За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


 

 

ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ЗА 2014г.

 

Настоящият доклад съдържа данни за предприетите действия, упражнени правомощия и резултатите от дейността на ДНСК за периода 01.01.2014г. до 31.12.2014г.

1. Дейността на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ обхваща:

Контрол по спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, както следва:

-          контрол по законосъобразността на издадените строителни книжа;

-          контрол по законосъобразността на извършваното строителство, наличие на строителни книжа и изпълнението съгласно правилата и нормите на строителните и монтажните работи;

-          контрол при влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите;

-          контрол по изпълнение на мероприятия за възстановяване на територии с особена териториалноустройствена защита.

-          контрол за законосъобразността на ползването на строежите на територията на Република България;

-          привеждане в изпълнение /в т.ч. принудително/ на издадените заповеди за спиране на строителните и монтажните работи, за забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по законоустановения ред  и за премахване на незаконни строежи;

-          обследване и документиране на  аварии в строителството;

-          контрол на действията на общинските администрации и на участниците в инвестиционния процес;

-          издаване/отказ за издаване на разрешения за ползването на строежите от І, ІІ и ІІІ категория;

-          провеждане на административнонаказателни производства и налагане на  предвидените в Закона за устройство на територията санкции при установени нарушения.

 

Предприети действия и упражнени правомощия от Дирекция за национален строителен контрол за периода 01.01.2014г. – 31.12.2014г.

 

 

Д  Е  Й  С  Т  В  И  Я

БРОЙ

·          

Постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, искания за назначаване на ДПК и кореспонденция, свързана с тях

59 263

·    

Извършени проверки на строежи за установяване законосъобразността на разрешеното и извършвано/извършено строителство и съответствието му с издадените строителни книжа и на издадени строителни книжа, в т.ч.:

34 105

 

- проверки на строежи съвместно с Изпълнителната Агенция “Главна инспекция по труда”

118

 

- проверки на базови станции на мобилни оператори

433

 

- проверки на бетонови възли и  асфалтови бази

145

 

- проверки съгласно Заповед №РД-02-14-647/03.11.2004г. на Министъра на РРБ на строежи от първа до четвърта категория, относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи - строителен надзор

- служебни проверки по реда на чл.156, ал.1 ЗУТ и проверки по чл.216, ал. 5 ЗУТ

4 203

 

 

 

21 941

·                   

Издадени административни актове в резултат на осъществен контрол в т.ч.:

745

 

- заповеди по обжалване на административни актове на главни архитекти на общините (откази за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти и откази за издаването им, актове за узаконяване и откази за издаването им), в т.ч. заповеди за отмяна на посочените актове,

484

 

 

 

 

57

 

в т.ч. заповеди за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК

109

 

- заповеди за спиране изпълнението на строежи или части от тях

14

 

- заповеди за забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по законоустановения ред

68

 

- заповеди за забрана/разрешаване достъпа до строежи

27

 

- заповеди за премахване на незаконни строежи

43

·                   

Премахнати незаконни строежи

389

·                   

Разрешения за ползване на строежи от І, ІІ и ІІІ категория -

3 427

·                   

Дейност по прилагане административнонаказателните разпоредби на ЗУТ:

- съставени актове за установени административни нарушения -

- издадени наказателни постановления за установени нарушения -

 

 

187

131

·                   

Дейност на ДНСК по издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор:

- проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение

 

 

 

 

651

·                   

Реализирани приходи за Държавния бюджет от:

- вземания по влезли в сила наказателни постановления и изпълнителни дела

4 885 945лв.

466 954лв.

 

- такси по Тарифа 14, които се събират в системата на МРРБ и от Областните управители, одобрена с постановление №175/1998г. на Министерски съвет

4 418 991лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Постъпили в ДНСК запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, в т.ч. получени чрез Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и други ведомства и искания за назначаване на ДПК:

Общият брой запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, искания за ДПК, постъпили и обработени в ДНСК е 59 263 бр., от тях 19 878 бр. са получени в Централно управление на ДНСК и 39 385 бр. в регионалните дирекции на ДНСК.

3. Дейност по извършване на проверки на строежи за спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му

            През 2014г. от ДНСК са извършени 12164 бр. проверки на строежи и обекти за установяване законосъобразността на извършеното строителство, въвеждане в експлоатация и ползването им. Съставени са 113 бр. констативни актове за установени нарушения на ЗУТ като са предприети необходимите последващи законови действия при спазване процедурите на ЗУТ.

През 2014г. от ДНСК са извършени:

- 118 проверки на строежи съгласно подписано споразумение за координация и сътрудничество между Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” и ДНСК на територията на областите: Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Русе, Сливен, Стара Загора и др.;

- проверки на 124 функциониращи бетонови възли и 21 асфалтови бази, с цел ефективен контрол на местата за производство и влагане в строежите на качествени бетонни и асфалтови смеси, оценени по реда на Наредба за съществените изисквания съм строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за спазването на съществените изисквания по смисъла на чл.169а, ал.1 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове в Република България;

- 433 проверки на базови станции на мобилни оператори и др.

 

4. Контрол на действията на общинските/районните администрации

През 2014г. от ДНСК са извършени 313 планови комплексни проверки на дейността на общински/ районни администрации по отношение законосъобразност на издадените строителни книжа, удостоверения за въвеждане в експлоатация, постъпили сигнали и жалби, дейността по чл.223, чл.224А и чл.225А ЗУТ, спазване на определените със ЗУТ срокове и др. Някои от общините са проверявани повече от един път. За установените при проверките нарушения на ЗУТ са образувани общо 20 административно-наказателни производства срещу длъжностни лица от общинските администрации и участници в строителството, по които са издадени 12 бр. наказателни постановления на обща стойност 5700лв.

 

5. Дейност на ДНСК по упражняване на контрол при издаването на строителни книжа

През 2014г. са извършени 21941 служебни проверки по реда на чл.156, ал.1 ЗУТ и проверки по чл.216, ал. 5 ЗУТ, във връзка с получени 23154 уведомления от районната/общинска администрация за издадени 28369 бр. разрешения за строеж и вписани забележки за промени в инвестиционните намерения след издаване на разрешенията за строеж, съгласно чл.149, ал.5 ЗУТ, в резултат на които са издадени 593 заповеди, от които 166 заповеди за отмяна на издадени строителни книжа. За извършени нарушения по ЗУТ, актовете по неговото прилагане и други правила и нормативи в проектирането и строителството, при упражнения контрол при издаването на строителни книжа са образувани 85 административнонаказателни производства срещу главни архитекти и длъжностни лица на общинските/районните администрации и са издадени 27 наказателни постановления за сума в размер на общо 24500 лв.

 

6. Дейност по издаване на индивидуални административни актове

През 2014г. във връзка с образувани административни производства по ЗУТ от ДНСК са издадени 745 индивидуални административни акта както следва:

             - 484 заповеди по чл.216, ал.5 ЗУТ от началниците на РДНСК за произнасяне по законосъобразността на издадени административни актове от главните архитекти на общините /откази за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и откази за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива/, от които 57 бр. за отмяна на посочените актове;

             - 109 заповеди по чл.156, ал.1 ЗУТ за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК;

- 14 заповеди по чл.224 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи или части от тях;

            - 68 заповеди по чл.178, ал.5 ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях, които се ползват преди да са въведени в експлоатация, не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация;

- 27 заповеди за забрана/разрешаване достъпа до строежи;

- 43 заповеди по чл.225 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях.

По образувани съдебни дела срещу административни актове на ДНСК е осъществена дейност по процесуално представителство в 1933 съдебни производства.

 

7. Дейност по премахване на незаконни строежи

През 2014г. са премахнати общо 389 бр. незаконни строежа, както доброволно от извършителите след отправени покани за доброволно изпълнение или непосредствено преди извършване на принудителното премахване, така и принудително по реда на Наредба №13/23.07.2001г.

 

8. Дейност по въвеждане в експлоатация на строежи от І, ІІ и ІІІ категория на територията на Република България

През 2014г. са въведени в експлоатация общо 3427 строежа, за които са проведени държавни приемателни комисии и са издадени разрешения за ползване - 1517 от тях са издадени от началниците на регионални дирекции и 1910 - са издадени от началника, съответно заместник - началника на ДНСК.

Голям брой от въведените в експлоатация строежи са с широко обществено значение с финансиране с европейски средства по различни оперативни програми, в т.ч. „Регионално развитие”, Транспорт”, „Околна среда”, „Развитие на селските райони” и др., строежи от туристическия отрасъл, хидротехнически обекти, инфраструктурни и други обекти, някои от които:

Инфраструктурни комуникационно-транспортни обекти и съоръжения към тях:

-          „Пътен възел Българово при км 352+084 по километража на АМ ТРАКИЯ“;

-          Обходен път на гр.Враца - Път І-1 /Е 79/;

-          Рехабилитации на множество републикански и общински пътища на територията на цялата страна;

-          Речна Информационна Система /РИС/ в Българската част на река ДУНАВ – БУЛРИС - Фаза 2 в гр. Русе;

-          Обновяване и реконструкции на множество учасъци от железен път (ЖП) и гарови съоръжения и тунели и др.

Съоръжения в областта на газоснабдяването, водоснабдяването, електроснабдяването и други дейности:

Съоръжения в областта на газоснабдяването и топлоснабдяването:

-          АГРС Самоков“;

-          Газоразпределителни мрежи в гр.Пловдив, гр. Благоевград, гр. Радомир, обшина Родопи, гр. Димитровград и др.

По оперативни програми „Регионално развитие” и „Околна среда” са изградени нови и са рехабилитирани съществуващи водопроводни и канализационни системи от интегрирани водни проекти на населени места в цялата страна, включително пречиствателни станции за отпадни води, както и регионални депа за неопасни отпадъци:

-          „Реконструкция на Хлоратна станция на Пречиствателна станция за питейни води /ПСПВ/ Бистрица“;

-          Интегрирани Водни Проекти, вкл. и изграждане на ПСОВ, в т.ч. на гр. Пирдоп, гр. Кнежа, гр. Козлодуй, гр. Раковски, гр. Съединение, гр. Стара Загора – четири етапа и др.;

-          Регионално депо за ТБО - гр.Мадан – разширение;

-          Сепарираща инсталация за битови отпадъци на Регионално депо за ТБО-Харманли;

-          „Претоварна станция за ТБО“, гр. Балчик;

-          „Довеждащ водопровод за водоснабдяване на с. Черница, гр. Сунгурларе, с. Славянци, с. Чубра, с. Мокрен, с. Пъдарево и Полеви Учебен Полигон Ново село“;

-          Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационната мрежа, вкл. и изграждане на ПСОВ и на множество по-малки населени места.

Съоръжения в областта на електроснабдяването:

-          „Подстанция Червена могила 400/110/31,5 кV - Реконструкция на Открита Разпределителна Уредба /ОРУ/ 400 кV“;

-          Подстанция Варна 750/400/220 кV - Реконструкция на открити разпределителни уредби 750 кV и 400 кV;

-          Въздушен електропровод /ВЕ/ 110 кV от подстанция Айтос до подстанция Слънчев бряг-Запад“ и др.

Други хидротехнически и хидро енергийни съоръжения:

-          Възстановяване на Язовирна стена на Язовир „Черково“, община Карнобат;

-          Реконструкция и модернизация на Язовир „Кюлевча“, община Каспичан;

-          Множество корекции и укрепване на речни брегове, вкл. в населени места.

По Интегрирани проект за Устойчиво подобряване на градска среда и зоните за отдих през настоящата година са въведени в експлоатация:

-          „Рехабилитация на Балнеоложки парк и др. в гр.Вършец“;

-          „Многофункционална спортна зала“ в гр.Свиленград;

-          Спортен Комплекс - Горна Малина“;

-          Проекти за одобряване на градска среда и зоните за отдих в гр. Добрич, гр.Болярово и др.

Приети и въведени в експлоатация през 2014г. са и изпълнените също по оперативни програми „Регионално развитие” реставрации и консервации на недвижими паметници на културата, в т.ч. и тяхното експониране:

-          „Реставрация на Алибеев конак“, гр. Смолян;

-          „Социализация на СРЕДНОВЕКОВЕН ГРАД И КРЕПОСТ ХОТАЛИЧ“, гр.Севлиево;

-           „Реставрация на Къща-Музей Дудекова къща“, на „Къща-Музей Лекова къща“, на „Къща-Музей Райна Княгиня“ и на „Къща-Музей Тутева къща“ в гр.Панагюрище;

-          „Национален Културно-Исторически комплекс Самуилова крепост“ - консервация, реставрация и експониране;

-          „Реставрация и експониране на ГРОБ № 3 /гроб на Хонорий/ от комплекса на некропола на базилика Света София“;

-          „Адаптация на Централна баня за Музей на гр. София с активно присъствие на минерална вода“;

-           „Консервация, експониране и социализация на археологически обекти на НАР КАБИЛЕ“ и много др.

Сгради и съоръжения за обществено обслужване:

-          Общностни центрове в гр. Бургас и в гр. Габрово;

-          Регистрационен-Приемателен център /РПЦ/-Харманли и др.

Лечебни заведения:

-          МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр. Монтана - Зала за Магнитно-резонансна томография, Медико-диагностична лаборатория по образна диагностика и Стерилизационно отделение;

-          „Комплексен Онкологичен център Стара Загора - Отделение за лъчелечение“;

-          „Многопрофилна Болница за Активно Лечение /МБАЛ/ Свети Иван Рилски“, гр. Ст. Загора – разширение;

-          „МБАЛ Д-р Братан Шукеров АД-гр.Смолян - реконструкция и обновяване;

-          УМБАЛ Св.Георги ЕАД-гр.Пловдив - Високотехнологичен център за Образна Диагностика на Онкологични заболявания“;

-          МБАЛ-Бургас - Регионален център за ранна диагностика на Онкологични заболявания, Образна диагностика, Компютърен томограф и Ядрено-Магнитен резонанс“.

В областта на културата и образованието:

-          Обединено Детско Заведение № 123 Шарл Перо“ в гр. София;

-          Обединено Детско Заведение за 140 деца в гр. София;

-          Обединено Детско Заведение № 18 в гр. София;

-          Подобряване образователната инфраструктура – ремонти и саниране на училища на територията на цялата страна.

Административни сгради и сгради в областта на търговията и услугите:

-          „ЖЕНСКИ ПАЗАР-СОФИЯ“;

-          „МЕГА МОЛ-СОФИЯ-ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС“;

-          „Търговски Комплекс София Саут Ринг МОЛ“;

-          „Хипермаркет КАУФЛАНД“ в гр. Кърджали, гр. Пловдив;

-          „МОЛ ПЛЕВЕН“.

            Производствени сгради, складови и логистични центрове и бази:

-          Инсталация за пречистване на течни радиоактивни отпадъци“ в гр. Козлодуй;

-          „Система за пречистване на димни газове от комините на Завода за плоско стъкло и Завода за домакинско стъкло“ в гр. Търговище и „Изграждане на втора инсталация за производство на домакинско стъкло“;

-          „Складово стопанство и система за инжектиране на биодизел“, гр. Русе;

-          „Инсталация за Химическа водоочистка /ХВО/ - КЦМ АД-Пловдив“;

-          „Техническа и биологична рекултивация на участъци: Яновска, Парна централа, Остра чука, Централна Петровица, Сполука и Койнарци, Върба, Печинско, Септември, Конски дол, Бориева и Северна Петровица на ГОРУБСО МАДАН АД“;

-          „Завод за бутилиране на вода“, гр. Девин;

-          „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ ЕАД - Реконструкция и модернизация на Обогатителната фабрика“;

-          „Индустриален парк Шумен - Техническа инфраструктура“;

-          „Производствен Комплекс за горещо поцинковане“ в гр. Русе;

-          „Радиофармакологична Производствена лаборатория“ в гр. София.

 

9. Административнонаказателна дейност

За установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му през 2014г. са съставени общо 187 акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Издадени са 131 наказателни постановления за налагане на 77 глоби на физически лица и 54 имуществени санкции на юридически лица на обща стойност 216800 лв.

 

10. Дейност на ДНСК по издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор:

През 2014 г.са  проведени 651 процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение.

 

11. Реализирани приходи

Реализираните приходи от ДНСК за Държавния бюджет от наложени глоби и имуществени санкции и изпълнителни дела, държавни такси за издаване на разрешения за ползване, лицензи на консултанти и предоставяне на достъп до обществена информация са в размер на 4 885 945 лв., от които

-          466 954 лв. – реализирани вземания по влезли в сила наказателни постановления с наложени глоби и имуществени санкции и изпълнителни дела

-          4 418 991 лв. - държавни такси за издаване на разрешения за ползване.

 

12. Изпълнение на годишните цели на ДНСК за 2014г.

Показатели за полза/ефект

Мерна единица

Целева стойност

Отчет

Изпълнение в %

1. Извършени проверки на строежи и строителни книжа

брой

20000

34105

170,525

2 Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол

брой

400

745

186,25

3. Премахнати строежи

брой

350

389

111,143

4. Разрешаване ползването на строежите

брой

3300

3427

103,848

5. Проведени административноноказателни производства

брой

200

196

98

6. Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение

брой

500

651

130,2

7. Дейност по обработване на постъпили  запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица

брой

60000

59263

98,77

 

ДНСК отчита изпълнение на стойностите, залегнали в Ежегодните цели на администрацията за 2014г. в изпълнение на контролните й функции по ЗУТ. През 2014г. продължи извършването на плановите комплексни проверки в общините както и контрола по изпълнение на заповеди, издадени от ДНСК.

Създадените през 2010г. и през 2011г. публични регистри на влезлите в сила заповеди за премахване и на Разрешенията за ползване, издадени от ДНСК, се актуализират ежемесечно на 10-то число на интернет страницата на ДНСК.

 

 

Цели на ДНСК за 2015 г.

Цел на ДНСК за 2015 г.

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Целева стойност

1. Да предостави качествено обслужване, достъп до услуги и възможност за защита на правата и интересите на всеки член на обществото

1. Дейност по обработване на постъпили  запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица

брой

60000

2. Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение

брой

500

3. Разрешаване ползването на строежите

брой

3500

2. Да упражни контрол върху извършването  на строежите на територията на Република България и  контрол по влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.

 1. Извършени проверки на строежи и строителни книжа

брой

25000

2 Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол

брой

1000

3.Съставени  актове по ЗАНН

брой

500

4.Издадени наказателни постановления и резолюции

брой

500

3. Премахване на незаконните строежи по влезли в сила заповеди за премахване

1. Премахнати строежи

брой

800

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност