За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Доклад за дейноста на ДНСК 2011

 

ДОКЛАД

Относно: дейността на Дирекция за национален строителен контрол за  2011г.

 

Настоящият доклад съдържа данни за предприетите действия, упражнени правомощия и резултатите от дейността на ДНСК за периода 01.01.2011г. до 31.12.2011г.

1. Дейността на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) обхваща:

Ø    Контрол по спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, както следва:

-          контрол по законосъобразността на издадените строителни книжа;

-          контрол по законосъобразността на извършваното строителство, наличие на

строителни книжа и изпълнението съгласно правилата и нормите на строителните и монтажните работи;

-          контрол при влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите;

-          контрол по изпълнение на мероприятия за възстановяване на територии с особена териториалноустройствена защита;

-          контрол за законосъобразността на ползването на строежите на територията на Република България;

-          привеждане в изпълнение /в т.ч. принудително/ на издадените заповеди за спиране на строителните и монтажните работи, за забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по законоустановения ред  и за премахване на незаконни строежи;

-          обследване и документиране на  аварии в строителството;

-          контрол на действията на общинските администрации и на участниците в инвестиционния процес;

-          издаване/отказ за издаване на разрешения за ползването на строежите от І, ІІ и ІІІ категория;

-          провеждане на административнонаказателни производства и налагане на  предвидените в Закона за устройство на територията санкции при установени нарушения;

Ø    ДНСК подпомага министъра на РРБ при провеждане на процедури по издаване, съответно отказ за издаване и отнемане на лицензи на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор; при провеждане на процедури по отразяване на настъпили промени в някои от обстоятелствата, послужили като основание за издаване на лицензи, в т.ч. и изменение на списъци на правоспособните физически лица от екипи на консултанти; подпомага министъра на РРБ и при съставянето и поддържането на публичен регистър за издадените и отнетите лицензи на лицата, упражняващи дейността консултант.

Предприети действия и упражнени правомощия от ДНСК през 2011г.

 

Д  Е  Й  С  Т  В  И  Я

БРОЙ

·                   

Постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, искания за назначаване на ДПК и кореспонденция, свързана с тях

  99 332

·                   

Извършени проверки на строежи за установяване законосъобразността на разрешеното и извършвано/извършено строителство и съответствието му с издадените строителни книжа, в т.ч.:

11 025

 

- проверки на увеселителни заведения, клубове, дискотеки, игрални зали, интернет и компютърни клубове и заведения за обществено хранене

79

 

- проверки на строежи от дървообработващата и дървопреработващата промишленост

23

 

- проверки на строежи съвместно с Изпълнителната Агенция “Главна инспекция по труда”

122

 

- проверки на базови станции на мобилни оператори

900

 

- проверки на бетонови възли и  асфалтови бази

301

 

- проверки съгласно Заповед №РД-02-14-647/03.11.2004г. на Министъра на РРБ на строежи от първа до четвърта категория, относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор

933

·                   

Издадени административни актове в резултат на осъществен контрол в т.ч.:

4 185

 

- заповеди по обжалване на административни актове на главни архитекти на общините (откази за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти и откази за издаването им, актове за узаконяване и откази за издаването им), в т.ч. заповеди за отмяна на посочените актове

583

 

 

 

 

121

 

- заповеди за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК

27

 

- заповеди за спиране изпълнението на строежи или части от тях

146

 

- заповеди за забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по законоустановения ред

1 104

 

- заповеди за забрана/разрешаване достъпа до строежи

155

 

- заповеди за премахване на незаконни строежи

2 197

·                   

Премахнати незаконни строежи

1 361

·                   

Разрешения за ползване на строежи от І, ІІ и ІІІ категория -

5 038

·                   

Дейност по прилагане административнонаказателните разпоредби на ЗУТ:

- съставени актове за установени административни нарушения -

- издадени наказателни постановления за установени нарушения -

 

 

1 631

1 658

· 

Дейност по подпомагане министъра на РРБ при издаване на лицензи на консултанти, в т.ч.:

- проведени процедури по издаване на лиценз на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/ли упражняване на строителен надзор

 

343

23

 

- проведени процедури по продължаване срока на лиценз на консултанти за оценяване съответствието книжа

на инвестиционните проекти и/ли упражняване на строителен надзор

72

 

- проведени процедури по отразяване на настъпили промени в някои от обстоятелствата, послужили като основание за издаване на лиценза, в т.ч. и изменение на списъци на правоспособните физически лица от екипи на консултанти

- процедури по прекратяване преди изтичане на срока лицензи  за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

243

 

 

 

5

·                   

Реализирани приходи за Държавния бюджет от:

 - вземания по влезли в сила наказателни постановления, издадени от Началника на ДНСК и оправомощени за това лица

8 437 596 лв.

2 472 308 лв.

 

- Такси по Тарифа 14, които се събират в системата на МРРБ и от Областните управители, одобрена с постановление №175/1998г. на Министерски съвет

5 965 288 лв.

2. Постъпили в ДНСК запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, в т.ч. получени чрез Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и други ведомства и искания за назначаване на ДПК:

Общият брой запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, искания за ДПК, постъпили и обработени в ДНСК е 99 332 бр., от тях 26 953 бр. са получени в Централно управление на ДНСК и 72 379 бр. в регионалните дирекции на ДНСК.

3. Дейност по извършване на проверки на строежи за спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му

·      Извършени са 11025 бр. проверки на строежи и обекти за установяване законосъобразността на извършеното строителство, въвеждане в експлоатация и ползването им. Съставени са 3752 бр. констативни актове за установени нарушения на ЗУТ като са предприети необходимите последващи законови действия при спазване процедурите на ЗУТ.

·      В изпълнение на Заповед №РД-927/22.10.2010г./РД-0214-1798/25.10.2010г. на Министъра на околната среда и водите и Министъра на регионалното развитие и благоустройството от регионалните дирекции за национален строителен контрол /РДНСК/, като втори етап на разпоредената проверка на строежите, намиращи се в прилежащите територии на 53-те комплексни и значими язовира на територията на цялата страна, включени в Приложение №1 на Закона за водите, са предприети последващи действия от органите на ДНСК в съответствие с резултатите от извършените съвместни проверки на строежите през първия етап от проверката. Издадени са общо 553 броя заповеди за премахване, от тях до момента са влезли в сила 275 броя и са премахнати 144 незаконни строежа.

·      Във връзка с прилагане на разпоредбите на Закона за устройство на територията и закона за електронните съобщения, относно изградени въздушни електронни съобщителни мрежи в населени места, с писмо изх.№ СТ-229-00-543/19.01.2011г. на ДНСК е разпоредено извършване на проверки относно наличие на незаконосъобразно изградени и/или ползвани въздушни електронни съобщителни мрежи в населените места с над 10000 жители, като проверките са започнали от най – големите градове – областни центрове. При извършените проверки на въздушната електронна съобщителна мрежа на територията на Република България са съставени 477 констативни акта по чл.225 от ЗУТ, с които са образувани административни производства за премахване на строежите, 25 констативни акта по чл.178 от ЗУТ, с които са образувани административни производства за забрана ползване, 6 констативни акта по чл.224 от ЗУТ, с които са образувани административни производства за спиране на СМР и забрана достъпа и 28 акта по Закона за административните нарушения и наказания, с които са образувани административнонаказателни производства срещу виновните лица. Издадени са 381 заповеди за премахване на незаконните строежи, 14 заповеди за забрана ползване на строежите и 6 заповеди за спиране на строителство. Издадени са наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени имуществени санкции на обща стойност 68 000 лв.

·      Във връзка с публикувана информация в сайта на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС), относно „Предприятия, които имат Разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс (ИООР) – радиочестотен спектър за неподвижна радиослужба от вида „точка към много точки” и предоставен с вх.№СТ-2715-15-662/01.11.2010г. в ДНСК списък изх. №12-01-6216/28.10.2010г. от КРС, съдържащ данни относно Приемо - предавателни базови станции на предприятия, притежаващи Разрешения за ползване на ИООР - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за широколентов безжичен достъп (BWA), от служители на ДНСК са извършени проверки на място и по документи на извършеното строителство по изграждането на гореописаните ППС на територията на цялата страна. При извършените проверки са съставени 27 констативни акта по чл.178 от ЗУТ, с които са образувани административни производства за забрана ползване, 3 констативни акта по чл.225 от ЗУТ, с които са образувани административни производства за премахване на строежите и 1 констативен акт по чл.224 от ЗУТ, с който е образувано административно производство за спиране на строителството и забрана достъпа до строежа. Съставени са 20 акта по ЗАНН, с които са образувани административнонаказателни производства срещу виновните лица и 1 акт по ЗАНН на физическо лице. Издадени са 2 заповеди по чл.255 от ЗУТ за премахване, 16 заповеди по чл.178 от ЗУТ за забрана ползване, и наказателни постановления на обща стойност 60 100 лв.

·                    В изпълнение на разпоредена проверка на базовите станции на територията на гр.София, са проверени над 940 приемо - предавателни (базови) станции, осъществяващи електронни съобщения, чрез мобилна наземна мрежа (GSM и UMTS), разположени на територията на гр.София. Съставени са 593 констативни акта за забрана ползване на невъведените в експлоатация базови станции, като до момента са издадени над 320 заповеди за забрана ползване. Съставени са 581 актове за установени административни нарушения, като са издадени 378 броя наказателни постановления за налагане на предвидените със ЗУТ имуществени санкции на трите мобилни оператора, които до момента са на обща стойност 1 890 000 лв.

·                     Проверки на по - значими инфраструктурни обекти:

                   -   Ежемесечно се извършват проверки на ЛОТ 2, 3 и 4 от Автомагистрала /АМ/ „Тракия”, резултатите от които се обобщават в ежемесечни доклади до Министъра на регионалното развитие и благоустройството. За периода от 01.01.2011г. – 30.12.2011г. са извършени 13 проверки, образувани са 30 административнонаказателни производства, по които до момента са издадени 29 наказателни постановления, с които са наложени санкции на стойност над 156 000 лева. Общо за 2010г. и 2011г. са извършени 18 проверки.

                    -  За отчетения период са извършени и 15 проверки на Автомагистрала „Люлин“. За установени нарушения за отчетения период е образувано едно  административнонаказателно производство и е издадено едно наказателно постановление, с което е наложена санкция на стойност 10 000 лева. През 2010г. и 2011г. са извършени общо 51 проверки, като за констатираните нарушения при строителството на Автомагистрала „Люлин“ са издадени общо 15 наказателни постановления, с които са наложени санкции на стойност над 72 200 лв. Установените нарушения са отстранени и строежът е въведен в експлоатация след проведена държавна приемателна комисия и издадено Разрешение за ползване №СТ-05-491/13.05.2011г. на ДНСК.

                   -   За отчетения период са извършени и 2 проверки на строителството на Дунав мост 2. За установени нарушения за отчетения период е образувано едно  административнонаказателно производство и е издадено едно наказателно постановление, с което е наложена санкция на стойност 6 000 лева. Извършени са общо 15 проверки през 2010г. и 2011г., като за констатираните нарушения при строителството на Дунав мост 2 са издадени общо 2 наказателни постановления, с които са наложени санкции на стойност 11 000 лв.

        -  За отчетения период е извършена 1 проверка на Автомагистрала „Струма“, участък ЛОТ 1. За установено нарушение през отчетения период предстои образуване на 1 административнонаказателно производство.

При упражнявания регулярен контрол от служителите на ДНСК, може да се направи извода, че строителството на изброените по – значими инфраструктурни обекти се изпълнява законосъобразно, участниците в строителството изпълняват своите задължения отговорно, като своевременно документират изпълнените видове работи, предвид което през 2012г. ще се извършват проверки не по – често от един път на три месеца или след писмено нареждане.

·                    Във връзка с разпоредена от Окръжна прокуратура Бургас проверка на басейните на територията на Бургаска област са извършени проверки на над 280 „Басейни” на територията на к.к.Слънчев бряг и гр.Свети Влас. За 232 от проверените басейни не са установени нарушения на ЗУТ, а обстоятелствата по установяване на законосъобразността на изграждане и ползване за други 48 басейна се доизясняват.

·      Със заповед № РД-13-130/21.06.2011г. на Началника на ДНСК, във връзка с изпълнение разпоредбите на ЗУТ, както и планирани съвместни проверки с представители на МРРБ по изпълнение на разпоредбите на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и Правилника за прилагане на закона за концесиите, задълженията по концесионните договори и договори за наем за сезон 2011г. на морските плажове, са разпоредени  проверки в областите Бургас, Варна и Добрич. В началото на летен сезон 2011г. от органите на ДНСК са извършени проверки на 42 морски плажа, разположени на юг от нос Емине и на 17 плажни ивици на север от нос Емине. За установено незаконосъобразно ползване на два строежа, находящи се на морски плаж „Несебър-южен” са издадени две заповеди за забрана достъпа и ползването и са образувани административнонаказателни производства срещу установените нарушители.

·      В изпълнение на заповеди № РД-02-14-647/ 03.11.2004г. на Министъра на РРБ и № РД-13-295/15.11.2004г. на Началника на ДНСК, от ДНСК са извършени общо 933 броя проверки, като е проверена дейността на 493 броя юридически лица и еднолични търговци, извършващи дейностите по чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ - оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/ или упражняване на строителен надзор. При проверките за установени нарушения, са издадени общо 27 броя наказателни постановления на юридически лица – консултанти. Проверени са 133 броя жилищни сгради, 225 броя обществени сгради, 111 броя производствени сгради, 383 броя строежи от техническата инфраструктура, 45 броя телекомуникационни съоръжения и 36 хидротехнически съоръжения и 273 консултантски фирми. За установени нарушения през периода са съставени 23 акта за установяване на административни нарушения по ЗАНН и са издадени общо 23 броя наказателни постановления на юридически лица и еднолични търговци – консултанти.

·      Извършени са още:

                 - 79 проверки на увеселителни заведения, клубове, дискотеки, игрални зали, интернет и компютърни клубове и заведения за обществено хранене на територията на общини: Бургас, Варна, Русе, Смолян, Стара Загора, Шумен и др.

- 23 проверки на строежи от дървообработващата и дървопреработващата промишленост на територията на цялата страна, съгласно утвърдена междуведомствена план-програма с териториален обхват на регионалните управления на горите и държавните лесничейства и дадени указания с писмо №ІV-2042-03-911/09.07.2002г. на Началника на ДНСК. Проверки са извършени на териториите на области: Смолян, Сливен, Русе, Силистра и др.

- 122 проверки на строежи съгласно подписано споразумение за координация и сътрудничество между Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” и ДНСК на територията на области: Стара Загора, Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Русе, Шумен и др.

- Извършени са проверки на 247 функциониращи бетонови възли и 54 асфалтови бази, с цел ефективен контрол на местата за производство и влагане в строежите на качествени бетонни и асфалтови смеси, оценени по реда на Наредба за съществените изисквания съм строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за спазването на съществените изисквания към строежите по смисъла на чл.169, ал.1 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове в Република България. За установено при проверката незаконосъобразно ползване на една асфалтова база е образувано административно производство за забрана ползване, а за установен при проверката един незаконен бетонов възел е образувано административно производство за премахване. За установените нарушения са образувани и административнонаказателни производства за налагане на предвидените в ЗУТ глоби и имуществени санкции.

- При получени сигнали за възникнали аварии на 39 строежа, от органите на ДНСК са предприети необходимите и законосъобразни действия, включващи проверка, назначаване на техническа експертна комисия, установяване причините и обстоятелствата за настъпването им и даване на съответни препоръки при обследваните аварии.

4. Контрол на действията на общинските/районните  администрации

През 2011г. са извършени общо 2669 проверки в общински и районни администрации.

Извършени са 360 планови комплексни проверки на дейността на общински/ районни администрации по отношение законосъобразност на издадените строителни книжа, удостоверения за въвеждане в експлоатация, постъпили сигнали и жалби, дейността по чл.223, ал.3, чл.224, ал.2 и ал.6 ЗУТ, спазване на определените със ЗУТ срокове и др. Проверките в преобладаващата си част са първоначални, някои Общини са проверявани по два и три пъти. За установени нарушения на ЗУТ са образувани общо 211 административнонаказателни производства, от които 170 са приключени с издадени наказателни постановления за налагане на глоби или резолюции за прекратяване.

Извършени са и 7159 служебни проверки по реда на чл.156, ал.1 ЗУТ, във връзка с получени 21323 уведомления от районната/общинска администрация за издадени разрешения за строеж и вписани забележки за промени в инвестиционните намерения след издаване на разрешенията за строеж, съгласно чл.149, ал.5 ЗУТ. За извършени нарушения по ЗУТ, актовете по неговото прилагане и други правила и нормативи в проектирането и строителството, при упражнения контрол при издаването на строителни книжа са образувани 400 административнонаказателни производства срещу главни архитекти и длъжностни лица на общинските/районните администрации.

5. Дейност по издаване на индивидуални административни актове

Във връзка с образувани административни производства по ЗУТ са издадени 4185  индивидуални административни акта както следва:

             - 583 заповеди по чл.216, ал.5 ЗУТ от началниците на РДНСК за произнасяне по законосъобразността на издадени административни актове от главните архитекти на общините /откази за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и откази за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива/, от които 121 бр. за отмяна на посочените актове.

             - 27 заповеди по чл.156, ал.1 ЗУТ за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК.

- 146 заповеди по чл.224 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи или части от тях;

            - 1104 заповеди по чл.178, ал.5 ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях, които се ползват преди да са въведени в експлоатация,  не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация.

- 33 заповеди за забрана/разрешаване достъпа до строежи.

- 2197 заповеди по чл.225 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях.

По образувани съдебни дела срещу административни актове на ДНСК е осъществена дейност по процесуално представителство в 5384 бр. случаи.

6. Дейност по премахване на незаконни строежи

През 2011г. са премахнати общо 1361 бр незаконни строежа, както доброволно от извършителите след отправени покани за доброволно изпълнение или непосредствено преди извършване на принудителното премахване, така и принудително по реда на Наредба №13/23.07.2001г., част от които: 26 незаконни строежа на територията на Голф игрище в гр.Долна баня; 34 незаконно изградени въздушни електронни съобщителни (кабелни) мрежи, 26 от които на територията на гр. София.

Премахнати са 98 незаконни строежа в прилежащата част на яз. Ивайловград, намиращи се в землището на: с. Дъбовец, община Любимец; с. Покрован - местност „Марта“; землище на с.Хухла - местност „Дългата нива“, землище на с. Камилски дол -  местностите „Голямата нива“, „Стария Мост“, „Малката нива“; землището на с. Малки Воден, Община Маджарово. Голяма част от принудително премахнатите незаконни строежа, представляваха едноетажни и двуетажни вилни сгради и постройки, както и 5бр. басейни.

Продължават действията на ДНСК по принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи в района на язовирите в страната, като са издадени общо 553 бр. заповеди за премахване, от тях са влезли в сила 275 бр. и са премахнати 144 незаконни строежа.

След проверката на строежите по Черноморското крайбрежие през 2008г. по Закона за устройство на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, от ДНСК са издадени заповеди за премахване на 197 строежа, изградени на територията на морските плажове. До момента са премахнати общо 173 бр. от тях, като през 2011г. година са премахнати над 30 незаконни строежа по Черноморското крайбрежие. По-значими от тях са: „Бетонови пръстени“ на морски плаж „Каяк“ до в.с.“Русалка“; „Басейни с развлекателни зони“ пред хотел „Бургас“; ”Открит басейн източно от хотел „Созопол““ на морски плаж „Слънчев бряг - централен”; „Детски басейн и развлекателна зона с два открити бара, водна пързалка и др.“ пред дискотека „Лазур“, на морски плаж „Слънчев бряг - централен”; „Складова база“, „Бетонов път, паркинг и улично осветление“ и „ЗОХ „Олимп““ на морски плаж „Несебър-южен“.

Във връзка с отстраняване на негативните последици от констатираното незаконно строителство в м.„Ченгене скеле”, землище на гр.Бургас, през 2011г. са премахнати 42 незаконни строежи на територията на местността, някои от които вилни сгради на един етаж, едноетажни масивни сгради, масивни двуетажни вилни сгради, триетажна вилна сграда и др.

Премахнати са също: "Двуетажна масивна жилищна сграда", гр.Благоевград, „Масивна сграда", с.Ружинци, Област Видин, "Двуетажна двуфамилна жилищна сграда", гр.Сливен, "Жилищна сграда", гр.Елхово, "Масивна сграда", гр.Шивачево, Област Сливен, "Масивна едноетажна сграда", гр.Елхово,Басейн - с обем до 100м.куб.'' и ''Басейн - с обем над 100м.куб.'',  гр. Мартен, Община Русе, ''Жилищна сграда на три етажа'', гр. София, „Триетажна жилищна сграда“ в гр.Варна, дискотека „Дай-Дай“ в гр.Балчик и др.

7. Дейност по въвеждане в експлоатация на строежи от І, ІІ и ІІІ категория на територията на Република България

През 2011г. са въведени в експлоатация общо 5038 строежа за които са проведени държавни приемателни комисии и са издадени разрешения за ползване - 3398 от тях са издадени от началниците на регионални дирекции и 1640 - са издадени от началника, съответно заместник - началника на ДНСК.

Голям брой от въведените в експлоатация строежи са с широко обществено значение, строежи от туристическия отрасъл, хидротехнически обекти, инфраструктурни и други обекти, някои от които:

Инфраструктурни обекти и съоръжения към тях:

"ПРОЕКТ "БЪЛГАРИЯ - Транзитни пътища V", ЛОТ 11, Път І-6  "Мъглиж  -  Гурково" - 1.Път І-6 "Мъглиж - Гурково", "ПРОЕКТ "БЪЛГАРИЯ - Транзитни пътища V", ЛОТ 20, Път ІІ-71  "Силистра -  Добрич", "АВТОМАГИСТРАЛА "ТРАКИЯ" /А-4/ ЛОТ 1 "Оризово-Стара Загора" – подучастък от км 186+650 до км 210+100 с Пътен възел „Чирпан-Изток” на км 186+980, "АВТОМАГИСТРАЛА "ТРАКИЯ" /А-4/ "Оризово - Бургас" - участък: ЛОТ 2 "Стара Загора-Нова Загора" – директно трасе в участък от км 210+100 до км 210+680 с Пътен възел „Стара Загора” на км 210+550”, „Път ІІІ-181 "Софийски околовръстен път" - с.Ковачевци - Рехабилитация на пътен участък от км 0+000 до км 26+792 с обща дължина - 24 093м", „Рехабилитация на Път ІІ-11 Видин-Лом-Ковачица-Гиген в участъци от км 0+000 до км 104+175”, „Рехабилитация на път ІІ-86 Соколовци-Смолян-Средногорци в участъци от км 94+240 до км 125+364”, „Аварийно възстановяване на мост при км 2+140 над р.Бистрица на път ІІІ-6005 Кюстендил-Радомир”, „Автомагистрала "ЛЮЛИН" – Софийски околовръстен път – Пътен възел "Даскалово", "Разширение на МЕТРО - СОФИЯ"- Първи метродиаметър: реконструкция на съществуващи водопроводи и топлопловод при МС 18 и реконструкция на канализационната мрежа по бул.”Андрей Сахаров" от МС 13 до ВУ 13-18”, "МЕТРО - СОФИЯ"- Втори метродиаметър: участък от МС "Обеля" до Пътен възел "Надежда": реконструкция на съществуващи водопроводна и канализационна мрежи, реконструкция на топлоплопреносна мрежа, телекомуникационна мрежа, тръбна мрежа и съществуващи ел.кабели, Мост над р.Суходолска и възстановяване на бул.”Ломско шосе", „Път ІІ-29 "ВАРНА - о.п.ДОБРИЧ", „Рехабилитация на пътен участък от път I-6 "Калофер-Казанлък", Рехабилитация на участък от км 0+000 до км 26+792 на Път ІІІ-181 СОП-с.Ковачевци, „Мост на р.Марица при гр.Стамболийски”, „Корекция на река Владайска”, гр.София, „Корекция на р.Новоселска”, гр.Сливен, „Корекция на река Лесновска”, „Мостово съоръжение над р.Марица в гр.Долна баня”,Укрепване на регистрирано свлачище, засягащо Път Плевен - Радомирци - Червен бряг” и др.

Производствени сгради:

„Производствено предприятие - Завод за автомобили-Етап І”, с.Баховица, област Ловеч, „Завод за каучукови изделия”, гр.Стара Загора, „Реконструкция на инсталации за хидроочистване на дизелово гориво” - "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, „Цех за производство на полистирол”, гр.Божурище, „Механичен цех, Цех за производство на пластмасови детайли от термопластични пластмаси”, гр.Казанлък, „Цех за производство на полистирол”, гр.Божурище, „Шивашки цех”, с.Абланица, Община Хаджидимово, Област Благоевград, „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ловеч, Летница и Угърчин”, „Логистичен център на "БЮКОР" ЕООД”, с.Мусачево, Община Елин Пелин, Област Софийска и др.

Съоръжения в областта на газоснабдяването, водоснабдяването, електроснабдяването и други дейности:

ТЕЦ "ЕЙ И ЕС - 3С Марица изток 1", гр.Гълъбово, „Газозахранване на гр.Раднево” и „Газозахранване на гр.Гълъбово”, Разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения от обекти „Газификация на гр.Монтана”, „Газификация на гр.Павликени”, „Газификация на гр.Ловеч”, „Газификация на гр.Горна Оряховица”, „Газификация на гр.Лясковец”, „Газификация на гр.Кюстендил”, „Газификация на гр.София”, „Газификация на гр.Левски”, „Газификация на гр.Благоевград”, „Газоснабдяване на Общини Хасково и Димитровград”, „Газоснабдяване на град Казанлък”, „Газификация на гр.Попово”, „Газификация на гр.Разград”, „Газификация на гр.Исперих”, „Газификация на гр.Ботевград”, „Рехабилитация на съществуващи съоръжения и внедряване на технология за пречистване на азот и фосфор на Софийска пречиствателна станция за отпадъчни води "Кубратово", „Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр.Хасково”, „Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр.Стара Загора”, „Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр.Русе”, „Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр.Троян”, „Реконструкция и модернизация на градска Пречиствателна станция за отпадъчни води – Сливен”, „Пречиствателна станция за питейни води”, с.Плетена, Община Сатовча, Област Благоевград, „Пречиствателна станция за питейни води „Пасарел” и „Пречиствателна станция за питейни води „Мала Църква” от интегриран воден проект за София, „Канализационна мрежа към ПСОВ-гр. Главиница”, гр.Главиница, област Силистра, „Водоснабдяване на гр.Обзор”, „Вътрешна водопроводна мрежа на гр.Нова Загора”, „Интегриран воден проект-Водопроводна и канализационна мрежа на гр.Балчик”, „Канализационни колектори по бул.”Т.Каблешков”, по бул.”Петко Ю.Тодоров”, по ул.”Сребърна” и по бул.”Черни връх” от Интегриран воден проект за гр.София, „Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД”, гр.София, „Интегриран инвестиционен Проект за ВОДНИЯ СЕКТОР на гр.СОФИЯ, Подобект: Рехабилитация на "РИЛСКИЯ ВОДОПРОВОД" - Водна камера "Симеоново" - Отливен канал”, „Канална помпена станция "Нови Искър", "ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА "Самоводене", "ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА "Перун", гр.Разлог, МВЕЦ "Бачево", „МВЕЦ "ЦЕРОВО", Община Своге, Област Софийска, „Подстанция Созопол 110/20 кV”, с.Черноморец, Община Созопол, „Подстанция 110/20/6 в с.Мъдрец, Община Гълъбово за Мини Марица изток, МВЕЦ "КАМЕНИЦА", с.Буково, Община Гоце Делчев, МВЕЦ „Туфча”, с.Брезница, Община Гоце Делчев, МВЕЦ „Иваник” в с.Беласица, община Петрич, МВЕЦ „Костена” в с. Брестица, община Гоце Делчев, Разширение и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа на гр.Смолян и др.

Сгради и съоръжения за обществено обслужване:

„Многофункционална спортна зала”, гр.София, "ЛЕТИЩЕ БУРГАС" - Административна сграда на Летище Бургас и Склад товари "КАРГО",  Реконструкция и ремонт на гара Драгоман и гара Кюстендил, „Реконструкция и модернизация на "Морско казино" - Бургас в Културен център”, „Училище” в ж.к. Стрелбище, гр.София, „Укрепване на западно крило на факултет по журналистика на СУ „Кл.Охридски”, Реконструкция на Априловската гимназия в Габрово, Търговски комплекс с шоурум, складове и офиси „ИКЕА”, гр.София, „Концертна зала "България" - Реконструкция и модернизация" и др.

„Магазин за хранителни стоки "Фантастико", гр.София,Търговски комплекс "Магазин за хранителни и битови стоки тип "ЛИДЛ", "Техномаркет - Европа", гр.Бургас,Търговски център "Технополис - Явор", гр.Бургас, "Хипермаркет "ТЕХНОПОЛИС", гр.Разград, „Търговски център "ДОВЕРИЕ БРИКОЛАЖ" – Бургас”, „Търговски център „Варна Тауърс”, „Хипермаркет "КАУФЛАНД - Връбница", гр.София, „Хипермаркет "КАУФЛАНД - Варна", „Магазин за промишлени стоки - "JUМВО" в гр.Бургас и в гр.Варна, „Търговска и складова база” в гр.Елин Пелин и др.

„Административен блок на Специализирана Болница за активно лечение по онкология”, гр.София, „Специализирана болница за Рехабилитация "Здраве" АД - гр.Банкя, Област София, „Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия "Св.Наум" ЕАД”, гр.София, „Университетска Многопрофилна Болница за  Активно лечение и Спешна медицина "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД - София, Клиника по хемодиализа и Клиника по токсикология”, „Медико-диагностична лаборатория за компютърна томография” в УМБАЛ „Александровска” и др.

 „Подмяна на съществуващ седалков лифт от м."Бъндеришка поляна" до м."Коларски път" с ново съоръжение”, гр.Банско, „Изграждане на детекторна уредба - ЖП Граничен пункт - "Свиленград", „Транзитен Център за бежанци”, с.Пъстрогор,  Община Свиленград, Област Хасково и др.

8. Административнонаказателна дейност

За установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му през 2011г. са съставени общо 1631 акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, от които 948 на физически лица и 683 на юридически лица. Издадени са 1658 наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции на физически и юридически лица на обща стойност 4 186 101 лв.

9. Дейност на ДНСК по подпомагане на Министъра на РРБ при издаване на лицензи на консултанти

През 2011г. ДНСК е подпомогнала Министъра на РРБ при провеждането на 343 процедури, както следва:

- 23 процедури по издаване на лицензи на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор-приключили с издаване на  23 лиценза от Министъра на РРБ;

- 72 процедури по продължаване срока на лицензи на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор-приключили с издаване на лицензи от Министъра на РРБ;

- 243 процедури по отразяване на настъпили промени в някои от обстоятелствата, послужили като основание за издаване на лицензи, в т.ч. и изменение на списъци на правоспособните физически лица от екипи на консултанти-приключили с издадени заповеди на Министъра на РРБ и издадени нови списъци на екипи консултанти по чл.13, ал.1, т.5 от Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор;

- 5 процедури по прекратяване преди изтичане на срока лицензи за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

10. Реализирани приходи

Реализираните приходи от ДНСК за Държавния бюджет от наложени глоби и имуществени санкции, държавни такси за издаване на разрешения за ползване, лицензи на консултанти и предоставяне на достъп до обществена информация са в размер на 8 437 596 лв., от които

-          2 472 308 лв. – реализирани вземания по влезли в сила наказателни постановления;

-          5 865 809 лв. - държавни такси за издаване на разрешения за ползване;

-          92 200 лв. – държавни такси по провеждани процедури за и във връзка с издадени лицензи на консултанти;

-          7 279 лв. – от предоставяне на достъп до обществена информация;

11. Изпълнение на годишните цели на ДНСК за 2011г.

 

Показатели за полза/ефект

Мерна единица

Целева стойност

Отчет

Изпълнение в %

1. Извършени проверки на строежи за установяване законосъобразността им

брой

8000

11025

 

138

2 Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол

брой

2000

4185

 

209

3. Премахнати строежи

брой

600

1361

227

4. Разрешаване ползването на строежите

брой

4500

5038

112

5. Съставени  актове за административни нарушения

брой

800

1631

204

6. Издадени наказателни постановления

брой

800

1658

207

7. Проведени процедури по издаване на лиценз на консултанти

брой

400

343

86

8. Постъпили  запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица

брой

60000

99332

166

 

ДНСК отчита преизпълнение на стойностите, залегнали в Ежегодните цели на администрацията за 2011г. в изпълнение на контролните й функции по ЗУТ. През 2011г. продължи извършването на плановите комплексни проверки в общините, продължи засиления контрол по изпълнение на заповеди, издадени от ДНСК. Продължават действията на ДНСК по принудително изпълнение на заповедите за премахване на незаконни строежи, констатирани в резултат на извършените проверки на 53 значими язовира на територията на Република България, като голяма част от започнатите административни производства са приключени.

Създаденият през 2010г. публичен регистър на влезлите в сила заповеди за премахване се актуализира ежемесечно с данни за влезлите в сила заповеди за премахване и за предприетите от органите на ДНСК действия  по изпълнението им.

От 10.12.2011г. с цел подпомагане на гражданите и юридическите лица с актуална информация за статута на обектите, както и предоставяне на полезна информация за общинските администрации, специализираните контролни органи и други ведомства, на интернет страницата на ДНСК е публикуван Публичен регистър на Разрешенията за ползване, издадени от ДНСК от 2006 до 2011г.. Публичният регистър съдържа информация за номер на Разрешение за ползване, наименование и местонахождение на строежа, достъпен е електронно 24 часа и се актуализира ежемесечно на 10-то число.

  

Цели на ДНСК за 2012 г.

 

Цел на ДНСК за 2012 г.

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Целева стойност

1. Да предостави качествено обслужване, достъп до услуги и възможност за защита на правата и интересите на всеки член на обществото

1. Обработени  запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица

брой

70000

2. Проведени процедури по издаване на лиценз на консултанти

брой

300

3. Разрешаване ползването на строежите

брой

4000

2. Да упражни контрол върху извършването  на строежите на територията на Република България и  контрол по влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.

 1. Извършени проверки на строежи за установяване законосъобразността им

брой

8000

2 Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол

брой

3000

3. Съставени  актове за административни нарушения

брой

1000

4. Издадени наказателни постановления

брой

1000

3. Премахване на незаконните строежи по влезли в сила заповеди за премахване

1. Премахнати строежи

брой

1000


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност