За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


ДОКЛАД

за дейността на Дирекция за национален строителен контрол за 2017 г.

 

 

Настоящият доклад съдържа данни за предприетите действия, упражнени правомощия и резултатите от дейността на ДНСК за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

Дейността на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ обхваща контрол по спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, както следва:

-          контрол по законосъобразността на издадените строителни книжа;

-          контрол по законосъобразността на извършваното строителство, наличие на строителни книжа и изпълнението съгласно правилата и нормите на строителните и монтажните работи;

-          контрол при влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите;

-          контрол по изпълнение на мероприятия за възстановяване на територии с особена териториалноустройствена защита;

-          контрол за законосъобразността на ползването на строежите на територията на Република България;

-          привеждане в изпълнение /в т.ч. принудително/ на издадените заповеди за спиране на строителните и монтажните работи, за забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по законоустановения ред  и за премахване на незаконни строежи;

-          обследване и документиране на  аварии в строителството;

-          контрол на действията на общинските администрации и на участниците в инвестиционния процес;

-          издаване/отказ за издаване на разрешения за ползването на строежите от І, ІІ и ІІІ категория;

-          провеждане на административнонаказателни производства и налагане на предвидените в Закона за устройство на териорията санкции при установени нарушения.

 

 

Предприети действия и упражнени правомощия от Дирекция за национален строителен контрол за периода 01.01.2017г. – 31.12.2017г.

 

 

Д  Е  Й  С  Т  В  И  Я

БРОЙ

 

1. Дейност по обработване на постъпилите запитвания жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица

50 800

 

2. Проведени процедури по издаване на  удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение

425

 

3. Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория

3 119

 

4. Извършени проверки на строежи и на строителни книжа в т.ч.:

36 864

 

4.1. Проверки на строежи за спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му в т.ч.

проверки съгласно Заповед №РД-13-040/18.03.2015г. на началника на ДНСК на строежи от първа до четвърта категория, относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор

10 571

 

6 585

 

4.2. Контрол по издаване на строителни книжа

- служебни проверки по реда на чл.156, ал.1 ЗУТ и проверки по чл.216, ал.5 и ал.6 ЗУТ

26 293

 

 

5. Издадени административни актове в резултат на осъществен контрол в т.ч.:

  648

 

- заповеди по обжалване на административни актове на главни архитекти на общините (откази за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти и откази за издаването им, актове за узаконяване и откази за издаването им)

в т.ч. заповеди за отмяна на посочените актове

  328

 

   

 

 

 

72

 

- заповеди за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК

  54

 

- заповеди за спиране изпълнението на строежи или части от тях

  28

 

- заповеди за забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по законоустановения ред

  46

 

- заповеди за забрана/разрешаване достъпа до строежи

 5

 

- заповеди за премахване на незаконни строежи

- откази за издаване на разрешения за ползване и назначаване на държавни приемателни комисии

  48

  139

 

6. Съставени актове за установени административни нарушения

7. Проведени административнонаказателни производства

8. Дейност по премахване на незаконни строежи

 484

 

 540

255

 

9. Контрол на действията на общинските/районните администрации

10. Реализирани приходи за Държавния бюджет от:

- вземания по влезли в сила наказателни постановления и изпълнителни дела

 1 491

 

3 811 453 лв.

484 712 лв.

 

- такси по Тарифа 14, които се събират в системата на МРРБ и от Областните управители, одобрена с постановление №175/1998г. на Министерски съвет

3 326 741 лв.

 

1. Постъпили в ДНСК запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, в т.ч. получени чрез Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и други ведомства и искания за назначаване на ДПК:

Общият брой запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, искания за ДПК, постъпили и обработени в ДНСК е 50 800, от тях 16 866 са получени в Централно управление на ДНСК и 33 934 в регионалните дирекции на ДНСК.

2. Дейност на ДНСК по издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор:

През 2017г. са  проведени 425 процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение.

3. Дейност по въвеждане в експлоатация на строежи от І, ІІ и ІІІ категория на територията на Република България

През 2017г. са въведени в експлоатация общо 3 119 строежа, за които са проведени държавни приемателни комисии и са издадени разрешения за ползване – 1 662 от тях са издадени от началниците на регионални дирекции и 1 457 - са издадени от началника, съответно заместник - началника на ДНСК.

Голям брой от въведените в експлоатация строежи са с широко обществено значение, в т.ч. и финансирани с европейски средства по различни оперативни програми - Регионално развитие, Транспорт, Околна среда и др., строежи от туристическия отрасъл, хидротехнически обекти, инфраструктурни и други обекти, някои от които:

Инфраструктурни комуникационно-транспортни обекти и съоръжения към тях:

Проект: БЪЛГАРИЯ-ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА V- ЛОТ 4-Път І-7 Силистра-Шумен-Ямбол, Пътни връзки на Пътен възел с Път І-2 при км 115+000 и Пътни връзки на Пътен възел при км 116+083; ЛОТ 5: Основен ремонт /Рехабилитация/ на Път І-7 Силистра-Шумен-Велики Преслав-Върбица от км 149+156,80 до км 149+396,80 и от км 149+642,60 до км 166+273; ЛОТ 14: Рехабилитация на Път ІІ-86 Асеновград-Смолян от км 27+700 до км 76+306,70-Главна пътна комуникация /ГПК/ Смолян Път ІІ-86 /посока Пловдив/-кв.Устово-с подобекти на техническата инфраструктура;  ЛОТ 22А Ремонт на Мост при км 1+550 над река Места на Път ІІІ-1903-Път ІІ-19-Елешница-Път ІІ-84; ЛОТ 15: Рехабилитация на Път ІІІ-107 Рила-Рилски манастир; Допълване на Пътен възел Плодовитово при пресичането на АМ Тракия и Път ІІІ-666 Плодовитово-Оризово; Допълване на Пътен възел Оризово при пресичането на АМ Тракия и АМ Марица - Етап І: Пътна връзка Свиленград-Бургас; АМ МАРИЦА-Оризово-ГКПП Капитан Андреево от км 114+000 до км 117+345,10-3,4 км подходен път към ГКПП Капитан Андреево /част от АМ Марица/;

ЛОТ 1 Западна дъга на СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ (СОП) - Път ІІ-18 Софийски Околовръстен път от км 59+400 до км 61+629,18 и от км 0+000 до км 0+780 в участък от км 59+400-0+940 до км 59+585-1+125. Булевард Черни връх от бул.Тодор Каблешков до П.Т.64 – гр.София; Доизграждане на ул.Обиколна в участъка от П.Т.1 /бл.211, ж.к.Дружба-2/ до П.Т.46 до бул.Копенхаген – гр.София; Ремонт на бул.Владимир Вазов от Моста Чавдар до бул.Ботевградско шосе и на бул.Ботевградско шосе от ул.Летоструй до Софийски Околовръстен път /СОП/, включително прилежащите им съоръжения; Рехабилитация на ул.Козлодуй от бул.Княгиня Мария Луиза до ул.Константин Стоилов-ул.Индустриална – гр.София.

Рехабилитация на Пътека за рулиране Н на летище Бургас; Реконструкция на Пътека за рулиране А на летище Бургас; Реконструкция на светотехническата система на летище Бургас -Подмяна на системите за управление и контрол на светотехническото оборудване на летателното поле и подмяна на осветлението на светлинните подходи на Международно летище Бургас, реконструкция на кабелни трасета за захранващи и комуникационни кабели на светлинната система.

Разширение на перона-северно от пътека за рулиране J за Бизнес Авиация- летище София; Перонно осветление на летище София и автоматизирана система за управлението му; Мълниезащитни и заземителни уредби на летище София; 1.Нова обслужваща сграда, нови площадкови мрежи, частична реконструкция на съществуващи площадкови ВиК мрежи, частична реконструкция на Хангар 2, Хангар 2-разширение и Хангар 1А - летище София, Летищен радиолокационен комплекс София, Ограда и път за достъп и Външно електрозахранване-Кабелна линия 20 кV на КТП 20/0,4 кV, 160 кVА за новия Летищен радиолокационен комплекс;

Реконструкция на Светотехническата система на летище Варна - Реконструкция на кабелни трасета на захранващи и комуникационни кабели на светлинната система и Подмяна на системите за управление и контрол на светотехническото оборудване на летателното поле и подмяна на осветлението на светлинните подходи на летище Варна.

Рехабилитация на Железопътната инфраструктура в участъци от ЖП Линия Пловдив-Бургас от км 105+560 до км 292+460 - Етапи 12, 13, 14, 15, 16, 18; Рехабилитация на Железопътната инфраструктура в участъци от ЖП Линия Пловдив-Бургас от км 105+500 до км 292+460 - Етапи от 19 до Етап 36; Реконструкция и електрификация на ЖП Линията по коридор ІV и ІХ  Пловдив-Свиленград - Фаза Системи: Системи за сигнализация, Системи за телекомуникации и Система SСАDА; ЖП Линия № 4 Русе-Подкова-Аварийно укрепване на земно-скален откос от км 135, ЖП Линия № 4 Русе-Подкова-Аварийно укрепване на земно-скален откос от км 135+350 до км 135+450 в междугарието Велико Търново-Дебелец; Реконструкция и електрификация на ЖП Линия Димитровград-Свиленград - Фаза 4.2: Реконструкция и електрификация на ЖП отсечка Харманли-Свиленград; Реконструкция и електрификация на ЖП Линия Димитровград-Свиленград - Фаза 4.3: Изграждане на нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград и разширение на съществуващата тягова подстанция в Димитровград; Реконструкция и укрепване от км 470+505 до км 471+200 Път 1 и от км 470+940 до км 471+200 Път 2 - Етап 1/1 и Реконструкция и укрепване от км 470+460 до км 470+505 Път 1 - Етап 2/1 - Част от строеж: ЖП Линия № 2 София-Горна Оряховица-Варна-Реконструкция в междугарието Каспичан-Провадия; Модернизация на ЖП отсечка Септември-Пазарджик в границите от начало стрелка № 2 по Път № 1 и край стрелка № 6 по Път № 2 на Западна гърловина Гара Септември до край стрелка № 5 по Път № 1 и край стрелка № 1 по Път № 2 на Източна гърловина Гара Пазарджик, вкл. гарите Септември и Пазарджик - Етап І: Позиция 1 от Модернизация на ЖП участък Септември-Пловдив-част от Трансевропейската Железопътна мрежа; Железен път в междугарието Курило-Реброво.

Пристанищен Терминал за насипни товари - с.Сомовит, общ.Гулянци, обл.Плевен; Благоустрояване на нов пътнически терминал от І-во до ІV-то корабни места на Пристанищен терминал Бургас-Изток-1 - Етап І; Специализиран Терминал за съхранение на Сярна киселина - Етап І: ЖП Разтоварище, общостационни съоръжения, помпено, ранжирна станция, резервоари, административна сграда, товарна станция и преустройство на буферен Склад за течни горива 5х1000 куб.м - Пристанищен Терминал Бургас-Изток-2; Пристанище АДМ Силистра - І-ви А Етап, Пристанище АДМ Силистра-Разширение на Силозно стопанство и Външен водопровод ПЕВП Ф75; Пристанище АДМ Силистра - І-ви Б Етап.

Съоръжения в областта на газоснабдяването и други дейности:

Укрепване на транзитния газопровод /ТГ/ за Македония при ПК 552+80-с.Долно село, община Кюстендил при прехода през река Бистрица; Измервателен възел /ГИС/-Технологична връзка между Транзитен Газопровод и Магистрален Газопровод при КС Лозенец на Булгартрансгаз ЕАД; Газификация на курортен комплекс Пампорово; Подземно газово хранилище /ПГХ/ Чирен - Експлоатационен газов сондаж Е-73;

Развитие на газоразпределителните мрежи на населени места в цялата страна; Съоръжения в областта на електроснабдяването:

Подстанция Враца 1-110/20/10 кV; Кабелна линия СрН 20 кV от подстанция Максуда до Главна Разпределителна подстанция /ГРП/ Летище Варна; Реконструкция на въздушен електропровод /ВЕ/ 110 кV Перперек в участъка от стълб № 4 до подстанция ВЕЦ Студен кладенец; Ремонт на въздушна линия /ВЛ/ 110 кV Чая от подстанция Асеновград до подстанция Северни Родопи; Подстанция 110/6,3 кV – гр.Разград;   

 

По оперативна програма Околна среда са изградени нови и са рехабилитирани съществуващи водопроводни и канализационни системи от интегрирани водни проекти на населени места, включително пречиствателни станции за отпадни води, както и регионални депа за неопасни отпадъци:

ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД-Програма за отстраняване на екологични щети-План-програма с оздравителни мерки - Етап І: Обект ІV.2.2: Пристанищен терминал Росенец-Рекултивация на лагуните и засаждане на тръстика.

Други хидротехнически и хидроенергийни съоръжения:

Ремонт на преливника и гасителя на Язовир Мраморчица; Ремонт на преливника и гасителя на Язовир Желязковец; Ремонтно-възстановителни работи на Язовир Бохот 4.

Реконструкция на дренажната система на Филтър № 1 в ПСПВ Панчарево; Пречиствателна станция за Отпадни води /ПСОВ/, Кабел НН и Площадкови В и К мрежи - гр.Нова Загора, общ.Нова Загора, обл.Сливен.

Площадки за третиране и оползотворяване на отпадъци-Подобект 3: Площадка за компостиране на растителни отпадъци и ограда, Сгради и съоръжения, Подобект 1: Площадка за събиране и оползотворяване на строителни отпадъци, подпорни стени, ограда и Етап І: Сгради и съоръжения и ограда между І и ІІ етап – гр.Търговище; Регионално депо за неопасни отпадъци /РДНО/ за общините: Златица, Чавдар, Мирково, Пирдоп, Челопеч, Антон и Копривщица; Депо за неопасни отпадъци /ДНО/-Сгуроотвал Беглик Чаир на ТЕЦ Варна ЕАД-Техническа и биологична рекултивация; Инсталация за изгаряне на Опасни отпадъци /ИИОО/ и получаване на топлинна енергия и Изграждане на захранващи комуникации в т.ч. В и К връзки, газоснабдяване за имота, тръбопровод за частично обезсолена вода и Присъединителен паропровод – гр.Разград; Пречиствателни съоръжения за производствени замърсени води /ПСОВ/от Рудничен комплекс Елаците-МЕД АД - Етап І с подобекти - гр.Етрополе, общ.Етрополе, обл.Софийска; Затваряне и рекултивация на старо Депо за ТБО-Якоруда-Подобект от строеж: Регионално депо за неопасни отпадъци /РДНО/-гр.Разлог и Предприятие за предварително третиране на отпадъци; Рекултивация на Клетка № 1 и на Клетка № 2 за отпадъци на територията на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци /РДНИОО/на общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан - Етап І и Газоотвеждаща тръба Ф200 до Инсталация за високотемпературно факелно изгаряне на Биогаз; Изграждане на Площадка за разделно събиране на Битови отпадъци в обществена зона на Летище Варна; ПСОВ и реконструкция на площадкови битови и дъждовни канализационни мрежи - гр.Куклен, общ.Куклен, обл.Пловдив; Реконструкция и модернизация на Пречиствателен комплекс в Атомна електроцентрала /АЕЦ/ Козлодуй; Закриване и рекултивация на Депо за битови отпадъци - гр.Летница, общ.Летница, обл.Ловеч; Сепарираща инсталация за Битови отпадъци - гр.Севлиево, общ.Севлиево, обл.Габрово; Регионално Депо за Неопасни отпадъци /РДНО/ от регион Пазарджик - Клетка І и съпътстваща инфраструктура; Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежи на гр.Банско с изграждане на ПСОВ - Етап І и Етап ІІ.

Интегриран Воден проект за изграждане на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВиК-мрежата на гр.Раднево - Изграждане на ГПСОВ на гр.Раднево - Етап ІІ и Етап ІІІ; Интегриран Воден проект за гр.Шумен - Етап ІІ-втора фаза ОП Околна среда 2014-2020, Разширение на Пречиствателна станция за Отпадъчни води /ПСОВ/-гр.Шумен-Биологично пречистване, Подмяна на захранващ водопровод до ПСОВ, Изграждане на Помпена станция за отпадъчна вода Дивдядово с напорен колектор до ПСОВ и довеждащ колектор за отпадъчна вода, захранващи мрежи и съоръжения до помпената станция.

Реконструкция и рехабилитация на водопровод за Термални води Беденски бани - гр.Девин.

Приети и въведени в експлоатация през 2017г. са и изпълнените също по оперативни програми Регионално развитие реставрации и консервации на недвижими паметници на културата, в т.ч. и тяхното експониране:

Консервация, реставрация и благоустройство на Археологически парк ЗАПАДНА ПОРТА НА АНТИЧНА СЕРДИКА – гр.София; Конструктивно укрепване на БАЗИЛИКА СВЕТА СОФИЯ – гр.София; Античен Керамичен център-Павликени, популяризация и модернизация: 1.Консервация и реставрация на сгради на културното наследство, 2.Ремонтно-възстановителни работи по съществуващи сгради, 3.Развитие на Музей на открито - Етап І и Реконструкция на общински Път VТR 3213 от км 0+000 до км 0+670 в участъка от общински Път VТR 1208 Павликени-Върбовка до съществуващ асфалтов паркинг на Античен Керамичен център-Павликени; Проучване, заснемане, реставриране и експониране на Античен и Средновековен град ПЕРПЕРИКОН; Консервация, реставрация и експониране на Църквата Св.Рождество Богородично - с.Миланово, общ.Своге, обл.Софийска; Археологически комплекс МАЛТЕПЕ с приемна сграда с информационен център, Музей на открито и учебна археология - с.Маноле, общ.Марица, обл.Пловдив; Защитно покритие на Археологически обект АРЕНА /Кръгла каменна площадка/ при Дворцовия център на ПЛИСКА; Осигуряване на достъпна среда на Музей Неолитни жилища - Етап І - гр.Стара Загора; Консервация, реставрация и социализация на ТРАКИЙСКИ МОГИЛИ ХЕЛВЕЦИЯ - гр.Шипка, общ.Казанлък, обл.Стара Загора и др. 

 

Сгради и съоръжения за обществено обслужване:

В областта на образованието и науката:

Основно училище /ОУ/ Христо Ботев-гр.Бургас - Етап І: Пристройка-Нов учебен корпус; Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет-София-филиал Проф.Иван Митев-Враца; Учебна сграда при Медицински Университет /МУ/-Плевен; Реконструкция /основен ремонт/ на Професионална Гимназия по Енергетика и електротехника /ПГЕЕ/-Учебна сграда и учебни работилници - гр.Гълъбово, общ.Гълъбово, обл.Стара Загора.

Лечебни заведения:

Вътрешно преустройство на съществуващ полуподземен бункер в Отделението по Лъчетерапия на КОЦ-Бургас с монтаж на медицински линеен Ускорител-модел Sinergy-Elekta 15 МеV; Сграда за Лъчетерапия - Етап ІV: Етаж на ниво +9,22 – гр.Шумен; Хотелски комплекс със СПА-център, център за балнеология с медицински център, ресторант, ресторант за бързо хранене /към СПА зоната/, подземен паркинг, закрит и открит басейн - с.Баня, общ.Разлог, обл.Благоевград;  Отделение по Нуклеарна медицина, стълбище и асансьор за втори етаж на сградата - Етап І от строеж: Преустройство на сграда в отделения по Нуклеарна медицина, лъчелечение, онкология и вътрешни болести към МБАЛ Света Марина-гр.Плевен и Преустройство на ТП 617; МБАЛ Кардиолайф-Ловеч с подетапи; Филиал за Спешна Медицинска помощ /ФСМП/ в част от сградата на МБАЛ Рокфелер-Петрич; Преустройство и надстройка на болнична Аптека в болнични отделения към МБАЛ Пълмед и Топла връзка между ДКЦ Пълмед и МБАЛ Пълмед /без отделение по Образна диагностика/ -гр.Пловдив; Основен ремонт и преустройство на Отделение по обща оториноларингология към Клиника по УНГ2 на УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ; Преустройство на Отделение за Анестезиология и интензивно лечение на част от седми етаж в сградата на УМБАЛ Св.Иван Рилски; Диализен център – гр.Шумен.

В областта на спорта:

Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на Спортна зала Младост в гр.Димитровград; Покрита Спортна площадка за сезонно ползване към Американски колеж в гр.София; Реконструкция на Спортна зала на училище Христо Смирненски и Пристройка за плувен басейн - с.Крушари, общ.Крушари, обл.Добрич; Спортна зала-Покрита Ледена пързалка - с.Кранево, общ.Балчик, обл.Добрич; Многофункционална сграда със спортна /концертна/ и тренировъчна зала, СПА с басейн и четири етажа гаражи – гр.Пловдив; Закрита Спортна площадка в двора на МГ – гр.Варна; Трибуни с козирка на стадион Верея-гр.Стара Загора; Лекоатлетическа писта на Стадион Ивайло – гр.Велико Търново; Модернизиране на Градски Стадион Русе; Реконструкция и модернизация на Стадион Лудогорец-Арена-гр.Разград.

Административни сгради и сгради в областта на търговията и услугите:

Интермодален Терминал в Южен Централен район на планиране в България-Пловдив - Етапи 1, 2, 3 и 4; Административна Многофункционална сграда с подземен паркинг на Уолтопия АД на територията на НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК СОФИЯ - Банков офис, Заведение за бързо хранене, лаборатории, офисни блокове; Бизнес комплекс МЕГАПАРК-София - Етап І: Офис-сграда, магазини, подземни гаражи и трафопост-Мебелен шоурум;; Магазини Практикер в градовете Пловдив, Бургас, Ямбол и Шумен; Административна сграда на СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД /СРС/ и СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА /СРП/.

 

Производствени сгради:

Развоен център-Лаборатории, производство, работилници, складови, административни сгради и обслужващи помещения на КЛАЙММАТ ООД /R&D Център на Climbmat/ и Трафопост тип БКТП 2х800 кVА 20/0,4 кV - Етап І - с.Гурмазово, общ.Божурище, обл.Софийска; Утаителен басейн Падина на СОЛВЕЙ СОДИ АД-Девня, надграждане VІ-ти етап-кота+52,00, Дига на кота +52,00 и Колектор и обслужващ път на кота+52,00 - Етап VІ; Маслодобивен завод-Модернизация на съществуващ Цех за маслодобив /Маслоекстракционен цех/ и съпътстващите го обекти, Разширение на Складово стопанство за нерафинирани масла - гр.Провадия, общ.Провадия, обл.Варна; Завод за Керамични изделия с капацитет 75 т на 24 часа - Етап І - гр.Нови пазар, общ.Нови пазар, обл.Шумен; Завод за високотехнологични компоненти за автомобили – гр.Пазарджик; Предприятие за опаковка на готови лекарствени форми – гр.Ботевград; Фуражен завод със складово стопанство и база за съхранение на зърно - с.Сливата, общ.Лом, обл.Монтана; Дестилерия за етерично-маслени култури - с.Тимарево, общ.Хитрино, обл.Шумен; Терминал за втечнен природен газ – гр.Русе; Производствена сграда за компоненти за трансформатори, азотно стопанство и инсталация за централно газово захранване на технологични съоръжения в гр.Шумен.

 

4. Дейност по извършване на проверки на строежи и строителни книжа

4.1. Дейност по извършване на проверки на строежи за спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му

През 2017г. от експертите на ДНСК са извършени общо 10 571 проверки на строежи и обекти за установяване законосъобразността на извършеното строителство, въвеждане в експлоатация и ползването им. В резултат от извършения административен контрол са съставени 98 констативни актове за установени нарушения на ЗУТ като са предприети необходимите последващи законови действия при спазване процедурите на ЗУТ.

- Извършени са 6 585 проверки съгласно Заповед №РД-13-040/18.03.2015г. на началника на ДНСК на строежи от първа до четвърта категория, относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор, на територията на цялата страна.

- Извършени са проверки на над 100 функциониращи бетонови възли и асфалтови бази, с цел ефективен контрол на местата за производство и влагане в строежите на качествени бетонни и асфалтови смеси, оценени по реда на Наредба за съществените изисквания съм строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за спазването на основните изисквания към строежите по смисъла на чл.169, ал.1 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове в Република България. Не са установени нарушения.

- През 2017г. ДНСК е сигнализирана за възникнали аварии при изпълнението на  четири броя строежа –на територията на гр.София, гр.Бургас, гр.Русе и гр.Кнежа. По тези сигнали от органите на ДНСК са предприети действия  за проучване и документиране на авариите, по реда на Наредба №1/2007г. за обследване на аварии в строителството, като от началниците на съответните регионални отдели са издадени заповеди за назначаване на техническа експертна комисия (ТЕК) и са съставени протоколи за проучване на възникналите аварии. Срещу виновните лица са предприети действия по образуване на административнонаказателни производства. По един от сигналите дейността продължава и през 2018 г.

4.2. Дейност на ДНСК по упражняване на контрол при издаването на строителни книжа

През 2017г. са извършени 26 293 служебни проверки по реда на чл.156, ал.1 ЗУТ и проверки по чл.216, ал.5 и ал.6 ЗУТ, във връзка с получени 23 133 уведомления от районната/общинска администрация за издадени 29 674 разрешения за строеж и вписани забележки за промени в инвестиционните намерения след издаване на разрешенията за строеж, съгласно чл.149, ал.5 ЗУТ, и жалби срещу издадени строителни книжа и откази за издаването им, в резултат на които са издадени 328 заповеди, от които 126 заповеди за отмяна на издадени строителни книжа.

За извършени нарушения по ЗУТ, актовете по неговото прилагане и други правила и нормативи в проектирането и строителството, при упражнения контрол при издаването на строителни книжа, са образувани 104 административнонаказателни производства срещу главни архитекти, длъжностни лица на общинските/районните администрации и участници в строителството и са издадени 49 наказателни постановления за налагане на глоби за сума в размер на общо 47 300 лв. и 15 наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на обща стойност 450 000 лв. на юридически лица, извършили оценка за съответствие на инвестиционен проект в нарушение на изискванията на чл. 142, ал. 5, т.3 и т.4 ЗУТ.

5. Дейност по издаване на индивидуални административни актове

През 2017г. във връзка с образувани административни производства по ЗУТ от ДНСК са издадени 648 индивидуални административни акта в т.ч.:

             - 328 заповеди по чл.216, ал.5 и ал.6 ЗУТ от началниците на РДНСК за произнасяне по законосъобразността на издадени административни актове от главните архитекти на общините /откази за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и откази за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива/, от които 7за отмяна на посочените актове.

             - 54 заповеди по чл.156, ал.1 ЗУТ за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК.

- 28 заповеди по чл.224 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи или части от тях;

            - 46 заповеди по чл.178, ал.5 ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях, които се ползват преди да са въведени в експлоатация, не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация.

- 5 заповеди за забрана/разрешаване достъпа до строежи.

- 48 заповеди по чл.225 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях.

- 139 откази за издаване на разрешения за ползване и назначаване на държавни приемателни комисии.

По образувани съдебни дела срещу административни актове на ДНСК е осъществена дейност по процесуално представителство в 2 093 съдебни производства.

6. Съставени АУАН

За установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му през 2017г. са съставени общо 484 акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

7Проведени административнонаказателни производства

Издадени са 472 наказателни постановления за налагане на глоби на физически лица и имуществени санкции на юридически лица на обща стойност 1 162 850 лв. и 68 резолюции за прекратяване на образувани административнонаказателни производства.

8. Дейност по премахване на незаконни строежи

В изпълнение на стратегическата цел на ДНСК за недопускане и отстраняване на незаконното строителство на територията на страната, през 2017г. ефективно са изпълнени 255 влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи, както доброволно от извършителите, след отправени покани за доброволно изпълнение или непосредствено преди извършване на принудителното премахване, така и принудително по реда на Наредба №13/23.07.2001г.

В землищата на язовири Батак, Широка поляна, Искър и Раковица са премахнати 5 незаконни строежи – вилни сгради и ловен дом.

В защитената местност Ченгене скеле, гр.Бургас са премахнати 2 незаконни строежа.

Премахнати са 6 незаконни буни в акваторията на Черно море.

Изпълнени са 4 заповеди за премахване на въздушни кабелни мрежи по улици в градовете Разлог, Дупница и Велинград.

Премахнати са 12 базови станции на мобилни оператори на територията на градовете: София, ВарнаРусе, Габрово, Силистра, Монтана, Стара Загора и Кърджали.

Премахнати са 6 ВиК, хидротехнически съоръжения и корекции на реки на територията на областите Русе, Силистра, Бургас.

Съгласно данните в публичния регистър на ДНСК, от общо 295 влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи, до момента ефективно са изпълнени 5 858 от тях.

9. Контрол на действията на общинските/районните администрации

В изпълнение на предоставените от Устройствения правилник на ДНСК правомощия за упражняване на контрол по спазване на разпоредбите на Закона за устройство на територията, от Регионалните отдели Национален строителен контрол към Регионалните дирекции за национален строителен контрол през 2017г. са извършени 318 комплексни планови проверки на общински/районни администрации. В резултат на установените административни нарушения са образувани общо 87 административнонаказателни производства срещу главни архитекти и длъжностни лица на общинските/районните администрации и са издадени 49 наказателни постановления за сума в размер на общо 47 300 лв.

С цел осигуряване на ефективност и прозрачност на действията на ДНСК в изпълнение на контролните й функции по ЗУТ, на интернет страницата на ДНСК е публикуван утвърдения от Началника на ДНСК график за извършване на плановите проверки на общинските администрации по тримесечията.

10. Реализирани приходи

Реализираните приходи от ДНСК за Държавния бюджет от наложени глоби и имуществени санкции и изпълнителни дела, държавни такси за издаване на разрешения за ползване, лицензи на консултанти и предоставяне на достъп до обществена информация са в размер на 3 811 453 лв., от които:

            - 3 326 741 лв. – държавни такси по Тарифа 14 за издаване на разрешения за ползване, издадени лицензи на консултанти и достъп до обществена информация

            - 484 712 лв. – реализирани вземания по влезли в сила наказателни постановления с наложени глоби и имуществени санкции и изпълнителни дела

            Създадените електронни регистри на издадените от ДНСК разрешения за ползване, влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи, влезлите в сила заповеди за премахване на съоръжения на мобилни оператори и на лицата, извършващи дейността консултант, съгласно чл.161, ал.1.т.1 от ЗУТ, се актуализират ежемесечно на 10-то число на интернет страницата на ДНСК.

За подобряване на качеството на предоставяните административни услуги, за икономия на време и разходи на гражданите и юридическите лица, са разработени и внедрени два броя електронни административни услуги, които могат да се ползват в удобен за ползвателите час, независимо от работното време на ДНСК:

            - Издаване на удостоверение на юридически лица и еднолични търговци за извършени нарушения по Закона за устройство на територията.

            - Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, отразяване на настъпили промени в съдържанието на издадено удостоверение/лиценз в т.ч. списък на правоспособните физически лица, неразделна част от удостоверението/лиценза, както и продължаване на срока на издадено удостоверение/лиценз.

 

 

Изпълнение на годишните цели на ДНСК за 2017г.

 

 

Показатели за полза/ефект

 

Целева стойност

Отчет

Изпълнение в %

1. Дейност по обработване на постъпилите запитвания жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица

60000

50800

84,67

2. Проведени процедури по издаване на  удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение

400

425

106,25

3. Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория

3000

3119

103,97

4. Извършени проверки на строежи и  на строителни книжа

25000

36864

147,46

5. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол

500

648

129,60

6. Съставени АУАН

500

484

96,80

7. Проведени административнонаказателни производства

500

540

108,00

8. Дейност по премахване на  незаконни строежи

300

255

86,00

 

ДНСК отчита изпълнение на стойностите, залегнали в Ежегодните цели на администрацията за 2017г. в изпълнение на контролните й функции по ЗУТ.

 

Годишни цели на ДНСК за 2018г.

Показатели за полза/ефект

Целева стойност 2018

 

1. Дейност по обработване на постъпилите запитвания жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица

60 000

 

2. Проведени процедури по издаване на  удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение

400

 

3. Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория

300

 

4. Извършени проверки на строежи, на строителни книжа и строителни продукти

40 000

 

5. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол

800

 

6. Съставени АУАН

800

 

7. Проведени административно наказателни производства

800

 

8. Дейност по премахване на  незаконни строежи

100

 

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност