",  гр.Банско, Област Благоевград; “Жилищен комплекс "Ори билдинг", гр.Пловдив; “Телекомуникационна базова станция на GSM оператор GLOBUL”–138 бр. находящи се на територията на области: Софийска, Разград, Русе и др.; “Телекомуникационна базова станция на GSM оператор VIVATEL”–304 бр. находящи се на територията на области: Софийска, Пловдив, Хасково, Бургас, Варна, Шумен, Смолян, Разград, Габрово, Сливен и др.;  “Телекомуникационна базова станция на GSM оператор МОБИЛТЕЛ”–77 бр. находящи се на територията на области: Софийска, Стара Загора и др.; “Телекомуникационна базова станция на GSM оператор МАКС ТЕЛЕКОМ ЕООД”–24 бр, находящи се на територията на области: Софийска, Пловдив и др.; “Базова станция на “Некском-България”-4 бр. находящи се на територията на области: Варна и Софийска.

·              Прилагане на административнонаказателните разпоредби на ЗУТ:

Съставени са общо 1194 бр. актове по Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ за установени нарушения на разпоредбите по ЗУТ и са издадени 1228 бр. наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции на физически и юридически лица на обща стойност 4 612 750 лв.

По образувани съдебни дела срещу административни актове на ДНСК е осъществена дейност по процесуално представителство в 6124 бр. случаи.

·                   Във връзка с дейността на ДНСК по подпомагане на Министъра на РРБ при издаване на лицензи на консултанти са проведени:

- 62 бр. процедури по издаване на лиценз на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор-приключили с издаване на лицензи от Министъра на РРБ.

            - 264 бр. процедури по отразяване на настъпили промени в някои от обстоятелствата, послужили като основание за издаване на лиценза, в т.ч. и изменение на списъци на правоспособните физически лица от екипа на консултанта-приключили с издадени заповеди на Министъра на РРБ и издадени нови списъци на екипа консултанти по чл.13, ал.1, т.5 Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

 

 

·  

 

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност