За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


10
08.02.2011 г.
 

       

ДОКЛАД
 

от
инж.Милка Гечева – началник на Дирекция за национален строителен контрол при Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Относно: дейността на Дирекция за национален строителен контрол за  2010г.

 
         

Настоящият доклад е изготвен на основание т.5.7.4. от Работна процедура 4.2.-2-01 Правилник за документооборота на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ и съдържа данни за предприетите действия, упражнени правомощия и резултатите от дейността на ДНСК през 2010г.

1. Дейността на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ обхваща:

Ø    Контрол по спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, както следва:

-          контрол по законосъобразността на издадените строителни книжа;

-          контрол по законосъобразността на извършваното строителство, наличие на строителни книжа и изпълнението съгласно правилата и нормите на строителните и монтажните работи;

-          контрол при влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите;

-          контрол по изпълнение на мероприятия за възстановяване на територии с особена териториалноустройствена защита;

-          контрол за законосъобразността на ползването на строежите на територията на Република България;

-          привеждане в изпълнение /в т.ч. принудително/ на издадените заповеди за спиране на строителните и монтажните работи, за забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по законоустановения ред  и за премахване на незаконни строежи;

-          обследване и документиране на  аварии в строителството;

-          контрол на действията на общинските администрации и на участниците в инвестиционния процес;

-          издаване/отказ за издаване на разрешения за ползването на строежите от І, ІІ и ІІІ категория;

-          провеждане на административнонаказателни производства и налагане на  предвидените в Закона за устройство на територията санкции при установени нарушения;

Ø    ДНСК подпомага министъра на РРБ при провеждане на процедури по издаване, съответно отказ за издаване и отнемане на лицензи на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор; при провеждане на процедури по отразяване на настъпили промени в някои от обстоятелствата, послужили като основание за издаване на лицензи, в т.ч. и изменение на списъци на правоспособните физически лица от екипи на консултанти; подпомага министъра на РРБ и при съставянето и поддържането на публичен регистър за издадените и отнетите лицензи на лицата, упражняващи дейността консултант.

 

Предприети действия и упражнени правомощия от Дирекция за национален строителен контрол през 2010г.

 

Д  Е  Й  С  Т  В  И  Я

БРОЙ

·       

Постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица

65 280

· 

Извършени проверки на строежи за установяване законосъобразността на разрешеното и извършвано/извършено строителство и съответствието му с издадените строителни книжа, в т.ч.:

7913

 

- проверки на увеселителни заведения, клубове, дискотеки, игрални зали, интернет и компютърни клубове и заведения за обществено хранене

34

 

- проверки на строежи от дървообработващата и дървопреработващата промишленост

82

 

- проверки на строежи съвместно с Изпълнителната Агенция “Главна инспекция по труда”

122

 

- проверки на базови станции на мобилни оператори “VIVATEL”, “GLOBUL” и “МОБИЛТЕЛ”

199

 

- проверки на бетонови възли и  асфалтови бази

191

 

- проверки съгласно Заповед №РД-02-14-647/03.11.2004г. на Министъра на РРБ на строежи от първа до четвърта категория, относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор

960

·       

Извършени проверки на строежи, намиращи се в прилежащите територии на 53-те комплексни и значими язовира на територията на цялата страна

1470

·       

Издадени административни актове в резултат на осъществен контрол в т.ч.:

2 102

 

- заповеди по обжалване на административни актове на главни архитекти на общините (откази за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти и откази за издаването им, актове за узаконяване и откази за издаването им), в т.ч. заповеди за отмяна на посочените актове

525

 

 

 

 

99

 

- заповеди за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК

50

 

- заповеди за спиране изпълнението на строежи или части от тях

171

 

- заповеди за забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по законоустановения ред

400

 

- заповеди за забрана/разрешаване достъпа до строежи

31

 

- заповеди за премахване на незаконни строежи

925

·       

Премахнати незаконни строежи -

617

·       

Разрешения за ползване на строежи от І, ІІ и ІІІ категория -

4 768

·       

Дейност по прилагане административнонаказателните разпоредби на ЗУТ:

- съставени актове за установени административни нарушения -

- издадени наказателни постановления за установени нарушения -

 

 

964

813

·          

Дейност по подпомагане министъра на РРБ при:

- Проведени процедури по издаване на лиценз на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/ли упражняване на строителен надзор

 

30

 

- Проведени процедури по продължаване срока на лиценз на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/ли упражняване на строителен надзор

190

 

- Проведени процедури по отразяване на настъпили промени в някои от обстоятелствата, послужили като основание за издаване на лиценза, в т.ч. и изменение на списъци на правоспособните физически лица от екипи на консултанти

254

·       

Реализирани приходи за Държавния бюджет от:

 - вземания по влезли в сила наказателни постановления, издадени от Началника на ДНСК и оправомощени за това лица

7 036 492 лв.

812 408 лв.

 

- Такси по Тарифа 14, които се събират в системата на МРРБ и от Областните управители, одобрена с постановление №175/1998г. на Министерски съвет

6 224 084 лв.

2. Постъпили в ДНСК запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, в т.ч. получени чрез Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и други ведомства:

Общият брой запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, постъпили и обработени в ДНСК е 65280 бр., от тях 19189 бр. са получени в Централно управление на ДНСК и 46091 бр. в регионалните дирекции на ДНСК.

3. Дейност по извършване на проверки на строежи за спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му

·        Извършени са 7913 бр. проверки на строежи и обекти за установяване законосъобразността на извършеното строителство, въвеждане в експлоатация и ползването им. Съставени са 2946 бр. констативни актове за установени нарушения на ЗУТ като са предприети необходимите последващи законови действия при спазване процедурите на ЗУТ.

      На основание Заповед № РД-13-001/05.01.2010г. на Зам.Началника на ДНСК е извършена проверка на строеж: “Автомагистрала “Люлин”. Регулярни проверки са извършени и на строеж „ Автомагистрала „Тракия” – Лот 2 (участък: Стара Загора – Нова Загора) и Лот3 (участък: Нова Загора – Ямбол).

На основание Заповед №РД-13-126/16.02.2010г. на Зам.Началника на ДНСК е извършена проверка на строеж: “Нов граничен комбиниран мост на река Дунав при Видин-Калафат”.

В изпълнение на писмо вх.№РД-3481-09-808/01.07.2010г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание Заповед №РД-13-307/06.07.2010г. на Началника на ДНСК е извършена обстойна проверка на всички строежи в т.ч. крайпътни обекти и пътни връзки към тях, както и изградени отбивки от международен път Е-79 в участъка от Перник до Кулата.

Във връзка с публикации в печатни издания, в които се съдържат данни за “незаконно строителство” по крайбрежието на р.Дунав, върху земя на държавен горски фонд, на основание Заповед №РД-13-410/27.09.2010г. на Зам.Началника на ДНСК е извършена проверка на дейността на РДНСК Северен централен район по предприетите действия във връзка с установяването и отстраняването на незаконното строителство.

На основание Заповед №РД-13-426/15.10.2010г. на Зам.Началника на ДНСК е извършена проверка относно строителството  в СОЗ (санитарно-охранителна зона) на язовир “Искър”.

  • Извършени са още:

- 199 проверки за изясняване на законосъобразността на извършеното и извършващото се строителство на базови станции на мобилните оператори “VIVATEL”, “GLOBUL” и “МОБИЛТЕЛ”.

- 34 проверки на увеселителни заведения, клубове, дискотеки, игрални зали, интернет и компютърни клубове и заведения за обществено хранене на територията на общини: Пазарджик, Разград, София, Смолян, Варна и др.

- 82 проверки на строежи от дървообработващата и дървопреработващата промишленост на територията на цялата страна, съгласно утвърдена междуведомствена план-програма с териториален обхват на регионалните управления на горите и държавните лесничейства и дадени указания с писмо №ІV-2042-03-911/09.07.2002г. на Началника на ДНСК. Проверки са извършени на териториите на области: Габрово, Монтана, Разград, Силистра, Смолян, Шумен и др.

- 122 проверки на строежи съгласно подписано споразумение за координация и сътрудничество между Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” и ДНСК на територията на области: Враца, Монтана, Силистра, Перник, Разград, Русе, Стара Загора и др.

- 177 проверки на функциониращите бетонови възли и 14 бр. проверки на асфалтови бази с цел ефективен контрол на местата за производство и влагане в строежите на качествени бетонни и асфалтови смеси, оценени по реда на Наредба за съществените изисквания съм строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за спазването на съществените изисквания към строежите по смисъла на чл.169, ал.1 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове в  Република България. При проверките са съставени два констативни акта, като основание за образуване на административни производства за забрана ползване по реда на чл.178 от ЗУТ и са издадени две заповеди за забрана ползване. За извършените нарушения са образувани административнонаказателни производства.

- 960 проверки относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор, на строежи от първа до четвърта категория в изпълнение на заповед №РД-02-14-647/03.11.2004г. на Министъра на РРБ, в това число на 246 бр. жилищни сгради, 214 бр. обществени сгради, 90 бр. производствени сгради, 361 бр. строежи от техническата инфраструктура, 27 бр. телекомуникационни съоръжения и 22 бр. хидротехнически, за което са съставени констативни протоколи. Проверена е дейността на 284 юридически лица и еднолични търговци, извършващи дейностите по чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ – оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. За установени нарушения през годината са съставени 25 акта за установяване на административни нарушения по ЗАНН и са издадени общо 24 наказателни постановления на юридически лица и еднолични търговци - консултанти.

·        На основание Заповед №РД-927/22.10.2010г./РД-0214-1798/25.10.2010г. на Министъра на околната среда и водите и Министъра на регионалното развитие и благоустройството от регионалните дирекции за национален строителен контрол /РДНСК/ са извършени съвместни проверки с регионалните инспекции по околното среда и водите и басейновите дирекции на комплексните и значими язовири, включени в Приложение №1 на Закона за водите, с цел подбряване качеството на водите от обектите, разположени в близост, както и предотвратяване на последствията от извършени незаконни строежи, строежи с нарушения и незаконосъобразно ползване на строежи в близост до комплексните и значими язовири.

На основание Заповед №РД-927/22.10.2010г./РД-0214-1798/25.10.2010г. на Министъра на околната среда и водите и Министъра на регионалното развитие и благоустройството и във връзка със Заповед №РД-144/25.11.2010г. на и.д.Директор на РИОСВ-София, на основание Заповед №РД-13-497/01.12.2010г. на Началника на ДНСК е извършена нова цялостна и обстойна проверка на строежите в прилежащите територии на язовир Искър, Район Панчарево – Столична община.

От органите на ДНСК са проверени общо 1470 строежа, намиращи се в прилежащите територии на 53-те комплексни и значими язовира на територията на цялата страна, като за 748 от тези строежи са съставени констативни актове, като основание за започване на административни производства за премахване по реда на чл.225 от ЗУТ, за 43 от строежите са започнати административни производства за спиране изпълнението на строителните и монтажни работи по реда на чл.224 от ЗУТ, а за 243 - са започнати административни производства за забрана ползване по реда на чл.178 от ЗУТ, както следва:

            -     Проверени са 430 строежа  на територията на язовири в обхвата на РДНСК Югозападен район (яз. „Искър”, „Кокаляне, Панчарево, Бели Искър, Огняново, Студена, “Пчелина“, “Дяково”, Калин”, “Карагьол”). Установени са 137 незаконни строежа, за които са образувани административни производства по чл.225 от ЗУТ – за премахване. За 1 строеж е образувано административно производство по чл.224 ЗУТ – за спиране на строителството. За 8 строежа са образувани административни производства по чл.178 ЗУТ – за забрана ползването.

            - Проверени са 106 строежа на територията на язовири в обхвата на РДНСК Северозападен район (яз.„Кула”, „Рабиша”, Огоста, Среченска бара, „Горни Дъбник”, „Сопот”). Установени са 9 незаконни строежа, за които са образувани административни производства по чл.225 от ЗУТ – за премахване и 1 строеж, за който е образувано административно производство по чл.224 ЗУТ – за спиране на строителството. За 4 строежа са образувани административни производства по чл.178 ЗУТ – за забрана ползването.

            - Проверени са 33 строежа на територията на язовири в обхвата на РДНСК Северен централен район (яз. Ал.Стамболийски, Хр. Смирненски, Йовковци, Бели Лом). Установени са 9 незаконни строежа, за които са образувани административни производства по чл.225 от ЗУТ – за премахване.

            - Проверени са 92 строежа  на територията на язовири в обхвата на РДНСК Североизточен район (яз. „Ястребино”, Тича, Г.Трайков(Цонево), Съединение). Установени са 39 незаконни строежа, за които са образувани административни производства по чл.225 от ЗУТ – за премахване и 27 строежа, за които са образувани административни производстви по чл.224 ЗУТ – за спиране на строителството. За 2 строежа са образувани административни производства по чл.178 ЗУТ – за забрана ползването.

            - Проверени са 138 строежа  на територията на язовири в обхвата на РДНСК Югоизточен район (яз. „Камчия”,„Порой”, „Ахелой”, „Ясна поляна”, „Мандра”, „Копринка”, „Жребчево”, „Малко Шарково”, „Асеновец”, „Розов кладенец”). ). Установени са 50 незаконни строежа, за които са образувани административни производства по чл.225 от ЗУТ – за премахване и 4 строежа, за които са образувани административни производстви по чл.224 ЗУТ – за спиране на строителството. За 1 строеж е образувано административно производство по чл.178 ЗУТ – за забрана ползването.

            - Проверени са 671 строежа на територията на язовири в обхвата на РДНСК Южен централен район (яз. Белмекен, Чаира, Тополница, Домлян, „Пясъчник”, Голям Беглик, Широка поляна, Беглика, Тошков чарк, Батак, „Въча”, Кричим, Тракиец, Боровица, Кърджали, Студен кладенец, Ивайловград, „Цанков камък”, „Доспат”). Установени са 504 незаконни строежа, за които са образувани административни производства по чл.225 от ЗУТ – за премахване и 10 строежа, за които са образувани административни производства по чл.224 ЗУТ – за спиране на строителството. За 228  строежа са образувани административни производства по чл.178 ЗУТ – за забрана ползването.

·         При получени сигнали за възникнали аварии на пет строежа, от органите на ДНСК са предприети необходимите и законосъобразни действия, включващи проверка, назначаване на техническа експертна комисия, установяване причините и обстоятелствата за настъпването им и даване на съответни препоръки при обследваните аварии.

4. Контрол на действията на общинските/районните  администрации

През 2010г. са извършени 2238 общи проверки на дейността по контрол на строителството на общински и районни администрации. Извършени са и планови проверки на дейността за 2010г. на общо 157 общински и районни администрации, по отношение издадените разрешения за строеж и удостоверения за въвеждане в експлоатация, постъпили сигнали и жалби, дейността по чл.223, ал.3, чл.224, ал.2 и ал.6 ЗУТ, §183, §184 ПЗР ЗИД ЗУТ, спазване на установените със ЗУТ срокове за произнасяне, и др. За установените нарушения на ЗУТ са образувани общо 201 административнонаказателни производства.

Извършени са и 5684 служебни проверки по реда на чл.156, ал.1 ЗУТ, във връзка с получени 21577  уведомления от районната/общинска администрация за издадени Разрешения за строеж, съгласно разпоредбите на чл.149, ал.5 ЗУТ. За извършени нарушения по ЗУТ, актовете по неговото прилагане и други правила и нормативи в проектирането и строителството, при упражнения контрол при издаването на строителни книжа са образувани  82 административнонаказателни производства срещу главни архитекти и длъжностни лица на общинските/ районните  администрации.

5. Дейност по издаване на индивидуални административни актове

Във връзка с образувани административни производства по ЗУТ са издадени 2102  индивидуални административни акта както следва:

             - 525 заповеди по чл.216, ал.5 ЗУТ от началниците на РДНСК за произнасяне по законосъобразността на издадени административни актове от главните архитекти на общините /откази за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и откази за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива/, от които 99 бр. за отмяна на посочените актове.

             - 50 заповеди по чл.156, ал.1 ЗУТ за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК.

- 73 заповеди по чл.224, ал.1, вр. ал.3 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи или части от тях, които се извършват без одобрени инвестиционни проекти и/или без влязло в сила разрешение за строеж; при съществени отклонения по смисъла на чл.154, ал.2 ЗУТ; със строителни продукти, несъответстващи на съществените изисквания към строежите или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи; без осигурен от възложителя строителен надзор в случаите, когато такъв е задължителен; без да е съставен протокол за строителна линия и ниво и/или без да е заверена заповедната книга; без съгласуване с Министерство на културата при условията и по реда на чл.125, ал.5 ЗУТ за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителни зони.

- 98 заповеди по чл.224, ал.7 за спиране и забрана достъпа до незаконни строежи.

            - 400 заповеди по чл.178, ал.5 ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях, които се ползват преди да са въведени в експлоатация,  не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация.

- 31 заповеди за забрана/разрешаване достъпа до строежи.

- 925 заповеди по чл.225 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях.

По образувани съдебни дела срещу административни актове на ДНСК е осъществена дейност по процесуално представителство в 3728 бр. случаи.

6. Дейност по премахване на незаконни строежи

През 2010г. са премахнати общо 617 незаконни строежа, както доброволно от извършителите след отправени покани за доброволно изпълнение или непосредствено преди извършване на принудителното премахване, така и принудително по реда на Наредба №13/23.07.2001г., част от които: „Пет етажен хотел в комплекс „Лазур”, гр. Бургас, „Жилищна сграда на три етажа с приземен и терасовиден етаж”, гр.Плевен, „Жилищна сграда”, гр.Видин, „Жилищна сграда”, гр.Монтана, „Жилищна сграда”, гр.Хасково, „Жилищна сграда”, гр.Свищов, „Едноетажна пристройка към жилищна сграда”, гр.Русе, „Едноетажна пристройка към жилищен блок”, гр.Благоевград, „Едноетажна пристройка към жилищна сграда”, гр.Търговище, „Пристройка към жилищна сграда”, гр.Лясковец, „Едноетажна жилищна сграда”, с.Давидово, Община Търговище, „Едноетажна масивна пристройка”, гр.Сандански, „Масивна сграда”, гр.Твърдица, „Масивна сграда”, гр.Белица, “Втори етаж от масивна двуетажна сграда”, гр.Враца, „Надстройка на съществуваща сграда”, гр.Сливен, „Хранителен магазин”, гр.Лом, „Гаражни клетки”, гр.Видин, „Сграда за търговска дейност”, гр.Лом, „Складово помещение съм съществуващ хотел”, гр.Сандански, “Стопанска сграда–склад за зърно и фураж”, с.Рогозен, Община Хайредин, „Сезонна масивна двуетажна сграда”, гр.Червен бряг, „Оранжерии 8 бр.”, гр.Хасково, „Работилница”, гр.Вършец, „Ресторант „Дунав”-рибарско селище”, с.Антимово, Община Видин, „Подпорна стена”, гр.Девин, „Автомивка”, гр.Димитровград, „Барбекю-лятна кухня”, гр.Балчик, “Снек-бар”, с.Арбанаси, Община Велико Търново, „Заведение за обществено хранене-Бирена къща”, морски плаж „Моби Дик”, Община Балчик и др.

Премахнати са и 26 незаконни сгради - в местността „Ченгене скеле” при Бургас и 7 незаконни пристройки и надстройки в Старинен Несебър. Премахнати са и три строежа на Централен плаж Бургас, в т. ч. „Комплекс „Черно море” и „Корал”, представляващ комплекс от масивни двуетажни сгради. В края на 2010г. започна премахването и на 20 строежа по плажовете при гр.Варна. В началото на декември, в изпълнение на влязла в сила заповед, принудително бе премахнат незаконен строеж „Буна-Яхтено пристанище”, изпълнен на територията на морски плаж в курортен комплекс „Русалка” в община Каварна и незаконния хотел „Рамона” на плажа в кк „Чайка“. През месец декември на 2010г. са премахнати и 26 незаконни строежа край язовир “Искър”. В края на 2010г. започна премахването и на 26 незаконни сгради и две голф игрища в Долна баня.

7. Дейност по въвеждане в експлоатация на строежи от І, ІІ и ІІІ категория на територията на Република България

През 2010г. са въведени в експлоатация общо 4768 строежа за които са проведени държавни приемателни комисии и са издадени разрешения за ползване. 3302 от тях са издадени от началниците на регионални дирекции и 1466 - са издадени от началника, съответно заместник - началника на ДНСК.

Голям брой от въведените в експлоатация строежи са с широко обществено значение, строежи от туристическия отрасъл, хидротехнически обекти, инфраструктурни и др. обекти, някои от които:

Инфраструктурни обекти и съоръжения към тях:

Автомагистрала "МАРИЦА", „Софийски околовръстен път-Южна дъга”, „Рехабилитация на ЕСТАКАДА по бул."БРЮКСЕЛ", гр.София, „Общински път Смолян-Пампорово, разклон "Райкови ливади"-с.Левочево, „Разширение на пристанище Бургас”, „Рехабилитация на пристанище "Росенец" - Етап ІІ”, гр.Бургас,

„Корекция на река Слатинска”, гр.София, „Аварийно укрепване и възстановяване на 8 бр. язовири” на територията на община Ловеч, „Укрепване бреговете на р.Сенковчица”, гр.Априлци, „Укрепване на десния бряг на р.Рилска-етап ІІ-ри”, гр.Рила, „Укрепване на свлачище път "Златни пясъци - Варна",

Производствени сгради:

„Завод за третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване”, гр.Нови Искър, „Завод за обезводняване на гипс”, с.Медникарово, Община Гълъбово, „Завод за производство на РVС-профили-"СТИЛМЕД" АД”, гр.София, „Завод за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав”, гр.Русе, „Фабрика за производство на етанол и биоетанол”, гр.Алфатар, „Предприятие за производство на органични масла и биодизел”, с.Козаревец, Община Лясковец, „Предприятие за производство на пластмасови изделия”, гр.Садово, „Предприятие за третиране на опаковки от разделно събиране на отпадъци”, гр.Търговище, „Депо за твърди битови отпадъци за общините Елхово и Болярово - първи етап”, „Складово стопанство за съхранение на зърно силозен тип”, гр.Павликени, „Предприятие за винопроизводство”, с.Венец, Община Карнобат, „Фабрика за производство на конфекция”, гр.Горна Оряховица и др.

Съоръжения в областта на газоснабдяването, водоснабдяването, електроснабдяването и други дейности:

„Газификация на гр.Попово”, „Газификация на гр.Ловеч”, „Газификация на гр.Кубрат”, „Газификация на гр.Павликени”, „Газификация на гр.Русе”, „Газификация на гр.Петрич”, „Газификация на гр.Монтана”, „Газификация на гр.Асеновград”, „Газификация на гр.Самоков”, „Газификация на гр.Елин Пелин”, „Газификация на гр.Севлиево”, „Газификация на гр.Разград”, „Газификация на гр.Кубрат”, „Газификация на гр.София”, „Газификация на гр.Кюстендил”, „Газификация на гр.Банско”, „Газификация на гр.Петрич”, „Газификация на гр.Банкя”, „Газификация на гр.Божурище”, „Газификация на гр.Ямбол”, „Газификация на гр.Пещера”, „Газификация на гр.Пазарджик”, „Газоразпределителна мрежа гр.Шумен”, „Газоразпределителна мрежа гр.Добрич”, „Водоснабдяване на хълм "Трапезица", гр.Велико Търново, „Рехабилитация на водопроводи”, гр.Пловдив, „Пречиствателна станция за питейни води”, гр.Сандански, „Пречиствателна станция за отпадъчни води”, гр.Балчик, „Пречиствателна станция за отпадъчни води”, гр.Ловеч, Пречиствателна станция за отпадъчни води,” гр.Белослав, „Ветроенергиен парк "Каварна", „Ветроенергиен парк "Св. Никола",Рехабилитация на ТЕЦ "Марица-изток 2" блокове 1,2,3 и 4”, с.Ковачево, Община Раднево, „МВЕЦ Зла река”, гр.Априлци, „МВЕЦ Карлуково”, гр.Луковит, и др.

Сгради и съоръжения за обществено обслужване:

„Възстановяване и реконструкция на опера”, гр.Стара Загора,  „Административна сграда с офиси”, гр.Варна, „Сграда за комплексно обществено обслужване”, гр.Варна, „Търговски център "Айко", гр.Бургас, „Многофункционален Търговски комплекс "Сердика Център", гр.София, „Малък стационарен ски-влек”, с.Паничище, Община Сапарева баня, Област Кюстендил, „Търговски център "Галерия", гр.Пловдив, Търговски центрове "БИЛЛА МАРКЕТ", Хипермаркети "Кауфланд", Магазини „ЛИДЛ”, Магазини "Пенни Маркет", Търговски център "ТЕХНОПОЛИС-ЯВОР", гр.Бургас, „Магазин за промишлени стоки "ДЖАМБО", гр.София, „Търговски комплекс”, гр.Габрово, Многофункционален търговско - развлекателен комплекс "МОЛ РУСЕ”, Многофункционален Търговско-развлекателен комплекс с подземни гаражи (Хипермаркет КАРФУР) и др.

„Национален център по радиобиология и радиационна защита”, гр.София, „Многопрофилна болница за активно лечение "Св.Иван Рилски" - 2003", гр.Дупница, „Медицински център”, гр.Сливница, „Специализирана болница за активно лечение по неврология, физиотерапия и рехабилитация "Свети Георги", гр.Монтана, „Диагностично-консултативен център II”, гр.Добрич, „Дентални кабинети и зъботехническа лаборатория”, гр.Якоруда  и др.

„Ваканционно селище за отдих и туризъм”, гр.Банско, „Жилищен комплекс РИВЪР ХАУС”, гр.Хасково, Хотелски комплекс "Орфей", к.к.Пампорово, Хотелски комплекс "Приморец", гр.Бургас, „Жилищен и бизнес комплекс "Резиденшъл Парк София", „Апартаментен хотел "Берлин Парк Витоша", гр.София, „Училищен комплекс "Дружба" - Етап І и ІІ”, гр.София, „Многофункционална спортна зала - Етап І”, гр.София, „Студентско общежитие на СУ „Св.Климент Охридски”, гр.София, „Технологична лаборатория за отработването на технологичните параметри на лабораторните технологии на синтетични лекарствени продукти”, с. Самораново, община дупница, „Реконструкция и модернизация на футболен терен на стадион Миньор”, гр.Перник, „Езиково училище „Дорис Тенеди”, гр.София.

„Митническо бюро и ТИР-терминал Видин към митница "Лом", „Реконструкция и разширение на ГКПП-Гюешево” и др.

8. Административнонаказателна дейност

За установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му през 2010г. са съставени общо 964 акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, от които 614 на физически лица и 350 на юридически лица. Издадени са 813 наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции на физически и юридически лица на обща стойност            2 212 300 лв.

9. Дейността на ДНСК по подпомагане на Министъра на РРБ при издаване на лицензи на консултанти

През 2010г. ДНСК е подпомогнала Министъра на РРБ при провеждането на:

- 30 процедури по издаване на лицензи на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор-приключили с издаване на  28 лиценза от Министъра на РРБ и 2 отказа за издаване на лиценз;

- 190 процедури по продължаване срока на лицензи на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор-приключили с издаване на лицензи от Министъра на РРБ;

- 254 процедури по отразяване на настъпили промени в някои от обстоятелствата, послужили като основание за издаване на лицензи, в т.ч. и изменение на списъци на правоспособните физически лица от екипи на консултанти-приключили с издадени заповеди на Министъра на РРБ и издадени нови списъци на екипи консултанти по чл.13, ал.1, т.5 от Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор;

- 2 процедури по прекратяване преди изтичане на срока лицензи  за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

10. Реализирани приходи

Реализираните приходи от ДНСК за Държавния бюджет от наложени глоби и имуществени санкции, държавни такси за издаване на разрешения за ползване, лицензи на консултанти и предоставяне на достъп до обществена информация са в размер на 7 036 492 лв., от които

-          812 408 лв. – реализирани вземания по влезли в сила наказателни постановления;

-          6 062 206 лв. - държавни такси за издаване на разрешения за ползване;

-          152 600 лв. – държавни такси по провеждани процедури за и във връзка с издадени лицензи на консултанти;

-          9278 лв. – от предоставяне на достъп до обществена информация;

11. Дейност на ДНСК през месеците ноември и декември на 2010г.

            През последните два месеца на 2010г. в ДНСК са обработени 13508 запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица.

Извършени са 1372 проверки на строежи за установяване законосъобразността на разрешеното и извършвано/извършено строителство и съответствието му с издадените строителни книжа, в т.ч. 271 проверки относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория.

От органите на ДНСК са проверени 1470 строежа, намиращи се в прилежащите територии на 53-те комплексни и значими язовира на територията на цялата страна, като за 748 от тези строежи са съставени констативни актове, като основание за започване на административни производства за премахване по реда на чл.225 от ЗУТ, за 43 от строежите са започнати административни производства за спиране изпълнението на строителните и монтажни работи по реда на чл.224 от ЗУТ, а за 243 - са започнати административни производства за забрана ползване по реда на чл.178 от ЗУТ.

В края на 2010г. е засилен контрола на ДНСК върху дейността на общинските / районните администрации. В изпълнение на предоставените от ЗУТ /чл.222, ал.2, т.3 и т.7/ правомощия на органите на ДНСК, за упражняване на контрол по законосъобразността на извършваното строителство, във вр. с чл.4, ал.1 и ал.2 от Устройствения правилник на ДНСК и правомощията, предоставени със Заповед № РД-13-446/ 01.11.2010г. на началника на ДНСК, от началниците на РДНСК са издадени заповеди за извършване на проверки от секторите при РДНСК в Общинските администрации, попадащи в териториалния им обхват. В периода 10.11.2010г.-22.12.2010г. са извършени проверки на дейността за 2010г. на общо 157 общински и районни администрации, по отношение издадените разрешения за строеж и удостоверения за въвеждане в експлоатация, постъпили сигнали и жалби, дейността по чл.223, ал.3, чл.224, ал.2 и ал.6 ЗУТ, §183, §184 ПЗР ЗИД ЗУТ, спазване на установените със ЗУТ срокове за произнасяне, и др.

При извършените проверки, за констатирани пропуски и слабости по прилагане на нормативната уредба по устройство на територията и  установени нарушения при изпълнение функциите и задълженията по ЗУТ, срещу виновните длъжностните лица от общиниските администрации са образувани общо 119  административнонаказателни производства.

По реда на чл.156 от ЗУТ са извършени 1011 служебни проверки в общинските/ районните администрации по законосъобразност на издадени разрешения за строеж и одобрени инвестиционни проекти. Издадени са 21 заповеди по чл.156, ал.1 ЗУТ за отмяна на незаконосъобразно одобрени и издадени строителни книжа.

            От началниците на РДНСК са издадени 76 заповеди по чл.216, ал.5 ЗУТ във връзка с произнасяне по законосъобразността на издадени административни актове от главните архитекти на общините /откази за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и откази за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива/, от които с 21 заповеди  са отменени  посочените административни актове на главните архитекти на общините.

            За последните два месеца на 2010г. от органите на ДНСК са издадени 145 заповеди на основание чл.178, ал.5 от ЗУТ – за забрана ползване на строежи, 11 заповеди на основание чл.224, ал.3 ЗУТ – за спиране на строежи и 15 заповеди на основание чл.224, ал.7 от ЗУТ – за спиране на установени незаконни строежи. Издадени са и 296 заповеди на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи на територията на цялата страна.

През месеците ноември и декември 2010г. са премахнати 188 незаконни строежа, в т.ч. 26 незаконни сгради - в местността „Ченгене скеле” при Бургас и 7 незаконни пристройки и надстройки в Старинен Несебър. Премахнати са и три строежа на Централен плаж Бургас, в т. ч. „Комплекс „Черно море” и „Корал”, представляващ комплекс от масивни двуетажни сгради. В края на 2010г. започна премахването и на 20 строежа по плажовете при гр.Варна. В началото на декември, в изпълнение на влязла в сила заповед, принудително бе премахнат незаконен строеж „Буна-Яхтено пристанище”, изпълнен на територията на морски плаж в курортен комплекс „Русалка” в община Каварна. Премахнат е и незаконния хотел „Рамона” на плажа в кк „Чайка“. През месец декември на 2010г. са премахнати и 26 незаконни строежа край язовир “Искър”. В края на 2010г. започна премахването и на 26 незаконни сгради и две голф игрища в Долна баня.

През месеците ноември и декември 2010г. са въведени в експлоатация общо 1036 строежа, за които са проведени държавни приемателни комисии и са издадени разрешения за ползване.

За установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му през ноември и декември на 2010г. са съставени общо 267 акта по реда на ЗАНН, от които 186 на физически лица и 81 на юридически лица. Издадени са 204 наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции на физически и юридически лица на обща стойност 480 900 лв.

За месеците ноември и декември на 2010г. реализираните приходи от ДНСК за Държавния бюджет от наложени глоби и имуществени санкции, държавни такси за издаване на разрешения за ползване, лицензи на консултанти и предоставяне на достъп до обществена информация са в размер на 1 479 108 лв., от които: 137350 лв. – реализирани вземания по влезли в сила наказателни постановления; 1 327 055 лв. - държавни такси за издаване на разрешения за ползване; 13 100 лв. – държавни такси по провеждани процедури за и във връзка с издадени лицензи на консултанти; 1603 лв. – от предоставяне на достъп до обществена информация.

12. Изпълнение на годишните цели за 2010г.

            В заключение ДНСК отчита изпълнение на стойностите, залегнали в Ежегодните цели на администрацията за 2010г., както и изпълнение на планираните за края на 2010г. задачи, залегнали като краткосрочни приоритети в концепцията за подобряване на дейността на ДНСК в изпълнение на контролните й функции по ЗУТ – въведе се режим на планови комплексни проверки в общините, засили се контрола по изпълнение на заповеди, издадени от ДНСК, извършиха се проверки на всички 53 значими язовира на територията на Република България, предприеха се действия по привеждане в изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи по Черноморското крайбрежие. От ДНСК е изпълнен и поетият ангажимент за публично оповестяване на влезлите в сила заповеди за премахване, като на 10.12.2010г. на интернет страницата на ДНСК бе публикуван регистъра на тези заповеди, както и данни за предприетите от органите на ДНСК действия  по изпълнението им.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност