За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


ДОКЛАД

ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ /ДНСК/

ЗА 2005г.

 

 

Дейността на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ обхваща:

1.Контрол по спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, както следва:

-          контрол по законосъобразността на издадените строителни книжа;

-          контрол по законосъобразността на извършваното строителство, наличие на строителни книжа и изпълнението съгласно правилата и нормите на строителните и монтажните работи;

-          контрол при влагането на строителни продукти, във връзка със оценката им за съответствие със съществените изисквания към строежите;

-          контрол по изпълнение на мероприятия за възстановяване на територии с особена териториалноустройствена защита;

-          издаване/отказ за издаване на разрешение за ползването на строежите от І, ІІ и ІІІ категория;

-          провеждане на административнонаказателно производство при установени нарушения;

-          привеждане в изпълнение /в т.ч. принудително/ на издадените заповеди за спиране на строителните и монтажните работи, за забрана ползването на строежи не приети по установения ред  и за премахване на незаконни строежи

-          обследва аварии в строителството

2. Провеждане на процедури по издаване лиценз на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и провеждане на процедури по отразяване на настъпили промени в някои от обстоятелствата, послужили като основание за издаване на лиценза, в т.ч. и изменение на списъци на правоспособните физически лица от екипа на консултанта, съгласно Заповед №РД-02-14-802/30.12.2003г. на Министъра на РРБ.

 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ И УПРАЖНЕНИ ПРАВОМОЩИЯ ОТ

ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

 

                                                                                                                                                                   2004г.             2005г.

 

Д  Е  Й  С  Т  В  И  Я

БРОЙ
БРОЙ

1.

ПОСТЪПИЛИ ЗАПИТВАНИЯ, ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И МОЛБИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

47 031

52 701

2.

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ НА СТРОЕЖИ ЗА УСТАНОВЯВЯНЕ ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА РАЗРЕШЕНОТО И ИЗВЪРШВАНО/ИЗВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО И СЪОТВЕТСТВИЕТО МУ С ИЗДАДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА, в т.ч.

 

·          ПРОВЕРКИ НА УВЕСЕЛИТЕЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ, КЛУБОВЕ, ДИСКОТЕКИ, ИГРАЛНИ ЗАЛИ, ИНТЕРНЕТ И КОМПЮТЪРНИ КЛУБОВЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ

·          ПРОВЕРКИ НА СТРОЕЖИ ОТ ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И ДЪРВОПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

·          ПРОВЕРКИ НА СТРОЕЖИ СЪВМЕСТНО С ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

·          ПРОВЕРКИ НА ФУТБОЛНИТЕ СТАДИОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА СТРАНА СЪВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

·          ПРОВЕРКИ НА ГПКК НА ОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЕ №13 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

·          ПРОВЕРКИ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №  РД-02-14-647/ 03.11.2004Г. НА МИНИСТЪРА  НА РРБ НА СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ, ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

 

9 863

 

 

 

334

 

972

 

341

 

102

 

240

 

275

11 812

 

 

 

161

 

961

 

190

 

20

 

-

 

1413

3.

ИЗДАДЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ В РЕЗУЛТАТ НА ОСЪЩЕСТВЕН КОНТРОЛ В ТОВА ЧИСЛО:

 

5 815

3967

 

-ЗАПОВЕДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ НА ГЛАВНИТЕ АРХИТЕКТИ НА ОБЩИНИТЕ  (ОТКАЗИ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ, ЗАЕДНО СЪС СЪГЛАСУВАНИТЕ И ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОТКАЗИ ЗА ИЗДАВАНЕТО ИМ, АКТОВЕ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ И ОТКАЗИ ЗА ИЗДАВАНЕТО ИМ)

 

1 377

995

 

-ЗАПОВЕДИ ЗА СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ

 

1 602

997

 

-ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАБРАНА ОБИТАВАНЕТО, СЪОТВЕТНО ПОЛЗВАНЕТО НА СТРОЕЖИ, КОИТО НЕ СА ВЪВЕДЕНИ  В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПО СЪОТВЕТНИЯ РЕД

 

-ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАБРАНА ДОСТЪПА

 

2 090

 

 

318

1084

 

 

217

 

-ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ

 

428

674

4.

ПРЕМАХНАТИ СТРОЕЖИ

 

193

242

5.

РАЗРЕШАВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА СТРОЕЖИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

3 088

3166

6.

ДЕЙНОСТ ПО ПРИЛАГАНЕ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗУТ

-СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ

 

-ИЗДАДЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗА УСТАНОВЕНИ НАРУШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/, В Т.Ч.:

-ОБРАЗУВАНИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ И ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА НА ОБЩИНИ

 

 

1 767

 

4 967

 

97

 

2653

 

1987

 

162

7.

ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ НА КОНСУЛТАНТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И/ИЛИ УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

 

300

299

8.

ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОТРАЗЯВАНЕ НА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В НЯКОИ ОТ ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ПОСЛУЖИЛИ КАТО ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗА, В Т.Ч. И ИЗМЕНЕНИЕ НА СПИСЪЦИ НА ПРАВОСПОСОБНИТЕ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ЕКИПА НА КОНСУЛТАНТА

 

43

120

9.

ИЗДАДЕНИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА СПИСЪЦИ НА ПРАВОСПОСОБНИТЕ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ОПРАВОМОЩАВАНЕ И ЛИЦЕНЗИ ЗА  УПРАЖНЯВАНЕ НА НАДЗОР В ПРОЕКТИРАНЕТО И/ИЛИ СТРОИТЕЛСТВОТО,  ИЗДАДЕНИ ДО ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗИД ЗУТ

 

11

4

10.

РЕАЛИЗИРАНИ ВЗЕМАНИЯ ОТ ВЛЕЗЛИ В СИЛА НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗДАДЕНИ ОТ НАЧАЛНИКА НА ДНСК И ОПРАВОМОЩЕНИ ЗА ТОВА ЛИЦА

 

1 135 528 лв.

446 991

лв.

11.

ТАКСИ ПО ТАРИФА 14, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МРРБ И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №175 ОТ 1998г. НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

2 546 663 лв.

2 303 989

лв.

 

 

Отговори, разпореждания, указания и проверки по жалби и молби на физически и юридически лица, постъпили в ДНСК, както и на тези получени чрез Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и други ведомства:

Общият брой жалби и преписки постъпили в ДНСК са 52701 бр.: от тях 16856 бр. са получени в Централно управление на ДНСК, 35845 бр. в Регионалните дирекции.

·               Проверки на строежи:

Проверени са общо 11812 бр. строежи и обекти за установяване законосъобразността на извършеното строителство, въвеждане в експлоатация и ползването им. Съставени са 3027 бр. констативни актове за установени нарушения и са предприети необходимите последващи законови действия при спазване процедурите на ЗУТ.

Извършените проверки от регионални структури, са както следва: РДНСК-Благоевград – 169 бр. проверки, РДНСК-Бургас - 660 бр., РДНСК-Варна – 2912 бр., РДНСК-Видин – 247 бр., РДНСК-Враца – 757 бр., РДНСК-Велико Търново – 274 бр., РДНСК-Габрово – 453 бр., РДНСК-Добрич – 170 бр., РДНСК-Кърджали – 137 бр., РДНСК-Кюстендил – 295 бр., РДНСК-Ловеч – 322 бр., РДНСК-Монтана – 124 бр., РДНСК-Пазарджик – 162 бр., РДНСК-Перник – 382 бр., РДНСК-Плевен – 176 бр., РДНСК-Пловдив – 308 бр., РДНСК-Разград – 503 бр., РДНСК-Русе – 211 бр., РДНСК-Силистра – 205 бр., РДНСК-Сливен – 127 бр., РДНСК-Смолян – 125 бр., Софийска РДНСК – 421 бр., РДНСК-Стара Загора – 322 бр., Столична РДНСК - 753 бр., РДНСК-Търговище – 242 бр., РДНСК- Хасково – 659 бр., РДНСК-Шумен – 332 бр., РДНСК-Ямбол  - 260 бр.

Извършени са:

- 2539 бр. проверки за изясняване на законосъобразността на извършеното и извършващото се строителство на базови станции на мобилните оператори VIVATEL” “GLOBUL” иМОБИЛТЕЛ, в изпълнение на Заповед №РД-13-370/07.11.2005г. на Началника на ДНСК.

- 296 бр. проверки на строежи по Черноморското крайбрежие на територията, включваща от с.Дуранкулак до к.к.Златни пясъци; от гр.Варна до к.к.Елените; к.к.Елените до гр.Бургас включително; от гр.Бургас до с.Резово, на основание Заповед №РД-13-344/12.10.2005г. на Началника на ДНСК.

- проверки на издадените от Община Варна и съответните районни администрации удостоверения за въвеждане  в експлоатация на строежите, разрешени в периода след 01.08.2004г. до настоящия момент, по отношение на предвиденото с инвестиционния проект по част “озеленяване” и съответствието му с изпълненото на местостроежа.

- 47 бр. проверки на постройки и съоръжения на територията на морски плаж, прилежащ на к.к.Слънчев бряг по разпореждане на Министъра на РРБ, дадено с писмо вх.№92-00-370/21.04.2005г.

- 161 бр. проверки на увеселителни заведения, клубове, дискотеки, игрални зали, интернет и компютърни клубове и заведения за обществено хранене на териториите на гр.София, гр.Пловдив, гр.Търговище, гр.Стара Загора, гр.Плевен, гр.Ловеч, гр.Ямбол и др.

- 961 бр. проверки на строежи от дървообработващата и дървопреработващата промишленост на територията на цялата страна, съгласно утвърдена междуведомствена план-програма с териториален обхват на регионалните управления на горите и държавните лесничейства и дадени указания с писмо №ІV-2042-03-911/09.07.2002г. на Началника на ДНСК. Проверки по законосъобразността на въведените в експлоатация строежи са извършени на териториите на области: Смолян, Хасково, Разград, Кърджали, Габрово, Русе, Враца, Ямбол, Ловеч, Шумен и др.

- 190 бр. проверки на строежи съгласно подписано споразумение за координация и сътрудничество между Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” и ДНСК на територията на области: Силистра, Габрово, Кърджали, Враца, Сливен, Шумен, Благоевград, Ловеч, Монтана, Плевен, Русе, Стара Загора, Търговище, Ямбол и др.

- 20 бр. проверки на футболните стадиони съвместно с Министерство на вътрешните работи на територията на община Добрич, Габрово и Пловдив.

- 1413 бр. проверки на строежи от първа до четвърта категория в изпълнение на заповед № РД-02-14-647/03.11.2004г. на Министъра на РРБ, относно изпълнение на задълженията на лицата упражняващи строителен надзор. Проверени са 755 бр. фирми упражняващи надзор в строителството. Образувани са 57 административни производства, като са издадени 25 заповеди за спиране на строителството, 9 заповеди за забрана ползването на строежи не приети по установения ред. Образувани са 100 административно наказателни производства срещу лицата допуснали нарушенията.

- 12133 бр. проверки относно действия или бездействия на длъжностни лица от общински администрации в общини: Велико Търново, Горна Оряховица, Свищов, Елена, Ардино, Кирково, Кърджали, Ракитово, Панагюрище, Пазарджик, Септември, Разград, Кубрат, Исперих, Цар Калоян, Търговище, Каварна, Варна, Смолян, Чепеларе, Мадан, Рудозем, Девин, Златоград, Борино, Доспат, Твърдица, Нова Загора, Сливен, Видин, Белоградчик, Грамада, Димово, Чупрене, Лом, Берковица, Вършец, Монтана, Панагюрище, Стрелча, Пещера, Батак, Никопол, Плевен, Котел, Ямбол, Елхово, Шумен, Смядово, Велики Преслав, Созопол, Обзор, Поморие и др.

- 6850 бр. служебни проверки по реда на чл.156, ал.1 ЗУТ, във връзка с получени 43514 бр. уведомления от районната/общинска администрация за издадени Разрешения за строеж, съгласно разпоредбите на чл.149, ал.5 ЗУТ.

·                    За извършени нарушения по ЗУТ, актовете по неговото прилагане и други правила и нормативи по проектирането и строителството са образувани  162 административнонаказателни производства срещу 126 главни архитекти на общини, съответно други длъжностни лица от общинските администрации на: Гоце Делчев, Разлог, Хаджидимово, Несебър, Бяла, Аксаково, Район Одесос-Варна, Белослав, Дългопол, Ново село, Видин, Ружинци, Брегово, Чупрене, Димово, Оряхово, Враца, Криводол, Свищов, Павликени, Велико Търново, Кюстендил, Ловеч, Вършец, Брацигово, Велинград, Ракитово, Батак, Стрелча, Радомир, Плевен, Завет, Ботевград, Копривщица, Сливница, Перник, Асеновград, Стамболийски, Кубрат, Цар Калоян, Исперих, Лозница, Русе, Мъглиж, Казанлък, Нова Загора, Стара Загора, Николаево, Елин Пелин,  Ихтиман, Район Кремиковци-Столична Община, Попово, Хасково, Харманли, Велики Преслав, Белослав, Черноочене, Лом и др.

·                    При получени сигнали за възникнали аварии на строежи по време на строителството или строежи в гаранционни срокове от органите на ДНСК са предприети необходимите и законосъобразни действия, включващи проверка, назначаване на техническа експертна комисия, установяване причините и обстоятелствата за настъпването им и даване на съответни препоръки при обследваните аварии, някои от които:

- строеж “Основен ремонт и реконструкция на четириетажна сграда и реставрация на фасада”, УПИ І-2414, кв.7, ЦГЧ, гр.Бургас;

- строеж “Жилищна сграда”, ул.Фердинандова №89, гр.Бургас при изпълнение на изкоп се разцепва калканната стена на съществуващ  магазин в съседния парцел и пропадане на същия в самия изкоп;

- при изпълнение на изкоп на строеж “Жилищна сграда Г/М+4+А и два етажа с магазини, ателиета, кафе-сладкарница, заведение за бързо хранене, подземни гаражи и ограда”, ул.Банат №28,30,32, гр.София;

- строеж “Сграда със сутерен-складови помещения, партер-два магазина за промишлени стоки, четири жилищни и мансардни етажи-девет апартамента и два офиса”, гр.Бургас, ул.Христо Фотев №22 вследствие на проливните дъждове и спукана водопроводна тръба свличане на изкопа в частта на външното стълбище и площадката на съседна сграда;

- строеж “Сграда за комплексно обществено обслужване”, гр.Шумен, пл.Освобождение №12 в резултат на изкопни работи се срутва съществуваща масивна тухлена ограда и др.

- строеж “Вилни сгради”, м.Бужака, гр.Созопол при изпълнение на масов изкоп е настъпило свличане на земни маси и др.

- строеж  “Ремонт на приемно здание гара Кермен”, гр.Кермен, Община Сливен вследствие на продължителни валежи се срутва част от фасадата;

·                    По образувани административни производства по ЗУТ са издадени 3967 бр. индивидуални административни актове както следва:

            - Заповеди по чл.216, ал.5 ЗУТ, чл.156, ал.1 ЗУТ на Началниците на РДНСК за произнасяне по законосъобразността на издадени административни актове от главните архитекти на общините /откази за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и откази за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива/ - 995 бр.

- По реда на чл.224, ал.1 ЗУТ /изм./ сега чл.224, ал.3 ЗУТ са издадени 997 бр. заповеди за спиране изпълнението на строежи или части от тях, които се извършват без одобрени инвестиционни проекти и/или без разрешение за строеж, при съществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2 ЗУТ, със строителни продукти, несъответстващи на съществените изисквания към строежите или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи, без осигурен от възложителя строителен надзор в случаите, когато такъв е задължителен, без да е съставен протокол за строителна линия и ниво и без да е заверена заповедната книга.

- При установени строежи или части от тях, които се ползват преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган, които се ползват не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация са издадени 1084 бр. заповеди по чл.178, ал.5 ЗУТ за забрана ползването на строежите.

- По реда на чл.222, ал.1, т.3 ЗУТ са издадени 217 бр. заповеди за забрана достъпа и недопускане на хора и механизация на строежите.

- По реда на чл.225 ЗУТ са издадени 674 бр. заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях.

·                    По реда на Наредба № 13/23.07.2001г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК са изпълнени 242 бр. заповеди за премахване на незаконни строежи, част от които: “Жилищна сграда”, ул.Крали Марко №24А, гр.Варна; “Масивна триетажна сграда със сутерен”, к.к.Чайка, м.Кабакум, гр.Варна; “Едноетажна сграда и полуетаж”, ул.Н.Дечев №21, гр.Стара Загора; “Жилищна сграда”, гр.Кюстендил; “Две масивни сгради”, гр.Ботевград; “Едноетажна масивна сграда”, ул.Княз Дондуков №55, гр.Видин; “Едноетажна жилищна сграда”, ул.Река Осъм №9, гр.Добрич; “Двуетажна пристройка към съществуваща жилищна сграда”, ул.Оборище №6, гр.Ямбол; “Едноетажна монолитна сграда и бензиностанция”, с.Стражец, Община Разград; “Офис с пристройка”, м.Каменец, гр.Хасково; “Преустройство на партерно помещение за офиси”, ул.Княз Борис І №26, гр.Белоградчик; “Машинно хале”, гр.Мездра; “Цех за закуски”, м.Габера, гр.Димитровград; “Кафе аперитив”, с.Арчар, Община Димово; “Рибарник”, с.Български извор, Община Тетевен; “Бензиностанция”, гр.Бяла Слатина; “Кафе-ресторант Лозиана”, гр.Перник; “Ресторант “Златния рог””, к.к.Пампорово и др.

·                    Издадени са общо 3166 бр. разрешения за ползване на строежи, от които 2316 бр. са издадени от началниците на регионални дирекции, 850 бр. са издадени от Началника/Заместник Началника  на ДНСК.

                 Въведените в експлоатация строежи с разрешение за ползване на територията на гр.София са 469 бр., а на територията на областите както следва: Софийска област – 40 бр., Благоевград – 79 бр., Бургас – 249 бр., Варна - 382 бр., Видин – 36 бр., Враца – 27 бр., Велико Търново - 42 бр., Габрово – 55 бр., Добрич – 47 бр., Кърджали – 13 бр., Кюстендил – 19 бр., Ловеч - 20 бр., Монтана – 30 бр., Пазарджик – 52 бр., Перник – 29 бр., Плевен - 75 бр., Пловдив – 223 бр., Разград – 21 бр., Русе – 69 бр., Силистра – 23 бр., Сливен – 61 бр., Смолян – 24 бр., Стара Загора – 54 бр., Търговище – 43 бр., Хасково - 68 бр., Шумен – 41 бр. и Ямбол - 38 бр.

Голям брой от въведените в експлоатация строежи са с широко обществено значение, строежи от туристическия отрасъл, хидротехнически обекти, инфраструктурни и др. обекти:

 

·                   

 

 

                                               

 

Многоетажен паркинг “Бизнес парк София”, гр.София

 

 

Хипермаркет “Практикер”, гр.Пловдив

 

 

Хотелски комплекс "Спа хотел Катарино", гр.Разлог

 

 

Хотел “Марина гранд бийч”, к.к.Златни пясъци

           

 

Търговски център "Екселсиор", гр.Пловдив   

      

 

Бизнес и търговски център "Рилон", гр.Пловдив

 

 

Офис сграда на "Стилмет" АД

 

 

Хотел”Разлог”, гр.Разлог

 

Апартаментен комплекс “Тамплиер”, гр.Банско

                                

 

“Газификация на гр.София”; “Газификация на гр.Русе”; “Газификация на гр.Стара Загора”; “Газификация на гр.Нови Пазар”; “Газификация на гр.Ловеч”; “Газификация на гр.Лясковец”; “Газификация на гр.Божурище”; “Газификация на гр.Попово”; “Газификация на гр.Исперих”; “Газификация на гр.Самоков”; “Газификация на гр.Разград”; “Газификация на гр.Ямбол”; “Газификация на гр.Горна Оряховица”; “Газификация на гр.Севлиево”; “Газификация на гр.Варна”; “Газификация на гр.Велико Търново”; “Рехабилитация и разширение на "Летище Бургас", кв.Сарафово, гр.Бургас; “Летателна площадка "Приморско" І - ви етап, гр.Приморско; “Реконструкция, развитие и разширение на летище София, укрепване на р.Искър - южно от летище София”; “Завод за замразени плодове и зеленчуци”, гр.Чирпан; “Текстилна фабрика "Демо"”, гр.Перник; “Акушеро-гинекологичен комплекс”, гр.Плевен; Туристическа и ски зона с център гр.Банско - ІІІ етап”, гр.Банско; “Въжена линия Ястребец”, к.к.Боровец; “Комплекс кино "Арена-ІІ"”, Младост-4, гр.София; “Хотел "Колизеум"”, Хотел “Империал”, к.к.Слънчев бряг-изток, Община Несебър, Област Бургас;Хипермаркет ПРАКТИКЕР”, гр.Варна; "БИЛЛА МАРКЕТ - Подуяне, гр.София; гр.Бургас; гр.Враца; гр.Монтана; “Телекомуникационна базова станция на GSM оператор GLOBUL” – 282бр. находящи се на територията на области: София, Пловдив, Стара Загора, Перник, Русе, Варна, Враца, Ловеч, Велико Търново, Силистра, Видин, Разград, Кърджали, Монтана, Бургас, Смолян, Плевен, Търговище, Пазарджик, Шумен, Габрово, Благоевград, Добрич и др.; “Телекомуникационна базова станция на GSM оператор VIVATEL” – 70бр. находящи се на територията на област София.

·               Прилагане на административнонаказателните разпоредби на ЗУТ:

Съставени са общо 2653 бр. актове по Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ за установени нарушения на разпоредбите по ЗУТ и са издадени 1987 бр. наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции на физически и юридически лица на обща стойност 682 058 лв.

·                    По образувани съдебни дела срещу административни актове на ДНСК е осъществена дейност по процесуално представителство в 3515 бр. случаи.

·                    Във връзка с дейността на ДНСК по подпомагане на министъра на РРБ при издаване на лицензи на консултанти са проведени:

- 299 бр. процедури по издаване на лиценз на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

            - 120 бр. процедури по отразяване на настъпили промени в някои от обстоятелствата, послужили като основание за издаване на лиценза, в т.ч. и изменение на списъци на правоспособните физически лица от екипа на консултанта

            -  4 бр. процедури по изменение и допълнение на списъци на правоспособните физически лица, неразделна част от свидетелства за оправомощаване и лицензи за упражняване на надзор в проектирането и/или строителството, издадени до влизане в сила на ЗИД на ЗУТ.

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност