За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


ДОКЛАД от инж

ДОКЛАД
от
инж.Иван Симидчиев – началник на Дирекция за национален строителен контрол при Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Относно: дейността на Дирекция за национален строителен контрол за  2009г.

 

Дейността на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ обхваща:

1.Контрол по спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, както следва:

-          контрол по законосъобразността на издадените строителни книжа;

-          контрол по законосъобразността на извършваното строителство, наличие на строителни книжа и изпълнението съгласно правилата и нормите на строителните и монтажните работи;

-          контрол при влагането на строителни продукти, във връзка със оценката им за съответствие със съществените изисквания към строежите;

-          контрол по изпълнение на мероприятия за възстановяване на територии с особена териториалноустройствена защита;

-          издаване/отказ за издаване на разрешение за ползването на строежите от І, ІІ и ІІІ категория;

-          провеждане на административнонаказателно производство при установени нарушения;

-          привеждане в изпълнение /в т.ч. принудително/ на издадените заповеди за спиране на строителните и монтажните работи, за забрана ползването на строежи не приети по установения ред  и за премахване на незаконни строежи

-          обследва аварии в строителството

2. Провеждане на процедури по издаване лиценз на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и провеждане на процедури по отразяване на настъпили промени в някои от обстоятелствата, послужили като основание за издаване на лиценза, в т.ч. и изменение на списъци на правоспособните физически лица от екипа на консултанта, съгласно Заповед №РД-02-14-802/30.12.2003г. на Министъра на РРБ.

 

Предприети действия и упражнени правомощия от Дирекция за национален строителен контрол

         

                                                                                                                2009г.

Д  Е  Й  С  Т  В  И  Я

БРОЙ

1.

Постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица

70 915

2.

Извършени проверки на строежи за установяване законосъобразността на разрешеното и извършвано/извършено строителство и съответствието му с издадените строителни книжа, в т.ч.

11 558

 

- проверки на увеселителни заведения, клубове, дискотеки, игрални зали, интернет и компютърни клубове и заведения за общественно хранене

146

 

- проверки на строежи от дървообработващата и дървопреработващата промишленост

220

 

- проверки на строежи съвместно с Изпълнителната Агенция “Главна инспекция по труда”

163

 

- проверки на стадиони и други спортни съоръжения на територията на цялата страна съвместно с Министерство на вътрешните работи

41

 

- проверки на базови станции на мобилни оператори “VIVATEL”, “GLOBUL” и “МОБИЛТЕЛ”

618

 

- проверки на бетонови възли

33

 

- проверки на обекти за производство, делаборация, съхранение, търговия и ползване на взривни вещества

65

 

- проверки съгласно Заповед №РД-02-14-647/03.11.2004г. на Министъра на РРБ на строежи от първа и четвърта категория, относно изпълнение на зъдълженията на лицата, упражняващи строителен надзор  

1 075

3.

Издадени административни актове в резултат на осъществен контрол в т.ч.:

2 439

 

- заповеди по административни актове на главни архитекти на общините (откази за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, заедо със съгласуваните и одобрените инвестиционни проекти и откази за издаването им, актове за узаконяване и откази за издаването им)

692

 

- заповеди за спиране изпълнението на строежи или части от тях

234

 

- заповеди за забрана обитаването, съответно ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по съответния ред

396

 

- заповеди за забрана достъпа

160

 

- заповеди за премахване на незаконни строежи

957

4.

Премахнати строежи

612

5.

Разрешаване ползването на строежите в Република България

5 445

6.

Дейност по прилагане административнонаказателните разпоредби на ЗУТ

- съставени актове за административни нарушения

- издадени наказателни постановления за установени нарушения по ЗУТ в т.ч.:

- образувани административнонаказателни производства срещу главни архитекти и длъжностни лица на общини

 

 

1 116

1 003

 

52

7.

Проведении процедури по издаване на лиценз на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/ли упражняване на строителен надзор

52

8.

Проведении процедури по продължаване срока на лиценз на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/ли упражняване на строителен надзор

209

9.

Проведении процедури по отразяване на настъпили промени в някои от обстоятелствата, послужили като основание за издаване на лиценза, в т.ч. и изменение на списъци на правоспособните физически лица от екипа на консултанта

252

10.

Реализирани вземания от влезли в сила наказателни постановления, издадени от Началника на ДНСК и оправомощени за това лица

1 918 880

лв.

11.

Такси по Тарифа 14, които се събират в системата на МРРБ и от Областните управители, одобрена с постановление №175/1998г. на Министерски съвет

7 230 005

лв.

 

·                    Отговори, разпореждания, указания и проверки по жалби и молби на физически и юридически лица, постъпили в ДНСК, както и на тези получени чрез Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и други ведомства:

Общият брой жалби и преписки постъпили в ДНСК са 70915 бр.: от тях 21672 бр. са получени в Централно управление на ДНСК, 49243 бр. в Регионалните дирекции.

·               Проверки на строежи:

Проверени са общо 11558 бр. строежи и обекти за установяване законосъобразността на извършеното строителство, въвеждане в експлоатация и ползването им. Съставени са 2081 бр. констативни актове за установени нарушения на ЗУТ като са предприети необходимите последващи законови действия при спазване процедурите на ЗУТ.

Извършените проверки от регионални структури, са както следва: РДНСК-Благоевград – 501 бр. проверки, РДНСК-Бургас - 1564 бр., РДНСК-Варна – 1416 бр., РДНСК-Видин – 275 бр., РДНСК-Враца – 321 бр., РДНСК-Велико Търново – 315 бр., РДНСК-Габрово – 353 бр., РДНСК-Добрич – 62 бр., РДНСК-Кърджали – 104 бр., РДНСК-Кюстендил – 247 бр., РДНСК-Ловеч – 321 бр., РДНСК-Монтана – 68 бр., РДНСК-Пазарджик – 57 бр., РДНСК-Перник – 265 бр., РДНСК-Плевен – 86 бр., РДНСК-Пловдив – 144 бр., РДНСК-Разград – 114 бр., РДНСК-Русе – 332 бр., РДНСК-Силистра – 159 бр., РДНСК-Сливен – 110 бр., РДНСК-Смолян – 151 бр., Софийска РДНСК – 373 бр., РДНСК-Стара Загора – 139 бр., Столична РДНСК - 3145 бр., РДНСК-Търговище – 127 бр., РДНСК-Хасково – 392 бр., РДНСК-Шумен – 118 бр., РДНСК-Ямбол  - 299 бр.

- във връзка с постъпило в ДНСК писмо от Заместник-председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” със Заповед №РД-13-78/12.02.2009г. на Началника на ДНСК е извършена проверка на изпълненото строителство в УПИ ІІ, кв.152, гр.Хасково.

- във връзка с писмо изх.№V8-176/24.02.2009г. на МРРБ, със Заповед №РД-13-146/09.03.2009г. на Зам.Началника на ДНСК е извършена проверка по постъпил сигнал относно нарушения на ЗУТ при осъществяване на проект „Устойчиво развитие на туризма и комплексно устройство на екотуристическия хинтерланд на Копривщица. Създаване на среднопланински парк „Богдан-Буная””.

- във връзка с писмо изх.№V8-883(2)/27.08.2009г. на МРРБ, със Заповед №РД-13-535/17.09.2009г. на Началника на ДНСК е извършена проверка по постъпили сигнали относно нарушения на ЗУТ при осъществяване на проект ”Укрепване на бреговете на р.Арда в района на гр.Кърджали”.

- със Заповед №РД-13-543/23.09.2009г. на Зам.Началника на ДНСК е извършена проверка по постъпили сигнали относно нарушения на ЗУТ в м.Тузлата и други на територията на Община Шабла.

- със Заповед №РД-13-709/27.11.2009г. на Зам.Началника на ДНСК е извършена проверка на строеж “Канализация с.Мадара – ІІ етап”.

- със Заповед №РД-13-710/27.11.2009г. на Зам.Началника на ДНСК е извършена проверка на строеж “ЛОТ 2 от Проект “Транзитни пътища ІV”, път ІІ-55, Велико Търново – Гурково”, Участък от км 113170 до км 31+561,10, Участък от км 31+561,10 до км 33+954.

- със Заповед №РД-13-724/11.12.2009г. на Зам.Началника на ДНСК е извършена проверка на строеж “Автомагистрала “Струма” в участъка от пътен възел “Даскалово” до Долна Диканя”.

- със Заповед №РД-13-739/15.12.2009г. на Зам.Началника на ДНСК е извършена проверка по постъпил сигнал за извършено незаконно строителство върху плажни ивици – морски плаж “Каяк” и морски плаж “Херинга”, както и на извършеното незаконно строителство в месност “в.с.Русалка", с.Свети Никола, Община Каварна, Област Добрич.

Извършени са:

- 618 бр. проверки за изясняване на законосъобразността на извършеното и извършващото се строителство на базови станции на мобилните оператори “VIVATEL” “GLOBUL” и “МОБИЛТЕЛ”, в изпълнение на Заповед №РД-13-370/07.11.2005г. на Началника на ДНСК.

- 146 бр. проверки на увеселителни заведения, клубове, дискотеки, игрални зали, интернет и компютърни клубове и заведения за обществено хранене на територията на  гр.Бургас, гр.Монтана, гр.Кюстендил, гр.Ловеч, гр.Пловдив, гр.Смолян, гр.Търговище и др.

- 220 бр. проверки на строежи от дървообработващата и дървопреработващата промишленост на територията на цялата страна, съгласно утвърдена междуведомствена план-програма с териториален обхват на регионалните управления на горите и държавните лесничейства и дадени указания с писмо №ІV-2042-03-911/09.07.2002г. на Началника на ДНСК. Проверки по законосъобразността на въведените в експлоатация строежи са извършени на териториите на области: Видин, Враца, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Русе, Стара Загора, Търговище, Хасково и др.

- 163 бр. проверки на строежи съгласно подписано споразумение за координация и сътрудничество между Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” и ДНСК на територията на области: Видин, Враца, Перник, Разград, Русе, Стара Загора и др.

- 33 бр. проверки на функциониращите бетонови възли съгласно писмо изх.№СТ-631-04-532/20.06.2008г. на Заместник-Началника на ДНСК във връзка с писмо изх.№66-00-41/16.05.2008г. на МРРБ, относно удостоверяване на съответствието на бетони по реда на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

- 41 бр. съвместни с Министерство на вътрешните работи проверки на футболни стадиони на територията на цялата страна по отношение на техническата, конструктивната, пожарната и аварийна безопасност.

- 65 бр. проверки на обекти за производство, делаборация, съхранение, търговия и ползване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси съгласно писмо из.№РД-2164-05-022/26.06.2009г. на Заместник-Началника на ДНСК във връзка с писмо на Върховна административна прокуратура на Република България.

- 1075 бр. проверки относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор, на строежи от първа до четвърта категория в изпълнение на заповед № РД-02-14-647/03.11.2004г. на Министъра на РРБ, в това число на 339 бр. жилищни сгради, 277 бр. обществени сгради, 109 бр. производствени сгради, 322 бр. строежи от техническата инфраструктура, 10 бр. телекомуникационни съоръжения и 18 бр. хидротехнически, за което са съставени констативни протоколи. Проверени са 591 бр. юридически лица и еднолични търговци, извършващи дейностите по чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ – оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. За установени нарушения през годината са съставени 24 акта за установяване на административни нарушения по ЗАНН и са издадени общо 25 броя наказателни постановления на юридически лица и еднолични търговци-консултанти.

- 10302 бр. проверки относно действия или бездействия на длъжностни лица от общински администрации в общини: Бургас, Благоевград, Враца, Велико Търново, Пазарджик, Кюстендил, Котел, Твърдица, Ямбол, Елхово, Стралджа, Видин, Вършец, Берковица, Плевен, Сливен, Столична община, Шумен и др.

- 4457 бр. служебни проверки по реда на чл.156, ал.1 ЗУТ, във връзка с получени 30319 бр. уведомления от районната/общинска администрация за издадени Разрешения за строеж, съгласно разпоредбите на чл.149, ал.5 ЗУТ.

·                    За извършени нарушения по ЗУТ, актовете по неговото прилагане и други правила и нормативи по проектирането и строителството са образувани  52 административнонаказателни производства срещу главни архитекти на общини, съответно други длъжностни лица от общинските администрации на: Хаджидимово, Симитли, Видин, Долни Чифлик, Белоградчик, Вършец, Костенец, Велико Търново, Момчилград, Плевен, Никопол, Разград, Доспат, Копривщица, Казанлък, Тополовград, Хасково, Димитровград, Ямбол и др.

·                    При получени сигнали за възникнали аварии на строежи по време на строителството или строежи в гаранционни срокове от органите на ДНСК са предприети необходимите и законосъобразни действия, включващи проверка, назначаване на техническа експертна комисия, установяване причините и обстоятелствата за настъпването им и даване на съответни препоръки при обследваните аварии.

·                    По образувани административни производства по ЗУТ са издадени 2439 бр. индивидуални административни актове както следва:

            - Заповеди по чл.216, ал.5 ЗУТ, чл.156, ал.1 ЗУТ на Началниците на РДНСК за произнасяне по законосъобразността на издадени административни актове от главните архитекти на общините /откази за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и откази за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива/ - 692 бр.

- По реда на чл.224, ал.1, вр. ал.3 ЗУТ са издадени 234 бр. заповеди за спиране изпълнението на строежи или части от тях, които се извършват без одобрени инвестиционни проекти и/или без разрешение за строеж, при съществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2 ЗУТ, със строителни продукти, несъответстващи на съществените изисквания към строежите или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи, без осигурен от възложителя строителен надзор в случаите, когато такъв е задължителен, без да е съставен протокол за строителна линия и ниво и без да е заверена заповедната книга.

- При установени строежи или части от тях, които се ползват преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган, които се ползват не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация са издадени 396 бр. заповеди по чл.178, ал.5 ЗУТ за забрана ползването на строежите.

- По реда на чл.222, ал.1, т.3 ЗУТ са издадени 160 бр. заповеди за забрана достъпа и недопускане на хора и механизация до строежите, във връзка с издадени заповеди за спиране на незаконно извършвани строителни и монтажни работи.

- По реда на чл.225 ЗУТ са издадени 957 бр. заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях.

·                    Премахнати са общо 612 бр. незаконни строежи, в т.ч. 495 бр. премахнати доброволно от извършителя и 117 бр. премахнати принудително по реда на Наредба № 13/23.07.2001г., част от които: „Жилищна сграда с гаражи”, гр.Велико Търново, „Жилищна сграда”, гр.Хасково, „Жилищна сграда”, Община Поморие, „Жилищна сграда”, с.Клокотница, Община Хасково, „Пристройка към ресторант „Синьото”, к.к.Боровец, „Семеен хотел”, Община Самоков, „Надстройка на жилищна сграда”, гр.Перник, „Едноетажна масивна постройка”, гр.Варна, „Двуетажна жилищна сграда”, гр.Варна, „Едноетажна масивна сграда”, гр.Симитли, „Двадесет броя павилиони”, к.к.Златни пясъци, гр.Варна, „магазин за железария”, гр.Бургас, „Хале”, с.Заселе, Община Своге, „Постройка”, с.Щръклево, Област Русе, „Масивна постройка”, гр.Варна, „Масивна сграда”, гр.Сандански”, „Масивна сграда”, гр.София, „Масивна постройка от допълващо застрояване”, гр.Кюстендил, „Стопанска постройка”, гр.Елхово, „Стопанска постройка”, Община Тунджа, „Стопанска сграда”, гр.Ботевград, „Преустройство на жилище в клуб”, гр.София, „Пристройка към жилищна сграда”, гр.Велико Търново, „Пристройка към жилищна сграда”, гр.Габрово, „Пристройка към жилищна сграда”, гр.Нови пазар, „Гараж за автоелектро услуги”, гр.Хасково, „Гараж, складово помещение и котелно”, гр.Перник, „Дърводелска работилница”, Община Попово, „Работилница”, гр.Елхово, „Надстройка на работилница за безалкохолни напитки”, гр.Враца, „Модулен бетонов център”, гр.Видин, „Шест броя павилиони”, к.к.Златни пясъци, „магазин за дървенен материал”, гр.Бургас, „Заведение за обществено хранене”, гр.Благоевград, „Лятна кухня”, гр.Априлци, „Лятна кухня”, с.Езеро, Община Нова Загора, „Гараж”, гр.Кюстендил, „Гараж”, гр.Варна, „Масивна ограда с навес”, гр.Ямбол, „Плътна ограда”, гр.Нова Загора, „Ограда”, гр.Габрово, „Ограда”, гр.Самоков, „Санитарен възел и външна мивка”, гр.Варна, „Кафе-аперитив”, гр.Трън, „Открит басейн”, с.Арбанаси, Община Велико Търново и др.

·                    Издадени са общо 5445 бр. разрешения за ползване на строежи, от които 3761 бр. са издадени от началниците на регионални дирекции, 1684 бр. са издадени от Началника на ДНСК.

                  Въведените в експлоатация строежи с разрешение за ползване на територията на областите както следва: Благоевград – 131 бр., Бургас – 540 бр., Варна - 418 бр., Видин – 37 бр., Враца – 37 бр., Велико Търново - 114 бр., Габрово – 73 бр., Добрич – 109 бр., Кърджали – 37 бр., Кюстендил – 17 бр., Ловеч - 66 бр., Монтана – 42 бр., Пазарджик – 107 бр., Перник – 16 бр., Плевен - 83 бр., Пловдив – 473 бр., Разград – 41 бр., Русе – 60 бр., Силистра – 37 бр., Сливен – 66 бр., Смолян – 38 бр., Софийска – 53 бр., Стара Загора – 208 бр., гр.София - 717 бр., Търговище – 32 бр., Хасково - 100 бр., Шумен – 68 бр. и Ямбол - 41 бр.

Голям брой от въведените в експлоатация строежи са с широко обществено значение, строежи от туристическия отрасъл, хидротехнически обекти, инфраструктурни и др. обекти:

„Газификация на гр.Добрич”, „Газификация на гр.Ловеч”, „Газификация на гр.Разлог”, „Газификация на гр.Първомай”, „Газификация на гр.Мездра”, „Газификация на гр.Банско”, „Газификация на гр.Петрич”, „Газификация на гр.Варна”, „Газификация на гр.Асеновград”, „Газификация на гр.Стара Загора”, „Газификация на гр.Исперих”, „Газификация на гр.Търговище”, „Газификация на гр.Бяла”, „Газификация на гр.Кубрат”, „Газификация на гр.София”, „Газификация на гр.Кюстендил”, „Газификация на гр.Павликени”, „Газификация на гр.Нови пазар”, „Газификация на гр.Балчик”, „Газификация на гр.Разград”, „Газификация на гр.Ямбол”, „Газификация на гр.Пещера”, „Газификация на гр.Пазарджик”, „Газоразпределителна мрежа гр.Дългопол”, „Газоразпределителна мрежа гр.Провадия”, „Газоразпределителна мрежа”, гр.Пловдив, „Газоразпределителна мрежа”, гр.Аксаково, Област Варна, „Газоразпределителна мрежа на гр.Луковит”, „Водоснабдителна група "Кулата", гр.Перник, „Водоснабдяване на кв.Аспарухово и кв.Галата, гр.Варна”,  „Водоснабдяване на гр.Своге”, „Пречиствателна станция за отпадни води”, гр.Благоевград, гр.Монтана, гр.Ловеч, „Ремонт, реконструкция и модернизация на летище Пловдив”, „Летище Варна - пътнически терминал 1”, „Корекция на р.Моравишка”, гр.Мездра, „Ремонтно-възстановителни работи по корекция на р.Камчия”, Община Дългопол, „Укрепване на бреговете на р.Арда в район на гр.Кърджали”, „Рехабилитация на пристанище "Росенец", гр.Бургас, „Метро-София, продължение на първи метродиаметър, втори метрорадиус”, „Метро-София, продължение на първи метродиаметър, втори метрорадиус от метростанция №7 до метростанция №10”, Софийски околовръстен път-южна дъга, участък "Симеоновско шосе - бул.България", „Възстановяване и основен ремонт на езерото "Ариана" и прилежащите съоръжения към него”, гр.София, „Пътническа въжена линия "Рилски езера", Община Сапарева баня, „Завод за производство на сейфове и метална мебел, производствен цех”, гр.Казанлък, „Завод за фаянс и подова керамика”, гр.Русе, „Предприятие за производство на растителни масла”, гр.Плевен, „Фабрика за замразени тестени изделия "Форнети", гр.Ихтиман, „Шивашко предприятие”, гр.Габрово, „Фабрика за производство на смоли, алкидни и вододисперсни бои”, гр.Русе, „Пилотна инсталация за получаване на електролитна мед”, гр.Златица, „Предприятие за производство на конфекция”, гр.Плевен, „Складова база на "Кроношпан България" ЕООД”, Община Елин Пелин, „Радио-комуникационен възел - връх "Морулей", Общита Стара Загора, „Въздушна електропроводна линия "Рупци", гр.Червен бряг,  „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология "Селена", гр.Пловдив, Медицински център "Офта-невро", гр.София, Медицински център "Еврика", гр.Перник, „Специализирана болница за активно лечение”, гр.Пловдив, „Търговски център”, гр.Стара Загора, „Търговски комплекс "Тойота запад", гр.София, „Супермаркет ЛИДЛ”, гр.Ловеч, „Строителен хипермаркет "Баумакс", гр.Бургас, „Търговско сервизeн комплекс "МОТО ПФОЕ", гр.Аксаково, Област Варна, „Бизнес център”, гр.Ямбол, „Офис сграда”, гр.Варна, „Бизнес център "Евротур", гр.София, „Спа хотел”, гр.Девин, Хипермаркет „Кауфланд”, гр.Горна Оряховица, Търговище, Казанлък, гр.Разград, гр.Стара Загора, гр.Димитровград, гр.Кюстендил, „БИЛЛА МАРКЕТ”, гр.Пещера, гр.Харманли, гр.Бургас, „Строителен хипермаркет "Баумакс - София 1", „МОЛ "Бургас плаза", гр.Бургас, Хипермаркет "Карфур", гр.Бургас, „Жилищен и бизнес комплекс "Резиденшъл парк София" и др.

·               Прилагане на административнонаказателните разпоредби на ЗУТ:

Съставени са общо 1116 бр. актове по Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ за установени нарушения на разпоредбите по ЗУТ и са издадени 1003 бр. наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции на физически и юридически лица на обща стойност 2 831 950 лв.

По образувани съдебни дела срещу административни актове на ДНСК е осъществена дейност по процесуално представителство в 4952 бр. случаи.

·                    Във връзка с дейността на ДНСК по подпомагане на Министъра на РРБ при издаване на лицензи на консултанти са проведени:

- 52 бр. процедури по издаване на лиценз на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор-приключили с издаване на лицензи от Министъра на РРБ.

- 209 бр. процедури по продължаване срока на лиценз на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор-приключили с издаване на лицензи от Министъра на РРБ.

           - 252 бр. процедури по отразяване на настъпили промени в някои от обстоятелствата, послужили като основание за издаване на лиценза, в т.ч. и изменение на списъци на правоспособните физически лица от екипа на консултанта-приключили с издадени заповеди на Министъра на РРБ и издадени нови списъци на екипа консултанти по чл.13, ал.1, т.5 от Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

 

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност